Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. februar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Kort m.v. skal vise placering og vejnavne i tilstrækkelig grad.

Til toppen


3. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: ØK

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med sagen på baggrund af signalerne fra udvalget.

Til toppen


4. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 410.000 kr. til gennemførelse af tagrenoveringsprojekt på garageanlæg ved Brønderslev Bibliotek.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har ved besigtigelse af Brønderslev Biblioteks garageanlæg registreret utætte og nedbrudte tagplader med synlige skader af vandindtrængen på tagkonstruktion og

opmagasineret materialer tilhørende Brønderslev Bibliotek. Ligeledes er der registreret utætte tagrender, nedløb og inddækninger samt kraftig begroning på ydervægge, begge dele

foranlediger opfugtning af ydervægge med nedbrydning til følge.

Med baggrund i ovennævnte har bygningsafdelingen udarbejdet et renoveringsprojekt med fornyelse af tagbelægning og tilhørende tagkonstruktion, tagrender, nedløb og inddækninger samt udfræsning af nedbrudte fuger i murværk med et samlet anslået budget på 410.000 kr.

Renoveringsprojektet har været udbudt i underhåndsbud mellem tre bydende entreprenører, og med frigivelse af anlægssummen kan arbejdet umiddelbart igangsættes.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 410.000 kr. af anlægsbudgettet 2020 til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme til gennemførelse af renoveringsprojektet på garageanlægget ved Brønderslev Bibliotek.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. forventet overførsel af restbudget fra 2019 udgør i budget 2020 7,975 mio. kr., hvoraf 0,5 mio kr. er reserveret til trådløst netværk og 3 mio. kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der er således 4,475 mio. kr. i anlægspuljen i 2020.

Frigives beløbet på 0,410 mio. kr. til tagrenovering på Brønderslev Bibliotek, er der 4,065 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2020.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2020 er der afsat 4.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

For at kunne arbejdemed energibesparende foranstaltninger – som både udspringer af energimærker, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, der typisk kan være belysning, varmestyringer, isolering samt klimaskærm på skoler, børnehaver og andre kommunale bygninger, hvor energitiltag vil være relevante – vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 4.000.000 kr. for 2020.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som en del af aftalen med Danmarks Naturfredsforening.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsætte.se af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Der ønskes oversigt over udførte og planlagte projekter

Til toppen


6. Anlægsregnskab for om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udførelse af om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 5.015,20 kr.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning til eksisterende bibliotek med inddragelse af gårdrum til én sammenhængende Biblioteksbygning i Dronninglund.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet til godkendelse.

Anlægsbevilling (Byrådet den 30. januar 2019)

3.500.000 kr.

Forbrug

3.494.985 kr.

Mindreforbrug:

5.015 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Behandling af høringssvar til fordebat om nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019 at igangsætte en planlægning for nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise.

Sagen har været sendt i fordebat i henhold til planlovens § 23c, og der har været holdt borgermøde i høringsperioden. I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget 10 høringssvar.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for området eller om bygherre skal henvises til alternativ placering i Thise.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019 at igangsætte en planlægning for nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise - herunder at sagen blev sendt i fordebat i henhold til planlovens § 23c.

Bygherre ønsker at lade opføre 8 tæt-lave boliger som en sammenhængende vinkelbygning inden for projektområdet (matr.nr. 41b Tise By, Tise), der er beliggende i direkte tilknytning til de rekreative skovarealer ved Thise Bakker og nord for boligområdet ved Bakkeskrænten. Området er beliggende i landzone og uden for kommuneplanens rammeområder. Planlægningen for området kræver en ny kommuneplanramme for et nyt arealudlæg til boliger og en lokalplan.

Høringssvar

Fordebatmaterialet har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2019 til den 16. januar 2020. I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget 10 høringssvar. Høringssvar er behandlet i høringsnotat (se bilag). Høringssvarene omhandler primært følgende emner:

 1. Vejadgang til projektområdet bør ske via Bakkeskrænten fremfor via Digterstien, der er udpeget som bevaringsværdig.
 2. Projektområdet vurderes ikke at være egnet til byudvikling pga. sin placering i Thise Bakker og nærhed til skoven. Arealet er omfattet af natur-, landskabs- og kulturudpegninger. Arealet er bl.a. beliggende inden for skovbyggelinje omkring skovene både mod nord og vest.
 3. Der stilles spørgsmål ved, om der overhovedet er behov for nyt arealudlæg i Thise. Flere henviser til, at der findes ledige og allerede lokalplanlagte arealer ved Højmarksvej, der vurderes at være bedre velegnet til byudvikling.
 4. Flere giver udtryk for, at der er tale om et flot projekt, men at projektet fremstår meget stort og dominerende og ikke er tilpasset omgivelserne.
 5. Det påpeges, at projektområdet er beliggende inden for område med grundvandsinteresser – herunder i nærheden af vandboringer og inden for boringsnært beskyttelsesområde.
 6. Flere udviser bekymring for, om projektet vil medføre, at området ved Thise Bakker mister sin herlighedsværdi.

I høringsperioden er der holdt et borgermøde, hvor ca. 50-60 personer deltog. De fleste deltagere talte for projektet, men flere påpegede, at arealet ikke er det mest velegnede på grund af arealets rekreative værdi og nære beliggenhed til skoven. De fleste udtrykte ønske om, at området ikke vejbetjenes via Digterstien (se bilag).

Partshøring

Høringssvar har været sendt i partshøring hos bygherre. Bygherres svar er vedlagt som bilag. Bygherre bemærker følgende:

Ad 2)

Bygherre understreger, at projektområdet ikke er et græsningsareal, men et landbrugsareal, der er i drift. Arealet er ikke omfattet af Provst Exner Fredning, som er tilfældet med arealerne omkring Thise Kirke. Bygherre henviser til, at også Bakkeskrænten ligger inden for særligt værdifuldt landskab. Danmarks Naturfredningsforening påklagede ikke dengang lokalplan 6311-02, der gælder for området.

Der henvises til brev fra advokat fremsendt den 11. november 2019 (se bilag). Af brevet fremgår, at det er bygherres vurdering, at inddragelse af projektområdet (matr. nr. 41b Tise By, Tise) til byudvikling kun i mindre grad vil påvirke skovens værdi og plante- og dyrelivet i området, da der er vedtaget en lokalplan for naboejendommen. Bygherre bemærker, at arealet, hvorfra kommunen sælger byggegrunde (Højmarksvej) er beliggende tættere på skoven.

Bygherre bemærker, at en del af Hærvejen skal asfalteres ved realisering af projektet, men bemærker, at Bakkeskrænten, som også er en del af Hærvejsruten, er asfalteret.

Ad 3)

Bygherre henviser til, at han kan tilbyde andre former for boliger med en attraktiv placering fremfor de lejeboliger, der tilbydes i Thise. Han oplyser, at 75 pct. af de projekterede lejemål er reserveret. Opførelse af projektet ved Højmarksvej ses ikke at være en mulighed, da det vil fordyre projektet væsentligt, idet arealerne skal erhverves.

Ad 4)

Bygherre vil overveje at fjerne 1 lejemål, men først ved egentlig ansøgning om byggetilladelse.

Ad 5)

Bygherre påpeger, at den restriktive fortolkning i kommunens indsatsplan ikke stemmer overens med den fortolkning bygherre har fået igennem Dansk Vand- og Spildevandsforening omkring Boringsnære Beskyttelsesområder. Bygherre bemærker, at der i projektet vil være fokus på, at overfladevandet føres væk fra området i det påkrævede omfang.

Arealudlæg

Det er befolkningsprognose og boligbyggeprogram samt opgørelse over ledig rummelighed i Thise (se bilag), der danner udgangspunkt for arealudlæg. På baggrund af de eksisterende prognoser, vurderer fagforvaltningen ikke, at der er det nødvendige planmæssige grundlag for at udlægge nye arealer til byudvikling i Thise, medmindre at der udtages eksisterende allerede udlagte arealer. Fagforvaltningen vurderer, at såfremt det besluttes at udlægge arealet nord for Bakkeskrænten til boligformål, vil det være mest hensigtsmæssigt at udtage hele eller dele af rammeområde 09-B-04. Fagforvaltningen har orienteret ejeren forud for fordebatperioden, og ejeren har i den forbindelse udtrykt sig positiv indstillet overfor at arealet udtages.

Natur og miljømæssige forhold

Fagforvaltningen vurderer, at der kan være udfordringer i at opnå en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af projektet. Til baggrund for denne vurdering ligger projektets nærhed til skovbrynet, områdets karakter og den påvirkning bebyggelsen vil have for skoven som landskabselement, særligt i området med stor rekreativ værdi. Oplevelsen vil især set fra Bakkeskrænten i nordlig retning og fra Digterstien nordvestlig retning af skovbrynet blive væsentligt påvirket. Da der tidligere er sket en reduktion af skovbyggelinjen, vil den resterende del af skovbyggelinjen administreres særligt restriktivt. Det er fagforvaltningens vurdering, at en eventuel klage over dispensation fra naturbeskyttelsesloven vil omgøres af klagenævnet.

På baggrund af indsigelser og de opmærksomhedspunkter, der blev nævnt i forbindelse med igangsætning af planlægningen, er det fagforvaltningens vurdering, at der kan være udfordringer i at byudvikle det aktuelle område, der er beliggende i et rekreativt område og nær ved skoven nord og vest for området. Projektområdet er beliggende nord for Digterstien og fremstår adskilt fra byen og som en del af Thise Bakker. Projektområdet fremstår meget kuperet og indeklemt mellem skov både mod nord og mod vest.

Projektområdet ligger desuden inden for bl.a. det værdifulde kulturmiljø Tise, Tise udflyttere, Manna Gårde og det særlige værdifulde landskab omkring Thise Bakker. Ifølge landskabsanalysen, der er under udarbejdelse af fagforvaltningen, bør Thise Bakker friholdes for yderligere bebyggelse og i stedet forstærkes i sin relation til byen som et rekreativt element. Også amtets kulturmiljøbeskrivelse peger på, at en fortsættelse af udsigtsbebyggelsen på bakkeskrænten vil være et stort brud på landsbyens egenart.

Desuden er projektområdet er omfattet af grundvandsinteresser – bl.a. er der mod syd to vandboringer, der er pålagt en beskyttelseszone på 25 meter samt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Alternative muligheder

Der er allerede i dag planlagte og ledige arealer ved Højmarksvej, som er egnet til byudvikling (se bilag - høringsnotat, høringssvar nr. 2, ad 1)). Realisering af projektet inden for eksisterende lokalplanområde 6311-02 forudsætter, at der udarbejdes ny planlægning for området - enten i form af et tillæg til eksisterende lokalplan eller som en ny lokalplan. Arealerne er delvist ejet af Brønderslev Kommune og delvist af privat lodsejer. Realisering af projektet forudsætter at bygherre erhverver arealerne. Arealerne er ikke pålagt skovbyggelinje, da denne blev reduceret ifm. vedtagelse af lokalplan 6311-02. Det vurderes, at projektet kan indpasses i området, der er beliggende nedenfor bakkerne, syd for Digterstien og i direkte tilknytning til byen og de omkringliggende boligområder.

Det er fagforvaltningens vurdering, at selv om projektet reduceres væsentligt og trækkes længere tilbage fra skovbrynet, vil påvirkningen ikke være uvæsentlig på grund af arealets særlige landskabelige værdi. For at undersøge projektets påvirkning af natur og miljø, vurderer fagforvaltningen, at der skal stilles krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. I processen vil der skulle tages stilling til, om det er nødvendigt at foretage afbødende foranstaltninger, herunder evt. at ændre projektet, for at undgå at planen vil påvirke miljøet væsentligt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

a) at der arbejdes videre med planlægningen, og at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering med udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter, der er nævnt ved igangsættelse af planlægningen eller

b) at der ikke arbejdes videre med en planlægning for det konkrete projekt ved Bakkeskrænten, men at der i stedet henvises til allerede udlagte og planlagte arealer i Thise.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 4:

Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med planlægningen, og at der udarbejdes en miljøvurdering, inden lokalplanen sendes i høring.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen ønsker, at der meddeles afslag under henvisning til tæthed til vandboring og skovbyggelinje. Der henvises til allerede udlagte og planlagte ledige arealer i Thise.

Beslutning

Godkendt at planlægningsarbejdet fortsætter.

A er imod

Bilag

Til toppen


8. Udtalelse of planforhold i forbindelse med regionens salg af Dronninglund Sygehus


Resume

Sagsforløb: ØK

Region Nordjylland ønsker at udbyde Dronninglund Sygehus til salg. I den forbindelse har regionen anmodet om en tilkendegivelse af, om Brønderslev Kommune er indstillet på at ændre plangrundlaget for ejendommen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forvaltningens forslag til rammer for den fremtidige planlægning kan danne baggrund for en udtalelse til regionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i december 2018 behandlet regionens forespørgsel og tilkendegav på daværende tidspunkt, at Brønderslev Kommune er indstillet på at ændre plangrundlaget for ejendommen, så den overgår til boligformål. Der var dog på daværende tidspunkt en række usikkerheder og ønsker bl.a. til bevaring af det eksisterende parkareal.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har på den baggrund haft dialog med Region Nordjylland om rammerne for den fremtidige anvendelse af Dronninglund Sygehus. På baggrund af dialogen med regionen har Fagforvaltningen udarbejdet en mere detaljeret vurdering af rammerne for den fremtidige udvikling af området - se bilag.

Fagforvaltningen foreslår, at vedhæftede bilag fremsendes til Region Nordjylland med en tilkendegivelse af, at Brønderslev Kommune er villige til at arbejde for omdannelse af områdets plangrundlag inden for de beskrevne rammer. Fagforvaltningen bemærker, at rammerne først kan lægges endeligt fast i en ny lokalplan og efter høring af områdets naboer mv.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender rammerne i vedhæftede bilag som udgangspunkt for en tilkendegivelse til Region Nordjylland.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Det skal fremgå mere tydeligt, at det grønne område fastholdes i størrelse.

Det forudsættes, at projektudvikler udarbejder lokalplan.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af vedtægter for Landsbyrådet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Landsbyrådet ansøger om ændring af Landsbyrådets vedtægter. Ændringerne handler om måden, hvorpå Landsbyrådets formandskab konstitueres.

Byrådet skal tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for og Teknik og Miljø har fra Landsbyrådet modtaget forslag til ændringer af vedtægterne for Landsbyrådet.

Ændringerne vedrører vedtægtens § 4 omhandlende forretningsudvalgets konstituering og valg af formand. Som konsekvens af ændringen vil det i fremtiden være forretningsudvalget, der vælger formanden. Årsagen til ændringen skal ses i lyset af, at Landsbyrådet mistede den tidligere formand midt i en valgperiode.

Gældende § 4:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - en formand samt 6 medlemmer til et forretningsudvalg. Derudover vælges 2 suppleanter samt 1 bilagskontrollant. Forretningsudvalget konstituerer sig med. næstformand, kasserer og sekretær.

Ændres til:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - 7 medlemmer til et forretningsudvalg. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Fagforvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøudvalget foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægtsændringer for Landsbyrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Detailhandelsanalyse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

COWI har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune. Analysen indeholder en kortlægning af antal butikker, deres areal, omsætning, handelsbalance og udvikling på parametrene i perioden 1999 - 2019. Derudover er der foretaget en kortlægning af kundeorienterede serviceerhverv, der får større og større betydning for bymidternes liv.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Detailhandelsanalysen indeholder viden om kommunens detailhandels tilstand og udvikling. Data fra analysen sammenholdes med data fra 1999, hvor den forrige analyse blev gennemført. Analysen indeholder en kortlægning af antal butikker, deres areal, omsætning, handelsbalance og udvikling på parametrene i perioden 1999 - 2019. Derudover er der foretaget en kortlægning af kundeorienterede serviceerhverv, der får større og større betydning for bymidternes liv.

På baggrund af analysen er der opsat en række anbefalinger til udvikling af handelslivet og bymidterne generelt og specifikt for kommunens tre hovedbyer. Analysen indeholder desuden en opgørelse over, hvilke kædebutikker, der potentielt kunne lokalisere sig i Brønderslev.

Analysen viser bl.a.:

 • 45 % af alle butikker i kommunen er forsvundet i perioden 1999 - 2019
 • Butiksarealet er 15 % mindre end i 1999.
 • 15 % af arbejdspladserne i kommunen er inden for "handel"
 • Handelsbalancen for hele kommunen er på 90 %. Butikkernes omsætning er dermed 10 % lavere end borgernes forbrug.
 • Der er i dag flere kundeorienterede byerhverv (f.eks. frisører, spisesteder, behandlere) i bymidterne end der er butikker.

Detailhandelsanalysen vil blive brugt som data- og vidensgrundlag til bl.a.:

 • Revision af kommuneplanens detailhandelstema
 • Arbejde med udvikling af midtbyerne i de tre hovedbyer
 • Enkeltsagsbehandling af ansøgninger om etablering af nye butikker.

Analysens hovedpunkter og anbefalinger vil blive fremlagt på Byrådets temamøde i februar.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager detailhandelsanalysen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 5:

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager Detailhandelsanalysen til efterretning, og at der igangsættes:

 • planlægning for Østergade, Brønderslev,
 • opsøgende arbejde over for kæder, der p.t. ikke er i Brønderslev Kommune.

Sagen foreslås på temamøde i Byrådet i marts og på dagsordenen til Byrådets møde i marts 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Analysen bliver præsenteret på temamøde i februar.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Anlægspulje størrelse, Fritids- og Kulturområdet

Til toppen


12. Lukket punkt: Udbud af ejendom


Til toppen


13. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


14. Lukket punkt: Køb af ejendom


Til toppen


15. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer