Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. april 2020
Lokale: Videomøde via teams
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 12 udsættes.

Til toppen


3. Skema A - Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet forelægges skema A for ombygning af Margrethelund til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat anlægsmidler til ombygning af Margrethelund, og på Byrådsmødet den 27. november 2019 blev det besluttet, at der skal ske en fuld ombygning af Margrethelund, svarende til det fremlagte scenarie 3. I forlængelse heraf forelægges skema A for henholdsvis boligdelen og servicearealerne, som er det formelle grundlag for den efterfølgende detailplanlægning og udbud af ombygningen.

Skema A for boligarealerne

Den samlede økonomi for projektet ser således ud

80 plejeboliger til en samlet udgift på 106,2 mio. kr., som finansieres således:

Støttet lån

93,4 mio. kr.

Grundkapitalindskud

10,6 mio. kr.

Beboerindskud

2,2 mio. kr.

I alt

106,2 mio. kr.

Skema A for servicearealerne

Samlet ombygningssum 23,0 mio. kr. inkl. moms.

De kommunale nettoanlægsudgifter

Nedenstående skema viser de samlede kommunale nettoanlægsudgifter ved ombygningen:

Kommunal grundkapital (10 % af anskaffelsessum)

10,6 mio. kr.

Servicearealer ekskl. moms

18,4 mio. kr.

Grundsalg

-19,7 mio. kr.

Servicearealtilskud (40.000 x 80 boliger)

-3,2 mio. kr.

Inventar, træningsredskaber, uforudsete udgifter

1,9 mio. kr.

Nettoudgift i alt

8,0 mio. kr.

I den oprindelige del af Margrethelund vil der efter ombygning være 80 pladser fordelt således:

 • 17 boliger á 65 m²
 • 3 boliger á 66 m²
 • 48 boliger á 50 m²
 • 12 boliger á 56 m²

Sammen med tilbygningen fra 2007/08 på 20 stk. 2-rumsboliger vil Margrethelund efter ombygning rumme 100 boliger.

Huslejen for de nye boliger er beregnet til 4.419 kr./måned for de mindste boliger og 5.375 kr./måned for de største boliger. Herfra skal trækkes boligydelse, der reducerer huslejen for den enkelte beboer. Derudover er der taget højde for, at der skal være mulighed for i særlige tilfælde at fastsætte en husleje på ned til 500 kr./måned i 2 af boligerne på 50 m², såfremt der er borgere med en meget anstrengt økonomi, der har behov for en plejebolig.

Efter godkendelse af skema A kan rådgiver gå i gang med at detailplanlægning og efterfølgende udbud. Byrådet bliver forelagt skema B, når udbudsrunden er tilendebragt. Dette forventes at ske i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender skema A vedrørende 80 plejeboliger og skema A vedrørende servicearealer.

Personale

Ombygningsperioden vil strække sig over flere år, og der vil være behov for fleksibilitet fra såvel personale som beboere, idet dele af plejecentret vil være under ombygning, mens de øvrige dele af centret er i normal drift. Den konkrete planlægning af ombygningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med personalet, ligesom afdelinger under ombygning vil være afskærmet bedst muligt fra resten af plejecentret.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat anlægsmidler til finansiering af "ombygning af Margrethelund". Kommunens andel af grundkapitalen finansierers derfor af bevillingen for 2020. jf. ovenstående skema "de kommunale nettoanlægsudgifter".

Økonomiafdelingen har ingen yderligere kommentarer hertil.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 15. april 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Den konkrete faseopdeling af byggeriet vil blive forelagt Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt. Skema B ønskes fremskyndet mest muligt.

Der tages ikke stilling til specifikke huslejer.

Der stilles spørgsmål ved oprettelse af 2 speciallejligheder.

Poul Erik Andreasen er imod, da nytteværdien er for lille i forhold til investeret beløb

Bilag

Til toppen


4. Renovering af Blåbærhaven Dronninglund -Skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen Sundby-Hvorup har indsendt ønske om renovering af Blåbærhaven, Dronninglund afd. 82. Det drejer sig om en renovering, der er omfattende og som er fremskyndet til nu jf. retningslinjerne fra Landsbyggefonden i forbindelse med Covid-19 situationen.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringen fremskyndes til 2020.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har indsendt ønske om renovering af Blåbærhaven, Dronninglund. Det drejer sig om en renovering, der er omfattende og som er fremskyndet til nu jævnfør retningslinjerne fra Landsbyggefonden i forbindelse med Covid-19 situationen.

Den samlede begrundelse for renoveringen og ønsket om at rykke den frem til 2020 er vedlagt som følgebrev fra boligforeningen til dagsordenspunktet.

Renoveringen af Blåbærhaven dækker blandt andet renovering af byggeskader, nedbrudt tagtegl, skader og svigt af undertag og konstruktionsrevner i facaderne. Den samlede tilstandsvurdering for byggeriet er lagt ved som bilag til dagsordenspunktet.

Forvaltningen har vurderet det indsendte ønske og har ingen bemærkninger i forhold til forbedringerne af byggeriet med baggrund i tilstandsvurderingen og det fremsendte billedmateriale fra afdelingen samt den beskrivelse af renoveringen, der er sendt til lejerne. Forvaltningen bemærker, at Landsbyggefonden opfordrer til at fremrykke renoveringer og lignende i den nuværende situation.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender skema A til renoveringen og giver tilsagn til en kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renoveringen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I "følgebrev til skema A - helhedsplan" fremgår det, at Landsbyggefonden har vurderet en kapitaltilførsel til projektet på 500.000 kr. Dette finansieres efter 1/5-ordningen. Kommunens andel på 100.00 kr. finansieres som rente- og afdragsfrit lån.

Der er ikke afsat budget til kapitaltilførslen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Renovering af afdeling 9 i Fredensbo


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen Fredensbo ønsker at renovere afdeling 9 på Fasanvej / Stokbrovej, Brønderslev. I den forbindelse skal boligforeningen optage lån i kreditforeningen til renoveringen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om boligforeningen Fredensbo kan optage lån til renoveringen.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo ønsker at renovere afdeling 9 på Fasanvej / Stokbrovej, Brønderslev. I den forbindelse skal boligforeningen optage lån i kreditforeningen til renoveringen.

Renoveringen dækker over udskiftning af vinduer, entredøre og nyt tag på ejendommen. Beboerne har godkendt renoveringen den 19. september 2019.

Lånebehovet i forbindelse med renoveringen 4.200.000 kr.

I henhold til lov om almene boliger § 29 stk. 1 skal Brønderslev Kommune give accept til, at lånoptagelse sker og at lån i afdelingen lægges om.

Der er ingen udgifter for Brønderslev Kommune forbundet med renoveringen.

Huslejen i forbindelse med renoveringen stiger med 4,8 % for den enkelte lejer. Omvendt betyder renoveringen også, at udgifterne til varme for den enkelte lejer bliver mindre.

Samlet forventer boligforeningen, at den enkelte lejer ikke får større udgifter årligt.

Det samlede regnskab for renoveringen samt boligforeningen Fredensbos anmodning er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender lånoptagningen.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen kan anbefale, at Boligforeningen Fredensbo optager et lån på 4.200.000 kr. til finansiering af forbedring og vedligeholdelse af afdeling 9.

Der er ingen garantistillelse fra kommunens side.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Tilskud fra anlægspuljen 2020


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til anlægspuljen 2020.

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløbet

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal behandle ansøgninger til anlægspuljen 2020, der er modtaget inden ansøgningsfristen den 1. april 2020.

Af hensyn til behandling af ansøgninger, skal følgende krav være opfyldte:

 • Ansøger skal bruge ansøgningsskema
 • Ansøgning indeholdende en uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor
 • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Ved ansøgningsfristens udløb, var der modtaget 21 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er i alt 5.927.023,25 kr.

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

Asaa Boldklub

Nye projektører til træningsbane

101.250,00 kr.

Brønderslev Golfklub

Overdækning af buggyplads

278.803,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet - etablering af elevator

250.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

Hjallerup Borgerforening

Stensætning ved søen i Anlægget

50.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

Manna-Thise Multihus

Udvidelse af Manna-Thise Multihus, tilskud til foldedøre

314.400,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

Præstbro Borger- og Gymnastikforening

Historiske stier i Østkystens guld

50.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

Sterup Borgerforening

Renovering/ombygning af forsamlingshus

2.337.500,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

Ørum Kultur- og Forsamlingshus

Energioptimering og forbedring af Ørum Kultur- og Forsamlingshus

75.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

Økonomi:

Det korrigerede budget for anlægspuljen 2020 svarer til 1.046.413 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020, samt overførsler fra tidligere år. I budgettet er der desuden taget højde for allerede øremærkede beløb. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Udover de 21 ansøgninger til anlægspuljen, er der modtaget ansøgning om anlægsmidler fra Hjallerup Idrætscenter i forbindelse med behandling af budget 2020. Ansøgningen vedrører tilskud til opførsel af en tredje hal i forbindelse med Hjallerup Idrætscenter. Der blev ved forhandling af budget 2020 ikke fundet midler til projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger, samt sender indstilling omkring anlægstilskud til udvalgte ansøgere videre til frigivelse ved Byrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”. Herudover overføres der 555.312 kr. fra tidligere år, hvoraf 415.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.046.412 kr. til prioritering i 2020.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 4:

Følgende ansøgninger godkendes:

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Bevilget tilskud

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

59.243,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

100.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

150.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet – etablering af elevatorlift

250.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

300.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

75.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

20.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

20.000,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

40.000,00 kr.

Det indstilles, at anlægstilskuddet til ovennævnte projekter frigives.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Forudsætning er at projekterne gennemføres.

Bilag

Til toppen


7. Oversigt over anlægs-, renoverings -og vedligeholdelsesarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem Lene Hansen.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

Der ønskes en oversigt over, hvilke afde anlægs-, renoverings -ogvedligeholdelsesarbejder, der er vedtaget i budget 2020, der ikke er iværksat. Hvis der er arbejder fra budget 2019, der ikke er iværksat, ønskes disse medtaget.

Dernæst ønskes en drøftelse af, om det vil være muligt at fremrykke iværksættelse af disse anlægsopgaver.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 17:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oversigt over anlægsarbejder, det er muligt at fremrykke til start i 2020.

Genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde et notat om muligheder for fremrykning og opprioritering af anlægsarbejder til start i 2020. Notatet vil blive eftersendt.

Beslutning

Drøftet.

Der udarbejdes konkret oplæg på projekter, der kan fremrykkes indenfor en ramme på 20-25 mio. kr.

Oplæg fremlægges på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Lene Hansen mener, at lånefinansierede projekter skal være udover den aftalte ramme.

Bilag

Til toppen


8. Hjallerup Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af fjernvarmerør på Kærholtvej og Søndermarken i Hjallerup.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af fjernvarmerør på Kærholtvej og Søndermarken i Hjallerup.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I renoveringsperioden ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udskifte rørene på Kærholtvej og Søndermarken, da disse er nedlagt i 1970'erne og nu skal erstattes af en ny type fjernvarmerør.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 10 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 31. marts 2020 på 89,8 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2022 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 7,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af Destination Nord


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Udpegning af erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Destination Nord

Sagsfremstilling

Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og turistservice i Nordøstkystaksen.

Principperne for etableringen af selskabet blev godkendt i Byrådet den 26. juni 2019.

Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.

Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:

 • en Interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
 • en Arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
 • en Interimleder tilknyttet Interimbestyrelsen og Arbejdsgruppen

På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord, som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.

Destination Nord kort fortalt

 • Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner som medlemmer og stiftere
 • Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
 • Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
 • Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn kommuner. Derudover skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev kommuner. Foreningens hjemsted er Frederikshavn, og hovedkontoret placeres i Aalborg
 • Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
 • Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører, kommunerne m.fl.
 • De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
  • Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
  • Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme

Udpegning til bestyrelsen

Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere sammen.

Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.

De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden vælges for en hel byrådsperiode.

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal Byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten.

Økonomi:

Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.410.000 kr., hvoraf Brønderslev Kommune bidrager med 450.000kr.

Den videre proces

Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de fire byråd i marts 2020, igangsættes processen med at ansætte en direktør og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres som juridisk enhed.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet godkender aftalegrundlag for etablering af Destination Nord
 • at Byrådet godkender vedtægter for foreningen Destination Nord
 • at Byrådet udpeger en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen
 • at Byrådet udpeger stedfortrædere for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten til bestyrelsen
Personale

Ingen.

Økonomi

Beslutningen var at turismeprojektet er støttet med 100.000 om året både fra kommunen og BRN i perioden 2018-2020 (som så blev forskudt, da det startede senere end planlagt).

Der er ikke flere frie midler i BRN, da de fra 2020, bruges til at betale EU-kontoret.

Kommunen har reelt set en samlet udfordring på 100.000 fra BRN i 2021 og 200.000 i 2022 (BRN + kommunen).

Kommunaldirektøren foreslår, at der reserveres yderligere 300.000 kr. af Økonomiudvalgets opsparede puljer til senere udbetaling til Destination Nord.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt som foreslået af kommunaldirektøren.

Som stedfortræder for borgmester indstilles viceborgmester.

Udpegning af erhvervsrepræsentant og stedfortræder udsættes til næste møde.

Byrådet, 1. april 2020, pkt. 6:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


10. Landsbyrådets Pulje 2020, orientering om fordeling


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering fra Landsbyrådets forretningsudvalg om fordeling af puljemidlerne 2020 til forskellige projekter i landdistriktet.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet anmoder om udbetaling af de resterende puljemidler for 2020 på 230.000 kr. Fagforvaltningen noterer, at den årlige støtte til forsamlingshuse på i alt 130.000 kr. er udbetalt per 03-04-2020.

Herudover fordeler rådet 48.700 kr. fra ikke forbrugte bevillinger fra 2019.

Fordelingen af midlerne fremgår af vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og udbetaler det resterende beløb på 230.000 kr.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat 400.000 kr. på politikområde 101-Politisk Virksomhed. Beløbet udbetales, når sagen har været behandlet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg nr. 19 for Rødbøgen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. november 2019 at igangsætte en foroffentlighedsfase for planlægning af et nyt boligområde samt salg af kommunal ejendom for et område ved Rødbøgen i Brønderslev. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fordebatmaterialet kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at erhverve et areal ved Rødbøgen i Brønderslev. Arealet, der ønskes erhvervet, er ejendommen matr.nr. 2uf Thorsmark, Brønderslev Jorder, der i dag er ejet af Brønderslev Kommune. Projektudvikler ejer i dag naboejendommen, matr.nr. 2r Thorsmark, Brønderslev Jorder. Ved erhvervelse ønsker projektudvikler at opføre et boligområde til tæt-lav og åben-lav boligbyggeri på de to ejendomme. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget besluttede i november 2019, i forbindelse med behandling af sagen om salg af arealet, at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Fagforvaltning har været i dialog med bygherre, og på baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et fordebatmateriale i henhold til planlovens § 23c. Der er med debatmaterialet lagt op til en åben debat, hvor der bl.a. ønskes input til, om der skal arbejdes videre med planlægningen for et boligområde ved Rødbøgen. Heriblandt om der skal arbejdes videre med kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, på baggrund af de bemærkninger kommunen modtager i forbindelse med den offentlige høring, at der skal arbejdes videre med planlægning for området, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Området

Arealet, hvor projektet ønskes opført, er beliggende ved Rødbøgen i den nordvestlige del af Brønderslev. Mod nordøst afgrænses området af åben-lav boligbebyggelse langs Tolstrupvej. En mindre del af området grænser op til Tolstrupvej. Mod vest og sydvest afgrænses området af Hedegårdsskolen. Mod syd grænser området op til en stiforbindelse og vendeplads for enden af Vestmanna Allé. Syd for stiforbindelsen ligger det psykiatriske plejehjem Hedebo. Mod øst afgrænses området af en stiforbindelse.

Eksisterende planlægning

Området er omfattet af to lokalplaner: 1512-01, der omfatter det kommunalt ejede areal, og er udlagt til institutionsområde, samt lokalplan 01-B-12, der omfatter det resterende areal, og som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse samt mindre offentlige og private servicefunktioner.

Ændret anvendelse til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på de to ejendomme kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg samt en ny lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget godkender fordebatmaterialet til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Landinspektør Nord har på vegne af ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 område ved Fredensgade i Dronninglund.

Projektet kræver ændring af plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg på ejendommene beliggende Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, så eksisterende byggeri beliggende på Fredensgade 4A og D kan anvendes til boligformål i form af ejer-og lejelejligheder, og arealet beliggende på Fredensgade 4C kan udstykkes til tæt -lave boliger.

Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, har fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 i Dronninglund. Bygherren ønsker planlægning for området ændret på baggrund af den aktuelle efterspørgsel på lejligheder og tæt-lave boliger i Dronninglund.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Planen omfatter matr.nr. 103c og 103nl Ørsø Fjerding, Dronninglund. Lokalplanområdet har et areal på ca. 4.000 m2, og er placeret meget tæt på byens centrum og afgrænses af Fredensgade mod øst, åben-lav boligområder mod nord og syd, og Børnehuset Himmelblå mod vest.

Området ønskes anvendt til ejer- og lejelejligheder og tæt-lave boliger.

Ejendommen Fredensgade 4A og D er i kommuneplanen udlagt som offentligt område, uddannelsesinstitution, og fungerede tidligere som folkeskole. Skolens bebyggelse og gymnastiksal er bevaringsværdig.

Lokalplanen vil give mulighed for indretning af maks. 20 lejligheder i skolens byggeri. Bygningens facader bevares, dog må der etableres tagterrasser på bygningens vestlig side.

Ejendommen Fredensgade 4C er i kommuneplanen udlagt som åben-lavt boligområde. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af 5 tæt-lave boliger, med tilhørende vej, parkering og fællesopholdsareal. Minimum grundstørrelse for tæt-lavt boligområdet er på 260 m2. I grundstørrelsens beregning medtages andel af parkeringspladser, der ikke er beliggende på hver grund. Fri- og opholdsarealer er fælles for begge ejendomme og skal være tilgængelige til alle fremtidige beboere.

Parkering i lokalplanområdet skal etableres i henhold til Brønderslev Kommunens parkeringsvedtægt. I delområde I skal der etableres 1 P-plads/lejlighed, 20 pladser i alt. 15 P-pladser etableres på egen grund. Der er tinglyst ret til 5 parkeringspladser på naboejendommen, matr.nr. 103 cg. I delområde II skal der etableres 1,5 P-pladser/ bolig. Parkering etableres som vist i princippet på vedhæftet kort.

Kommuneplantillægget vil overføre en del af området fra offentlige formål til boligformål.

Lokalplanens område opdeles i 3 delområder: Delområde I - tæt-lave boliger, delområde II - etageboliger og delområde III - fælles opholdsarealer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan på følgende vilkår:

 • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • at bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan,
 • at lokalplanen indeholder bestemmelser for bevaring af det bevaringsværdige byggeri på Fredensgade 4A og C, og
 • at lokalplanen sikrer at områdets fælles opholdsarealer er tilgængelige og kan benyttes af alle områdets beboere.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 4:

Formandskabet holder møde med bygherren.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


13. Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 21, centerområde ved Søndergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby forud for udarbejdelse af en midtbyplan, en større rammevision og midtbyplan for Hjallerup, heriblandt også planlægning af to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup.

Det var i første omgang hensigten at gennemføre en rammerevision af hele midtbyen. Fagforvaltningen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente med rammerevisionen for hele midtbyen, da der bl.a. er igangværende dialog med ejerne af Hjallerup Centret, der kan have indflydelse herpå. I første omgang revideres derfor alene den ramme, der berører de konkrete ansøgte byggeprojekter på Søndergade.

Der er modtaget 7 høringssvar i perioden, hvoraf et af disse vedrører dette projekt. Høringssvaret vedrører lejlighedsstørrelser og bebyggelsesprocent.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 21 for etagebyggeriet i Søndergade, Hjallerup skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Der er afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby i perioden fra den 27. januar 2020 til den 24. februar 2020.

I fordebatten er der modtaget 7 høringssvar. Nogle vedrører de konkrete byggerier, nogle midtbyplanen og et enkelt til kommuneplantillægget.

Desuden har der været borgermøde med over 200 deltagere. Høringssvarene vedr. midtbyplanen og input fra borgermødet inddrages i arbejdet med midtbyplanen. Fordebatten blev holdt på baggrund af Brønderslev Kommunes fremtidige planlægning af Hjallerup midtby i form af en midtbyplan for Hjallerup.

Derudover har Escot Erhvervsejendomme og Krogh Arkitektur indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade (”det nordlige projekt” - ved kulturhuset) i Hjallerup. Hjallerupparken Aps har også indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade (”det sydlige projekt” - ved Rema 1000) i Hjallerup. Begge byggerier overskrider kommuneplanens nuværende rammer og forudsætter derfor et kommuneplantillæg.

Begge byggerier kræver lokalplan og et kommuneplantillæg. Lokalplaner for de konkrete byggerier behandles i særskilte sager.

Kommuneplantillæg

Samlet set er der ønske om i alt ca. 52 lejligheder, fordelt på 26 lejligheder i hver ejendom. For projektet på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade er der ansøgt om 260 m2 erhverv i stueetagen. Begge projekter får med den nuværende skitsering en bebyggelsesprocent på 138 %.

Projektområderne er omfattet af samme kommuneplanrammeområde 03-C-03, som er udlagt til blandet bolig og erhverv med udelukkende erhverv i stueetagen. Der må bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 110. Ud mod Søndergade må der bygges i 3 etager med en højde på maks. 12 meter. Der er krav om opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Desuden er projektet på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade - det sydlige projekt, delvist omfattet af rammeområde 03-B-16, der er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. I dette rammeområde må der bebygges med en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lave boliger og 40 for tæt-lave boliger. Der må bygges i 1,5 etager med en højde på maks. 8 m. For åben-lave boliger er der krav om opholdsareal på minimum 10 % af det samlede etageareal, og for tæt-lave boliger er der krav om opholdsareal på minimum 50 %.

Projektforslagene skiller sig ud fra rammebestemmelserne vedr. afgrænsning, anvendelse, etageantal og bebyggelsesprocent.

Der er modtaget indsigelse fra Hjallerup Byudvikling. Indsiger gør opmærksom på, at der skal etableres større lejligheder, således det også er muligt for unge og familier at bo centralt. Samme indsiger er dog også bekymret for den høje bebyggelsesprocent. Fagforvaltningen bemærker, at det er vanskeligt via planlægningen at styre boligstørrelsen. I forhold til bebyggelsesprocenten vurderer fagforvaltningen, at det ved en højere bebyggelsesprocent er vigtigt at sikre, at der sikres arealer til gode opholdsarealer, parkeringsforhold, lys- og skyggeforhold mv.

Kommuneplantillægget skal forholde sig til følgende overordnede punkter:

 • Øge etageantallet på den centrale del af Søndergade fra 3 til 4 etager
 • Øge bebyggelsesprocenten på den centrale del af Søndergade (bebyggelsesprocenten fastlægges endeligt, når projekterne er tilpasset i forhold til opholdsarealer, parkering mv).
 • Give mulighed for boliger i stueetagen for hele eller dele af Søndergade
 • Udvidelse af rammeområdet med en del af rammeområde 03-B-16

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for Søndergade i Hjallerup og at de konkrete rammer fastlægges i planprocessen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Rammeområdet udvides med en del af rammeområde 03-B-16.

Der gives mulighed for boliger i stueetagen i den Nordlige ende.

Karsten Frederiksen, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel ønsker, at etageantallet kan øges til 4 etager.

Simon Aagaard er bekymret for byggeri i 4 etager.

Poul Erik Andreasen, Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev ønsker, at etageantallet fastsættes til 3, med en bebyggelsesprocent på op til 110. Der skal være et opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Beslutning

Godkendt.

Rammeområdet udvides med en del af rammeområde 03-B-16.

Der gives mulighed for boliger i stueetagen i den nordlige ende.

Karsten Frederiksen, Mikael Klitgaard og Niels Vestergaard Salling ønsker, at etageantallet kan øges til 4 etager.

Steen Søgaard Petersen er bekymret for byggeri i 4 etager.

Poul Erik Andreasen, Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker, at etageantallet fastsættes til 3, med en bebyggelsesprocent på op til 110. Der skal være et opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Bilag

Til toppen


14. Igangsætning af planlægning for boligprojekt - nordlig del af Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat vedr. udvikling af Hjallerup midtby forud for udarbejdelse af en større rammevision og midtbyplan for Hjallerup, heriblandt også planlægning af to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup. I første omgang skal der tages stilling til planlægning for de to projekter i Søndergade. Heriblandt udarbejdelse af lokalplan for boliger på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade (ved kulturhuset) i Hjallerup.

Der er modtaget 7 høringssvar i perioden, hvoraf to af disse vedrører dette projekt. Høringssvarene vedrører antal etager samt bekymring omkring, hvorvidt projektet kan påvirke den virksomhed, som er nabo til projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til de indkomne høringssvar og beslutte, om der skal arbejdes videre med udarbejdelse af lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er holdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby i perioden fra den 27. januar 2020 til den 24. februar 2020.

Fordebatten blev holdt på baggrund af Brønderslev Kommunes fremtidige planlægning af Hjallerup midtby i form af en midtbyplan for Hjallerup. Derudover har Escot Erhvervsejendomme og Krogh Arkitektur indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade ved kulturhuset i Hjallerup. Byggeriet kræver lokalplan.

I projektforslaget skal en 4-etagers ejendom rumme i alt ca. 20 lejligheder, hvor 6 boliger i stueetagen vil være på mellem 68-86 m2, 7 boliger på 1. og 2. sal vil være på mellem 55-86 m2, og 2 boliger på 3. sal vil være på mellem 72-74 m2. Bebyggelsen andrager samlet set ca. 1.661 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 138.

De fælles udendørs opholdsarealer findes i gårdrummet, hvor der også er 22 parkeringspladser. Alle lejligheder indrettes med altaner. Der findes også et trappetårn og elevator samt kælder på 169 m2 med depotrum. Altanerne ud mod Søndergade vil sandsynligvis være støjbelastede. Foruden disse altaner vil der være fælles opholdsarealer på 277,8 m2, som vil medføre et opholdsareal på 17 %. Medtages altaner mod Søndergade i denne beregning, vil det medføre et fælles opholdsareal på 23 %. Der sættes som udgangspunkt krav om et opholdsareal svarende til 25 % af etagearealet.

Projektet er beliggende på Søndergade 2 i Hjallerup, som i dag udgør en ejendom med erhverv. Erhvervslokalerne står tomme. Den eksisterende bebyggelse inden for projektområdet er i dag i 3 etager.

Høringssvarene vedrører blandt andet etageantal og bekymringer fra nærmeste nabo. En indsiger, der driver virksomhed i ejendommen ved siden af projektet, er bl.a. bekymret for antallet af etager mod Søndergade. Primært da byggeriet vil skygge for virksomhedens reklame på dennes gavl.

Derudover er indsiger også bekymret for, hvorvidt det nye byggeri kan få indflydelse på virksomhedens fremtidige drift. Virksomheden medfører i dag støj fra vare ind-og udlevering tidligt om morgenen. Virksomheden kan også medføre lugtgener. Sidst men ikke mindst, vil projektet også medføre, at virksomhedens adgangsvej skal tinglyses på projektets ejendom - heriblandt også vareindleveringen, som vil skulle foregå via projektets ejendom.
I dag er der tinglyst vedadgang fra Søndergade og ind over projektets ejendom. Projektet vil medføre en tinglysning af vejadgang fra Jernbanegade og ind over projektets ejendom. Se kort over vejadgang på vedlagt bilag.

Problemstillinger vedr. støj og lugt skal undersøges nærmere i den kommende planproces, da der, jf. planlovens § 15a og 15b, ikke må planlægges for boliger, der udsættes for støj og lugt ud over de fastlagte grænseværdier. Problemstillingen kan medføre, at der skal ske en bearbejdning af projektet. Bygherre skal desuden indgå i dialog med naboen vedr. løsning af vejadgang til varelevering mv.

Anden indsiger er bekymret for antallet af etager, da indsiger bemærker, at nye byggerier på 4 etager vil overskygge bygninger med kulturhistoriske værdi - heriblandt Hjallerup Kro og den gamle sparekassebygning (nuværende apotek). Fagforvaltningen bemærker, at byggerietprimært opføres i 3 etager, og alene er i 4 etager på hjørnet af Søndergade og Jernbanegade. Byggeriet er desuden skitseret med en "traditionel" arkitektur, der er tilpasset de oprindelige ejendomme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan for projektet og

 • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • at bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan og støjberegninger fra Søndergade og skyggeberegninger for naboer, og
 • at lokalplankonsulenten skal have erfaring med udarbejdelse af lokalplaner.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen med de bemærkninger, Teknik- og Miljøudvalget har til kommuneplantillægget for området.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget.

Karsten Frederiksen, Mikael Klitgaard og Niels Vestergaard Salling ønsker, at etageantallet kan øges til 4 etager.

Steen Søgaard Petersen er bekymret for byggeri i 4 etager.

Poul Erik Andreasen, Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker, at etageantallet fastsættes til 3, med en bebyggelsesprocent på op til 110. Der skal være et opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Bilag

Til toppen


15. Igangsætning af planlægning for bolig- og erhvervsprojekt - sydlig del af Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været holdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby forud for udarbejdelse af en større rammevision og midtbyplan for Hjallerup, heriblandt også planlægning af to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup. I første omgang skal der tages stilling til planlægning for to projekter i Søndergade. Heriblandt udarbejdelse af bl.a. lokalplan for bolig og erhverv på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade (ved Rema 1000) i Hjallerup. Kommuneplantillæg for projekterne behandles i særskilt sag.

Der er modtaget 7 høringssvar i perioden, hvoraf et af disse henvendte sig specifikt til projektet her. Høringssvaret vedrører bekymring for skygge- og indbliksgener.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelsen og beslutte, om der skal arbejdes videre med udarbejdelse af lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Der er holdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby i perioden fra den 27. januar 2020 til den 24. februar 2020.

Fordebatten blev afholdt på baggrund af Brønderslev Kommunes fremtidige planlægning af Hjallerup midtby i form af en midtbyplan for Hjallerup. Derudover er der indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade i Hjallerup. Byggeriet kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

I projektforslaget skal stueetagen rumme erhverv og parkering i form af ca. 260 m2 butiksareal. De 3 næste etager rummer i alt ca. 26 lejligheder på mellem ca. 62 m-125 m2. Bebyggelsen andrager samlet set ca. 2.200 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 138.

De fælles udendørs opholdsarealer findes i gårdrummet, hvor parkeringspladsen er placeret. Derudover indrettes der altangange, som indrettes med mulighed for ophold. Der findes også et trappetårn og elevator samt kælder til cykelparkering og depotrum. Hertil har lejlighederne egen altan. Altanerne ud mod Søndergade og Vestergade vil sandsynligvis være støjbelastede.

Fagforvaltningen bemærker, at projektet med den nuværende skitsering ikke overholder krav til udendørs opholdsarealer og antal parkeringspladser. Der skal derfor ske en bearbejdning af projektet gennem planprocessen, der kan medføre, at det skitserede antal boliger og opholdsarealer ikke kan realiseres. Det kan dog oplyses, at bygherre er positivt indstillet på dialog med forvaltningen og vil arbejde for opholdsareal på 25 %.

Projektet er beliggende på Jernbanegade 1-3 i Hjallerup, som i dag udgør to ejendomme, der rummer henholdsvis bolig og erhverv. Den eksisterende bebyggelse inden for projektområdet er i dag 1 plan.

Høringssvaret er kommet fra en nabo til projektet, der er bekymret for projektets indvirkning på indsigers ejendom. Der er bekymring om skygge fra byggeriet, da det er skitseret til 4 etager. Dertil også indkig fra boliger i projektet. Indsiger er ydermere bekymret for, at ejendommens værdi skal falde som årsag af skygge- og indbliksgener.

Fagforvaltningen anbefaler, at der sættes krav om skyggeberegninger, så problemstillingens omfang kortlægges og projektet eventuelt ved behov kan bearbejdes for at minimere generne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan for projektet, og

 • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen, heriblandt krav om minimum 25 % opholdsareal,
 • at bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan og støjberegninger fra Søndergade og skyggeberegninger for naboer, og
 • at lokalplankonsulenten skal have erfaring med udarbejdelse af lokalplaner.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen med de bemærkninger, Teknik- og Miljøudvalget har til kommuneplantillægget for området.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget.

Karsten Frederiksen, Mikael Klitgaard og Niels Vestergaard Salling ønsker, at etageantallet kan øges til 4 etager.

Steen Søgaard Petersen er bekymret for byggeri i 4 etager.

Poul Erik Andreasen, Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker, at etageantallet fastsættes til 3, med en bebyggelsesprocent på op til 110. Der skal være et opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Bilag

Til toppen


16. Højere sommertakster for erhvervsaffald til energiudnyttelse hos AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV ønsker at hæve taksten for forbrænding af erhvervsaffald i sommerperioden for at tilpasse sig priserne i andre energianlæg. Der foreslås uændrede priser i vinterperioden og en noget højere pris (15 - 24 %) i sommerperioden mellem 1. juni og 30. september. Baggrunden er, at der i sommerperioden er mindre behov for forbrænding som følge af mindre forbrug af fjernvarme. Flere andre energianlæg anvender differentierede sommer- og vintertakster. Hvis ikke AVV gør det samme, vil det medføre en øget tilførsel om sommeren som følge af den lavere pris hos AVV.

Byrådet skal tage stilling til, om de sæsondifferentierede priser kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV ønsker at hæve prisen for forbrænding af erhvervsaffald i sommerperioden. Det skyldes, at der i sommerperioden er behov for mindre affald til energiudnyttelse, og at andre energianlæg også anvender sæsondifferentierede priser. De højere sommerpriser er godkendt af AVV's bestyrelse på møde d. 14. april 2020. AVV har fremsendt følgende markeret med kursiv:

I sommermånederne, typisk fra maj til og med september, er kapaciteten på AVV’s Energianlæg større end varmeaftaget i Hjørring og Hirtshals. Dette betyder, at Energianlægget skal køres på reduceret last for ikke at producere mere varme, end der kan aftages, og dermed undgå, at varme skal bortkøles. Selvom Energianlægget køres på reduceret last og dermed brænder en mindre mængde affald, vil tilførslen af affald være uændret. Dette medfører, at der i sommermånederne er behov for at køre en del affald på mellemlager på AVV’s Miljøanlæg uden for Hjørring.

De ekstra omkostninger, der opstår til håndtering af affaldet på mellemlagret evt. balletering af affaldet og den efterfølgende transport ind til Energianlægget, dækkes i dag som en ”almindelig” driftsomkostning. Denne problemstilling er kendt på andre energianlæg, og flere steder har man indført differentierede forbrændingstakster i vinter- og sommermånederne, blandt andet hos Reno-Nord i Aalborg, hvor taksten er hævet med 100 kr./ton i sommerperioden.
Dette kan medføre, at noget affald vil strømme fra Reno-Nord til AVV’s Energianlæg i sommermånederne, da takstforskellen er væsentlig højere end den øgede transportudgift. AVV vil dermed få tilført mere affald i den periode, hvor vi har ekstra omkostninger til mellemlagring, da Energianlægget ikke har kapacitet til at brænde den tilførte mængde affald.

For at modvirke denne potentielle ekstraudgift anbefales det derfor, at AVV også indfører differentierede forbrændingstakster i vinter- og sommermånederne.

Perioden med sommertakster vil som udgangspunkt være fra 1. juni til 30. september. Der vil dog kunne opstå særlige forhold, som fx specielle varme og kolde somre eller ændring af perioden hos andre nordjyske forbrændingsanlæg, som vil kunne resultere i en justering af periodens længde.

Økonomiske konsekvenser

AVV’s mellemlager må ikke modtage restaffald, og det er derfor kun erhvervsaffald, som vil blive berørt af en differentieret takst.

I nedenstående tabel fremgår de nuværende takster på nordjyske forbrændingsanlæg:

Taksttype

AVV 2020

Reno-Nord 2020

Fr. havn 2020

Aars 2020

Thisted 2020

Restaffald

615 kr.

840 kr.

?

500 kr.

?

Restaffald, sommerperiode

615 kr.

840 kr.

685 kr.

Småt brændbart, erhverv

500 kr.

550 kr.

520 kr.

500 kr.

600 kr.

Småt brændbart, erhverv, sommerperiode

500 kr.

650 kr.

520 kr.

685 kr.

600 kr.

Stort brændbart, erhverv

654 kr.

660 kr.

770 kr.

600 kr.

Stort brændbart, erhverv, sommerperiode

654 kr.

760 kr.

770 kr.

785 kr.

Det anbefales at indføre følgende takstændringer gældende fra 1. juni 2020:

Restaffald, hele året: Uændret 615,00 kr./ton

Erhvervsaffald, småt, vinter: Uændret 500,00 kr./ton

Erhvervsaffald, småt, sommer: En stigning på 120 kr./ton fra 500,00 kr. til 620,00 kr./ton

Erhvervsaffald, stort, vinter: Uændret 654,00 kr./ton

Erhvervsaffald, stort, sommer: En stigning på 100 kr./ton fra 654,00 kr. til 754,00 kr./ton

Ovennævnte takststigninger vil, med baggrund i modtaget mængder i 2019, medføre en øget indtægt i 2020 på:

Erhvervsaffald, småt, sommer: 5.900 ton x 120,00 kr. = 708.000 kr.

Erhvervsaffald, stort, sommer: 950 ton x 100,00 kr. = 95.000 kr.

Merindtægt i sommerperioden 2020: ~ 800.000 kr.

Ud fra AVV´s forslag kan der beregnes følgende prisstigninger om sommeren i %:

Erhvervsaffald, småt: 24 %

Erhvervsaffald, stort: 15 %

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de højere takster for erhvervsaffald til energiudnyttelse om sommeren kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 11:

Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev og Carsten Ullmann indstiller, at taksterne hæves som foreslået af AVV’s Bestyrelse.

Karsten Frederiksen, Dennis Kvesel og Simon Aagaard indstiller, at taksterne fastholdes uændret.

Beslutning

Taksterne indstilles fastholdt uændret.

A indstiller, at taksterne hæves som foreslået af AVV’s bestyrelse.

Til toppen


17. AVV - kildesortering af affald ved etagebyggerier


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er fortsat planer om at etablere yderligere nedgravede fællesløsninger til kildesorteret affald i både Brønderslev og Hjørring kommuner i forbindelse med etagebyggeri. Den samlede anlægsinvestering for AVV beløber sig til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulning af kildesorteringen i Brønderslev og Hjørring kommuner er det blevet klart, at der er væsentlig større behov for nedgravede fællesløsninger i de to kommuners bykerner, end først antaget ved budgetlægningen.

Behovet viser sig især ved etagebyggerier og boligforeninger i byerne, hvor der ofte forekommer praktiske udfordringer i forhold til placering af containere. Disse ejendomme efterspørger derfor en fællesløsning, der er nedgravet, let tilgængelig og centralt placeret.

Der er ikke afsat midler i det tidligere godkendte budgetforslag for 2020 til denne anlægsinvestering.

Anlægsbudget for de nedgravede fællesløsninger:

Løsning

Estimeret enhedspris inklusive nedgravning

Samlet beløb

4 stk. nedgravede fællesløsninger (model lille Tårs)

150.000 kr.

600.000 kr.

14 stk. nedgravede fællesløsninger (model stor Tårs)

170.000 kr.

2.380.000 kr.

Anlægsinvestering i alt:

2.980.000 kr.

AVV's andel (50%) af anlægsinvestering:

1.490.000 kr.

I Brønderslev Kommune er det 6 stk. af model stor Tårs der nedgraves.

Staben foreslår,

 • at Brønderslev Kommune godkender tillægsbevillingen til anlægsbudgettet for 2020 for AVV I/S
 • at godkendelse forudsætter, at Hjørring Kommune samtidig meddeler sin godkendelse til projektet
Personale

Ingen.

Økonomi

Området er takstfinansieret og vil indgå i den fremtidige takst.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 7:

Tilbagesendes til AVV med ønske om uddybning af finansieringsmodellens fordeling af investeringer mellem AVV og ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

I forbindelse med etablering af nedgravede containere til affald betaler AVV 100 % for de genanvendelige fraktioner, dvs. plast & metal og papir (selve containerne og nedgravningen, som begge er en engangsudgift).

Når der alligevel skal etableres nedgravede containere til plast & metal og papir, er det en stor fordel, at der samtidig etableres nedgravede containere til restaffald, og at der forberedes for senere separat indsamling af madaffald. Anlægsudgifterne til mad- og restaffald betales indtil videre 100 % af ejeren.

For en totalløsning med de 4 fraktioner plast & metal, papir, madaffald og restaffald vil der derfor være en udgiftsfordeling på 50 % til AVV og 50 % til ejeren. En totalløsning koster typisk ca. 100.000 kr.

Ejeren kan i stedet for at betale de 50.000 kr. indgå en aftale om, at Brønderslev Kommune betaler dette. Til gengæld vil ejeren så skulle betale 5.000 kr. om året til Brønderslev Kommune i leje.

De efterfølgende driftsudgifter dækkes via taksterne, som hvert år bliver fastsat i takstbladet.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


18. Ansøgning fra AVV I/S om kommunekreditlån til udskiftning af affaldskran


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har den 14/. april 2020 modtaget henvendelse fra AVV I/S om optagelse af byggekredit på 16 mio. kr. ved Kommunekredit til brug for udskiftning og optimering af silokran og indfyringssystem på AVV's energianlæg.

Når anlægsopgaven er tilendebragt, konverteres byggekreditten til et fast forrentet lån ved Kommunekredit.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for henvendelsen er en levetidsundersøgelse foretaget i 2017, som viste, at silokranens levetid er overskredet. Undersøgelsen anbefalede en totaludskiftning inden for få år.

Da dette vil medføre en lang udetid på hele energianlægget, blev projektet inddelt i to faser, hvor fase 1 blev udført i 2019.

Fase 2 foretages i 2020 og vil bestå af udskiftning af selve affaldskranen samt etablering af et nyt nødfyringssystem.

I anlægsfasen optages en byggekredit på 16 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et fast forrentet lån med en løbetid på 15 år.

Staben foreslår, at låneoptagelsen ved godkendelse, sker det under forudsætning af:

 • at lånet optages som et fastforrentet lån
 • at Hjørring Kommune godkender låneoptagelsen på lignende vilkår

En låneoptagelse vil ikke belaste Brønderslev Kommunes låneramme, idet anlægsarbejdet ligger indenfor rammerne af, hvad der, jf. lånebekendtgørelsen, kan meddeles garanti til.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Udmøntning af midler til løft af normeringer på dagtilbudsområdet 2020


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Brønderslev Kommune har den 25. marts 2020 modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om til-/framelding til statslig pulje til normeringer i 2020.

I budget 2020 besluttede Byrådet, at de centrale midler, der forventes tilført fra staten til forbedring af normering m.v. vil blive direkte tilført til området.

Børne og Skoleudvalgets beslutning fremsendes til Økonomiudvalgets orientering

Sagsfremstilling

I finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Aftalen indebærer, at beløbet til minimumsnormeringer stiger de kommende år.

Den 17. februar 2020 blev indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020.

Aftalen indebærer, at den afsatte reserve i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020, dog således, at den enkelte kommune har mulighed for at frabede sig tilskuddet. Fristen for til-/ framelding er 15. april 2020. Information om tilmeldingsproceduren og fakta om puljen fremgår af vedlagte bilag.

Ifølge den foreløbige fordelingsliste, som er medsendt fra Børne- og Undervisningsministeriet vil Brønderslev Kommune modtage 3,228 mio. kr. fra puljen i 2020. Beløbet kan blive større, hvis der er kommuner, som meddeler, at de ikke ønsker at modtage tilskuddet.

Følgende fremgår i brevet fra Børne og Undervisningsministeriet om pulje til normeringer i 2020:

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normerings-løft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.

Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende typer af daginstitutioner:

 • Kommunale daginstitutioner (§ 19, stk. 2)
 • Selvejende daginstitutioner (§ 19, stk. 3)
 • Udliciterede daginstitutioner (§ 19, stk. 4)
 • Puljeordninger (Etableret efter tidligere regler for dagtilbud, jf. § 101 og § 102)

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes til:

 • Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan desuden anvendes til:

 • Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne.
 • Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, atBørne- og Skoleudvalget

 • tager til efterretning, at Brønderslev Kommune meddeler, at kommunen ønsker at modtage midler i 2020 fra den statslige pulje til normeringer i dagtilbud
 • godkender, at midlerne fordeles baggrund af børnetallet (inklusiv selvejende og puljeordninger)
 • godkender, at de lokale bestyrelser beslutter udmøntningen i de aktuelle dagtilbudsområder i forlængelse af anvendelseskravene fra ministeriet.
Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 3:

1. Taget til efterretning

2. Godkendt i forhold til midlerne der bevilges i 2020

3. Godkendt i forhold til midlerne der bevilges i 2020

Punktet genoptages, når midlerne tildeles og skal fordeles for 2021. Dette skal ses i sammenhæng med tildeling af midlerne til dagtilbudsområdet som helhed.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


20. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Agersted Motionscenter søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Dronninglundvej 1, Agersted. Det drejer sig om ca. 4500 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Agersted Motionscenter har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre foreninger i kommunen.

Det drejer sig om en ejendom, tidligere kro, som foreningen har købt pr. 1/2-2020. Hidtil har foreningen haft til huse i lejede lokaler.

I henhold til §8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål, når arealet ejes af

en forening i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om ovennævnte ejendom kan fritages for ejendomsskat med virkning fra 1. april 2020.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 18:

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

Børne og Kulturforvaltningen oplyser, at Agersted Motionscenter er en folkeoplysende forening, der både modtager aktivitetstilskud og lokaletilskud.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 15. april 2020 at flytte lokaletilskud til ny adresse

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


21. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Sagen fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat en pulje, der har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljens kerneelementer er følgende:

 • Tiltag til forebyggelse af sygefravær
 • Et systematiseret samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling, HR og Ældreområdet
 • Fremrykket indsats for sygemeldte
 • Gradvis tilbagevenden efter sygemelding

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021 til at forebygge sygefravær, reducere varigheden af sygefraværet og nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i ældreplejen. Dette ved at foretage en kortlægning og analyse af ældreplejens sygefravær med henblik på at få viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en strategi med afsæt i puljens kerneelementer, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Indsatsen adresserer herudover også direkte et af aftalepunkterne i budgetaftalen for 2020.

Projektet sammentænkes med de puljemidler, Brønderslev Kommunes HR-afdeling har fået til at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser for at sikre god implementering og forankring af strategien.

Baggrunden for ansøgningen er, at ældreplejen i 2019 havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,36 % i Frit Valg og 7,16 % på Plejecenterområdet. Derudover er ældreplejen et område med mangel på arbejdskraft. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen, effektiviteten og udgifterne til indsatsen overfor den sygemeldte. I ældreplejen indtager kommunen rollen som arbejdsgiver for de ansatte og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle indenfor fastholdelse og opfølgning overfor den sygemeldte.

Puljemidlerne er på 972.060 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse og ekstern konsulentbistand til analyse, strategi og implementeringsstøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

For hele projektperioden er der givet puljemidler til frikøb af 35 timer til konsulenter fra henholdsvis HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling, 1422 timer til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante medarbejdere samt 8 timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen strækker sig over en toårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 972.060 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser meget positivt på initiativet.

Ældreomsorgsudvalget, 15. april 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. april 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Notat om status på NCC
 • Hedelund på temamøde i juni
 • Der ønskes gennemgang af udbudsprocedure på udvalgsmøde

Til toppen


23. Lukket punkt: Ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 23. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer