Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 20. maj 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Poul Erik Andreasen deltog ikke i behandlingen af pkt. 9 – 19.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Drøftelse af forslag til råderum i budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK

Der ønskes en fortsættelse af drøftelse af råderum på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde på mødet den 12. februar 2020 en indledende drøftelse af muligheder for forslag til råderum på Økonomiudvalgets område. På baggrund af de indledende signaler fra Økonomiudvalget forslår forvaltningen, at der arbejdes videre med nedenstående muligheder:

Reduktion af deponering

I forbindelse med udlodning ved salg af HMN Naturgas I/S og HMN Gasnet P/S har Brønderslev Kommune betalt 20 pct. i statsafgift og deponeret de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Pr. 31. december 2020 vil Brønderslev Kommune samlet have deponeret beløb hertil på 32,2 mio. kr. og får modsvarende frigivet 3,7 mio. kr. årligt.

Jf. ”bekendtgørelse om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder” § 3, er der mulighed for reduktion af deponeringen, hvis kommunen ekstraordinært nedbringer sin gæld. Det kræver en ansøgning til Social og Indenrigsministeriet, som skal godkende ansøgningen.

Brønderslev Kommune har pt. nogle lån, hvor der kun er en kort løbetid tilbage, og som der derfor betales høje afdrag på. Såfremt kommunen får lov til at få frigivet de deponerede beløb, og anvender dem til indfrielse af de lån med den korteste løbetid, vil kommunen over de næste 4 år få en forbedring af likviditeten/kapitalposterne.

En anden mulighed er at anvende en evt. frigivet deponering til en delvis indbetaling af den forpligtelse, kommunen får til den nye fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) i forbindelse med de nye feriepengeregler. Ved denne løsning er det primært en sparet forrentning, som bliver gevinsten.

Besparelse på kopi og print

Brønderslev Kommune har haft kopiaftale med Konica Minolta gennem en lang årrække, og Brønderslev indgik via SKI i 2019 en ny aftale med Konica Minolta. Ved at udnytte de muligheder der lå i denne forbindelse, har kommunen opnået en besparelse.

Brønderslev Kommune har igennem en årrække indregnet en besparelse på prisfremskrivningerne, som bl.a. skal dækkes via besparelser på mere fordelagtige indkøbsaftaler. Det er ligeledes aftalt, at der i 2021 skal indhentes en besparelse på prisfremskrivninger, og alt andet lige er det også forudsat, at denne besparelse på kopi og print indgår heri.

Imidlertid har Byrådet i nogle år anvendt enkeltstående aftaler til som en yderligere besparelse, og det kan også gøres i dette tilfælde. F.eks. valgte Byrådet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016 at indarbejde 50 % af en tidligere besparelse på kopi og print som en ekstraordinær besparelse.

Besparelse ved rammeaftale om offentlige begravelser

Der ses en markant stigning i offentlige begravelser pt., og der forventes over 35 offentlige begravelser i 2020. Tidligere blev der fra sag til sag aftalt betingelser og pris for de offentlige begravelser. På grund af det stadigt sigende antal offentlige begravelser har kommunen gennemført et samlet udbud, hvor alle bedemænd i kommunen har været indbudt til at afgive bud, ligesom 3 bedemænd udenfor kommunen blev bedt om bud på den samlede opgave.

En lokal bedemand afgav det billigste bud på en etisk ordentlig begravelse, og besparelsen kan medtages i udvalgets råderumsforslag.

Beslutning

Der arbejdes videre med forslagene.

Til toppen


5. Ny ferielov - model for afregning af feriepengeforpligtigelse


Resume

Sagsforløb: ØK

Med den nye Ferielov indføres begrebet samtidighedsferie. Nystartede på arbejdsmarkedet får dermed ret til at holde ferie med løn i takt med at ferien optjenes. Fra 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefrysningsperioden” optjenes ferien efter den nye ferielov. Værdien af denne ferie indefryses som konsekvens af overgangsordning, da der for samme periode vil være optjent ferie fra gammel ferielov.

For Brønderslev Kommune svarer indefrysningen til et beløb på ca. 125 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter den 31. august 2020.

De indefrosne feriepenge skal administreres af en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). - "Lønmodtagernes Feriemidler" (LF).

Chef Kai Ø. Christensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

For Brønderslev Kommune er størrelsen af de indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 beregnet til et beløb på ca.125 mio.kr. - men det endelige beløb kendes først efter udløb af indefrysningsperioden den 31. august 2020.

Afregningen af de indefrosne feriemidler skal ske senest når medarbejderen udtræder af arbejdsmarkedet - oftest ifm. pensionering - dvs. at ordningen opretholdes de næste ca. 50 år.

Udbetaling af indefrosne feriemidler ifm. udtræden af arbejdsmarkedet administreres af LF.

Indefrosne feriemidler som endnu ikke er afregnet til LF forrentes - i første år med en rentesats på 2,4% svarende til ca. 3 mio.kr. det første år.

Der er tre muligheder for afregning af indefrosne feriemidler til LF:

 1. Hele beløbet - 125 mio.kr. kan betales til LF, dog tidligst den 2. september 2020.
 2. Der kan indbetales løbende, når medarbejdere udtræder af arbejdsmarkedet. Ordningen opretholdes i ca. 50 år (til den sidste person har modtaget det indefrosne beløb)
 3. En kombination af ovenstående. Der kan indbetales for udvalgte medarbejdere/medarbejdergrupper og den resterende del - betales løbende ved udtræden af arbejdsmarkedet.

Ved indførelse af den nye ferielov er der ingen, der over tid får mere eller mindre ferie - det betyder at ordningen over tid er neutral. I lønbudgetterne er der indeholdt udgifter til ferie.

Servicerammen påvirkes ikke af ovenstående.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de overordnede økonomiske konsekvenser af ferieloven, samt hvilke konsekvenser der er af at vælge de forskellige afregningsmodeller.

Sagen forelægges til orientering, med henblik på, at det efter sommerferien kan besluttes, hvilken afregningsmodel der skal anvendes.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler til ny legeplads ved Rusen 5, Asaa


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget anmodes om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. fra puljen Særlig indsats på skoleområdet(Politikområde 103), til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5, Asaa.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen af Asaa skoles SFO og Asaa børnehave (strukturtilpasning i Asaa), er legepladsen ved Rusen 5 blevet renoveret.

Den tidligere legeplads var udateret, den var ikke egnet til børnehavebørn og flere af legeredskaberne blev kasseret ved tilsyn af legepladsen.

Af de grunde blev det besluttet at etablere en ny legeplads som både henvender sig til børnehaven og SFO´en.

Der burde fra projektets start have været afsat midler til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5 i forbindelse med sammenlægningen af SFO’en og børnehaven. Dette var desværre ikke tilfældet.

Grundet en presset tidsplan, var det vigtigt at legepladsen stod klar til børnehavens flytning fra Bolværksvej til Rusen før påsken, så anlægsmaskinerne var færdige inden indflytningen.

På vedhæftede bilag er legepladsen visualiseret. Legepladsen består af en parkourbane, et stort område med i alt 5 gynger, et legetårn med underlag af gummimåtter, 2 sandkasser, samt en svævebane.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget frigiver 300.000 kr. til etablering af den nye legeplads.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 2 mio. kr. i anlægspuljen "Særlig indsats på skoleområdet" - dette er inkl. overførsel af 1 mio. kr. fra budget 2019.

Frigives beløbet på 0,3 mio. kr. til ny legeplads, er der 1,7 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 5:

Børne- og Skoleudvalget ser sig nødsaget til at frigive midlerne, da byggeriet af legepladsen er påbegyndt. Udvalget rejser en kritik af sagsbehandlingsforløbet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Underskudsgaranti for 2019, Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 366.885 kr. til Fonden Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Hjallerup Udviklingspark for 2019. Regnskabet er revideret af BDO og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 5. marts 2020. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2019 er et underskud på 366.885 kr.

I 2018 var underskuddet på 407.300 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2025.

Hjallerup Udviklingspark gør endvidere opmærksom på i ledelsespåtegningen, at der i 2020 forventes en udgift på renovering af facader på 540.000 kr., som forventes dækket via underskudsgarantien.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 366.885 kr., samt at beløbet på 540.000 kr. til renovering af facader medtages til Budget 2021, da udgiften forventes dækket via underskudsgarantien i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2020 er der afsat 693.722 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

For at dække det samlede underskud i begge udviklingsparker, skal der findes finansiering for 222.644 kr. Det foreslås, at dette beløb tages af Økonomiudvalgets økonomiske decentralisering fra 2019 til 2020.

Udbetaling af underskudsgarantien for begge parker kan således holdes indenfor Økonomiudvalgets samlede budget.

Beslutning

Godkendt.

Der anmodes om selvstændig sag om udgifter til renovering af facader.

Bilag

Til toppen


8. Underskudsgaranti for 2019, Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 549.481 kr. til Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Brønderslev Udviklingspark for 2019. Regnskabet er revideret af BDO og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 27. februar 2020. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2019 er et underskud på 549.481 kr.

I 2018 var underskuddet på 644.005 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2022.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 549.481 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

I Budget 2020 er der afsat 693.722 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

For at dække det samlede underskud i begge udviklingsparker, skal der findes finansiering for 222.644 kr. Det foreslås, at dette beløb tages af Økonomiudvalgets økonomiske decentralisering fra 2019 til 2020.

Udbetaling af underskudsgarantien for begge parker kan således holdes indenfor Økonomiudvalgets samlede budget.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke pga. inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Landinspektør Nord har på vegne af ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 område ved Fredensgade i Dronninglund.

Projektet kræver ændring af plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg på ejendommene beliggende Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, så eksisterende byggeri beliggende på Fredensgade 4A og D kan anvendes til boligformål i form af ejer-og lejelejligheder, og arealet beliggende på Fredensgade 4C kan udstykkes til tæt -lave boliger.

Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Fredensgade 4A, C og D, Dronninglund, har fremsendt forslag til udstykningsplan for et ca. 4.000 m2 i Dronninglund. Bygherren ønsker planlægning for området ændret på baggrund af den aktuelle efterspørgsel på lejligheder og tæt-lave boliger i Dronninglund.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Planen omfatter matr.nr. 103c og 103nl Ørsø Fjerding, Dronninglund. Lokalplanområdet har et areal på ca. 4.000 m2, og er placeret meget tæt på byens centrum og afgrænses af Fredensgade mod øst, åben-lav boligområder mod nord og syd, og Børnehuset Himmelblå mod vest.

Området ønskes anvendt til ejer- og lejelejligheder og tæt-lave boliger.

Lokalplanen vil opdele området i 3 delområder: Delområde I: etageboliger og parkering (svarende til 4A og 4D), delområde II: tæt-lav boliger (svarende til 4C) og delområde III: fælles opholdsarealer.

Ejendommen Fredensgade 4A og D er i kommuneplanen udlagt som offentligt område, uddannelsesinstitution, og fungerede tidligere som folkeskole. Skolens bebyggelse og gymnastiksal er bevaringsværdig. Lokalplanen vil give mulighed for indretning af maks. 20 lejligheder i skolens byggeri. Bygningens facader bevares, dog må der etableres tagterrasser på bygningens vestlig side.

Ejendommen Fredensgade 4C er i kommuneplanen udlagt som åben-lavt boligområde. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af 5 tæt-lave boliger, med tilhørende vej, parkering og fællesopholdsareal. Minimum grundstørrelse for tæt-lavt boligområdet er på 260 m2. I grundstørrelsens beregning medtages andel af parkeringspladser, der ikke er beliggende på hver grund. Fri- og opholdsarealer er fælles for begge ejendomme og skal være tilgængelige til alle fremtidige beboere.

Kommuneplantillægget vil overføre en del af området fra offentlige formål til boligformål.

Parkering i lokalplanområdet skal etableres i henhold til Brønderslev Kommunens parkeringsvedtægt. I delområde I skal der etableres 1 P-plads/lejlighed, 20 pladser i alt. 15 P-pladser etableres på egen grund. Der er tinglyst ret til 5 parkeringspladser på naboejendommen (Børnehuset Himmelblå), matr.nr. 103 cg. I delområde II skal der etableres 1,5 P-pladser/ bolig. Parkering etableres som vist i princippet på vedhæftet kort. Forvaltningen bemærker, at der tidligere er udarbejdet forslag til optimering af parkeringspladser på matr.nr.103 cg, som evt. kan bidrage til af afhjælpe parkeringsudfordringer på matriklen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan på følgende vilkår:

 • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • at bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan,
 • at lokalplanen indeholder bestemmelser for bevaring af det bevaringsværdige byggeri på Fredensgade 4A og C, og
 • at lokalplanen sikrer at områdets fælles opholdsarealer er tilgængelige og kan benyttes af alle områdets beboere.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 4:

Formandskabet holder møde med bygherren.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 12:

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget betinger sig, at der er en bedre balance mellem antal boliger og friarealerne samt, at der sikres en færdiggørelse af hele projektet.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. AVV - kildesortering af affald ved etagebyggerier


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er fortsat planer om at etablere yderligere nedgravede fællesløsninger til kildesorteret affald i både Brønderslev og Hjørring kommuner i forbindelse med etagebyggeri. Den samlede anlægsinvestering for AVV beløber sig til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulning af kildesorteringen i Brønderslev og Hjørring kommuner er det blevet klart, at der er væsentlig større behov for nedgravede fællesløsninger i de to kommuners bykerner, end først antaget ved budgetlægningen.

Behovet viser sig især ved etagebyggerier og boligforeninger i byerne, hvor der ofte forekommer praktiske udfordringer i forhold til placering af containere. Disse ejendomme efterspørger derfor en fællesløsning, der er nedgravet, let tilgængelig og centralt placeret.

Der er ikke afsat midler i det tidligere godkendte budgetforslag for 2020 til denne anlægsinvestering.

Anlægsbudget for de nedgravede fællesløsninger:

Løsning

Estimeret enhedspris inklusive nedgravning

Samlet beløb

4 stk. nedgravede fællesløsninger (model lille Tårs)

150.000 kr.

600.000 kr.

14 stk. nedgravede fællesløsninger (model stor Tårs)

170.000 kr.

2.380.000 kr.

Anlægsinvestering i alt:

2.980.000 kr.

AVV's andel (50%) af anlægsinvestering:

1.490.000 kr.

I Brønderslev Kommune er det 6 stk. af model stor Tårs der nedgraves.

Staben foreslår,

 • at Brønderslev Kommune godkender tillægsbevillingen til anlægsbudgettet for 2020 for AVV I/S
 • at godkendelse forudsætter, at Hjørring Kommune samtidig meddeler sin godkendelse til projektet
Personale

Ingen.

Økonomi

Området er takstfinansieret og vil indgå i den fremtidige takst.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 7:

Tilbagesendes til AVV med ønske om uddybning af finansieringsmodellens fordeling af investeringer mellem AVV og ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

I forbindelse med etablering af nedgravede containere til affald betaler AVV 100 % for de genanvendelige fraktioner, dvs. plast & metal og papir (selve containerne og nedgravningen, som begge er en engangsudgift).

Når der alligevel skal etableres nedgravede containere til plast & metal og papir, er det en stor fordel, at der samtidig etableres nedgravede containere til restaffald, og at der forberedes for senere separat indsamling af madaffald. Anlægsudgifterne til mad- og restaffald betales indtil videre 100 % af ejeren.

For en totalløsning med de 4 fraktioner plast & metal, papir, madaffald og restaffald vil der derfor være en udgiftsfordeling på 50 % til AVV og 50 % til ejeren. En totalløsning koster typisk ca. 100.000 kr.

Ejeren kan i stedet for at betale de 50.000 kr. indgå en aftale om, at Brønderslev Kommune betaler dette. Til gengæld vil ejeren så skulle betale 5.000 kr. om året til Brønderslev Kommune i leje.

De efterfølgende driftsudgifter dækkes via taksterne, som hvert år bliver fastsat i takstbladet.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 17:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til økonomiudvalgets møde den 20. maj 2020:

I forbindelse med behandlingen af en tillægsbevilling til AVV's anlægsbudget er der kommet fokus på modellen, hvor boligejere tilbydes en løsning med hensyn til rest- og madaffald, som indebærer, at kommunen / affaldsordningen står i forskud med en anlægsinvestering på ca. 50.000 kr., mod at boligejer hvert år indtil videre betaler en "leje" på 5.000 kr., svarende til en forrentning på 10 %.

Fremgangsmåden med lånefinansieringen er et tilbud til de boligejere - fx andelsboligforeninger eller private udlejere - som ikke har mulighed for selv at stå for finansieringen, hvilket ellers indtil videre er den gængse praksis.

Lånefinansieringen har også den baggrund, at det i forbindelse med fx renoveringsarbejder er en stor fordel at få etableret en fremtidssikret affaldsløsning i stedet at starte med fraktionerne plast & metal og papir (finansieret af AVV) og så senere skulle etablere nedgravede containere til separat indsamling af madaffald og restaffald.

På grund af ønsket fra en række boligejere om en midlertidig lånefinansiering behandlede Teknik og Miljøudvalget en sag om modellen med lånefinansiering, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 27. maj 2019. Referatet fra det pågældende møde er vedlagt som bilag til nærværende sagsfremstilling.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at der på nuværende tidspunkt er indgået underskrevne aftaler med 3 boligejere om lånefinansiering af anlægsudgiften til restaffald og forberedelse til madaffald.

Desuden er der i øjeblikket 8 boligejere, som har en forventning om at kunne benytte modellen i år.

Endelig skal det oplyses, at Hjørring Kommune også anvender en model, hvor kommunen står i forskud overfor de boligejere, som ønsker dette.

Beslutning

Udsat.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til overdragelse af provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev til MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. april 2019, at der kan tages stilling til anvendelse af provenu, når der forelægges et konkret projekt fra Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS).

MOSS har tidligere fremsendt anmodning om at provenu tilfalder museerne, således det kan anvendes ved etablering af nyt Vildmosemuseum i Brønderslev by.

Leder af MOSS oplyser, at den endelig projektudvikling afventer tilsagn om den kommunale opbakning bl.a. i form af provenu fra salg af Paukjærgaard. Tilsagn skal anvendes som grundlag for en nærmere forhandling med PN Beslag om køb af bygning til etablering af nyt Vildmosemuseum.

MOSS oplyser, at der de senere år er sikret midler til museumsprojekter, og det ikke vil være urealistisk med et projekt til ca. 30. mio. kr. Der nævnes følgende eksempler:

 • Tirpitz (ca. 150 mio. kr.)
 • MOMU (350 mio. kr.)
 • Rock Museet/Ragnarock (50 mio. kr.)
 • Flygtningemuseet (100 mio. kr.)
 • Heksemuseet (25 mio. kr.)

Det kan bl.a. nævnes, at fonde hvert år bidrager med mange hundrede millioner til de danske museer, eksempelvis bidrog Augustinus Fonden alene i 2018 med over 300 mio. kr. til opbygning, ombygning og udvikling af de danske museer. Fondene bidrager ikke, hvis der ikke er en stærk kommunal opbakning, som her vil være overdragelse af provenu fra salget af Paukjærgaard. Det kan oplyses, at museumsbyggeri eller udvikling af danske museer som udgangspunkt opnår fondsmidler og tilskud til projekterne, dog vil fonde ofte være med i processerne og udviklingen af det færdige projekt.

Med det kommunale tilsagn forventer MOSS at kunne etablere samarbejde om projektudviklingen, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fremvises et detaljeret projekt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at et eventuelt tilsagn om overdragelse af provenu gøres betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag. Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Nettoprovenu ved salget af Paukjærvej 15 var 1.489.345 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 6:

Økonomiudvalget har til hensigt at give tilsagn om overdragelse af provenu betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag.

Inden endeligt tilsagn kan gives, skal der fremsendes skitser over indretning, adgangsforhold, anvendelse og p-forhold m.v.

Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2020:

MOSS har fremsendt fornyet anmodning om udbetaling af provenu, da museet nu har finansieringsplan og -tilsagn klar, således museet kan købe PN-bygning 3 (vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 16:

Udsat.

Der afholdes temamøde om business case og projekt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2020:

Der blev afholdt temamøde i byrådet den 29. april 2020, hvor planerne for et nyt Vildmosemuseum i PN’s bygning 3 blev fremlagt.

Beslutning

Indstilles godkendt at provenu overføres til MOSS til køb af ejendom.

Ved ophør af museumsvirksomhed, eller hvis projekt ikke bliver gennemført, da skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen.

Karsten Frederiksen og Steen Søgaard Petersen er imod overførsel, da det først skal ske i forbindelse med, at projektet sikres gennemført.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 25. januar 2012 bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune. Bemyndigelsesplanen definerer rammerne for, på hvilket niveau i organisationen de forskellige beslutninger kan træffes.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til justering af bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøudvalget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det er i bemyndigelsesplanen, at kompetencefordelingen imellem Byrådet, fagudvalg og administration fastlægges.

Bemyndigelsesplanen bidrager til at skabe et overblik og ensartethed over de sager, der afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Samtidigt afgrænses de sager, som skal afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Bemyndigelsesplanen skal ligeledes:

 • sikre en bedre borgerbetjening ved, at afgørelser kan træffes hurtigt,
 • fritage det politiske udvalg for rutineprægede sager, således at der bliver bedre tid til at drøfte overordnede linjer for udvalgets arbejde,
 • øge den enkelte medarbejders trivsel og udvikling gennem tildeling af ansvar og indflydelse på opgaveløsningen.

Fagforvaltningen har gennemgået bemyndigelsesplanen for at afklare, om beslutningerne træffes på det niveau, der blev aftalt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer og tilpasninger gældende lovgivning.

Bilag viser forslag til revideret bemyndigelsesplan, hvor alle justeringer er tydeligt markeret, og bilag indeholder en beskrivelse af alle ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til ændringer af bemyndigelsesplanen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 15:

Udsættes til næste møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 12:

Blev gennemgået og drøftet. Punktet behandles igen på næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den ændring, at udvalget træffer beslutning om vejnavne – bemyndigelsesplanen ændres til B (TM) F (ADM)

Poul Erik Andreasen ønsker, at der også laves bemyndigelsesplaner for de øvrige fagudvalg.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Status fra Hoved MED om Coronasituationen

Beslutning

Økonomiudvalget udtrykker stor anerkendelse af og tilfredshed med det arbejde, som ledere og medarbejdere har udført under den vanskelige situation.

Borgmester har afholdt møde med Brønderslev Handel.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Lukket punkt: Lejeaftale


Til toppen


15. Lukket punkt: Udbud af ejendom


Til toppen


16. Lukket punkt: Vurdering af muligheder for overtagelse af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


18. Lukket punkt: Fornyelse af alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 20. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer