Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 17. juni 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandling af punkt 9-11 og 18-30.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2019 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kommunens revisionsselskab - BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision - BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2019. BDO har afgivet én samlet beretning der både dækker det samlede årsregnskab samt indenfor Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er blandt andet følgende:

 • Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
 • Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunens budget og regnskabsvæsen, revision mv.
 • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
 • Ved den afsluttede revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
 • Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Staben foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen for årsregnskabet 2019, og
 • godkender årsregnskabet for 2019 endeligt
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det anbefales, at retningslinier for rejser, repræsentation og gaver genvurderes.

Bilag

Til toppen


4. Vurdering af behov for justering af budget 2021 processen


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal beslutte evt. justeringer af processen for budget 2021.

Carsten Ullmann Andersen, O, deltager under dette punkt via Teams.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny udligningsreform gældende fra 2021, og i forlængelse af drøftelserne under Byrådets temamøde om emnet, da anbefales Økonomiudvalget at beslutte om der er behov for justering af den fortsatte proces frem til budgetaftale for 2021.

Den indgåede økonomiaftale for 2021 indeholdende aftaler omkring serviceramme, anlægsramme og kompensation for Covid-19 relaterede ekstraudgifter, giver tillige behov for vurdering af rammerne for den fortsatte proces.

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der er behov for justering af den fortsatte proces for udarbejdelse af budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Signalerne fra Byrådets møde den 30. januar 2020 fastholdes. Fokus skal fortsat være på forslag, der omfatter nye metoder, omlægninger, investeringer og effektiviseringer.

Bilag

Til toppen


5. Analyse af beskæftigelsesgrad og vikarforbrug


Resume

Sagsforløb: ØK/Hoved MED

I forlængelse af budgetaftalen 2020 har HR udarbejdet 1. fase i analyse af vikarforbrug og beskæftigelsesgrad på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, rengøringsområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne, og anmodes om at godkende det foreslåede fokus og behandling for det videre arbejde jf. budgetaftale.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes mulige modeller for, hvordan folkeskolerne i højere grad kan anvende eget lærerpersonale til at gennemføre den planlagte undervisning i tilfælde af kollegers fravær. På øvrige velfærdsområder i organisationen skulle mulighederne for en reduktion i anvendelsen af vikarer belyses. Tilsvarende skulle mulighederne for at øge antallet af medarbejdere på fuld tid belyses.

Som første del af denne budgetaftale har HR afdelingen derfor gennemført en analyse af beskæftigelsesgrader og anvendelse af vikarer på de forskellige områder. Analyserne skal i første omgang belyse udfordringens omfang og dermed anvendes til at fokusere det videre arbejde med at implementere budgetaftalen på dette punkt.

Det betyder også, at der ikke i materialet er angivet forklaringer på niveauerne på de forskellige områder, da det sammen med forslag til tiltag ligger i næste fase af arbejdet med dette punkt fra budgetaftalen. Analyserne er vedlagt som bilag, men de overordnede resultater af analyserne fremgår af de 3 nedenstående tabeller:

Som det fremgår, ligger kommunens beskæftigelsesgrad (gens. antal timer pr. uge) på alle de analyserede områder enten på landsplan eller over.

Ser vi på andelen af fuldtidsansatte, deltidsansatte og timelønnede sammenholdt med resten af landet har vi markant højere andel på fuldtid i dagtilbudsområderådet end i resten af landet, lidt flere fuldtidsansatte på skoleområdet og handicap/psykiatriområdet end i resten af landet, mens vi på ældreområdet og rengøringsområdet har færre fuldtidsansatte end i resten af landet. Andelen af deltidsansatte er markant lavere i Brønderslev på dagtilbudsområdet og handicap/psykiatriområdet, mens andelen af deltidsansatte ligger ca. på samme niveau som landsgennemsnittet i de øvrige områder. Vedr. brug af timelønnede er det især handicap/psykiatriområdet, som han en høj grad af anvendelse af timelønnede, men ældreområdet og rengøringsområder ligger også over landsgennemsnittet.

Vedr. brug af vikarer findes der ikke landsoplysninger vi kan sammenligne med, men generelt er billedet at der er højest vikarforbrug i områderne med døgndækning og i rengøringsområdet, mens det laveste vikarforbrug findes på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Som næste fase i projektet foreslås det, at der primært fokuseres på de området, som skiller sig ud; det vil sige:

 • Ældreområdet skal analysere forklaringerne på at vi har relativt færre fuldtidsansatte og flere timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.
 • Handicap/psykiatriområdet skal analysere forklaringerne på, at vi har relativt mange timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.
 • Rengøringsområdet skal analysere forklaringerne på at vi har relativt færre fuldtidsansatte og flere timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.

På folkeskoleområdet viser analysen, at muligheden for i højere grad kan anvende eget lærerpersonale til at gennemføre den planlagte undervisning i tilfælde af kollegers fravær er meget begrænset. Der er dog forskel på niveauerne skolerne imellem, og det forslås derfor, at distriktsskoleledelserne skal drøfte årsagerne til forskellene skolerne imellem med hensyn til at undersøge mulighederne for en højere grad af anvendelse eget lærerpersonale.

Resultatet af analyserne samt forslag til mulige handlinger forelægges herefter de respektive fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalget. Samtidig sendes sagen til høring og drøftelse i relevante MED-fora.

Beslutning

Godkendt at der arbejdes videre med de foreslåede fokusområder.

Bilag

Til toppen


6. Købstadsjubilæum 1. april 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Beslutning vedrørende evt. markering af Brønderslev bys 100-års købstadsjubilæum den 1. april 2021.

Sagsfremstilling

Brønderslev by kan den 1. april 2021 fejre 100-års jubilæum som købstad, og der skal i den forbindelse tages stilling til markeringen heraf.

Projektledelse foreslås at ske fra Børn og Kultur med bistand fra Sekretariat og Kommunikation. Projektgruppen får til opgave i samarbejde med foreninger, museer, kulturskole m.fl. at planlægge aktiviteter i anledning af jubilæet.

Frederikshavn Kommune markerede i 2018 200-års købstadsjubilæum - se program her: http://www.e-pages.dk/nordjyskenet/933/

Omfanget af aktiviteter afhænger af, hvilket niveau og hvilken økonomi, der besluttes, ligesom der også vil være stor forskel på arrangementet afhængig af, om Kongehuset tager imod invitationen.

Der er sendt invitation til Hendes Majestæt Dronningen om deltagelse i markeringen. Kabinetssekretariatet har oplyst, at der kan forventes svar på ansøgningen ultimo 2020

Såvel Hjørring som Frederikshavn har oplyst, at planlægningen og projektledelsen er en ganske omfattende opgave, der kræver mange personaleressourcer, men også et omfattende koordineringsarbejde med foreninger og andre aktører. Frederikshavn vedtog derfor tidligt i processen en regel om, at 'den der finder på opgaven/aktiviteten, også er tovholder', hvilket viste sig at være en god ide og involverede mange i projektet. I Frederikshavn har de også besluttet, at når Sæby har 500-års købstadsjubilæum i 2024, så vil man købe sig til projektledelse.

Museerne i Brønderslev har oplyst, at de i forbindelse med købstadsjubilæet har planlagt at publicere en antologi om Brønderslev, ligesom museet gerne deltager i planlægningen, f.eks. i arbejdsgruppe.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget beslutter niveau for og økonomi til markeringen.

Indstilling

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 5:

Direktionen anbefaler, at der afsættes 0,5 - 1,0 mio. kr. til formålet afhængig af ambitionsniveau.

Projektledelsen tages af Fritid og Kultur med støtte fra centrale stabe.

Princippet om ”at den der finder på aktiviteten, også påtager sig tovholderrollen for denne” anbefales anvendt overfor interne såvel som eksterne initiativtagere

Beslutning

Positivindstilling fra udvalget.

Der afsættes foreløbigt 250.000 kr. Det endelige beløb afsættes i forbindelse med budget 2021.

Til toppen


7. Hjallerup Udviklingspark - renovering af facader


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om forløb med udskiftning af facadeplader på Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Brønderslev Erhverv og Turisme fremsender redegørelse om forløb med udskiftning af facadeplader på Hjallerup Udviklingspark.

Det oplyses bl.a., at arbejdet er påbegyndt den 18. maj og forventes at vare ca. 5 uger og er senest færdig til sommerferien.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalgets Udviklingspulje er i 2020 på 760.000 kr. og Erhvervspuljen er på 400.000 kr.

Beløbet på 540.000 kr. kan overføres til 2021 via Økonomisk decentralisering til "Underskudsgarantier i Udviklingsparker".

Alternativt skal beløbet medtages i Budget 2021.

Beslutning

Beløbet på 540.000 kr. disponeres til kommende betaling af regning.

Bilag

Til toppen


8. Brønderslev Handel - tilskud til detailhandlen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Handel om tilskud på 500.000 kr. til detailhandlen i Brønderslev Kommune pga. coronakrisen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Handel oplyser, at detailhandlen i Brønderslev Kommune pga. coronakrisen er meget presset. Krisen har bl.a. ført til omsætningsnedgang, hjemsendelse af medarbejdere og afskedigelser.

Brønderslev Handel opfordrer på den baggrund til, at Brønderslev Kommune støtter detailhandlen med 500.000 kr., som fordeles til de 3 handelsstandsforeninger i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup efter andelen af butikker således: Brønderslev 64 %, Dronninglund 22 % og Hjallerup 14 %.

Det foreslås, at midlerne i givet fald øremærkes til markedsføring og aktiviteter i 2020 med det formål at øge markedsandelen i de tre byer og afbøde de negative effekter og indvirkninger af coronakrisen.

Det bemærkes, at såfremt udvalget beslutter støtte, da er det vigtigt, at støtte fordeles bredt jvf. juridisk notat

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalgets Udviklingspulje er i 2020 på 760.000 kr. og Erhvervspuljen er på 400.000 kr.

Beslutning

Der bevilges 400.000 kr. til understøttelse af aktiviteter, events og branding, der samtidig understøtter profilering af kommunens vision.

De 3 handelsstandsforeninger bevilges 250.000 kr. (fordelt som foreslået af i ansøgningen), Landdistriktsrådet bevilges 150.000 kr., der kan frigives efter ansøgning fra Landsbyrådet, borgerforeninger o.l..

Beløbet finansieres af udviklingspuljen.

Bilag

Til toppen


9. Tilskud til projekt Det Innovative Mødelokale


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Fonden Brønderslev Udviklingspark om tilskud på 150.000 kr. til projekt Det Innovative Mødelokale.

Sagsfremstilling

Fonden Brønderslev Udviklingspark ønsker at opføre Det Innovative Mødelokale.

Det Innovative Mødelokale vil være en hjertestarter til virksomheder, som er hårdt ramt af corona-krisen, og som nu skal have gang i hjulene igen. Det vil desuden være en kærkommen hjælpende hånd, som kan øge arbejdsglæden og vende den negative kurve for mange virksomheder.

Det Innovative Mødelokale vil, som det kan læses mere uddybende i projektbeskrivelsen, danne optimale rammer for kreativ, innovativ tænkning og udvikling. Gennem anderledes faciliteter, kreativ indretning og en innovativ mødelokaleform skal rummet give lokale virksomheder nøglen til at tænke ud af boksen, øge deres præstationer og konkurrenceevne.

Lokalet vil give virksomhederne de fornødne muligheder for at holde møde i et stormødelokale, hvor der kan holdes behørig afstand og hvor den nødvendige hygiejne er i top.

Indholdet vil være følgende:

 • 12 arbejdsstationer
 • Mødefaciliteter til 30 personer med projektor, lærred, lydanlæg samt interaktiv skærm til booking af lokalet
 • ”Mormorhjørne” med sofa, gamle lænestole og genbrugsfund som et alternativ til den konventionelle mødeform. Et mere hjemligt og hyggeligt udgangspunkt
 • Rekreativt område med plads til meditation og fordybelse. Ribbe, yogamåtter og planter giver et afbræk fra arbejde, møder o. lign. Et afbræk, som er helt nødvendigt for at tænke kreativt
 • Speakers corner i form af en gammel mælkekasse el.lign. med inspiration fra bl.a. Hyde Park i London, hvor brugerne af rummet inviteres til at tale offentligt om emner, de interesserer sig for.
 • Et outdoor-område med sækkestole, ’bålsted’, og kabeltromlebord – igen et anderledes udgangspunkt for idéudveksling

Projekt Det Innovative Mødelokale er udarbejdet som et 3-årigt projekt og drives samt markedsføres af Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2020 er der reserveret 112.000 kr. til Projekt Iværksætterhus. Dette projekt er nu udløbet. Det resterende beløb på 38.000 kr. foreslås finansieret af Økonomiudvalgets overskud fra 2019.

Beslutning

Afslag.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Klimarapport 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2019. Rapporten viser at kommunen har haft en reduktion i CO2 udledning på 9,2 % fra 2018 til 2019, hvilket er over kravet i jvf. aftalen om klimakommune, hvor målsætningen er en årlig reduktion på mindst 2 %.

Rapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2019.

Rapporten vil jf. de indgåede aftaler blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen for 2019 er, at Brønderslev Kommune lever op til CO2 reduktion i henhold til Danmarks Naturfredningsforenings kampagne som klimakommune med en reduktion på 9,2 %.

Staben foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Der skal være fokus på områder, hvor der er stigninger i CO2.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. BRN's årsberetning 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Business Region Northdenmark (BRN) fremsender årsregnskab og årsrapporttil Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Business Region North Denmark (BRN) er klar med årsrapporten INSIGHT BRN for 2019, der fortæller arbejdet og resultaterne i året der gik, samt en strategi- og handlingsplan for 2020.

BRN er samarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at styrke forudsætningerne for vækst, jobskabelse og udvikling i Nordjylland. En vigtig del af i samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Som business region har BRN en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, der er helt centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.

Det er Bestyrelsen i BRN (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og peger på hvilke dagsordner, der skal arbejdes med i BRN. Dette i dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervsområdet.

Bestyrelsen har ønsket, at strategi, handlingsplan og årsrapport for BRN fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN. Materialerne er vedlagt i bilag.

Gode resultater i 2019 trods nye rammer

Ved årets begyndelse trådte erhvervsfremmereformen i kraft. Det betød nye rammer for aktørerne på området og opgaver, der skiftede fra regionalt til statsligt niveau. Dermed skulle BRN sammen med øvrige nordjyske erhvervsfremmeaktører i højere grad orientere sig mod Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen.

BRN har i den sammenhæng haft stort fokus på at varetage fælles nordjyske interesser og skabe en god dialog med Erhvervsstyrelsen, så der fortsat er opmærksomhed på gode nordjyske indsatser og afsættes midler til konkrete nordjyske udfordringer, styrkepositioner og interesser. Det har blandt andet sikret medfinansiering af nordjyske klynger, Norddanmarks EU-kontor og den fælles nordjyske turismemarkedsføring i 2020. Indsatsen kan også ses i det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, hvor BRN har været med til at samle en række strategiske og udførende aktører for at sikre et bredt forankret og kvalificeret nordjysk indspil.

En vigtig opgave i BRN har været at identificere særligt prioriterede dagsordner og mærkesager, som i 2019 var guidende for arbejdet med varetagelse af nordjyske interesser. Mærkesagerne går på tværs af emner som bæredygtig vækst, kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur, hvor f.eks. arbejdet for etablering af en 3. Limfjordsforbindelse og rute a26/34 har været emner, der har fyldt meget i 2019.

På aktivitetssiden har grøn omstilling og klimadagsordenen været i fokus i 2019. Der er sat yderligere initiativer i gang omkring fælles strategisk energiplanlægning, interessevaretagelse til fordel for multifunktionel jordfordeling samt udpegning af ny mærkesag med navnet ”Bæredygtig vækst”.

Derudover har aktiviteterne i 2019 haft fokus på kompetent og kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. BRN gik sammen med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR og Regionsrådet om at udforme en fælles politisk ambition med navnet ”Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”, der skal bane vej for mere koordinering og flere fælles initiativer på området. Der er i fællesskab også forberedt en videreførelse af Vækst via Viden-initiativet, som er et bredt nordjysk samarbejde, der ved udgangen af året havde skabt grundlag for mere vækst i nordjyske virksomheder gennem 676 match mellem små- og mellemstore virksomheder og højtuddannede.

Dialog, strategiske indsatser og interessevaretagelse er nøgleord for 2020 og frem

Bestyrelsen ønsker også fremadrettet, at BRN-samarbejdet skal have fokus på interessevaretagelse, fælles nordjyske mærkesager og større strategiske indsatser, hvor nordjyske parter koordinerer og arbejder sammen. En forudsætning for at lykkes med ambitionerne er dialog og brede partnerskaber med nordjyske aktører på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Bestyrelsen ser derfor frem til at have en løbende og involverende dialog med aktørerne om mulige samarbejdsperspektiver, der kan være til gavn for hele Nordjylland.


Gennem den nye flerårige strategi samt en et-årig handlingsplan for 2020 har Bestyrelsen sat retningen og prioriteterne for arbejdet, og har samtidig præciseret hvilke konkrete initiativer og handlingsspor for 2020, der skal medvirke til udmøntning af strategien. Højtuddannet og faglært arbejdskraft, infrastruktur og erhvervsudvikling med fokus på bæredygtig vækst vil fortsat være prioriterede emner i 2020.

Highlights fra strategien er, at:

 • BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland
 • BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører
 • BRN`s handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse
 • BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde


Highlights fra handlingsplanen:

 • For hvert af BRN’s fire indsatsområder beskrives aktuelle dagsordener, mærkesager samt hvilke handlingsspor, der forventes iværksat, og hvilke initiativer, der medfinansieres i 2020
 • Årshjulet for bestyrelsen illustrerer planlagte møder, udvalgte milepæle samt dialogtemaer
 • Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og handlingsspor

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Opsætning af pylon ved Øster Brønderslevvej


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har vedtaget lokalplan for et område ved Øster Brønderslevvej. Lokalplanen er til restaurant, tankanlæg, transportvirksomheder og lignende. I lokalplanen er der udlagt et område til opsætning af en reklame pylon.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Brønderslev Kommune skal etablere pylonen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har vedtaget lokalplan for et område ved Øster Brønderslevvej. Lokalplanen er til restaurant, tankanlæg, transportvirksomheder og lignende. I lokalplanen er der udlagt et område til opsætning af en reklame pylon.

Fagforvaltningen har derfor undersøgt, hvordan en etablering kan lade sig gøre, hvem, der skal/kan eje pylonen og økonomien i pylonen. Forvaltningen vurderer, at det giver god mening, hvis Brønderslev Kommune ejer pylonen og lejer logopladserne ud til virksomhederne. Hvis Brønderslev Kommune ejer pylonen følger også beslutningsretten til, hvordan pylonen kan og skal se ud, ligesom Brønderslev Kommune kan sikre lige vilkår for hvem, der kan få plads på pylonen. Ligeledes kan Brønderslev Kommune lettere sikre, at opsætningen af pylonen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og efter ansøgning ved vejmyndigheden.

Hos Vejdirektoratet er der søgt om opsætning af en pylon på 18 meter i højden og 9 meter i bredden med 4 logoer og stålkonstruktion som det bærende. Dimensionerne på pylonen er i overensstemmelse med beslutningen i henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i oktober 2019.

Pylonen, der er søgt om svarer til den, der står ved Sdr. Borup på E45 tilkørsel 43. Skitse over pylonen er vedlagt til nærværende dagsordenspunkt. Tillige er der vedlagt visualiseringer over pylonens udseende fra E39.

Det er fagforvaltningens forventning, at Vejdirektoratet vil godkende pylonen og placeringen af pylonen på det område, der er udpeget i lokalplanen.

Med baggrund i, at Brønderslev Kommune ejer og etablerer pylonen har fagforvaltningen opsat en business case for pylonen. Prisen på pylonen er hentet hjem ved en af de ganske få virksomheder, der kan sætte en sikker og samlet pylon op.

Som det ses ud af business casen, som er vedlagt som bilag, så kan logopladserne forventeligt blive lejet ud til 150.000 kr. årligt. Det betyder, at etableringen af pylonen er tilbagebetalt efter henholdsvis 9 eller 10 år afhængig af logotypen. Brønderslev Kommune vil derfor med en forventet levetid på 20 år have 11 eller 10 år, hvor pylonen udelukkende skal driftes. Fagforvaltningen vurderer, at der bliver et overskud på mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner afhængig af, hvilken type logoer, der bliver valgt. De vedligeholdelsesomkostninger, der er nævnt i business casen dækker over almindelige vedligehold, men også over udgifter til årligt elforbrug i pylonen.

Fagforvaltningen vurderer, at pylonen kan etableres i sammenhæng med byggemodningen af området, idet pylonen er en del af det samlede lokalplanområde.

Det er for virksomhederne, der skal etablere sig i området, en nødvendighed at pylonen kommer op. De har ingen interesse i at etablere sig, hvis ikke de kan ses fra E39.

Økonomiudvalget skal træffes beslutning om, hvorvidt Brønderslev Kommune etablerer pylonen og samtidig får indtægten for udleje af logopladser.

Udgiften til etableringen af pylonen finansieres fra jordforsyningskontoen, hvortil kommende indtægter tilgår. Der søges særskilt udgiftsanlægs- og indtægtsanlægsbevilling til pylonen.

Staben indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om business case 1 eller 2, samt at der bliver givet en bevilling til etableringen af pylonen på det beløb, der svarer til.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i anlægspuljen til jordforsyning er afsat 15 mio. kr. i budget 2020, hvor der på nuværende tidspunkt er 3,85 mio. kr. tilbage i puljen.

Opførelsen af pylonen vil kræve, at der frigives 1,52 mio. kr. fra puljen, hvis case 1 besluttes og 1,325 mio. kr. hvis case 2 besluttes.

Herudover skal der gives en nettoindtægtsbevilling på 0,190 mio. kr. de næste 20 år til de årlige lejeindtægter og vedligeholdelsesomkostninger

Beslutning

Pylonen etableres på privat initiativ ved leje af kommunalt areal.

Bilag

Til toppen


13. Endelig afgørelse om antal af etager i kommuneplantillæg nr. 21 Centerområde ved Søndergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: ØK

Kommuneplantillæg nr. 21 er igangsat på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 20. april 2020 og på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020. Derudover er lokalplan 03-C-03.01 og lokalplan 03-C-03.02 også igangsat på samme udvalgsmøder. Kommuneplantillæg nr. 21 omfatter de to lokalplaner.

På udvalgsmøderne blev der dog ikke opnået enighed omkring antallet af etager.

Der er behov for et klarere politisk signal overfor projektudviklere i forhold til deres videre arbejde med projekterne.

Økonomiudvalget anmodes træffe afgørelse om,

 • hvorvidt der i kommuneplantillæg nr. 21 skal tillades 3 etager eller 4 etager,
 • om der accepteres et fælles opholdsareal på ned til 15 %,
 • om der accepteres en bebyggelsesprocent på op til 140 %.
Sagsfremstilling

Der er afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby i perioden fra den 27. januar 2020 til den 24. februar 2020. I denne periode har der også været afholdt et borgermøde med over 200 deltagere.

I fordebatten er der modtaget 7 høringssvar. Nogle vedrører de konkrete byggerier, andre midtbyplanen og et enkelt til kommuneplantillægget.

Derudover har Escot Erhvervsejendomme i samarbejde med Krogh Arkitektur indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade (”det nordlige projekt” - ved kulturhuset) i Hjallerup. Hjallerupparken Aps har også indsendt ansøgning om opførelse af en 4 etagers ejendom på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade (”det sydlige projekt” - ved Rema 1000) i Hjallerup. Begge byggerier overskrider kommuneplanens nuværende rammer og forudsætter derfor et kommuneplantillæg.

Begge byggerier kræver lokalplan og et kommuneplantillæg. Lokalplaner og kommuneplantillæg er igangsat på Teknik- og miljøudvalgsmødet den 20. april 2020 og på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020.

Kommuneplantillæg

Samlet set er der ønske om i alt ca. 41 lejligheder. For lokalplan 03-C-03.01 (det sydlige projekt) er der skitseret 19 lejligheder og 260 m2 erhverv i en del af stueetagen. For lokalplan 03-C-03.02 (det nordlige projekt) er der skitseret 22 boliger.

Projektområderne er omfattet af samme kommuneplanrammeområde 03-C-03, som er udlagt til blandet bolig og erhverv med udelukkende erhverv i stueetagen. Der må bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 110. Ud mod Søndergade må der bygges i 3 etager med en højde på maks. 12 meter. Der er krav om opholdsareal svarende til minimum 25 % af ejendommens etageareal.

Desuden er projektet på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade - det sydlige projekt, delvist omfattet af rammeområde 03-B-16, der er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. I dette rammeområde må der bebygges med en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lave boliger og 40 for tæt-lave boliger. Der må bygges i 1,5 etager med en højde på maks. 8 m. For åben-lave boliger er der krav om opholdsareal på minimum 10 % af det samlede etageareal, og for tæt-lave boliger er der krav om opholdsareal på minimum 50 %.

Projektforslagene skiller sig ud fra rammebestemmelserne vedr. afgrænsning, anvendelse, etageantal og bebyggelsesprocent.

Der er truffet beslutning om afgrænsning og anvendelse.

Høringssvar

Der er modtaget indsigelse fra en nabo til det sydlige projekt, der er bekymret for projektets indvirkning på indsigers ejendom. Der er bekymring for skygge fra byggeriet, da det er skitseret til 4 etager. Dertil også indkig fra boliger i projektet. Indsiger er ydermere bekymret for, at ejendommens værdi skal falde som årsag af skygge- og indbliksgener.

En anden indsiger, der driver virksomhed i ejendommen ved siden af projektet i det nordlige projekt, er bl.a. bekymret for antallet af etager mod Søndergade. Primært da byggeriet vil skygge for virksomhedens reklame på dennes gavl.

Bygherrerne vurderer, at det er nødvendigt at 4 etager er nødvendigt, for at projekterne skal være rentable. Bygherre for det nordlige projekt har givet udtryk for, at projektet vil falde, hvis der ikke tillades 4 etager.

Skyggeberegninger, opholdsarealer og bebyggelsesprocent

I bilag kan ses skyggeberegninger for begge lokalplaner.

Skyggeberegninger for lokalplan 03-C-03.01 (det sydlige projekt) er beregnet ud fra den nyeste skitsering af projektet, som også er i bilag. Heraf vil I kunne se, at det er 4 etager langs Søndergade og på hjørnet ud mod Søndergade og Vestergade. Fra dette hjørne og mod vest trappes etageantallet ned til 3 og 2 etager.

Lokalplanafgrænsningen og derved det område, hvor der vil blive bygget, er markeret med rød stiblet linje. Hver beregning/solstudie viser, hvordan skyggepåvirkningen fra det skitserede byggeri vil være på forskellige tidspunkter af dagen og på forskellige tidspunkter af året. Byggeriets skyggepåvirkning på naboerne vil naturligvis være størst først på dagen og sidst på dagen og endnu større i vinterhalvåret.

Solstudiet fra september kl. 16 (det midterste billede helt til højre) giver også et billede af, hvordan forskellen er på både 2, 3 og 4 etager. Da der er 2 etager længst mod vest langs Vestergade og stiger til henholdsvis 3 og 4 etager hen mod Søndergade.


Overordnet kan det siges, at skyggepåvirkningen med 4 etager er størst for naboen umiddelbart overfor på Jernbanegade (Sparekassen Vendsyssel). I september måned vil der være skygge fra ca. kl. 14. dog ikke resten af dagen, da det kun er bygningskroppen ud mod Søndergade, der skygger. I september vil naboen mod vest også have skygge i en kortere periode kl. 10 om formiddagen, som derefter vil forsvinde. Derudover er der ikke naboer, der oplever skyggepåvirkninger i sommerhalvåret. Heller ikke indsiger. Vinterhalvåret er derimod en anden sag, da der er stor skyggepåvirkning. Ses der på de omkringliggende byggerier, skygger de også for naboerne i vinterhalvåret. Det er dog værd at bemærke, at et 4 etagers byggeri vil skygge i en længere periode af dagen end eksempelvis et 2 etagers byggeri.

Skyggeberegninger for lokalplan 03-C-03.02 (det nordlige projekt) er beregnet ud fra den skitsering af projektet, som ses i bilag. Af den skitsering fremgår det, at det er 4 etager på hjørnet ud mod Søndergade og Jernbanegade. Fra dette hjørne og både mod syd og mod vest trappes etageantallet ned til 3 etager.

Byggeriet i lokalplanen for det nordlige projekt er i den her skyggeberegning fremhævet med en mørkere farve end de omkringliggende bygninger. Hver beregning/solstudie viser ligesom den anden, hvordan skyggepåvirkningen fra det skitserede byggeri vil være på forskellige tidspunkter af dagen og på forskellige tidspunkter af året. Ligeledes vil byggeriets skyggepåvirkning på naboerne være størst først på dagen og sidst på dagen og endnu større i vinterhalvåret.

De naboer, der vil få den største skyggepåvirkning, er kulturhuset og Hjallerup Kro. Kulturhuset vil opleve skygge fra byggeriet i en mindre del af vinterhalvåret, men det vil ikke være mange måneder, da det fremgår af beregninger for marts, at der ikke nogen påvirkning. Hjallerup Kro derimod vil opleve en skyggepåvirkning en større del af året. Der vil være tale om en skyggepåvirkning fra ca. kl. 18 om sommeren, ca. fra kl. 16-17 i marts (forår og efterår) og ca. kl. 15-16 om vinteren. Derudover vil der ikke være de store skyggepåvirkninger for naboerne.

For begge projekter er det gældende, at når etageantallet er 4 etager, vil det være nødvendigt at sætte kravet for fælles opholdsareal ned. Det skyldes at med en ekstra etage, øges etagearealet og derved også antal kvadratmeter til fælles opholdsareal, hvis kravet om 25 % fælles opholdsareal fastholdes. På samme tid er det fagforvaltningens vurdering, at der skal være minimum 1 parkeringsplads pr. bolig. Derved øges også parkeringsarealet. Grundstørrelsen forbliver den sammen, og der vil ikke kunne skabes mere fælles opholdsareal i gården. Dette er tilfældet i begge projekter.

Dernæst forventes Søndergade og Vestergade at være støjbelastede, hvorfor altaner, der vender ud mod disse veje, ikke forventes at kunne tælle med i opholdsarealet.

Ligeledes vil bebyggelsesprocenten også stige, når der tillades 4 etager frem for 3 etager. Det skyldes, at der med en ekstra etage skabes et større etageareal, men at grundstørrelsen forbliver den samme, og derved stiger bebyggelsesprocenten. Det er dog fagforvaltningens vurdering, at bebyggelsesprocenten kan stige, uden det har en negativ påvirkning i de her to konkrete projekter, så længe projekterne giver mulighed for gode opholdsarealer.

Derfor vurderer fagforvaltningen, at begge projekter i samarbejde med bygherrernes konsulenter skal tilpasses således, at der med et krav om minimum 15 % fælles opholdsarealer skabes gode arealer til ophold.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, at der i kommuneplantillæg nr. 21 for Søndergade i Hjallerup:

- tillades maksimalt 4 etager

- er krav om fælles opholdsarealer ned til 15 %,

- og tillader en bebyggelsesprocent på op til 140 %

Personale

Ingen.

Beslutning

Der henvises til tidligere beslutning den 22. april 2020 i Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


14. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 154 ha stort solcelleanlæg ved Pulsen, beliggende umiddelbart syd for Voergård Slot.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 154 ha stort solcelleanlæg ved Pulsen.

Projektområdet gennemskæres af vejen Pulsen, og grænser op til vindmølleparken ved Pulsen, så der kan opstå en samlet energipark. Mod nord afgrænses området af det værdifulde kulturmiljø omkring Voergård Slot og Voer Kirke, dog uden at nogen dele af projektområdet ligger indenfor det værdifulde kulturmiljø. Anlægget trækkes desuden 100 m væk fra Pulsen, for at sikre herregårdsstrøget op til Voergård Slot. Mod syd afgrænses arealet af Pulsbæk, hvortil der holdes en respektafstand på 8 m.

Det forventes, at der i området vil kunne etableres ca. 141 ha solceller med en samlet effekt på knap 110 MW, som på årsbasis vil kunne producere ca. 110.000 MWh svarende til elforbruget i ca. 30.000 husstande. Der fragår areal til § 3 område, randbevoksning m.m.

Projektet består i opstilling af solcellepaneler monteret på markstativer. Højden på anlægget vil variere fra ca. 2 til ca. 4 m, da der formentlig vil blive opstillet solceller med trackingteknologi. Solcellepanelerne vil blive opstillet i nord-sydorienterede rækker med 6-12 m mellem rækkerne. Alternativt opstilles der fastmonterede solcellepaneler på østvestorienterede rækker. Disse paneler vil have en højde på op til 4 m. Solcellepanelerne forbindes med kabler til invertere, som monteres under panelerne, og disse invertere forbindes til mindre transformere. Transformerne opstilles bag solcellestativerne og forbindes til det offentlige elnet, hvor el-produktionen leveres til. Afhængig af det lokale netselskab skal der etableres en 60/10 kV transformerstation på arealet. Denne vil være 5-6 m høj ekskl. lynafledere. Projektområdet er fladt og solcelleparken samt eventuel 60/10 kV transformerstation kan derfor skærmes visuelt fra omgivelserne ved etablering af randbeplantning rundt om parken. Dette sikrer, at solcelleanlægget i det væsentligste ikke vil kunne ses fra omgivelserne.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området, da projektet ikke er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solenergianlæg ved Pulsen,
 • godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og visualiseringer.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. juni 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Igangsætning af planlægning for stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne, med det formål at udlægge dele til tæt-lave boliger og dele til grønt område. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse med eksisterende planlægning, hvormed en anvendelsesændring hertil vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne. Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og udgør ca. 4 ha.

Ønsket for området er at udlægge dele af arealet til boligformål i form af tæt-lav boliger og dele af arealet til grønt område, herunder også arealer, der kan anvendes til midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med det årlige Brønderslev Marked. Der er i dag vejadgang via Nørregade, som har en bredde og placering, der fortsat kan betjene området som boligområde og som grønt område. Der kan eventuelt etableres en midlertidig vejadgang/sti via Stenberggade, bl.a. i forbindelse med at dele af arealet anvendes til parkering for markedet.

Størstedelen af arealet er i dag ubebygget og henligger som græsareal til idrætsfaciliteter som fodbold, løb mv. Arealet bliver desuden brugt til parkeringsplads i forbindelse med det årlige marked. Mod det sydlige skel, ligger den gamle tribune og vandrehjem. Tribunen ejes i dag af "Den selvejende institution Brønderslev-Hallen og Brønderslev Svømmehal", og vurderes at være i dårlig stand. Såfremt det ønskes, at tribunen skal nedrives, skal der forventes omkostninger hertil på 1 mio. kr.

Størstedelen af arealet er beliggende i landzone, hvorimod arealet længst mod syd, hvor den gamle tribune er beliggende, ligger i byzone. Arealet længst mod syd er ligeledes omfattet af lokalplan 01-O-07.01, der udlægger det konkrete areal til træningshal, idrætsanlæg, kulturelle formål, vandrerhjem, rekreative formål, grønt område o. lign. Hele arealet er omfattet af kommuneplanramme 01-O-07 - Offentligt område, Stadion, Hedelund, der udlægger området til offentlige formål som grønt område, idrætsanlæg o. lign. Ifølge rammen ønskes området friholdt for bebyggelse, bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse eksisterende planlægning.

Anvendelse af arealet til boligformål i form at tæt-lave boliger kræver derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Byrådet tager stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 4:

Det indstilles, at planlægningen for stadionarealet igangsættes.

Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 13:

Godkendt at der igangsættes udarbejdelse af samlet udviklings- og helhedsplan for området, inkl. anvendelse af hele eller dele af området til fritids- og kulturaktiviteter. Foreninger og brugere skal inddrages.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde, den 17. juni 2020:

Fagforvaltningerne for Børn og Kultur samt Teknik og Miljø har gennemført dialogmøde med interessenter omkring stadionarealet den 28. april 2020. Efter mødet er der lavet et idékatalog indeholdende perspektiver på rekreative muligheder og ønsker. Idékataloget er vedlagt som bilag. Efter mødet er der ligeledes modtaget bemærkninger fra Brønderslev Marked om behovet for parkering.

Dialogmødet har vist, at der er ulige interesser knyttet til området, og som skal håndteres i den videre planlægning. For at skabe det bedst mulige grundlag for en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af det gamle stadionområde, bør der udarbejdes en samlet helhedsplan for området, som fastlægger de overordnede rammer og principper for den fremtidige anvendelse. Helhedsplanen skal efterfølgende danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området.

Der tilknyttes en ekstern konsulent til udarbejdelse af helhedsplanen. Det vurderes, at der skal afsættes ca. 200.000 kr. til ekstern konsulent.

Beslutning

Der igangsættes planlægning for stadionarealet bl.a. indeholdende et mindre bolig- og institutionsareal. A er for nærværende imod boliger.

Dialog med Markedsudvalg og Brønderslev hallerne skal afholdes med Økonomiudvalg inden igangsætning af planlægning.

Der afsættes 100.000 kr. til planlægningskonsulent.

Bilag

Til toppen


16. Igangsætning af rammelokalplan og lokalplan for Engene, boligområde Brønderslev syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byrådet vedtog den 9. oktober 2019 Masterplan for Engene, som sætter rammerne for boligudviklingen i Brønderslev Syd.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en rammelokalplan for hele masterplanområdet og en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i samme proces og i samme plandokument.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 9. oktober 2019 Masterplan for Engene, som sætter rammerne for boligudvikling i Brønderslev Syd. Det blev samtidig besluttet, at igangsætning af en rammelokalplan for masterplanområdet skulle afvente beregninger af vej- og byggemodningsomkostninger. Der er efterfølgende fremkommet ønske om at igangsætte lokalplanlægning for en del af masterplanområdet.

Rammelokalplan og lokalplan

Der er ønske om en lokalplan for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, som omfatter matr.nr. 33a og 33 cp V Brønderslev, Brønderslev Jorder. Området er 25 ha stort, og ligger inden for masterplanens etape 2, 3 og 4.

Der kan udarbejdes en rammelokalplan for hele masterplanområdet og en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i samme proces og i samme plandokument.

Rammelokalplanen vil fastsætte masterplanens principper for hele masterplanområdet, herunder vejadgange, men den er ikke byggeretsgivende eller detaljeret. Det vil kræve udarbejdelse af lokalplaner, der skal være i overensstemmelse med rammelokalplanen, før områderne kan bebygges og ikke længere ligger i landzone. Der kan udarbejdes en lokalplan for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, der overholder masterplanen og rammelokalplanens principper. Lokalplanen vil være byggeretsgivende for dette område.

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan samtidig gør det muligt at fastholde masterplanens principper, herunder at angive vejadgang til lokalplanområdet gennem området for rammelokalplanen. Planerne vil være i overensstemmelse med masterplanen og den proces, som interessenter, lodsejere og naboer i området er blevet stillet i udsigt ved udarbejdelse af masterplan. Derved forventes der ingen komplikationer i den offentlige høring.

Såfremt der kun lokalplanlægges for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, kan der ikke etableres vejadgang til boligområderne i overensstemmelse med Masterplanen, da vejadgangene går ind over ikke rammelokalplanlagte områder. Der vil skulle angives andre vejadgange i lokalplanen, som kan være midlertidige, men vil være i strid med masterplanen. Dette vil kræve en politisk beslutning om at ændre masterplanen forud for lokalplanlægningen. Det vurderes, at der kan komme mange bemærkninger i lokalplanens offentlige høring fra interessenter, lodsejere og naboer, der var involveret i processen omkring udarbejdelse af masterplan. Disse faktorer kan forlængere processen med udarbejdelse af lokalplanen.

Nyt arealudlæg i kommuneplanen

Udarbejdelse af både rammelokalplan og lokalplan for området kræver et nyt arealudlæg i kommuneplanen. Der vil i Kommuneplan 2021 blive udlagt nye arealer til boligformål i hele kommunen, heriblandt ved Engene. Udarbejdelse af Kommuneplan 2021 med arealudlæg er i gang, og der var været afholdt fordebat for arealudlæg. Lokalplan og rammelokalplan kan udarbejdes sideløbende med Kommuneplan 2021, men først vedtages, når arealudlæggene er vedtaget. Derved kræver planlægningen ikke en særskilt fordebat. Processerne for arealudlæg i kommuneplanen og rammelokalplan og lokalplan koordineres således, at det sikres at arealudlæggene for området vedtages indenfor lokalplanens deadline.

Proces

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan afklares, hvordan vej- og byggemodningsomkostninger for området skal fordeles. Eventuelle udbygningsaftaler skal vedtages sammen med lokalplan.

Der er et stort arbejdspres i forvaltningen, hvorfor det forslås, at der afsættes 100.000 kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne og eventuelle udbygningsaftaler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, sker i et samlet plandokument med udgangspunkt i, at masterplanen kan overholdes og at den offentlige høringsproces dermed forventes mindst kompleks. Fagforvaltningen anbefaler endvidere, at udarbejdelse af kommuneplanrammer for området følger arealudlægsprocessen i forbindelse med Kommuneplan 2021, som kører sideløbende med udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om der skal igangsættes udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i et samlet plandokument eller
 • om Byrådet skal vedtage, at der kan ændres på masterplanen for Engene og der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev.
 • om Byrådet skal afsætte 100.000 kr. fra byggemodningskontoen til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. juni 2020, pkt. 4:

Det indstilles, at der igangsættes udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev.

Det indstilles endvidere, at der afsættes 100.000 kr. fra byggemodningskontoen til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Afslutning af fordebat for planlægning af boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er afholdt fordebat for lokalplan 01-B-12.01 Boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 19 i perioden fra den 3. april 2020 til den 3. maj 2020.

Der er indkommet en bemærkning vedr. støj og ønsker om et grønt område i stedet for.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for boligområdet Rødbøgen skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Der er afholdt fordebat for lokalplan 01-B-12.01 Boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 19 i perioden fra den 3. april 2020 til den 3. maj 2020.

En del af projektområdet er et kommunalt ejet areal. Det er nødvendigt at afslutte fordebatten, før der kan træffes beslutning, om kommunen vil sælge arealet. Der skal derfor træffes beslutning, om der skal arbejdes videre med planlægning på baggrund af fordebatten.

Bemærkning

Der er i fordebatten indkommet én bemærkning til projektet. Nabo til projektområdet er bekymret for, at der skal bygges. Deres bekymring går på både byggestøj og en generel øget støj, efter byggeriet er færdigt. Der argumenteres for, at der i forvejen er støj fra både Brønderslev Gymnasium og Hedegårdsskolen. Dernæst argumenteres der med, at der er huse nok i Brønderslev, og at de ønsker, at projektområdet i stedet bør være et grønt område.

Selvom projektområdet i dag er ubebygget, er en stor del af området udlagt til boligområde, ligesom en stor del af de omkringliggende områder også er udlagt til boligområde. Den resterende del af projektområdet er udlagt til offentligt område, og vil med planlægningen blive udlagt til boligområde. Et boligområde anses ikke som en støjende aktivitet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om de vil anbefale Økonomiudvalget at arbejde videre med planlægning af området.

Kommunaldirektørenforeslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om det kommunale areal skal sættes i udbud, såfremt der skal arbejdes videre med planlægning af området

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. juni 2020, pkt. 3:

Det indstilles, at planlægningen fortsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Der foretages ikke nyt i denne sag.

Bilag

Til toppen


18. Renovering af faglokaler


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget har på baggrund af analyser fra NERD Architects truffet beslutning om en prioriteret rækkefølge af renovering af folkeskolernes faglokaler.

På baggrund heraf skal byrådet tage stilling til frigivelse af af hhv. 1,7 mio. kr. fra puljen - bygningsvedligehold, særlig indsats på skoler og 6,5 mio. kr. fra skolerenoveringspuljen, i alt 8,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 og 2020 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg I Brønderslev Kommune. Folkeskolernes faglokaler indgår også som en del af analysearbejdet.

På Børne- og Skoleudvalgsmøde den 3. marts 2020 blev det besluttet, at fagforvaltningen skal udarbejde en prioriteret liste over renovering af faglokaler.

På baggrund af beslutningen har fagforvaltningen bedt NERD Architects om at udarbejde et særskilt notat omkring renovering af de mest slidte faglokaler.

Der vil blive peget på faglokalerne håndværk og design på Klokkerholm Skole, håndværk og design Søndergade Skole og madkundskab og musik på Dronninglund Skole.

Modernisering af de fire faglokaler på Dronninglund Skole, Klokkerholm Skole og Søndergade Skole forventes at kunne ske parallelt i alle faser og efter følgende overordnet tidsplan:

 • Juni-august 2020: Udarbejdelse af skitser i samarbejde med ledelse og faglærere på skolerne
 • September-oktober 2020: Projektering og indhentning af tilbud ved hovedentreprenør
 • November 2020 -juni 2021: Udførelse og aflevering af faglokalerne

De nye faglokaler vil dermed kunne stå klar til brug ved skoleåret sommeren 2021.

De samlede udgifter til modernisering af faglokalerne budgetteret til 8.178.125 kr. eksklusiv moms. Faglokalerne finansieres med 1,7 mio. kr. fra puljen 'særlig indsats skoler' og det resterende finansieres fra puljen 'samlet plan for investeringer på skoleområdet', hvor der er afsat 14 mio. kr. i budget 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at igangsætte renovering af de nævnte faglokaler med en finansiering ved at frigive midler fra ovennævnte puljer til formålet.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 1,7 mio. kr. i anlægspuljen "Bygningsvedligehold, særlig indsats på skoler" samt 14 mio. kr. i anlægspuljen "Samlet plan for investeringer på skoleområdet".

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 7:

Det indstilles, at der frigives en ramme på 8,2 mio. kr. til faglokaler. De 1,7 mio. kr. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Bygningsvedligehold, særlig indsats for skoler” og 6,5 mio. kr. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Samlet plan for investeringer på skoleområdet.”

Ejendomsservice og Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter en konkret beregning af de fire nævnte faglokaler. Børne- og Skoleudvalget inddrages i det videre forløb.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Ændrede vilkår for drift af Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om at Nordjysk Mad I/S's to adresser på Mølleparkvej og Brandevej i Aalborg udskilles, således at Nordjysk Mad I/S fremover alene har adresse på psykiatrisk sygehus i Brønderslev.

Ændringen betyder samtidig en ændring i I/S kontrakten, som efterfølgende skal godkendes i Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2012 etablering af et interessentskab, Nordjysk Mad I/S, mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til produktion af mad til indlagte psykiatriske patienter og psykiatriens kantiner samt mad til kommunens plejecentre.

Nordjysk Mad I/S holder til på følgende 3 adresser: Psykiatrisk sygehus, Brønderslev samt Mølleparkvej og Brandevej, Aalborg.

I forbindelse med planlægningen af det igangværende byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst har regionsrådet i efteråret 2014 besluttet, at Psykiatrien i Aalborg skal udflyttes til området ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Beslutningen betyder, at de 2 adresser i Aalborg skal skilles ud fra Nordjysk Mad I/S, således at Nordjysk Mad I/S fremover alene har produktion på Psykiatrisk sygehus i Brønderslev. Beslutningen betyder samtidig en ændring i interessentskabskontrakten med virkning fra 1. januar 2021.

Med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital reduceres den forventede fremtidige produktion for Nordjysk Mad I/S med ca. 37 pct. i forhold til den budgetterede produktion i 2020. Samtidig sker der en forskydning mellem interessenterne, således at produktionen til Brønderslev Kommune fremadrettet vil udgøre 70 pct. af den samlede produktion og Psykiatrien 30 pct., mod henholdsvis 47 pct. og 53 pct. for nuværende.

Ændringen medfører ikke ændringer i økonomien for Brønderslev Kommune, og er dermed udgiftsneutral.

Psykiatrien i Region Nordjylland og Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune anbefaler, at Nordjysk Mad I/S, Aalborg virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021, og dermed udtræder af det formaliserede samarbejde. Det anbefales samtidig, at Nordjysk Mad I/S videreføres med køkkenet i Brønderslev. Administrationen har tilpasset interessentskabskontrakten de ændrede vilkår. Den reviderede interessentskabskontrakt skal godkendes af Ældre- og Sundhedsministeriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • den foreslåede anbefaling om virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital og videreførelse af Nordjysk Mad I/S med køkkenet i Brønderslev.
 • den reviderede Interessentskabskontrakt for Nordjysk Mad I/S, herunder godkender at administrationen fremsender interessentskabskontrakten til Ældre- og Sundhedsministeriet med henblik på deres godkendelse.
Personale

Medarbejderne på de to adresser i Aalborg - Mølleparkvej og Brandevej - virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Fremtidige personaleressourcer


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelsesområdet har ændret sig betydeligt de seneste måneder som følge af COVID-19 og den midlertidige nedlukning af Danmark.

I Brønderslev Kommune er det særligt på det forsikrede område, at antallet er ledige er steget.

Job- og UngeCentret oplever en øget opgavevolumen på det forsikrede område samt et øget pres i forhold til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsopgave.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har skabt et overblik over de nuværende ressourcer i Job- og UngeCentret, samt det forventede fremadrettede behov for ressourcer som følge af den øgede opgavevolumen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Job- og UngeCentret skal tilføres flere personaleressourcer.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er antallet af forsikrede ledige steget med 243 personer svarende til 36 % siden nedlukning af Danmark den 12. marts 2020.

Det stigende antal forsikrede ledige giver udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden på samtaler, ligesom der er et øget pres på Jobcentrets Erhvervsservice i forhold til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsopgave.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet beregninger, der giver et estimat over det forventede samtalepres på det forsikrede område de kommende 6 måneder. Beregningerne viser, at der i både Job- og UngeCentret er behov for ekstra ressourcer for at overholde rettidigheden og fastholde den samtalekadence, som Job- og UngeCentret hidtil har haft.

I forhold til de nuværende normeringer vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at der er behov for 3 ekstra rådgivere på Jobcentret og ressourcer svarende til en ½ ekstra rådgiver på UngeCentret.

Foruden ekstra rådgivere ser Fagforvaltningen for Beskæftigelse et behov for en ekstra medarbejder i Jobcentrets Erhvervsservice, da Erhvervsservice har oplevet en øget opgavevolumen, som følge af situationen på arbejdsmarkedet og det stigende antal ledige.

Erhvervsservice har særligt fokus på at lave opsøgende arbejde i forhold til at vejlede de lokale virksomhederne samt at understøtte dem i forhold til at rekruttere og jobformidle til ledige stillinger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse er usikker på, hvornår antallet af forsikrede ledige vil være nedbragt til niveauet før COVID-19, men der holdes øje med udviklingen og ressourcerne på området vil løbende blive tilpasset.

Det forventes, at tilpasningen kan ske med naturlig afgang. I maj 2021 vil ressourcerne på området blive evalueret.

De 4 stillinger i Jobcentret og den ½ stilling i UngeCentret vil være med ansættelsesstart den 1. august 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om Job- og UngeCentret skal tilføres flere personaleressourcer.

Personale

Der lægges op til en opnormering med 4 ekstra medarbejdere i Jobcentret og en 1/2 ekstra medarbejder i UngeCentret.

Økonomi

Udgiften til 4,5 fuldtidsansatte er på 2.025.000 kr. på helårsbasis. I 2020 vil udgiften være på 844.000 kr. Der er tale om en serviceudgift.

Udgiften kræver en tillægsbevilling på 844.000 kr. til budget 2020 samt en udvidelse af budget 2021 på 2.025.000 kr.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. juni 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Der bevilges 420.000 kr. til opnormering på A-dagpengeområdet for resten af året. Øvrige tiltag behandles i forbindelse med budget 2021. Udgiften finansieres af Covid-19 midler.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Personalepolitisk redegørelse 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/Hoved MED

Personalepolitisk redegørelse fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse giver et overblik over personaleområdet i Brønderslev Kommune. Redegørelsen viser, hvordan kommunens største arbejdsplads med knap 2800 ansatte har udviklet sig på væsentlige parametre på det personalepolitiske område.

Overordnet viser redegørelsen:

 • At antallet af fuldtidsstillinger i Brønderslev Kommune er steget med 1,6% fra 2017-2019
 • At der er sket en markant stigning i antallet af fleksjobansatte fra 2017-2019
 • At 82% af medarbejderne er kvinder og 18% er mænd
 • At gennemsnitsalderen for medarbejderne er 46,5 år
 • At 57% af lederne er kvinder og 43% er mænd
 • At gennemsnitsalderen for lederne er 51,7 år
 • At medarbejderne i gennemsnit arbejder 34 timer pr. uge
 • At gennemsnitslønnen udgør 37.580 kr. i 2019, hvilket er 172 kr. lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne
 • At sygefraværet er 4,90% i 2019, hvilket er en stigning på 0,12 procentpoint ift. 2017
 • At der har været 441 stillingsopslag med i alt 17.321 ansøgere, hvor der i gennemsnit har været 39 ansøgere pr. opslag

Afsnittet ”Personalepolitiske initiativer” fortæller blandt andet om de initiativer, som HR har sat fokus på. Herunder:

 • At der er udarbejdet fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet, som er styrende for arbejdsmiljøarbejdet frem til 2020
 • At Brønderslev Kommune er blevet tildelt 2,7 mio. kr. til analyse og nedbringelse af sygefravær
 • At der er afholdt fyraftensmøder for ledere, AMR og TR
 • At der er afviklet og igangsat forskellige tiltag til lederudvikling
 • At der er gennemført ledelsesevaluering på alle ledelsesniveauer

Staben foreslår, at Personalepolitisk redegørelse 2019 drøftes og tages til efterretning

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 6:

Godkendt med redaktionelle ændringer. Fremlægges for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Afslutning af retssag vedr. udlændinge udligning
 • Fordeling af udgifter til Nordjysk Beredskab efter udligningsreform kommer som sag på et senere tidspunkt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


23. Lukket punkt: Lejeaftale


Til toppen


24. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


25. Lukket punkt: Køb af areal til boligudvikling


Til toppen


26. Lukket punkt: Salg af kommunal bygning


Til toppen


27. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid


Til toppen


28. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


29. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


30. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer