Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 21. oktober 2020
Lokale: Undervisningslokalet, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Arne M. Jensen deltog i behandlingen af punkt 1-3 og 5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Opdelingen af pkt. 13 i åben og lukket (økonomidelen).

Til toppen


3. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Til toppen


4. Principper for økonomistyring


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Byrådet anmodes om at godkende revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Sagsfremstilling

Den nuværende godkendte udgave af principper for økonomistyring blev vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Principper for økonomistyring og bilagene udgør et samlet hele, der regulerer Brønderslev Kommunes samlede økonomiforvaltning.

Principperne for økonomistyring skitserer de grundlæggende principper, mens bilagene mere detaljeret beskriver retningslinjer for den praktiske udmøntning af principperne. Bilagene er således underordnet principper for økonomistyring.

Ændringer af principper for økonomistyring skal godkendes af Byrådet via Økonomiudvalget. Redaktionelle ændringer af principper for økonomistyring godkendes af direktøren for staben. Ændringer af bilagene til principper for økonomistyring godkendes ligeledes af direktøren for staben.

Dog skal ændringer til bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune” godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 8:

Tilbagesendes, da der ønskes markering af ændringer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. august 2020:

Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over de ændringer, som er foretaget i "Principper for økonomistyring" og bilag 6.1 "Finanspolitik for Brønderslev Kommune".

Oversigten er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at Byrådet godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 " Finanspolitik for Brønderslev Kommune".

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ændring af portefølje sammensætning skal behandles af Økonomiudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Takstoversigt 2021 – Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalgets område.

Brønderslev Kommunes øvrige takster og gebyrer blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020 og på Byrådets møde den 7. oktober 2020.

I takstoversigten er de takster, der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %.

Staben foreslår, at forslag til takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. vedlagte takstoversigt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Inden endelig godkendelse ønskes notat om takstudviklingen på private institutioner.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Finansiering af nedgravede affaldsbeholdere – AVV og Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV har anmodet om en ekstrabevilling på 1,49 mio. kr. til etablering af 18 nedgravede affaldscontainere til plast & metal og papir i Hjørring og Brønderslev Kommuner.

AVV kan ikke etablere dette, før det er godkendt i ejerkommunerne. De 18 nedgravede containere er af en integreret type, hvor der også er plads til mad- og restaffald. Det har igennem flere år været en praksis, at AVV betaler for containerne til det genanvendelige affald, mens den resterende del betales af boligejerne, evt. gennem en finansieringsmodel, hvor kommunen betaler for restaffaldsdelen mod en årlig opkrævning på 10 % af investeringen.

Byrådet skal tage stilling til AVV’s anmodning om en tillægsbevilling på 1,49 mio. kr. og til princippet med, at affaldsordningen står i forskud for den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod et ekstragebyr på 10 % af etableringsomkostningen til mad- og restaffald.

Sagsfremstilling

I tæt og tættere boligbyggeri, fx etagebyggeri er der mange fordele ved at benytte nedgravede affaldscontainere i stedet for containere på hjul; både økonomisk og i forhold til plads og håndtering af affald. Derfor bør der benyttes nedgravede affaldsbeholdere alle de steder, hvor det er muligt, uden at gåafstanden til en affalds-ø bliver for stor.

For nogle år siden blev det besluttet, at AVV skulle finansiere alle affaldsbeholdere i de to ejerkommuner til de genanvendelige fraktioner; pt. bl.a. plast & metal og papir i Brønderslev Kommune. AVV’s finansiering er førhen sket gennem det årlige anlægsbudget, som bliver godkendt i de to ejerkommuner en gang om året. Men i løbet af det sidste ca. et år har det vist sig, at interessen for nedgravede løsninger har været større end den budgetsum, som var afsat på AVV’s budget for 2020. Derfor har det været nødvendigt for AVV at søge om en tillægsbevilling til i alt 18 nedgravede fællesløsninger.

I foråret 2020 behandlede Økonomiudvalget en sag, hvor AVV anmodede om en tillægsbevilling på 1.490.000 kr. til de 18 nedgravede fællesløsninger, heraf 6 stk. i Brønderslev Kommune. Beløbet på knap 1,5 mio. kr. er AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr. for de 18 nedgravede fællesløsninger. Den resterende andel, som vedrører mad- og restaffald, skal som udgangspunkt og indtil videre betales af ejeren af de boliger, som ønsker den nedgravede fællesløsning etableret.

Når der senere etableres separat indsamling af mad- og restaffald i Brønderslev Kommune er det en oplagt mulighed, at det er kommunens affaldsordning, der indkøber og betaler alt materiel til indsamling af affald, og at dette finansieres via de generelle takster. Med hensyn til fremtidige nedgravede affaldscontainere kan det fx foregå som en ordning, hvor affaldsordningen årligt opkræver 10 % af etableringsomkostningen. Denne model benyttes også i Hjørring Kommune, når der skal finansieres nedgravede beholdere til mad- og restaffald.

Flere steder i Brønderslev Kommune har der været et ønske om allerede nu at kunne etablere en samlet nedgravet fællesløsning til fraktionerne mad, rest, plast & metal og papir i stedet for kun at etablere en nedgravet løsning til fraktionerne plast & metal og papir, og afvente indførslen af separat indsamling af mad- og restaffald. Det drejer sig fx om Boligforeningen PM, som har været og er i gang med større renoveringsprojekter. Det er en stor fordel – både økonomisk og anlægsmæssigt – at etablere nedgravede løsninger til alle de nævnte fraktioner på en gang.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forudså allerede i foråret 2019 problemstillingen om ønsket om at etablere nedgravede fællesløsninger til alle fraktioner på én gang i forbindelse med fx renoveringsprojekter. Derfor behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen på møde den 27. maj 2019. Der var dengang enighed om modellen med, at affaldsordningen står for finansieringen mod en årlig ekstraopkrævning (ud over den generelle takst for afhentning og forbrænding af affald) på 10 % af etableringsomkostningen i forhold til fraktionerne mad- og restaffald.

I sagsfremstillingen fra den 27. maj 2019 var der nævnt et beløb på 50.000 kr. pr. fællesløsning til mad- og restaffald. Senere har det vist sig, at der er forskellige modeller af nedgravede affaldsløsninger, og at der er prisforskel afhængig af størrelsen (kapacitet/volumen). Det væsentlige i problemstillingen er imidlertid princippet med, at affaldsordningen står i forskud med finansieringen af den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod efterfølgende at opkræve et ekstrabeløb på 10 % af etableringsomkostningen.

Hjørring Kommune godkendte i foråret 2020 ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til de i alt 18 nedgravede containere i de to kommuner (AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr.). Men AVV kan ikke etablere de 18 ønskede fællesløsninger, så længe Brønderslev Kommune ikke har godkendt ekstrabevillingen. Derfor ønsker AVV, at bevillingen sker så hurtigt som muligt.

På baggrund af sagsforløbet indtil nu er det fagforvaltningens opfattelse, at problemstillingen kan deles op i to delspørgsmål:

 • A: Kan ekstrabevillingen til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes (1,49 mio. kr.)?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?

Til orientering kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt allerede er indgået aftaler med 3 boligejere om finansiering efter modellen i spørgsmål B, og at yderligere 8 boligejere har en forventning om at kunne benytte ”lånefinansieringen”. Der er aktuelle og hastende projekter efter modellen i spørgsmål B i forbindelse med Boligforeningen PMs renovering af boliger i Fredensgade samt et nyt projekt på Banegårdspladsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til følgende:

 • A: Kan ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Igangsætning af lokalplan og kommuneplanramme for boliger på Drachmannsgade 1 og 3, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Drachmannsgade 3 og potentiel køber af Drachmannsgade 11, Brønderslev, ansøger om igangsætning af lokalplan for tæt-lave boliger på de to ejendomme.

Kommuneplan 2017 udlægger området til et blandet bolig- og erhvervsområde. Gennemførsel af projektet forudsætter udlæg til boligområde. Der skal oprettes et nyt rammeområde til tæt-lave boliger på Drachmannsgade i kommuneplanrevisionen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelse af en ny kommuneplanramme til tæt-lave boliger ved Drachmannsgade skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Ejer af Drachmannsgade 3, Brønderslev, ansøger om igangsætning af lokalplan for tæt-lave boliger på Drachmannsgade 3 og 11. Kommuneplan 2017 udlægger området til et blandet bolig- og erhvervsområde. Gennemførsel af projektet forudsætter udlæg til boligområde. Det forudsætter et kommuneplantillæg, som skal behandles i Økonomiudvalget.

Projektet omfatter opførelse af i alt ca. 27 boliger i tæt-lavt byggeri (rækkehuse) som vist i foreløbig bebyggelsesplan.

Ansøger har option på køb af nabogrunden matr.nr. 43bu, som derfor indgår i den samlede bebyggelsesplan.

Kommuneplan

Området har været ubebygget i en årrække, og der har ikke været interesse for at etablere blandet bolig- og erhverv på stedet.

Lokalplanen forudsætter en ændring af kommuneplanen, som kommer med i kommuneplanrevisionen.

Området er udlagt til blandet bolig- og erhverv. Ansøger har været i kontakt med Cubic, som ejer erhvervsarealet mod øst. Cubic og andre virksomheder inddrages i lokalplanlægningen.

Jordforurening

Arealet er jordforurenet pga. en tidligere anvendelse til autogenbrug. Ejer er i øjeblikket i gang med en fuldstændig jordbundsundersøgelse af matr.nr. 43ø. Der er også forurening på en mindre del af Drachmannsgade 11. Undersøgelsen for forurening forventes udvidet til at omfatte dette. De foreløbige resultater giver forventning om, at grunden vil kunne bebygges – evt. efter oprensning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at Økonomiudvalget godkender, at der oprettes et nyt rammeområde til tæt-lave boliger i forbindelse med kommuneplanrevisionen.
 • at lokalplanen sættes i gang på følgende vilkår:
  • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen med hensyn til opholdsarealer og parkering, og
  • at ansøger bidrager med nødvendig dokumentation omkring støj fra eksisterende erhverv i området og gennemfører evt. nødvendig støjafskærmning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udvidelse af aflastningsområdet ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgning om udvidelse af aflastningsområde ved Jernaldervej med et areal på hjørnet af Ålborgvej og Bredgade skal imødekommes.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, vil udvidelsen blive indarbejdet i kommuneplanen i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af en køkkenbutik på hjørnet af Ålborgvej og Bredgade i Brønderslev. Arealet, der ønskes udlagt til detailhandel, er på ca. 4500 kvm. Herindenfor ønsker ansøger mulighed for etablering af 1800 kvm detailhandelsareal, hvilket betyder mulighed for etablering af op til to butikker.

Eksisterende planforhold

Området på hjørnet af Ålborgvej og Bredgade er omfattet af kommuneplanramme 01-E-04, der udlægger området til erhvervsområde, herunder større industrivirksomheder, større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed. Kommuneplanen giver ikke mulighed for etablering af detailhandel i området og køkkenbutikken kan dermed ikke placeres inden for den gældende planlægning.

Fremtidige planforhold

En køkkenbutik betragtes lovgivningsmæssigt som en almindelig udvalgsvarebutik, der skal placeres i bymidter eller aflastningsområder. En placering på hjørnet af Ålborgvej og Bredgade forudsætter, at området udlægges til aflastningsområde. For at imødekomme ønsket foreslår Fagforvaltningen, at det eksisterende aflastningsområde ved Jernaldervej udvides til at omfatte hjørnet af Ålborvej og Bredgade (se kortbilag). Udover den geografiske udvidelse udvides detailhandelsrammen med 1800 kvm. Øvrige bestemmelser fra området ved Jernaldervej fastholdes, herunder en minimumsstørrelse på nye butikker på 800 kvm og et forbud mod dagligvarebutikker. Bestemmelserne har til formål at beskytte midtbyens handelsliv mod udflytning.

Detailhandelsredegørelse og kommuneplanrevision

Udlæg og udvidelse af aflastningsområder kan kun ske, hvis der vurderes at være et "tilstrækkeligt kundegrundlag". Derudover skal udvidelsen ledsages af en redegørelse, der beskriver konsekvenserne ved udvidelse af aflastningsområdet i forhold til bl.a. konkurrenceevne, butiksforsyning i midtbyen og handelslivet i nabokommunerne. Udgifter til udarbejdelse af beregninger og redegørelse pålægges ansøger. På baggrund af detailhandelsanalysen for hele Brønderslev Kommune og den igangværende revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser vurderer Fagforvaltningen, at der vil kunne gennemføres den ansøgte udvidelse af aflastningsområdet. Udvidelse af aflastningsområdet vil blive indarbejdet i kommuneplanen i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Forslag til kommuneplan 2021 forventes behandlet af Byrådet i december 2020.

Udover ændring af kommuneplanen forudsætter projektet udarbejdelse af ny lokalplan for arealet på hjørnet af Bredgdade og Ålborgvej. Når ansøger har detaljeret og disponeret projektet, vil der blive fremsendt en ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning, der vil blive behandlet af Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, at aflastningsområde ved Jernaldervej udvides og at udvidelsen indarbejdes i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Ansøger pålægges at bidrage til processen med en detailhandelsredegørelse for udvidelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Tilbygning ved Børnehaven i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget har indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde for genbehandling af beslutning om gennemførelse af ny licitation for et mindre projekt.

Økonomiudvalget anmodes om behandling af Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Ligeledes anmodes Økonomiudvalget om behandling Børne- og Skoleudvalgets ønske om drøftelse af sagsbehandling/sagsfremstilling ved byggesager.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at udvidelsen af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev skulle ske ved etablering af en forbindelsesgang mellem to bygninger, der udover at forbinde bygningerne også kunne fungere som entré og garderobe (idéoplæg B). Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med idéoplægget og der har nu været afholdt licitation.

Det billigst indkomne tilbud viser en samlet udgift på i alt 2.362.000 kr. og det skal sammenholdes med, at det tidligere frigivne anlægsbudget udgør 1.5 mil. kr.

Forskellen i den markante merpris skal ses i flere årsager, såsom et større antal m2 i projektet end oprindeligt projekteret, øget udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med projektering og en større m2 pris i udbuddet end anslået i oprindeligt anlægsbudget. Der er vedlagt et notat fra bygningsafdelingen som redegør for udgifterne, samt hvordan merudgiften kan håndteres.

Der er overordnet 3 veje til håndtering af merudgiften på 862.000 kr.

 • Den afholdte licitation aflyses og nyt besparet/ændret projekt udarbejdes.
 • Der udarbejdes forslag til besparelser i det udarbejdede projekt som så forhandles med håndværkerne. Her vil der primært være tale om at gøre byggeriet mindre i m2. Det skønnes at være muligt at arbejde med at reducere tilbygningen med op mod 25 m2 og besparelsen herpå vil kunne blive på ca. 275.000 kr.
 • Den fulde merudgift på 862.000 kr. finansieres af anden vej

Vedr. mulighed for alternativ finansiering kan der peges på 2 muligheder:

 • Merudgiften finansieres fra nogle af de afsatte anlægsmidler på Børne-og skoleudvalgets områder.
 • Merudgiften finansieres af ikke forbrugte fremrykkede anlæg

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet, hvordan merudgiften ønskes håndteret og hvilken finansieringsmulighed der evt. ønskes anvendt.

Indstilling


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 9:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den afholdte licitation går om, således man overholder den udmeldte økonomiske ramme. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den nye proces skal gå hurtigt, da man er presset i børnehaven grundet de mange børn. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Økonomiudvalget drøfter sagsbehandling/sagsfremstilling af byggesager udarbejdet af Ejendomsservice, således man som fagudvalg kan træffe beslutning ud fra et oplyst grundlag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 20. oktober 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der frigives 663.000 kr. af udvalgets egne anlægsmidler tildækning af merudgiften. Der indledes en forhandling om færre kvm. således at merudgiften kan dækkes af ovenstående midler.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beslutning

663.000 kr. indstilles frigivet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt en gennemsnitsmodel til honorering af plejefamilier med dertil hørende takster - den såkaldte Brønderslevmodel.

Fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 18. august og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august:

Indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel har været sendt i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget i honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Høringsmaterialet til plejefamilier, SL og PLF er vedlagt som bilag.

Der er modtaget 12 høringssvar i høringsrunde to. Der er udarbejdet et notat, der skitserer temaerne i de modtagne høringssvar. Høringssvar samt notat fra høringsrunde et og høringsrunde to er vedlagt som bilag.

Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På dialogmøderne blev fremsat følgende forslag, som forvaltningen foreslår indarbejdes i den endelige gennemsnits honoreringsmodel:

 • Ændring i afsnittet "Efterskole i forbindelse med anbringelse": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være i forbindelse med en genindplacering, hvis et efterskoleophold afbrydes.
 • Ændring i afsnittet "Genindplacering": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være, hvis forvaltningen eller plejefamilien fremsætter ønske om genindplacering.
 • Ændring i afsnittet "Implementering": det skal fremgå, at hvis plejefamilier ønsker et dialogmøde, mødes man ikke med hele trinfastsættelsesudvalget, men med faglig leder og afdelingsleder for Familieafdelingen eller faglig koordinator og afdelingsleder for UngeCentret.
 • Trinfastsættelsesudvalget omdøbes til Honoreringsudvalget.

På dialogmødet fremførtes også, at beskrivelsen af barnets støttebehov i "taksttabellen" er for løst formuleret.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til,

 • om gennemsnits honoreringsmodellen og den af forvaltningen foreslåede takstmodel skal implementeres
 • om forvaltningens ændringsforslag skal indarbejdes i Gennemsnits honoreringsmodel for Familieplejeområdet
 • om implementeringsmodel 2 skal anvendes ved implementeringen.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 11:

Gennemsnits honoreringsmodellen, de foreslåede ændringsforslag samt implementeringsmodel 2 godkendes. I forhold til taksttabellen kommer fagforvaltningen med et nyt forslag – en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er stadig en udgiftsneutral model.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 14:

Udvalget tilslutter sig beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 30. september:

Forvaltningen har på baggrund af den politiske beslutning på møderne i august udarbejdet et nyt forslag til en takstabel - en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er fortsat en udgiftsneutral model. Den væsentligste ændring er på trin 1 og trin 2. Disse trin er hævet med 1 vederlag.

Forvaltningen har ligeledes på baggrund af høringssvar og møde med Arbejdsgruppen for familieplejerne og SL kvalificeret teksten i selve takstmodellen. Ligeledes er beskrivelsen af Gennemsnitsmodellen tilrettet.

Efter justeringen af vederlagene på trin 1 og trin 2, er der ændret i praksis i forbindelse med efterskoleophold. Ved et efterskoleophold fastsættes vederlagsniveauet til trin 1, det vil sige 3 vederlag, og forvaltningen afholder udgifterne til efterskoleopholdet. Der reduceres i kostbeløbet ved et efterskoleophold.

Vederlaget i forbindelse med efterværn fastsættes efter en individuel vurdering af UngeCenter Brønderslev.

Implementeringsperioden, som oprindeligt var august 2020 til december 2021, skubbes til november 2020 til ultimo juni 2022. Årsagen er Covid19 situationen i foråret 2020, der har betydet, at hørings- og godkendelsesprocessen blev længere end først antaget.

Ny beskrivelse af Honoreringsmodellen samt ny taksttabel og estimeret beregning er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender den reviderede beskrivelse af Gennemsnitsmodellen samt den nye takstabel - Brønderslevmodellen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 30. september 2020, pkt. 5:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den reviderede beskrivelse af gennemsnitsmodellen samt den nye taksttabel – Brønderslevmodellen.

Bettina Bøcker Kjeldsen udtrykker bekymring for implementeringen af modellen.

Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget godkender den reviderede beskrivelse af gennemsnitsmodellen samt den nye taksttabel – Brønderslevmodellen. I forhold til implementeringen er det vigtigt at inddrage plejefamilien, før fastsættelsen sker.

Bettinna Bøcker Kjeldsen udtrykker bekymring for implementeringen af modellen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag om gratis influenzavaccine til kommunalt ansatte


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forslag om tilbud om gratis influenzavaccination til kommunalt ansatte.

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanterne Hoved MED opfordrer Økonomiudvalget til at tilbyde kommunens ansatte en gratis influenza vaccine til hele den kommunale medarbejderstab, udover de der indenfor sundheds- og plejeområdet allerede får dette tilbud.

Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at de har erfaret, at man i flere kommuner tilbyder sine ansatte gratis influenzavaccine, og medarbejderrepræsentanterne finder, at det vil være et stærkt signal at sende fra Økonomiudvalget, såfremt der tilbydes gratis vaccine til medarbejderne.

Sundhedsstyrelsen har den 9. oktober 2020 fremsendt orientering til landets kommuner om målrettet brug af influenzavacciner. Brevet er vedhæftet.

Direktionen har drøftet anmodningen.

På den ene side er begrundelsen for at tilbyde gratis vaccination; dels må det forventes, at antallet af sygedage at blive mindre pga. mindre influenza, og dels må der forventes færre fraværsdage, der er begrundet i, at influenzaramte er under mistanke om at have Covid-19.

På den anden side vil initiativet gøre op med princippet om, at kommunale medarbejdere generelt ikke skal stilles anderledes end kommunens borgere i forhold til at anvende det offentlige sundhedssystem.

Ud fra en samlet vurdering, herunder også de sidste ugers stigende smittetal, anbefaler Direktionen, at der gives det ønskede tilbud

Borgmesteren anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til anmodningen om at tilbyde gratis vaccine til kommunalt ansatte.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat midler i budgettet til vaccinationer. Det kan dog være en mulighed, at udgiften indgår i opgørelsen af de samlede udgifter til COVID-19, og at hele eller dele af udgiften kan finansieres derigennem.

Beslutning

Pga. den aktuelle vaccinesituation kan forslaget ikke godkendes.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Borgmesterkæde


Resume

Sagsforløb: ØK

Principiel stillingtagen til forslag om produktion af ny borgmesterkæde ved sammensmeltning af de 2 gamle borgmesterkæder.

Sagsfremstilling

Viceborgmester Karsten Frederiksen foreslår, at der produceres en borgmesterkæde ved at samle dele af de 2 gamle kæder.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte forslaget

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt

Lene Hansen ønsker ikke at sammensmelte kæderne, da de gamle kæder af historiske årsager bør bevares.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Vurdering af tilbud


Til toppen


15. Lukket punkt: Ekspropriation


Til toppen


16. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


20. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


21. Lukket punkt: Alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


22. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


23. Lukket punkt: Ændret sammensætning af bestyrelse


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 22. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer