Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Anlægsregnskab for separering af spildevand ved Søndergade skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udført spildevandsseparering og belægningsarbejder ved Søndergades Skole.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 271.697,53 kr.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter renovering og separering af spildevandsledninger samt belægningsarbejder ved Søndergades Skole med tilhørende udeareal.

Byrådet har den 10. oktober 2018 meddelt anlægsbevilling på i alt 4.600.000 kr.

Anlægsregnskab for spildevandsseparering m.v. på Søndergade skole

Hovedentreprisen

2.941.813,70

Ekstern og intern rådgivning

434.129,85

Øvrige udgifter herunder uforudsete udgifter

952.358,92

Udgifter i alt

4.328.302,47

Bevilget anlægssum

4.600.000,00

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på

271.697,53

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Beslutning

Der ønskes specifikation af forbrug inden endelig behandling.

Til toppen


4. Skema A - Renovering af Skelgårdsvej, Asaa


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab anmoder om godkendelse af skema A for renovering af afdeling 83 i Asaa tillige med nedrivning af 8 boliger i Agersted.

Byrådet skal tage stilling til, om skema A kan godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab anmoder om godkendelse af skema A for renovering og ombygning af Skelgårdsvej 11-49, Asaa. Renoveringen indebærer energiforbedrende tiltag, så de eksisterende kuldebroer, der er i byggeriet, forsvinder. Dertil kommer sætningsskader i facader, samt krav fra Brønderslev Kommune om at boligerne skal separatkloakeres. De 40 år gamle og slidte bygninger er dernæst svære at udleje. Sundby-Hvorup Boligselskab forventer at renoveringen af boligerne kan gøre dem attraktive igen. Renovering sker som i led i de planer, der er for brug af midlerne fra Landsbyggefonden afsat i forbindelse med Covid-19 situationen.

I forbindelse med renoveringen er der ligeledes lagt op til, at 8 boliger i Agersted under afdeling 83 nedrives, fordi de ikke kan udlejes. Planen for nedrivningen er sket i samarbejde med Brønderslev Kommune, da der er tale om ældreboliger.

Organisationen har godkendt renoveringen i oktober 2020, ligesom afdelingens bestyrelse forventer at godkende på mødet den 15. december 2020. Mødet er udskudt på baggrund af covid-19 situationen.

For Brønderslev Kommune betyder det, at der skal bruges 200.000 kr. på den samlede helhedsplan, fordelt efter 1/5 af det samlede beløb.

Hele anmodningen om godkendelse af skema A, beslutningsmødet og prospekt over renoveringen er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at skema A godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af ovenstående, skal der finansieres i alt 200.000 kr. Brønderslev Kommunes andel svarer til 1/5.

I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til renovering/nedrivning af boliger i Agersted, som kan finansiere udgifterne.

Beslutning

Skema A indstilles godkendt incl. 200.000 kr. til kapitaltilførsel.

Der ønskes oversigt over kommunegaranti i projektet.

Bilag

Til toppen


5. Skema A renovering af Fredensbo afdeling 5


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management ansøger på vegne af Boligforeningen Fredensbo om godkendelse af skema A for renovering og helhedsplanen af afdeling 5.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management ansøger på vegne af Boligforeningen Fredensbo om godkendelse af skema A for renovering af Vestergade 65, Fasanvej 1-11 og 13-19 samt Glentevej 1-4 og 5-8, samlet under afdeling 5 i boligforeningen, samt godkendelse af helhedsplanen for samme afdeling.

Renoveringen indebærer energiforbedringer i forhold til isoleringen, som skal opdateres til dagens standard, ligesom der skal renoveres på tidligere byggeskader, så boligerne kommer til at fremstå moderne og venlige som sunde boliger.

I forbindelse med renoveringen, som sker i henhold til retningslinjerne for brug af Landsbyggefondens midler jævnfør Covid-19 situationen, har Landsbyggefonden vurderet, at der skal kapitaltilføres for i alt 750.000 kr., som fordeles efter 1/5 princippet, derfor skal Brønderslev Kommune kapitaltilføre 150.000 kr. til Fredensbo afdeling 5 i forbindelse med renoveringen.

Samlet stiger huslejen for de renoverede boliger med 11 %. Beslutningen om endelig vedtagelse vil foreligge i forbindelse med skema B, så beboerdemokratiet er hørt i forbindelse med renoveringen. Grunden til at beboerne ikke har været hørt før skema A, er at midlerne skal søges inden udgangen af 2020, men samtidig har det på grund af covid-19 situationen ikke været muligt at afholde møder og få beboerne samlet til beslutning.

Det samlede behov for renoveringen er vedlagt til dagsordenspunktet, som estimater til skema A, ligesom skema A, brev fra Kuben Management og prospekt over renoveringen er vedlagt som bilag.

Ligeledes beder Kuben Management om kommunal garantistilles for den samlede renovering /helhedsplan. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal stille garanti for det samlede budget, som lige nu er estimeret til 116.017.488 kr.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til anmodningen. Det er naturligvis lidt problematisk at beboerne ikke har været hørt før skema A, men samtidig er klart at lige nu er der en situation, som gør det ikke har været muligt. Forvaltningen vil forlange at beboerne høres i god tid inden skema B indsendes, ellers kan det ikke godkendes i henhold til lovgivningen på området.

I forhold til garantistilles for renoveringen har forvaltningen følgende bemærkninger

Staben foreslår, at skema A for renoveringen godkendes og at der ydes garantistilles for renoveringen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet på 150.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugte midler til den sociale helhedsplan i afdeling 1, 11 og 15.

(Boligforeningen PM)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Der ønskes oversigt over oprindelige kommunale garantier.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Nejst


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Nejst. Projektområdet er på ca. 118 ha og beliggende ca. 3 km syd for Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i juli 2020 modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Nejst. Projektområdet er på ca. 118 ha og beliggende ca. 3 km syd for Brønderslev. Projektområdet afgrænses af Hirtshalsmotorvejen mod vest og Ålborgvej mod øst, mens arealet mod nord afgrænses af Ryå, og mod syd af markarealer. Området er i forvejen præget af tekniske anlæg, da der inden for området allerede er etableret 7 vindmøller med en totalhøjde på 140 m. Ejerne af området har indgået en 30-årig jordlejeaftale med opstiller med henblik på opførelse af et solcelleanlæg. Med dette anlæg forventes en årlig strømproduktion på ca. 105.000 MWh svarende til elforbruget for ca. 26.000 husstande. Elproduktionen fra solceller er en VE-teknologi, som dermed vil bidrage positivt til den grønne omstilling.

Anlægget er sydvendt, og solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle rækker. Der er endnu ikke fastlagt en konkret opstillingsplan for anlægget. Opstilling vil blive fastlagt i samarbejde med fagforvaltningen under hensyntagen til at sikre et let opfatteligt geometrisk mønster, der bl.a. tager hensyn til beskyttede naturtyper og områdets landskab. Solcelleanlægget består af solcellepaneler, som placeres på piloterede stativer, der forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5 m under terræn. Solcellernes højde er maks. 3 m over terræn. Arealerne under solcellerne vil blive tilsået med græs og påtænkes afgræsset med får. For at mindske refleksioner fra solcellerne, vil panelerne være anti-refleksbehandlede. Mindre teknikbygninger, herunder transformere, opføres i ensartede materialer og diskrete farver. Der opstilles læskure i det omfang, det er nødvendigt for dyreholdet.

Der etableres beplantningsbælter omkring anlægget i en bredde på 5 m langs afgrænsningen af projektområdet. Beplantningen etableres i tre rækker med hjemmehørende arter. Solcellepanelerne forbindes med kabler til invertere, som monteres under panelerne. Disse invertere forbindes til mindre transformere, som opstilles bag solcellestativerne jævnt fordelt i projektområdet. Transformere vil have en maksimal højde på 3 m. Anlægget kræver forventeligt etablering af en eller flere transformere, som placeres centralt i projektområdet. Transformerne opføres i diskrete farver og har en højde på maksimalt 7 m. I tilknytning til transformerne etableres øvrige tekniske installationer med en højde på ca. 3,5 m.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området, da projektet ikke er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området. Ansøger har anmodet om, at projektet underkastes miljøvurderingsproces (frivillig VVM). Kommuneplanen udpeger området som støjbelastet areal som følge af eksisterende vindmøller, værdifuldt landbrugsområde, uønsket skovrejsningsområde, kulturhistoriske bevaringsværdier, store husdyrbrug og økologisk forbindelse. Inden for projektområdet er der § 3-beskyttet natur i form af engarealer og søer. Desuden ligger en del af projektområdet inden for åbeskyttelseslinjen omkring Ryå.

Området ligger i det åbne land og er delvist omfattet af to gældende lokalplaner og tilhørende kommuneplanrammer for de eksisterende vindmøller. For at realisere det ønskede solcelleanlæg skal de eksisterende kommuneplanrammer revideres, eller der skal udarbejdes en ny kommuneplanramme, som omfatter hele projektområdet og giver mulighed for opførelse af solceller.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt gang i mange store plansager som også omfatter udarbejdelse af VVM/miljøvurdering, og derfor vil der først være ledig kapacitet til at igangsætte planlægningen forår 2021. Dette er drøftet med ansøger.

Opstilleren for solcelleanlægget skal pt. indbetale et beløb, der svarer til 30.000 kr. pr. MW. Der er fremsat lovforslag, som hæver dette beløb til 40.000 kr. Energistyrelsen forventer loven bliver vedtaget i nærmeste fremtid. Der er indskrevet i lovforslaget, at alle projekter, der modtager byggetilladelse efter d. 31. december 2020, er underlagt de nye regler. Dette gælder således også projektet ved Nejst. Projektet forventes at blive etableret med en kapacitet på 106 MW, hvilket svarer til et beløb på (106 MW x 40.000 kr.) = 4.240.000 kr. Den endelige udregning af anlæggets kapacitet og produktion beregnes først efter idriftsættelse af anlægget. Dette tal er således udelukkende et estimat og vil tillige ændres, hvis projektarealet indskrænkes eller udvides.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg sættes i gang senest forår 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Arbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt.

Sagsfremstillingen suppleres med oplysninger om midler fra Grøn Ordning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Planlægning for produktionserhverv


Resume

Sagsforløb: ØK

Planlægning for produktionsvirksomheder er et nyt emne i kommuneplanlægningen, der skal indgå i forslag til kommuneplan 2021. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til udpegning af tre områder forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvenszoner.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om udpegningerne skal indgå i kommuneplan 2021 som foreslået.

Sagsfremstilling

Som et nyt krav i planloven skal kommunerne i kommuneplanen udpege erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder. Produktionsområder kan også indeholde transport– og logistikerhverv. Der skal redegøres for udpegningen i kommuneplanen. Hvis kommunen ikke udpeger områder forbeholdt produktionsvirksomheder, forudsætter det en redegørelse i kommuneplanen, der beskriver den planlægningsmæssige baggrund for hvorfor det vurderes ikke at være relevant at udpege produktionsvirksomheder.

Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder skal friholdes for anden anvendelse for at imødegå miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. For at sikre produktionsvirksomhederne skal der omkring områderne udpeges en konsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny miljøfølsom anvendelse, medmindre der sikres, at det ikke har betydning for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Forslag til retningslinie og udpegninger er vedlagt i bilag.

Områder forbeholdt produktionsvirksomheder

I kommuneplan 2021 skal Brønderslev Kommune udpege områder forbeholdt produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder herunder lagervirksomheder. Det vil sige, at områderne skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til produktionsvirksomheder. Der vil f.eks. ikke kunne etableres kontorvirksomheder, boliger o.l. Udpegningen kan både tage udgangspunkt i allerede udpegede erhvervsområder for at sikre en beskyttelse af eksisterende virksomheder mod fremtidige miljøkonflikter og i nye erhvervsområder, hvor nye produktionsvirksomheder kan henvises til.

Fagforvaltningen forslår, at der udpeges ét udbygget erhvervsområde omkring NCC i Hjallerup og to områder hhv. ved motorvejen i Hjallerup og Saltumvej i Brønderslev, der kun er udnyttet i mindre grad. Se udpegningerne i bilag. Virksomheden NCC har på møde med fagforvaltningen udtrykt ønske om at blive omfattet af udpegningen.

Konsekvenszoner

Der skal udlægge et konsekvensområde omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Konsekvensområderne er ikke forbudszoner, men opmærksomhedszoner, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på konsekvenser for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Konsekvensområderne har ikke betydning for eksisterende lovlig anvendelse inden for områderne, der kan fortsætte som hidtil. Ved ændring af planlægning inden for konsekvenszonerne til mere miljøfølsom anvendelse skal der udarbejdes en redegørelse på baggrund af relevante miljøundersøgelser og fastsættelse af eventuelle afværgeforanstaltninger.

Konsekvenszonerne omkring de foreslåede områder til produktionserhverv er fastsat konkret på baggrund af viden om miljøforhold for de konkrete virksomheder, der er beliggende i områderne og på baggrund af hvilken type produktionsvirksomheder, der fremadrettet tillades i områderne. Konsekvenszonernes udbredelse er vist på vedlagte kortbilag.

Øvrige produktionsvirksomheder

Brønderslev Kommune indeholder en lang række produktionsvirksomheder, der ikke er omfattet af ovenstående forslag til udpegninger. Langt den største del af kommunens produktionsvirksomheder er beliggende i erhvervsområder, der er integreret i kommunens byer. Virksomhederne er derfor allerede i dag i stort omfang begrænset i deres drifts- og produktionsmuligheder pga. nærhed til boliger o.l. Det vurderes derfor, at en udpegning af disse virksomheder som produktionsvirksomheder med tilhørende konsekvenszone ikke ville medføre en væsentlig forbedring af virksomhedernes vilkår.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvenszoner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der udpeges området ved motorvejen i Hjallerup.

BETC anmodes om udtalelse i sagen.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.02 Boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplan 02-B-16.02 for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej samt nedrivning af den bevaringsværdige Realskole i Dronninglund har været i 4 ugers offentlig høring.

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. 2 giver opbakning til nedrivning, 2 gør indsigelse mod nedrivning og 1 har ingen kommentarer.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanen endeligt.

Poul Erik Andreasen har begærer sagen i Byrådet. Han kan ikke godkende lokalplanen og indstiller, at købsaftalens bestemmelser om bevaring af bygningen skal overholdes, da prisen er fastsat herefter. Der kan ydes byfornyelsesmidler hertil.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2020 forslag til lokalplan 02-B-16.02 for et tæt-lav boligområde ved Tranebærvej i Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for, at en bevaringsværdig bygning kan nedrives samt opførelse af 18 boliger og et fælleshus på ejendommen. Ejendommen er på knap 5.600 m2 og er beliggende i byzone. Området opdeles i to delområder. Delområde A som anvendes til tæt-lave boliger og i delområde B etableres et nyt fælleshus for områdets beboere samt et friareal foran bygningen til udendørsaktiviteter. Boligerne placeret i delområde A opføres som rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Boligerne orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Boligerne opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur, samt valg af materialer med respekt for områdets karakter. Hvis boligerne udstykkes, vil grundstørrelsen være på ca. 126 m2.

Baggrunden for ønsket om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige Realskolebygning er dens nuværende stand. En byggetekniske rapport viser, at bygningen er i meget ringe stand, og det er tvivlsomt, om den er mulig at bevare. Endvidere indikerer rapporten, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at arbejde videre med bygningen, i den stand, som den er i dag. Ejer gør opmærksom på, at et ønske eller krav om bevaring af bygningen vil medføre behov for betydelige midler til byfornyelsesprocessen, med de risici, som der til stadighed vil være med igangsætning af en renovering. Ejer ønsker, i respekt for både ånden i den udarbejdede lokalplan, samt for den rent lokalhistoriske interesse som bygningen rummer, at den nye bygnings arkitektur baseres på delvis genanvendelse af de gamle mursten fra skole- og gymnastikbygningen. Dette er indført i lokalplanens bestemmelser. Den nye fælleshusbygning i delområde B vil være ca. 250 m2. Fællesbygningen indrettes med køkken- og toiletfaciliteter samt 2 gæsteværelser.

Vejadgang for området sker fra Rørholtvej med ensrettet kørsel og udkørsel via Tranebærvej.

Lokalplanen samt ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige Realskole har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. september 2020 til den 2. oktober 2020. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar.

1. Rævdalsvej 2B

Der udtrykkes opbakning til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole.

2. Slotsgade 66

Der udtrykkes opbakning til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole.

3. BaneDanmark

BaneDanmark har ingen kommentarer til lokalplanen.

4. Børge Juul

Indsigelse mod nedrivning af den bevaringsværdige realskole. Indsiger mener, at bygningen ikke er i dårligere stand end den var for 3 år siden, da kommunen solgte grunden. Prisen på grunden dengang tog højde for, at Realskolen skulle bevares og istandsættes. Der argumenteres for, at kommunen har begået fejl i forbindelse med salg af grunden. Indsiger opfordrer til, at der i stedet meddeles byfornyelsestilskud til renovering af bygningen.

5. Museum MOSS

Museet gør indsigelse mod nedrivning af den bevaringsværdige Realskole. Museet påpeger, at Realskolen er beliggende i et værdifuldt kulturmiljø og udpeget med en bevaringsværdi på 3, som er en høj bevaringsværdi. Der findes kun meget få bygninger i Dronninglund med så høj bevaringsværdi. Museet mener, at en nedrivning er i strid med Brønderslev Kommunes udpegning som kulturarvskommune. Kulturarvsprojektet i Dronninglund gik netop på at værne om den historiske bygningsmasse. Der henvises til, at en nedrivning er i strid med kommuneplanens retningslinjer for de værdifulde kulturmiljøer samt bevaringsværdige bygninger.

Partshøringssvar

Bemærkninger til lokalplan samt nedrivning af Realskolen har været forelagt grundejer, som har indsendt bemærkninger hertil. Grundejer værdsætter de positive tilkendegivelser vedrørende nedrivning. I forhold til indsigelserne henviser grundejer til den byggetekniske rapport, der er udarbejdet umiddelbart efter grundejers overtagelse af bygningen. Det er grundejers opfattelse, at bygningen i sin nuværende forfaldne stand ikke er hverken økonomisk, konstruktivt eller indeklimamæssigt egnet til videre anvendelse. Grundejer anerkender bygningens historiske og lokale betydning for byens borgere og har indvilliget i, at genanvende facadesten fra den gamle gymnastikbygning samt Realskole på facaden af fælleshuset.

Forvaltningens bemærkninger

Den gamle Realskole er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 3, hvilket kategoriseres som værende en høj. Den høje værdi er givet på baggrund af bygningens særlige arkitektur, kulturhistorie og betydning for Dronninglund by. Som ejer af en bevaringsværdi bygning har man et særligt ansvar for at bevare bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske udtryk. De senere års misvedligehold af bygningen har medført, at den i dag fremstår i særlig dårlig stand - både indvendig og udvendig. Fagforvaltningen er enig i konklusionerne i den byggetekniske rapport, hvor det vurderes, at en renovering af bygningen vil være forbundet væsentlige økonomiske omkostninger og usikkerheder. Fagforvaltningen bemærker dog, at kommunens retningslinjer for de bevaringsværdige bygninger skal sikre, at de bevaringsmæssige hensyn vægtes højere end de økonomiske.

I forhold til påstand om, at kommunens salg af ejendommen Tranebærvej 6A i 2017 skulle være behæftet med fejl bemærker fagforvaltningen, at der ikke er begået retslige fejl. Der blev efterfølgende udarbejdet en bevarende lokalplan for området, der skulle sikre Realskolen mod nedrivning. Det er udelukkende Økonomiudvalgets beslutning om et salg af kommunal ejendom skal være omfattet af yderligere vilkår. Fagforvaltningen anerkender, at der i den pågældende sag kunne have været indsat vilkår om tilbagekøbsret, såfremt bygningen ikke var ombygget i henhold til projektet inden for en nærmere bestemt tidsperiode. Dette ville sikre bygningen mod at stå uden anvendelse og forfald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

 • tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole, og
 • endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.02 boligområde ved Tranebærvej i Dronninglund.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2020, pkt. 3:

Flertallet godkender fagforvaltningens indstilling.

Med henvisning til det projekt bygherre har indsendt, stilles krav om, at gamle mursten fra Realskolen skal indgå i den nye fællesbygning. Projektet skal godkendes af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen begærer sagen i Byrådet. Han kan ikke godkende lokalplanen og indstiller, at købsaftalens bestemmelser om bevaring af bygningen skal overholdes, da prisen er fastsat herefter. Der kan ydes byfornyelsesmidler hertil.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til godkendelse.

Poul Erik Andreasen er fortsat imod lokalplanen

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/DIR/BS/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og videns baserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 8:

Hovedsigtet er at fokusere på borgernes egen mestring.

Herudover skal der være opmærksomhed på de 3 fokusområder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2020, pkt. 3:

Udvalget tilkendegiver, at 2020 har været præget af covid-19, men der ønskes ved udarbejdelse af den næste socialaftale en proces med en højere grad af politisk inddragelse.

Udvalget kunne ønske sig et større fokus på beskæftigelse i aftalen.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/DIR/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 7:

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Sundhedspolitikken med bemærkning om, at der bør være fokus på implementering.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Frivilligrådet, 28. oktober 2020, pkt. 2:

Sundhedspolitikken bør ikke kun bygge på de praktiserende læger, da begrebet 'den traditionelle familielæge' er under afvikling. Sundhedspolitikken bør rette fokus mod de frivillige sociale foreninger, der har en tæt kontakt til de udsatte borgere/familier.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Beslutning i Direktionen, 3. november 2020, pkt. 9:

Direktionen anbefaler godkendelse af sundhedspolitikken.

Rygepolitik sagen kommer omkring Direktionen inden politisk behandling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 4:

Sundhedspolitikken drøftet og indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Beslutning i Ældrerådet, 4. november 2020, pkt. 4:

Ældrerådet anbefaler, at de frivillige sociale foreninger får en mere fremtrædende rolle i forhold til at kunne hjælpe udsatte borgere, der ikke typisk selv henvender sig ved brug for hjælp. Specielt set i lyset af, at det gamle begreb familielæge forsvinder.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget, 5. november 2020, pkt. 11:

Sundhedspolitikken drøftet og indstilles godkendt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget, 11. november 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt. Udvalget foreslår, at der er opmærksomhed på, hvad frivillige organisationer kan bidrage med for at udmønte Sundhedspolitikken.

Beslutning i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Drøftet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet har fremlagt en samlet en evaluering af de 17 frikommuneforsøg, kommunerne har arbejdet med fra 2016-2020. Brønderslev Kommune har deltaget i 2 af frikommuneforsøgene.

Frikommunerne anbefaler på baggrund af evalueringen, at forsøgene gøres permanente i fremtidig lovgivning med henblik på færre proceskrav og øget fleksibilitet i den kommunale indsats.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner indgået i et netværk om frikommuneforsøg under temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats” i perioden 2016-2020. Netværket har arbejdet med 17 frikommuneforsøg, hvoraf Brønderslev Kommune har deltaget i 2.

Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport, der opsamler erfaringer og resultater på tværs af forsøgene. De overordnede konklusioner er, at frikommuneforsøgene:

 • har forbedret eller fastholdt jobcentrenes resultater som hidtil
 • smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne
 • har givet mulighed for bedre ressourcefordeling i forhold til at understøtte de borgere, der har mest brug for hjælp og i forhold til at kunne sætte flere indsatser i værk tidligere
 • generelt har øget tilfredsheden blandt borgerne, hvor meningsskabelsen har været motiverende faktor
 • har øget tilfredsheden blandt virksomheder, læger og A-kasser
 • i høj grad har motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med borgere, virksomheder m.fl.

De 2 frikommuneforsøg, Brønderslev Kommune har deltaget i, er følgende:

1. Formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige

Med forsøget har Brønderslev Kommune været fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence i arbejdet med forsikrede ledige. Frikommuneforsøget har blandt andet givet mulighed for at afholde telefoniske og virtuelle samtaler samt at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

Evalueringen af forsøget viser blandt andet, at borgere og medarbejdere har været tilfredse. Med forsøget har borgerne kunnet få hyppigere samtaler ved behov og kortere eller færre samtaler, hvis de ikke har haft behov. Desuden har der været tilfredshed med de differentierede kontaktformer.

Frikommunerne anbefaler, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

2. Fritagelse af jobafklaringssager fra forelæggelse af rehabiliteringsteam

Med dette forsøg har Brønderslev Kommune kunnet fritage 1. jobafklaringsforløb for forelæggelse i rehabiliteringsteamet, hvis borgeren alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvis der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Dette har blandt andet givet mulighed for hurtigere at tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Evalueringen af forsøget viser, der er opnået en kortere varighed i jobafklaringsforløbene. Kommunerne har opnået en række procesmæssige forenklinger og besparelser til mødeaktivitet, mens graden af beskæftigelse er fastholdt. Kommunerne vurderes at have sparet 2,5 mio. kr. på ikke at forelægge visse jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet.

Det er frikommunernes anbefaling, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

Næste skridt

På baggrund af de fremlagte resultater og erfaringer anbefaler frikommunenetværket:

 • Færre proceskrav, da det er godt for borgere og medarbejdere
 • At samtaler også fremadrettet skal kunne afholdes telefonisk eller digitalt
 • Yderligere harmonisering af lovgivningen; ryd op i de mange regelsæt, der er overlappende og skaber forvirring for borger
 • At beslutningen om at indhente lægeattester beror på et kommunalt skøn
 • At udsatte borgere ikke bør tælle med i forholdstalskravene
 • At jobrotationsordningen får et boost, og der ses bort fra kravet til ledighedslængde
 • At beskæftigelseslovgivningen i øget grad understøtter iværksætteri
 • At psykologbehandling i jobcentret permanentgøres
 • At borgere generelt mødes på deres behov og drømme, fordi det er værdigt og giver mening

Evalueringsrapporten af de nordjyske frikommuneforsøg fremsendes til Social og Indenrigsministeriet inden udgangen af 2020 og vil indgå i regeringens vurdering af, hvorvidt der skal justeres yderligere på beskæftigelseslovgivningen.

Frem til udgangen af 2021 kan kommunerne fortsat anvende frikommunebestemmelserne i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 8:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Coronapulje til foreningerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af budget 2021 afsat 850.000 kr. til en coronapulje til foreningerne.

Idrætssamvirke har rettet henvendelse vedrørende fordeling af coronapulje til foreningerne. Idrætssamvirke gør opmærksom på, at de ønsker, at indgå i samarbejdet om fordelingen. Brev fra Idrætssamvirke er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter

 1. principper for udbetaling af coronapulje til foreningerne
 2. indstiller til Økonomiudvalget at midler kan udbetales i 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Byrådet i deres budget 2021 har afsat 850.000 kr. som Corona pulje til foreningerne.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 5. november 2020, pkt. 4:

Fritids- og Kulturudvalget foreslår, at midlerne deles ud, således at idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger og spejderforeningerne får 100 kr. pr medlem under 25 år. Der afholdes møde med Spejder- og Idrætssamvirke torsdag den 12. november 2020, hvor forslaget drøftes. Samme dag afholdes et ekstraordinært Fritids- og Kulturudvalgsmøde, hvor den endelige beslutning om fordelingen af midlerne træffes.


Fritids- og Kulturudvalget ønsker et punkt på næste udvalgsmøde, hvor aftenskolernes situation drøftes.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Beslutning

Indstilles fremrykket.

Bilag

Til toppen


13. HR-strategi 2021-2022


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

HR anmoder Direktionen og Økonomiudvalget om at drøfte og godkende udkast til HR-strategi 2021-2022.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet udkast til HR-strategi 2021-2022 på baggrund af:

 • Pejlemærker fra Direktionen
 • Budgetaftalen
 • Data fra personalepolitisk redegørelse
 • HR-data i øvrigt
 • Kommunens vision og værdier

Med udgangspunkt i ovenstående har HR identificeret 3 strategiske målsætninger med tilhørende indsatsområder:

 1. Kvalitet i og effektiv anvendelse af personaleressourcer
 2. Tilpasning af organisationen i forhold til samfundsudviklingen
 3. Ledelsesudvikling

Udkastet sendes videre til Økonomiudvalget den 18/11.

Staben foreslår, at Direktionen og Økonomiudvalget godkender udkast til HR-strategi 2021-2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 10:

Det skal fremgå, hvor der allerede politisk er anbefalet at arbejde med indsatsområder.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Sagsbehandling og sagsfremstilling i bygningsafdelingen.


Resume

Sagsforløb: ØK

Der blev på sidste byrådsmøde udtrykt ønske om en drøftelse af sagsbehandling/sagsfremstilling i bygningsafdelingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af tilbygning på børnehaven i Jerslev den 28. oktober 2020 blev der udtrykt ønske om, at der i Økonomiudvalget skulle være en drøftelse af sagsbehandling/sagsfremstilling i bygningsafdelingen.

Der vedlægges til orientering en oversigt over de seneste års afsluttede byggeprojekter på ca. 1. mio. kr. og derover, samt en status på de fremrykkede anlæg i 2020.

Sagen forelægges til drøftelse

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Opbakning til Bygningsafdelingen arbejde.

Bilag

Til toppen


15. KLs oplæg om sexisme


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af KLs oplæg om sexisme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Jeg vil gerne have et punkt på næste dagsorden om ovenstående emne med bilag om nuværende ordning og KLs oplæg."

Bilag der beskriver nuværende håndtering i organisationen:

 • Retningslinjer for vold og trusler - Sundhed og Velfærd (lignende findes for de øvrige forvaltninger)
 • Dialog- og samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune (vedtaget i Hoved-MED marts 2018)
 • Uddrag af skema til måling af Psykisk APV

www.ansatibronderslev.dk under Psykisk APV henvises til et værktøj til at arbejde med krænkende handlinger:
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/kraenkende-handlinger/hvor-gaar-graensen/start-snakken-med-dialogkortene/

Endvidere er KL's Hotline for politikere – grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter beskrevet i Nyt fra KL's bestyrelse

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Aftale om daglige bankforretninger


Til toppen


18. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


19. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


20. Lukket punkt: Øster Brønderslevvej etablering af pylon


Til toppen


21. Lukket punkt: Ørsøvej 93, salg af grund


Til toppen


22. Lukket punkt: Fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering om problematiske personalesager


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 18. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer