Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 20. januar 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

Tages der udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og de dertil udarbejdede ”trafiklys”, vurderes budget 2022 på nuværende tidspunkt at være i balance. Men for at få plads til omprioriteringer og nye opgaver foreslås det, at der etableres et råderum hertil. Dette sker ved udarbejdelse råderumspuljer på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til råderum skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store forslag til råderum, der skal udarbejdes. I budgetprocessen er der opgjort forslag til råderumspuljer på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 1,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022 baseret på KL's skøn fra juni 2020.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

For at få sammenhæng i tidsplanen for udarbejdelse af budget 2022, lægges der op til, at Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021 flyttes til den 29. september 2021.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til råderum, og i så fald puljen størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 1,9 mio. kr. samt
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2022
Personale

Ingen.

Beslutning

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Alle udvalg skal finde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 til 1 % til brug for omprioriteringer og ønsker.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af rådighedsbeløb 2021 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Oprindeligt var afsat 9,8 mio.kr., men i oktober 2020 vedtog Byrådet at fremrykke 2 mio. kr. af disse til prioritering i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 7,8 mio. kr. i anlægspuljer under Vej og Park, hvoraf 3 mio. kr. er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er således 4,8 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikter.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17,3 mio. kr. over årene 2020-2021.

Til omhandlende energirenoveringsplan har Byrådet i 2020 frigivet en anlægsbevilling på 8,65 mio. kr. samt en fremrykning af budget for 2021 på 2 mio. kr.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives en anlægsbevilling til den afsluttende del af energirenoveringsplanen for kommunens gadebelysning på i alt 6.650.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17,3 mio. kr. over årene 2020-2021.

Brønderslev Kommune har i alt 8.500 offentlige gadelamper, hvoraf de 4.250 gadelamper er blevet energirenoveret med LED-armaturer i perioden 2016-2019 og yderligere 2600 gadelamper i 2020.

De resterende 1650 gadelamper, alle beliggende i Brønderslev by, er planlagt energirenoveret i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 6.650.000 kr. til gennemførelse og afslutning af energirenoveringsplanen for kommunens gadebelysning.

Personale

Ingen

Økonomi

Anlægsbevillingen på 6,65 mio. kr. gives som en tillægsbevilling. Tillægsbevillingen lånefinansieres, da det drejer sig om energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der årligt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Staten yder tilskud til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til en nedrivningspulje.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


8. Anlægsregnskab for separering af spildevand ved Søndergade skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udført spildevandsseparering og belægningsarbejder ved Søndergades Skole.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 271.697,53 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter renovering og separering af spildevandsledninger samt belægningsarbejder ved Søndergades Skole med tilhørende udeareal.

Byrådet har den 10. oktober 2018 meddelt anlægsbevilling på i alt 4.600.000 kr.

Anlægsregnskab for spildevandsseparering m.v. på Søndergade skole:

Hovedentreprise

2.941.813,70

Ekstern og intern rådgivning

434.129,85

Øvrige udgifter herunder uforudsete udgifter

952.358,92

Udgifter i alt

4.328.302,47

Bevilget anlægssum

4.600.000,00

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på

271.697,53

Der er vedlagt to bilag - et supplerende notat samt en regnskabsoversigt

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for udført spildevandsseparering og belægningsarbejder ved Søndergades Skole

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 3:

Der ønskes specifikation af forbrug inden endelig behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af den videre proces for etablering af Ny Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund i Realdania afslag på ansøgning om realisering af ny Hedelund ønskes en drøftelse af den videre proces for projektet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en forundersøgelse for et Ny Hedelund. Forundersøgelsen er udarbejdet af en gruppe udpegede rådgivere og indeholder et koncept, potentialer og en bæredygtig forretningsplan for et nyt Hedelund som et nyt samlingssted i Rhododendronparken.

På baggrund af denne forundersøgelse besluttede Byrådet den 2. september 2020 at arbejde videre med en realisering af Ny Hedelund, og heri var et centralt element en ansøgning til Realdania om støtte til opførelse af ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen.

Realdania har efterfølgende behandlet kommunens ansøgning og har desværre meddelt, at Realdania ikke kan yde støtte projektet. Kopi af svarbrev fra Realdania er vedhæftet, ligesom referat af møde afholdt med Realdania den 6. januar er vedhæftet.

På baggrund af afslaget fra Realdania ønskes en drøftelse af den videre proces for projektet, herunder om nye interessenter skal involveres, og hvordan en evt. styregruppe skal sammensættes fremadrettet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der afholdes temamøde.

Den fremtidige styregruppe består af:

Nuværende styregruppe (Peter Stecher i stedet for Karsten Frederiksen) dog excl. Realdania.

Suppleret med repræsentanter for Borgerlisten og Dansk Folkeparti

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2021


Resume

Sagsforløb: ØK

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 søger om tilskud på 100.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2021 samt om personaleressourcer til planlægningsarbejdet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 ansøger om, at Brønderslev Kommune:

 • deltager aktivt i Bæredygtighedsfestival 2021,
 • bevilger et tilskud på 3 kr. pr. indbygger, i alt ca. 100.000 kr. til afvikling af festivalen samt
 • yder sekretariatsbistand til planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival 2021 er planlagt til at finde sted i uge 35.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Der blev i 2020 ydet et tilskud på 25.000 kr. til festivalen, men der blev ikke stillet personaleressourcer til rådighed.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede 35.000 kr. i 2019 og 25.000 kr. i 2020.

Der søges om 100.000 kr. til Bæredygtighedsfestivalen i 2021.

Beløbet, der bevilges, kan finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Det korrigerede budget 2021 er p.t. på 550.000 kr.

Beslutning

Der bevilges 25.000 kr.

Der bidrages med artikler til bæredygtighedsavisen.

Der gives ikke speciel sekretariatsbistand.

Bilag

Til toppen


11. Etablering af sti langs dele af Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

På dele af vejstrækningen Ådalen i Brønderslev er cyklister henvist til at cykle på vejen. Borgere i området har stillet spørgsmål til, om dette er en trafiksikker løsning.

Fagforvaltningen har vurderet alternative løsningsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres stiforbindelse langs del af Ådalen i Brønderslev samt afklare finansieringen.

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en masterplan for Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev. I de efterfølgende lokalplaner er der udlagt en offentlig sti langs sydsiden af Ådalen. I den centrale del af Ådalen var det meningen, at området skulle fremstå som en bygade med huse i 2 ½ etage på begge sider af vejen samt fortov og kantparkering. I det centrale område af Ådalen skulle cyklister henvises til at cykle på vejen. På den øvrige strækning er der etableret en sti, som anvendes af både cyklende og gående.

I de senere år er der stillet spørgsmål til, om dette er en hensigtsmæssig løsning som fremmer trafiksikkerhed, hvor cyklende på dele af strækningen bliver henvist til at cykle på vejen.

Ådalen er en af de centrale vejadgange til bydelen, og vejen er skiltet med en hastighed 40 km/t.

Fagforvaltningen har tidligere udarbejdet et forslag til etablering af 2 minus 1 vej, en løsning som er godkendt af politiet og Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er der kommet en del signaler fra beboerne i området om, at de ikke er tilfreds med den foreslåede løsning.

Fagforvaltningen har foretaget en fornyet vurdering af alternative forslag.

Alternativ 1

Etablering af cykelbane på begge sider af vejen i samme niveau som vejen. Eksisterende parkeringslommer langs dele af Ådalen inddrages til cykelbane, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og cykelbane. Der afmærkes med cykelsymbol på cykelbanen. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser.

Løsningen skal godkendes af politiet.

Anlægsoverslag: 600.000 kr.

Alternativ 2

Der etableres en sti i fast belægning i de sydlige parkeringslommer, således stien langs Ådalen bliver gennemgående. Stien etableres i samme niveau som vejen, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og sti. Der skiltes ikke med at stien er forbeholdt cyklende. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser.

Løsningen skal godkendes af politiet.

Anlægsoverslag: 350.000 kr.

Alternativ 3

Tidligere godkendt løsning, 2 minus 1 vej, gennemføres.

Løsningen er godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de alternative løsninger for en forbedret trafiksikkerhed langs dele af Ådalen samt afklare finansieringen af den valgte løsning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 21. december 2020, pkt. 3:

Udvalget drøftede de alternative løsninger til en forbedret trafiksikkerhed – alternativ 2 blev valgt.

Sagen sendes til Økonomiudvalget med anmodning om, at udgiften på 350.000 kr. afholdes via jordforsyningskontoen.

Forvaltningen skal finde en konstruktiv løsning omkring torvepladserne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Arbejdet med FN's verdensmål


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er udarbejdet en kortlægning af de kommunale indsatser, der understøtter FN's 17 Verdensmål, som fremlægges til Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget anmodes endvidere om stillingtagen til, hvorledes arbejdet med de 17 verdensmål skal indgå og synliggøres fremover.

Sagsfremstilling

På budgetaftalen 2020 er det vedtaget, at ”Der beskrives strategi for, hvorledes synliggørelse af sammenhængen mellem nuværende og fremtidige kommunale indsatser og verdensmålene kan styrkes. Sammenhæng med kommunens nye vision og pejlemærker skal tillige indtænkes. Synliggørelsen skal dels være i selve indsatsen og dels i forhold til offentligheden.”

På budgetaftalen 2021 er det vedtaget at ”de 17 Verdensmål skal danne ramme om arbejdet med at løse kommunens kerneopgaver og i vores bestræbelser på at skabe bæredygtighed i vores organisation”. For at imødekomme dette, blev der nedsat en tværgående projektgruppe, som her fremlægger kortlægning og forslag til det videre arbejde.

Kortlægning af eksisterende tiltag

Projektgruppen har i samarbejde med Kommunens forvaltninger udarbejdet en kortlægning af de indsatser, der allerede understøtter arbejdet med de 17 verdensmål. Kortlægningen er lavet med udgangspunkt i de mål, KL har vurderet relevante i en kommunal sammenhæng og Brønderslev Kommunes indsatser i øvrigt.

Herunder ses hvilke verdensmål, der er kortlagt:

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

5. Ligestilling mellem kønnene

6. Rent vand og sanitet

7. Bæredygtig energi

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

10. Mindre ulighed

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaindsats

15. Livet på land

Visionens pejlemærker og sammenhæng til verdensmål

Alle skal med 3, 4, 8, 10, 11

Vækst og udvikling 4, 7, 8, 11

Sundhed og natur 3, 7, 11, 15

Samarbejde og handling 10, 16

Kortlægningen viser, at der i de indsatser der allerede laves i Brønderslev Kommune, er en god sammenhæng til verdensmålene samt at der er en god sammenhæng mellem verdensmålene og kommunens vision generelt set.

Det videre arbejde

I forslaget til den videre proces, har gruppen haft fokus på at opstille scenarier på forskellige niveauer. Scenarie 1 er det mest ambitiøse og scenarie 3 er uændret praksis. Uanset niveau ser gruppen det som afgørende, i forhold til at skabe succes i arbejdet og størst mulig mening for de implicerede, at der bliver en klar sammenhæng mellem indsatser og den praksis, kommunens decentrale enheder og medarbejdere allerede står i.

Gruppen har skitseret 3 mulige scenarier, som beskrives i bilag 3.

1. Drøftelse i chefgrupper, politisk visionsseminar, implementering

2. Synliggørelse i handleplaner og strategier

3. Fortsæt som nu

Direktionen foreslår med baggrund i

 • at verdensmålene allerede ses at være, eller påtænkt at blive, indtænkt i mange af kommunens indsatser
 • at der er et velfungerende samspil mellem kommunens visions pejlemærker og verdensmålene

at scenarie 2 danner rammen for det videre arbejde, fortsat med udgangspunkt i at kommunens vision er rammesættende for fremtidige strategier og handleplaner.

Synliggørelsen bør primært tage udgangspunkt i en årsrapportering omkring indsatserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Der ses frem til synliggørelsen på hjemmeside.

Der udtrykkes anerkendelse af kortlægningsarbejdet.

Bilag

Til toppen


13. Rygning og rygepolitik


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED/ØK/BY

Drøftelse og fastlæggelse af rygepolitik i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Under behandling af punkt 3 Sundhedspolitik på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2020 blev nedenstående ført til protokol:

”Udvalget opfordrer Byrådet til at beslutte, om der skal være røgfri miljøer og røgfri arbejdstid i Brønderslev Kommune, eller om spørgsmålet herom kan afgøres på den enkelte arbejdsplads. Det betyder samtidig, at denne formulering tages ud af høringsversionen.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at træffe beslutning om røgfri miljøer og røgfri arbejdstid, ønsker Carsten Ullmann, at spørgsmålet herom besluttes på den enkelte arbejdsplads.”

Beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget betyder, at rygning i arbejdstiden tages ud af sundhedspolitikken, og i stedet fastlægges separat af Byrådet.

En ny rygepolitik i Brønderslev Kommune kan bygge på flere forskellige modeller, som i varierende omfang begrænser medarbejdernes mulighed for at ryge i arbejdstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har opstillet følgende modeller som udgangspunkt for drøftelserne:

 • A – røgfri arbejdstid
 • B – røgfri arbejdsplads
 • C – røgfri udearealer
 • D – Forsætter med gældende rygepolitik
 • E – opfordring til drøftelse på den enkelte arbejdsplads

Økonomiudvalget har tidligere i forbindelse med 1. høring af sundhedspolitikken den 20. november 2019 bedt Hoved MED om at drøfte rygning i Brønderslev Kommune.

Hoved MED havde en foreløbig drøftelse af Økonomiudvalgets anmodning den 13. december 2019 under punktet "gensidig information". Signalerne fra medarbejderrepræsentanterne var blandt andet, at de ikke havde en generel holdning til emnet, at der er mange dilemmaer forbundet med emnet, og endelig at man afventede, at det blev en del af den samlede sundhedspolitik.

HR har udarbejdet et notat, som kort beskriver indholdet af rygepolitikkerne i omkringliggende kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til/drøfter, om rygepolitikken i Brønderslev Kommune skal bygge på model A, B, C, D eller E.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at sagen sendes til drøftelse i Hoved MED forud for den endelige politiske stillingtagen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 24. november 2020, pkt. 6:

Direktionen anbefaler at sagen sendes til Hoved MED inden endelig politisk behandling.

Beslutning fra Hoved MED, 11. december 2020, pkt. 5:

Mange forskellige synspunkter blev fremført under drøftelserne

Hoved MED ønsker ikke at komme med indstilling til punktet om rygning og rygepolitik, da udvalget ikke er enige.

Fraværende: Dorthea Jensen

Beslutning

Det indstilles, at gældende rygepolitik fortsættes, dog opfordres der generelt til ikke at ryge i arbejdstiden pga. de skadelige virkninger af rygning.

Bilag

Til toppen


14. Redegørelse vedr. sagsforløb i sag om tilskud


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sagsforløb i sag om tilskud til genbrug af gamle mursten i nyt byggeri.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmedlem Lene Hansen har anmodet om en redegørelse om sagsforløbet og ligeledes anmodet om, at sagsforløb drøftes på Økonomiudvalgets møde.

Der er udarbejdet og udsendt redegørelse om sagsforløb til Byrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

De gældende retningslinier for bygningsnedrivning og byfornyelse gennemgås med hensyn til overholdelse af statslige krav for at give tilskud.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Orientering om mulighed for etablering af løsning til virtuel mødeafholdelse i byrådssal (Laves som sag)
 • Pas ombytning

Til toppen


16. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


17. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Udlejning af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 20. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer