Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 17. februar 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling var fraværende til punkterne 5-14.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1%.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at arbejdet med omprioriteringsforslag igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen anmodes om forslag.

Muligheder på baggrund af Covid erfaringer, sygefraværs reduktion, øget anvendelse af digitale teknologier blev nævnt som eventuelle emner.

Bilag

Til toppen


4. Forældrebetaling i forbindelse med udmøntning af pulje til minimumsnormeringer


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er med Finansloven for 2021 aftalt, at de afsatte midler til minimumsnormeringer indgår i forældrebetalingen. Byrådet har fastsat, at taksterne udgør 25 % af udgifterne til dagtilbud, og Byrådet skal derfor godkende nye takster på området.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev den 14. april 2020 orienteret om Brønderslevs Kommunes deltagelse i en statslig pulje til minimumsnormeringer.

Regeringen og støttepartierne har den 5. december 2020 indgået en aftale om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 for dagtilbudsområdet. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023.

I 2021 afsættes der 800 mio. kr. på Finansloven til minimumsnormeringer. Brønderslev Kommunes andel udgør 4.964.000 kr. Beløbet er beregnet ud fra kommunens andel af 0-5 årige.

Den statslige pulje til minimumsnormeringer gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.

Økonomiafdelingen har regnet på konsekvenserne af en eventuel stigning af forældrebetalingen med udgangspunkt i Byrådets fastsatte forældrebetaling på 25 %. Forældrebetalingen kan maksimalt udgøre 25% af udgiften til en plads i dagtilbud.

Tabel 1: Ændring af takster for forældrebetaling i 2021

Nuværende takst

Ny takst med forøget forældrebetaling

Samlet ændring af taksten

Vuggestue

3.355 kr.

3.428 kr.

73 kr.

Børnehave

1.797 kr.

1.870 kr.

73 kr.

Det betyder, at en vuggestueplads vil stige fra 3.355 kr. til 3.428 kr., og en børnehaveplads stiger fra 1.797 kr. til 1.870 kr. i 2021. Den statslige pulje til minimumsnormeringer forhøjes gradvist i indfasningsårene 2021-23, ved fuld indfasning i 2024 vil Brønderslev Kommunes andel være 9.344.000 kr. Med en fastholdelse af 25 % forældrebetaling vil taksten for både vuggestuer og børnehaver stige frem mod 2024.

De almindelige varslingsregler på 3 måneder er gældende, så de nye takster kan først træde i kraft 1. juli 2021.

Det bør bemærkes, at den kommunale tildeling af normering til vuggestuer og børnehaver ikke kan sættes ned som følge af Brønderslev Kommunes deltagelse i puljen for statslige minimumsnormeringer.

Staben foreslår, at Byrådet godkender, at taksterne på vuggestuer og børnehaver stiger med 73 kr. pr. måned fra den 1. juli 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Anlægsregnskab for byggemodning af Markedsbakken


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Markedsbakken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af stamvej og boligveje vedrørende 36 grunde i udstykningen Markedsbakken i Hjallerup.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 25. april 2018

11.100.000 kr.

Økonomiudvalget 28. august 2019 – yderligere prioriteringer indenfor samme bevilling

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.079.629 kr.

Rådgivende ingeniør

228.553 kr.

Arkæologiske undersøgelser

23.028 kr.

Geotekniske undersøgelser

92.000 kr.

Landinspektør

439.620 kr.

Arealerhvervelse, 7.351 m2, Henrik N. Nielsen

294.840 kr.

Cykel-gangsti Østermarken (Højen-Østergade), jf. ØK 28.08.2019

739.072 kr.

Sti til Hjallerup Kirke, jf. ØK 28.08.19

120.066 kr.

Byggemodningsbidrag spildevand

2.100.480 kr.

Byggemodningsbidrag vand

464.000 kr.

Byggemodningsbidrag varme

320.000 kr.

Byggemodningsbidrag el

430.900 kr.

I alt

9.332.188 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

1.767.812 kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til arkæologiske undersøgelser. Der var budgetteret med 1.738.500 kr. til arkæologiske undersøgelser på baggrund af erfaringerne fra Markedsbyen, etape I, men der kun været udgifter for 23.028 kr. Herudover har licitationspriserne været gunstige, og der har været få uforudsete udgifter. Desuden har udgifter til landinspektør/rådgiver var også mindre end overslaget.

Cykelgangstier Østermarken samt sti til Hjallerup Kirke er udført indenfor bevillingen som ekstraopgaver, jf. Økonomiudvalget den 28. august 2019.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


6. Anlægsregnskab for forlængelse af stamvejen Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af stamvejen Østermarken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter færdiggørelse af stamvejen Østermarken i Hjallerup. Heri ligger etablering af 1.030 m asfaltvej med cykel-gangstier i begge sider. Forlængelsen sker på baggrund af 3 større byggemodninger i Østermarken. For at mindske generne af trafik i den eksisterende del af Østermarken og for samtidigt at gøre de nye udstykninger endnu mere attraktive, er stamvejen Østermarken ført helt igennem ud til Hjallerupvej, således der bliver en mere direkte adgang til motorvejen.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 25. april 2018

8.240.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.760.476 kr.

Arealerhvervelse

954.150 kr.

Arkæologiske undersøgelser

35.555 kr.

Geotekniske undersøgelser

26.000 kr.

Rådgivende ingeniør

307.650 kr.

Landinspektør/vejudskillelse

51.447 kr.

Gadebelysning

314.629 kr.

Ekstraudgift: Medfinansiering Ikana vejanlæg (195 m)

678.900 kr.

I alt

7.128.808 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.111.192 kr.

I forbindelse med afgivelsen af anlægsbevillingen blev der medtaget 1,6 mio. kr. til etablering af en venstresvingsbane. Udgifterne hertil skal dog afholdes som et kommunalt anlæg og finansiering heraf er sket fra Anlægskontoen under Teknik- og Miljøudvalget. Her er udgifterne også ført. Derfor er disse 1,6 mio. kr. i overskud. Modsat har der været ekstra udgifter til medfinansiering af Ikana vejanlæg. Det giver netto et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


7. Anlægsregnskab for Genform Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Genform Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter omdannelse og renovering af den centrale del af Slotsgade samt dannelse af et nyt centralt torv – Apotekerhaven.

Projektet omfatter desuden en renovering af den øvrige del af Slotsgade med udskiftning af slidlag, renovering af fortove, anlæg af 3 nye bump samt renovering af Markedspladsen og Handelstorvet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har søgt om tilskud hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har modtaget refusion på 3,1 mio. kr. til projektet.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 5. september 2018:

 • Projektering Genform Dronninglund

550.000 kr.

Byrådet 30. januar 2019:

 • Projekt Genform Dronninglund

9.625.000 kr.

 • Renovering af øvrig del af Slotsgade

2.250.000 kr.

 • Statslig refusion

-3.100.000 kr.

 • Parkeringsfonden (4 nye p-pladser i Slotsgade)

-220.000 kr.

Bevilling i alt

9.105.000 kr.

Projekt Genform Dronninglund:

 • Entreprenør inkl. bygherreleverancer m.m.

8.644.799 kr.

 • Landinspektør

62.631 kr.

 • Rådgivende ingeniør

516.169 kr.

 • Programskrivning

141.169 kr.

 • Igangsætterpulje 2018-2019

118.300 kr.

 • Fjernelse af glasgang imellem børne- og voksenbibliotek

196.585 kr.

 • Beløb tilbageholdes til igangsætterpulje og pleje af træer og planter *)

214.405 kr.

I alt Genform Dronninglund

9.679.653 kr.

Renovering af øvrig del af Slotsgade:

 • Entreprenør

2.530.943 kr.

Udgifter i alt

12.425.001 kr.

Statslig refusion

-3.100.000 kr.

Parkeringsfonden

-220.000 kr.

Indtægter i alt

3.320.000 kr.

Nettoforbrug i alt

9.105.000 kr.

Anlægsregnskabet resultat:

0 kr.

*) Der tilbageholdes et beløb til igangsætterpulje til brug i 2021 og 2022 samt til pleje af planter og saltbeskyttelse indtil 2 år efter aflevering.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


8. Frigivelse af midler - Kulturcentrum Fabrikken


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af de i budget 2021 afsatte midler til Kulturcentrum Fabrikken frigives.

Sagsfremstilling

Fonden Fabrikken søgte i 2020 om anlægsmidler til projekt Kulturcentrum Fabrikken. Ansøgningen blev efterfølgende videresendt til behandling i forbindelse med vedtagelse af budget 2021. Her afsatte Byrådet 750.000 kr. til projektet.

Kulturcentrum Fabrikken skal skabes via en transformation af PN Fabrikkens ikoniske bygninger til et visionært projekt, der omdanner de tomme industribygninger til et dynamisk og levende kulturhus.

Visionen er at skabe et mangfoldigt og aktivt hus, der favner en række forskellige brugere og formål såsom: idrætsfunktioner, kunstnere, musikere, foreningsliv, iværksætteri, events og lignende. Derudover vil projektet også rumme Brønderslev Amatør Scene og deres nuværende teater og biograffunktion.

Med frigivelse af de afsatte midler kan Fonden Fabrikken indlede samarbejde med store landsdækkende fonde, hvor tilskuddet fra Brønderslev Kommune vil indgå som en medfinansiering af den samlede projektsum på 10.300.500 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Byrådet frigiver de i budget 2021 afsatte midler til Kulturcentrum Fabrikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 10:

Midlerne indstilles frigivet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Der udarbejdes notat om anvendelse inden byrådsmødet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


9. Etablering af hal 3 - Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om tilskud til etablering af hal 3 ud fra de i budget 2021 afsatte midler til haller.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til etablering af hal 3 i Hjallerup som følge af anlægsmidlerne afsat i Budget 2021 til etablering af nye haller. I budgettet er der afsat 8 millioner i såvel 2021 og 2022 samt et rammebeløb til deponering på 4 millioner i såvel 2021 og 2022.

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til opførslen af en ny hal i umiddelbar forlængelse af Hjallerup Idrætscenter, som bliver mere end en klassisk idrætshal. Der vil være springgrave, motorikcenter og en indretning der muliggør anderledes og nye aktiviteter i idrætscentret. Den nye hal skal imødekomme behovene i en fortsat vækstende Hjallerup, der gør at Hjallerup Idrætscenter for nuværende ikke kan imødekomme efterspørgslen på tider til aktiviteter, og ikke har mulighed for at igangsætte nye aktiviteter til gavn for flere borgere. Den nye hal med anderledes bevægelsesmuligheder skal muliggøre dette og medvirke til at sikre endnu flere aktive brugere af idrætscentret. Projektet er yderligere præsenteret i de vedlagte bilag.

Hjallerup Idrætscenter søger om 8.000.000 kr. i direkte tilskud og deponering til lån på 4.000.000 kr. begge dele i år 2021, da der er ønske om at påbegynde projektet hurtigst muligt. Bevilling og lån vil være på betingelse af, at projektet realiseres. Tilkendegivelse om midler fra Brønderslev Kommune skal bruges som indgangsvinkel til samarbejde med store landsdækkende fonde, hvor tilskuddet fra Brønderslev Kommune vil indgå som en medfinansiering af den samlede projektsum på 24.069.019 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at etableringen af en ny hal vil medføre en øget udgift på Fritids- og Kulturudvalgets budget for haltilskud, da en ny hal vil generere flere tilskudsberettigede fritidstimer. Der skal tages højde for denne udgift i fremtidigt budget for haltilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen fra Hjallerup Idrætscenter.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er der i hvert af årene afsat et rammebeløb på 8 mio. kr. til nye haller. Herudover er der i 2021 og 2022 i hvert år afsat 4 mio. kr. til deponering af midler til nye haller.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 11:

Ansøgningen anbefales godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Der ønskes notat om anslået størrelse af forventet øget kommunalt driftstilskud efter hal 3.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Frigivelse af midler til projektering af hal 3 - Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til Hjallerup Idrætscenters ønske om frigivelse af 500.000 kr. af de i budget 2021 afsatte midler til haller til projektering af hal 3.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter har netop søgt om anlægsmidler til etableringen af hal 3. Ansøgning er netop blevet behandlet med udgangspunkt i de afsatte midler til etablering af nye haller i budget 2021.

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til opførelse af en ny hal i umiddelbar forlængelse af Hjallerup Idrætscenter, som bliver mere end en klassisk idrætshal. Der vil være springgrave, motorikcenter og en indretning der muliggør anderledes og nye aktiviteter i idrætscentret. Den nye hal skal imødekomme behovene i en fortsat vækstende Hjallerup, der gør at Hjallerup Idrætscenter for nuværende ikke kan imødekomme efterspørgslen på tider til aktiviteter, og ikke har mulighed for at igangsætte nye aktiviteter til gavn for flere borgere. Den nye hal med anderledes bevægelsesmuligheder skal muliggøre dette og medvirke til at sikre endnu flere aktive brugere af idrætscentret. Projektet er yderligere præsenteret i de vedlagte bilag.

Med frigivelse af 500.000 kr. af de tildelte midler til Hjallerup Idrætscenter, kan idrætscentret indlede den endelige projektering i samarbejde med rådgivende ingeniører, lave jordbundsundersøgelser og gennemføre en udbudsrunde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 500.000 kr. af de i budget 2021 afsatte midler til hallerne til Hjallerup Idrætscenter.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er der i hvert af årene afsat et rammebeløb på 8 mio. kr. til nye haller. Herudover er der i 2021 og 2022 i hvert år afsat 4 mio. kr. til deponering af midler til nye haller.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 12:

Midlerne indstilles frigivet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til Lokalplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan for Engene blev igangsat den 17. juni 2020 af Økonomiudvalget på baggrund af Masterplan for Engene, som blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2019.

Der er udarbejdet lokalplanforslag 01-B-44.02 Boligområde ved Engene efter principperne fra Masterplan for Engene, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Lokalplanen dækker en del af masterplanområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan for Engene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan for Engene blev igangsat den 17. juni 2020 af Økonomiudvalget på baggrund af Masterplan for Engene, som blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2019.

Der er udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for en del af masterplanområdet bestående af matr.nr. 33a, 33e, 33g og 33 cp ved V. Brønderslev, Brønderslev Jorder på 27 ha.

Lokalplanforslag 01-B-44.02 Boligområde ved Engene er udarbejdet efter masterplanens principper for området, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Der er lavet mindre tilpasninger i forhold til masterplanen i forhold til stier og grønne kiler. Der er 2 ændringer i forhold til masterplanen, bevaring af en eksisterende landejendom sydligt i området og ændring af vejadgang til den sydlige del af området. Vejadgangen til den sydlige del af området angives fra Kornumgårdsvej via den sydlige del af Starengvej. Når området øst for lokalplanområdet udbygges kan lokalplanområdets sydlige del vejbetjenes fra Søndergade og Starengvej kan nedlægges.

Lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af nye arealudlæg i Kommuneplan 2021. De nye kommuneplanrammer er 01-B-49, 01-B-50, 01-B-51 og 01-B-52 til boligformål, 01-O-13 til offentlige formål og 01-R-10 til rekreative formål dækker den sydlige del af området. Disse er del af forslag til Kommuneplan 2021, som er i offentlig høring fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021.

Der er udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale for lokalplanområdet. Den behandles politisk særskilt og offentliggøres sammen med forslag til lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan dækker over det største område til byudvikling i Brønderslev Kommune i en længere årrække.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan for Engene og sender dem 4 ugers i offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Kortbilagene i lokalplanen er blevet ajourført. Ajourført lokalplan vedhæftes som bilag.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Mikael Klitgaard og Peter Stecher ønsker åbnet op for bjælkehuse i lokalplanområdet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Finansiering af videoløsning i byrådssalen


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan den nye videoløsning i byrådssalen skal finansieres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på sidste møde orienteret om planerne om at indkøbe og installere en videoløsning i Byrådssalen, og efter aftale er indkøbet sat i gang. Der er vedlagt et notat, som beskriver baggrund og hvilke funktioner, systemet indeholder.

Det skønnes, at konferenceløsningen koster ca. 350.000 kr., og der er følgende finansieringsmuligheder.

 1. Udgiften afholdes indenfor det samlede driftsbudget til IT i 2021
 2. Udgiften afholdes af anlægspuljen til digitalisering og velfærdsteknologi, hvor der er 3.384.000 kr. tilbage i puljen efter forventet overførsel fra 2020 til 2021. Beløbet skal i givet fald frigives og overføres til driftsbudgettet
 3. Udgiften kan afholdes af Økonomiudvalgets udviklingspulje, hvor der er
  823.000 kr. tilbage i puljen efter forventet overførsel fra 2020 til 2021

Staben foreslår, at finansieringen deles imellem de 3 foreslåede muligheder.

Beslutning

Beløbet indstilles frigivet fra anlægspuljen digitalisering og velfærdsteknologi (mulighed 2).

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Pulje til rygestopforløb til socialt udsatte borgere


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kommunens forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til socialt udsatte borgere.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere med psykiske lidelser og andre sociale problemer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2023. Midlerne skal anvendes til et projekt i samarbejde mellem Sundhed, Psykiatri og UngeCenter, der skal styrke kommunens eksisterende rygestoptilbud. Dette ved at tilbyde målrettede, fleksible og individuelt tilrettelagte rygestopforløb til borgere over 18 år, der er tilknyttet i regi af ét eller flere af de kommunale socialpsykiatriske tilbud og/eller UngeCentret samt borgere, der er henvist af praktiserende læge eller sygehus. Derudover vil projektet sætte fokus på rekruttering og inddragelse af borgere til kvalificering af rygestopforløbene.

Baggrunden for ansøgningen er, at ca. 45 % af borgerne tilknyttet socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune ryger. Selvom borgerne udviser en nysgerrighed og lyst til et rygestop, kan de have en manglende tro på egne ressourcer, og der kan være langt fra tanke til handling. Det er især prisen på rygestopmedicin og det eksisterende rygestoptilbuds placering i sundhedscentrene, der kan være en barriere for borgernes tro på, at et rygestop kan lykkes for dem. Der er derfor behov for at højne kvaliteten af det eksisterende rygestoptilbud således, at tilbuddet kan rumme borgernes individuelle behov.

Puljemidlerne er på 1.964.400 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse, materiale til rygestopforløbene, synliggørelse af rygestoptilbuddet, ekstern supervision og vederlagsfri rygestopmedicin. Derudover skal der uddannes tre rygestoprådgivere og tre NADA-udøvere (øreakupunktører), som er egenfinansiering fra Psykiatriområdets budgetpost.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til rygestopforløb til socialt udsatte borgere.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af seks rygestoprådgivere samt fem timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2021, pkt. 5:

Handicaprådet støtter projektet, og vil gerne have en status på projektet undervejs.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Pulje til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen ved at udvikle og afprøve nye innovative veje og reducere unødvendige dokumentationskrav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Projektet vil sætte fokus på tre spor:

 • Bestyrelser for alle kommunens plejecentre

Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på plejecentrene. Der etableres derfor bestyrelser for alle plejecentrene, hvor disse grupper er repræsenteret. Bestyrelserne skal være med til at definere, hvad kvalitet er, og hvordan det skal implementeres.

 • Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre

Bestyrelserne skal sammen med medarbejderne sætte retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på plejecentrene. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.

 • Nedbringelse af dokumentationsbyrden

For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde skal der laves analyse af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation, der allerede foretages.

Projektet vil belyse følgende punkter i værdighedspolitikken: 1) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, samt 2) Pårørende.

Puljemidlerne er på 4.884.429 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere til kvalitetsteams, projektledelse, kvalitetsmidler til hvert plejecenter, gennemgang af dokumentationspraksis og løbende erfaringsopsamling.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af tre medarbejdere fra hvert plejecenter og projektleder samt ansættelse af en sygeplejerske, fysioterapeut og projektmedarbejder.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Brønderslev Kommune har fået tilsagn om midlerne, men at man skal bede om at få udbetalt midlerne ud fra foreløbigt forbrug en gang i kvartalet, samt at der skal afleveres revisionspåtegnet slutregnskab.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. februar 2021, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet anbefaler, at der etableres bestyrelser på de kommunale plejecentre. Bestyrelser der skal være med til at ruste ledelsen, højne kvaliteten samt inddrage civilsamfundet.
 • Ligeledes anbefales vigtigheden i, at Ældreomsorgsudvalget definerer arbejdsområdet for en bestyrelse – hvilke kompetencer tillægges og hvor rekrutteres fra.
 • Ældrerådet er klart af den opfattelse, at Ældrerådet har en plads i bestyrelserne og undres over, at en forening som Ældresagen er nævnt.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Der ønskes udtalelse fra MED og forvaltningen om projektet inden behandling, herunder konsekvenser for den daglige drift.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering vedr. Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund i Realdania afslag på ansøgning om realisering af ny Hedelund har der været afholdt temamøde i byrådet samt møde i styregruppen vedr. Ny Hedelund. Der vil på mødet blive givet en status på processen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en forundersøgelse for et Ny Hedelund. Forundersøgelsen er udarbejdet af en gruppe udpegede rådgivere og indeholder et koncept, potentialer og en bæredygtig forretningsplan for et nyt Hedelund som et nyt samlingssted i Rhododendronparken.

På baggrund af denne forundersøgelse besluttede Byrådet den 2. september 2020 at arbejde videre med en realisering af Ny Hedelund, og heri var et centralt element en ansøgning til Realdania om støtte til opførelse af ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen.

Realdania har efterfølgende behandlet kommunens ansøgning og har desværre meddelt, at Realdania ikke kan yde støtte projektet. Kopi af svarbrev fra Realdania er vedhæftet, ligesom referat af møde afholdt med Realdania den 6. januar 2021 er vedhæftet.

På baggrund af afslaget fra Realdania ønskes en drøftelse af den videre proces for projektet, herunder om nye interessenter skal involveres, og hvordan en evt. styregruppe skal sammensættes fremadrettet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 9:

Der afholdes temamøde.

Den fremtidige styregruppe består af:

Nuværende styregruppe (Peter Stecher i stedet for Karsten Frederiksen) dog excl. Realdania.

Suppleret med repræsentanter for Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. februar 2021:

Der har været afholdt temamøde i Byrådet den 27. januar 2021, hvor status og den videre proces vedr. Ny Hedelund blev drøftet. Efterfølgende blev der den 10. februar 2021 afholdt møde i styregruppen vedr. Ny Hedelund. Referatet fra mødet eftersendes.

Der vil på mødet blive givet en orientering om status og den videre proces.

Beslutning

Drøftet.

Formand for styregruppe besvarer henvendelse fra Borger 9700.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Fondsansøgninger igangsat for legeplads i Hedelund.

Til toppen


17. Lukket punkt: Udbygningsaftale


Til toppen


18. Lukket punkt: Køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Erstastning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer