Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 17. marts 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 17 tages af dagsordenen.

Til toppen


3. Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes regnskab 2020 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2020 til 2021.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriet retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultatet for regnskabsår 2020 viser et overskud på den ordinære drift på 84,9 mio. kr. I det oprindelige budget for 2020 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 18,8 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 43,8 mio. kr.

Regnskabet viser altså et overskud på 41,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Den væsentligste årsag hertil er den ekstraordinære midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet og øvrige overførsler, som følge af Covid-19 situationen. Her modtog Brønderslev Kommune 48 mio. kr. til ekstra udgifter, men kommunen har kun haft et merforbrug på 15 mio. kr. Mindreudgiften på 33 mio. kr. fordeler sig med ca.15 mio. kr. Forsikrede ledige, ca.12 mio. kr. vedr. Aktivering og 5 mio. kr. vedr. Øvrige ydelser. I 2021 vil Brønderslev Kommune blive modregnet i forbindelse med efterreguleringen af Forsikrede ledige – seneste prognose viser ca. 8 mio. kr.

Generelt har regnskabet i 2020 har været præget af Covid-19 situationen. Udover ovenstående kompensation, har Brønderslev Kommune modtaget 8,4 mio. kr. til forventede Covid-19 udgifter på serviceområderne samt særlige tilskud på 1,2 mio. kr. til berørte grupper, herunder plejehjemsbeboere og beboere på botilbud.

Det oprindelige anlægsbudget ekskl. jordforsyning er i 2020 på 55,9 mio. kr. og det korrigerede budget er på 137,2 mio. kr. Det korrigerede budget er inklusive overførsel af ikke forbrugte midler fra regnskab 2019 på 28,5 mio. kr. samt 45,2 mio. kr. i fremrykket anlæg, som følge af Covid-19 situationen.

Samlet set viser regnskabet for 2020 et overskud på det skattefinansierede område på 18,6 mio. kr.

Udviklingen i de samlede overførsler af uforbrugte driftsmidler for perioden 2017 til 2021 fremgår af nedenstående oversigt.

I forbindelse med regnskabsafslutningen, er det blevet aftalt, at området Handicapbiler skal gennemgås for at se på budgettildelingsmodellen.

Staben foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2020 godkendes og oversendes til Revisionen
 • afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 af uforbrugte driftsmidler med i alt 43,6 mio. kr.
 • Byrådet godkender overførsel af 3,7 mio. kr. fra 2020 til 2021 fra drift til anlæg. Vil indgå som rådighedsbeløb i budget 2021 og vil blive frigivet ved politisk behandling inden igangsætning.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 76,3 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 vedr. Finansforskydninger med i alt 6,3 mio. kr.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2021, pkt. 2:

Direktionen har som udgangspunkt, at økonomien for regnskabsåret 2020 har været meget specielt pga. Corona-/Covid19 situationen, da både udgifts- og indtægtssiden har ændret sig markant i løbet af året.

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på det skattefinansierede område på 18,6 mio. kr., samt at servicerammen er overholdt.

Regnskabet viser, at der også i 2020 har været udfordringer på udsatte børn, unge og voksne. Det forventes dog, at de initiativer, der allerede er iværksat for at nedbringe merudgifterne på områderne, samt det at budgetrammerne for 2021 er udvidet, vil gøre merudgiftspresset mindre i 2021, end det har været i 2020.

Byrådet besluttede i forbindelse med 3. budgetopfølgning, at overførslen på drift fra 2020 til 2021 skulle ligge på niveau som overførelserne sidste år. Med det niveau for overførsler, som der lægges op til i regnskabet, er vi meget tæt på dette mål, og Direktionen anbefaler derfor at overførslerne godkendes.

På beskæftigelsesområdet blev budgetterne i 2020 løbende udvidet med de landsskøn, der var som følge af Corona situationen.

Her har udgifterne vist sig at blive betydeligt mindre end først antaget fra centralt hold, hvorfor der er et overskud på 33 mio. kr. på området. Den del der vedrører forsikrede ledige forventes at blive efterreguleret i 2021 (pt. er skønnet for efterreguleringen på godt 8 mio. kr.), ligesom der må forventes betydelig negativ midtvejsregulering af tilskuddene i 2021.

På anlægsområdet er det lykkedes at få gennemført langt størstedelen af de fremrykkede anlæg. Når der alligevel overføres 76 mio. kr., skyldes det primært overførsler på nogle af de større projekter som fx Ny Hedelund, Hjallerup Nye Børnehave, renoveringerne på skoleområdet og Margrethelund.

Beslutning

Indstilles godkendt som foreslået af Staben.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførelser og regnskab.

Bilag

Til toppen


4. Mere mobilitet for pengene - projektaftale med NT


Resume

Sagsforløb: ØK

NT fremsender udkast til en projektaftale om at skabe mere mobilitet for pengene samt sikre, at kommunens specialbefordring drives og udføres mest effektivt fremadrettet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indgåelse af projektaftalen med NT.

Sagsfremstilling

Direktionen ønsker med dette projekt at iværksætte et eftersyn af den kollektive trafik i kommunen, med bistand fra NT. Dette med henblik på dels at pege på mulige effektiviseringer og dels at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik, som bidrager til øget mobilitet i kommunen.

Den kollektive trafik i Brønderslev Kommune består i dag af åben kollektiv trafik for alle, herunder bustur, Plustur og Flekstur og lukket kollektiv trafik for visiterede, hvor bl.a. Flekshandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcentre og anden specialbefordring hører under.

En del af kommunens kollektive trafik udføres via flextrafikken, som udbydes og administreres af NT på vegne af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det drejer sig om Flekstur, Plustur, Flexhandicap og Flex læge.

En anden del er den lukkede kollektive trafik for visiterede, der udbydes og administreres af kommunen selv. Det drejer sig om visiteret kørsel til skoler og aktivitetscentre.

Med dette projekt iværksættes et bredt samarbejde om kommunens fremtidige kollektive trafik. Et samarbejde, der skal afdække hvorvidt, der kan sikres en bedre udnyttelse af det kollektive trafikbudget, hvor de faste busruter prioriteres i områder med stor kundeefterspørgsel, mens mere behovsstyrede løsninger skal erstatte "tomme busser".

Hvis projektet godkendes, vil der blive iværksat et arbejde, hvor al den lukkede kollektive trafik for visiterede i Brønderslev Kommune bliver set efter i sømmene. Der er en forventning om, at det kan tilrettelægges bedre og mere effektivt end det bliver i dag, og at der netop kan høstes flere gode gevinster ved at gennemføre et sådant arbejde og implementere resultaterne herfra i den daglige drift af kørslen.

Målet med projektet er at skabe mere og bedre mobilitet for pengene samt at sikre, at specialbefordringen drives og udføres bedst og mest effektivt fremadrettet.

Der vil blive lagt vægt på at udnytte de muligheder, der ligger i at koordinere befordring på tværs af kommunens forvaltninger.

Projektet tager afsæt i den eksisterende kørsel i kommunen samt NT's mobilitetsplan, som tegner de overordnede ramme for kollektiv trafik og mobilitet i Brønderslev Kommune. Projektet tager ligeledes udgangspunkt i det serviceniveau som er fastlagt i kommunen dog med eventuelle tilføjelser.

Resultatet af arbejdet vil være en optimering af bus- og flextrafikken samt organisering af kørselsopgaven i Brønderslev Kommune.

Formålet med projektet er at

 • skabe over- og indblik i alle kommunens kørselsområder og -ordninger (status)
 • sikre inddragelse af relevante interessenter
 • pege på mulige effektiviseringer og serviceoptimeringer i den åbne kollektive trafik for alle
 • pege på mulige effektiviseringer og serviceoptimeringer i den lukkede kollektive trafik for visiterede
 • pege på mulige effektiviseringer og serviceoptimeringer i forhold til at skabe bedre sammenhænge mellem alle transportformer og skabe gode muligheder for at rejse sammen - også på nye måder
 • pege på mulige tiltag for at drive det samlede kørselsområde mere effektivt fremadrettet

Analysearbejdet udføres af NT mod betaling. Udgiften i forbindelse hermed er 478.800 kr., der foreslås finansieret via Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Der forventes et rationale, som følge af analysearbejdet. Det forventede rationale vil blive anvendt som prioriteringsforslag begyndende med budget 2022.

Det kan til orientering oplyses, at Jammerbugt Kommune har fået lavet en lignende analyse og at der i den forbindelse blev fundet et potentiale på godt 4 mio.kr., hvor man politisk valgte at høste ca. 1,7 mio. kr.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås projektaftale med NT om at skabe mere mobilitet for pengene samt sikre, at kommunens specialbefordring drives og udføres mest effektivt fremadrettet.

Personale

Analysearbejdet vil kræve en ekstraordinær ressourceindsats fra deltagende afdelinger i projektperioden.

Økonomi

På Økonomiudvalgets Udviklingspulje er der 525.000 kr. tilbage. Der forventes overført knap 300.000 kr. i Økonomisk decentralisering fra 2020 til 2021.

Bevilges beløbet på 478.800 er der således 346.200 kr. tilbage i 2021.

Beslutning

Godkendt

Finansieringen betragtes som investering indenfor kollektiv trafik, hvor det accepteres, at der overføres et underskud til næste år svarende til beløbet.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om tilskud til opførelse af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget ansøges om 300.000 kr. til opførelse af lege- aktivitetsplads i Rhododendronparken på baggrund af projekt fra Borger9700 med opbakning fra Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening.

Sagsfremstilling

Borger9700 har igennem længere tid ønsket at skabe yderligere liv og benyttelse af Rhododendronparken i hjertet af Brønderslev. Ønsket er at skabe et aktivt samlingssted for hele familien, hvor børnefamilier kan være aktive sammen på henholdsvis lege- og aktivitetspladsen og børn, unge og voksne kan være fysisk aktive på aktivitetspladsen og rundt på de eksisterende stier i parken. Projektet kan ses udfoldet i bilag.

På denne måde vil Rhododendronparken blive et endnu større trækplaster både for de lokale borgere, men også for besøgende og turister, der udover at nyde parkens natur også kan være aktive sammen. Hele projektet vil etableres med respekt for parkens natur og omgivelser.

Borger9700 har i samarbejde med Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening fået udarbejdet vedlagte udkast til lege- og aktivitetsplads i parken samt løbe- og forhindringsbane rundt i parken i forbindelse med de eksisterende stier. Det samlede budget for projektet er på 2.076.165,45 kr., og Økonomiudvalget ansøges om 300.000 kr. til projektet, derudover ansøges Fritids- og Kulturudvalgets anlægspuljen ligeledes om 300.000 kr.

Den resterende økonomi vil rejses via fondssøgning blandt andet ved Norlys og Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget indebærer også drift i form af legepladsgodkendelse én gang årligt i de første 10 år. Projektet etapeopdeles, således legepladsen allerede vil blive etableret, når der er fundet økonomi til denne, herefter vil aktivitetspladsen følge og slutteligt løbe- og forhindringsbanen. Dette skal sikre, at der hurtigst muligt kommer gang i projektet. Som det fremgår af bilag (tilbud 1) vil legepladsen kunne etableres, når der er rejst 567.000 kr.

Lege- og aktivitetspladsen ønskes placeret ved den eksisterende legeplads i Rhododendronparken. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at denne placering af projektet vil indebære, at området udlejes gratis til Borger9700 i stil med eksempelvis Multiparken i Jerslev. Der skal således udarbejdes en aftale mellem Brønderslev Kommune og Borger9700, hvor Borger9700 får tilladelse til at realisere projektet på området, mens Brønderslev Kommune stadig har vedligeholdelsesforpligtelsen i hele parken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget drøfter projektet og beslutter, om ansøgningen om midler kan tilgodeses.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at finansieringen kan tænkes fra flere områder fx puljen til bygningsvedligehold, hvor der pt. er 1,7 mio. tilbage som ikke er frigivet.

Beslutning

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Bilag

Til toppen


6. Areal til nyt kulturhus i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af ansøgning fra Dronninglund Borgerforening om at få areal stillet til rådighed til kulturhus.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening fremsender ansøgning om, at foreningen kan overtage grunden på det gamle stadion, Slotsgade 11 i Dronninglund (helt eller delvist), til etablering af nyt kulturhus i Dronninglund, idet foreningen allerede har etableret alle aktiviteterne på stedet, og har de omkringliggende arealer.

Borgerforeningen har yderligere fremsendt uspecificeret ønsker tilskud til / hjælp til etablering af indkørsel/parkeringspladser.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget i første omgang tager stilling til,

 • om kommunen som grundejer vil stille arealet til rådighed, og i givet fald
 • igangsætte den videre planlægning m.v. for projektet
Personale

Ingen.

Beslutning

Arealet stilles til rådighed, og planlægning igangsættes for det kommende projekt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af Banegårdspladsen i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Det digitale lokalplanforslag findes her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den nye bebyggelse i et moderne formsprog, men stiller kvalitetsmæssige krav til udformningen af bebyggelsens facader. Bebyggelsens skal opføres i blank teglstensmur i røde eller gule nuancer og med variation i facadeudtrykket, så store monotone flader undgås.

Sammenhæng til øvrig planlægning

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2017 i forhold til etageantal og krav til friarealer. I forslag til Kommuneplan 2021 er rammeområde 01-C-25 ændret, så der gives mulighed for bebyggelse i op til 8 etager og et friarealkrav på 5 % af etagearealet. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2021. Lokalplanen bygger desuden på principperne fastlagt i Midtbyplan for Brønderslev og Helhedsplan for Banegårdspladsen.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslaget ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget giver mulighed for fortætning af et centralt beliggende område i midtbyen, der kan bidrage til at understøtte handels- og kulturliv samt skabe et attraktivt offentligt rum, der styrker de rekreative muligheder i midtbyen. Planforslaget giver mulighed for bebyggelse i op til 8 etager, men med en udformning og afstand til eksisterende bebyggelse, der begrænser negative indvirkninger som f.eks. skyggekast.

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Ifølge vejlovens § 124, stk. 7 skal der gives en indsigelsesfrist for vejnedlæggelsen på mindst 8 uger.

Høring

Både lokalplanforslag og nedlæggelse af vejareal skal udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 21. maj 2021. I høringsperioden foreslås afholdt et virtuelt borgermøde hvor lokalplanforslag, det konkrete byggeprojekt og de øvrige projekter på Banegårdspladsen præsenteres for byens borgere. Borgermødet foreslås afholdt primo maj.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev,
 • nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen, og
 • udsender planforslag og vejnedlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann mener, at bygningerne bliver for høje.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

A (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M Jensen) mener, at bygningerne bliver for høje

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af planlægning for vindmøllepark ved Bolle Enge


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af 15 vindmøller ved Bolle Enge på grænsen til Aalborg Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for vindmøllerne skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Eurowind har den 27. januar 2021 indsendt en revideret ansøgning om igangsætning af planlægning for opstilling af 15 vindmøller ved Bolle Enge, på grænsen til Aalborg Kommune. Ansøger har i henhold til miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport). Projektet omfatter opstilling af 15 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Den forventede produktion fra vindmølleområdet estimeres til ca. 180.000.000 kWh/år svarende til forbruget for ca. 45.000 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh.

Projektområdet ligger i et landbrugsområde umiddelbart nord for Gerå, som grænser op til Aalborg Kommune. Projektområdet ligger ca. 1,8 km sydvest for landsbyen Rørholdt og ca. 3 km syd for landsbyerne Try og Landbolyst. Afstanden til Hjallerup, der ligger nordvest for projektområdet, er ca. 5 km, og samme afstand er der til Dronninglund, der ligger nordøst for projektet. Projektet kræver nedlæggelse af 5 boliger på Bolle Engvej 90, 92, 94, 96 og 98. Der er i øvrigt aftale om mulig nedlæggelse af yderligere 2 boliger på Aslundvej 126 og 126a, som ligger i Aalborg Kommune.

Eurowind er indgået i et samarbejde med NRGi, der har søgt om et projekt ved Tuekær syd for Gerå i Aalborg Kommune, hvor der tillige planlægges opstillet 15 vindmøller samt opstilles solceller. Projektet ved Tuekær er igangsat politisk i Aalborg Kommune i maj 2020. Udsendelse af fordebatmaterialet behandles på møde i By- og Landskabsudvalget den 11. marts 2021. Herefter kan fordebatten sættes i gang i begge kommuner, forventeligt i perioden fra den 19. marts til den 23. april 2021.

I forbindelse med vindmølleprojekterne ved Bolle Enge og Tuekær er det fra kommunernes side besluttet, at vindmølleprojekterne ved henholdsvis Tuekær i Aalborg Kommune og ved Bolle Enge i Brønderslev Kommune skal ske som ét samlet projekt (samlet kommunikation og proces). Dette skyldes, at projekterne, grundet den geografiske nærhed, har stor indflydelse på hinanden, hvad angår bl.a. støj, visuelle påvirkninger og fugletræk m.m. Ligeledes er det vurderingen, at 2 så geografisk nære og relativt ens projekter bør kommunikeres ud til omboende som et samlet projekt, da det ellers er svært for de omboende at forholde sig til projekterne både enkeltvis og kumulativt.

Der udarbejdes således ét samlet fordebatmateriale, ét afgrænsningsnotat og én miljøkonsekvensrapport. Der skal dog udarbejdes to selvstændige forslag til lokalplaner og træffes særskilt afgørelse iht. miljøvurderingsloven i de to kommuner. Hertil kommer andre individuelle afgørelser i forhold til den øvrige sektorlovgivning.

For at kunne igangsætte planlægningen har opstillere leveret ét samlet fordebatmateriale, som sendes til nærmeste omboende i både Aalborg og Brønderslev Kommune og offentliggøres med henblik på indkaldelse af ideer i forhold til planlægningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Bolle Enge,
 • godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring, og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 5:

Flertallet Carsten Ullmann, Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen og Johannes Trudslev indstiller, at planlægningen ikke fortsætter, da området er udlagt til bevaringsværdigt landskab, der henvises i stedet til havvindmøller.

Peter Stecher, Simon Aagaard Poulsen og Dennis Kvesel ønsker konsekvensberegninger, inden der arbejdes videre med sagen.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Mikael Klitgaard deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Fordebatmaterialet sendes i høring, og der ønskes konsekvensberegninger bl.a. med hensyn til bevaringsværdige landskaber, inden lokalplanarbejdet igangsættes.

Arne M Jensen tager ikke stilling.

Bilag

Til toppen


9. Ekspropriationsbeslutning om etablering af delstrækning af Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt ekspropriation og åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer. Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Alternative muligheder er blevet vurderet og lodsejer er blevet partshørt, hvorefter bemærkninger fra denne er gennemgået og kommenteret. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at ekspropriation er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af Nordsøstien.

Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriationsbeslutning, om erhvervelse ved ekspropriation til 16 kr./m2, af de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer.

Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Byrådet har ved ekspropriationsbeslutning den 24. april 2019 erhvervet de nødvendige arealer til anlæg af stien på matr.nr. 15o, 14k, 14l, 13k, 18d, 9t, 17n og 16ac Gerå By, Aså-Melholt, og der blev indgået aftaler med ejerne af de berørte matrikelnumre om erstatning.

Den tidligere ekspropriationsbeslutning blev af ejeren af matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, påklaget til Vejdirektoratet, som ved afgørelse af 24. oktober 2019 ophævede kommunens beslutning om ekspropriation. Vejdirektoratet ophævede ekspropriationen med henvisning til, at der manglede dispensation fra Skovloven til udstykning i fredskov, og at ekspropriationsbeslutningen ikke var tilstrækkeligt begrundet.

Der blev den 9. marts 2020 opnået dispensation fra Miljøstyrelsen til udstykning i fredskov, og der blev afholdt ny åstedsforretning den 17. april 2020, hvor projektet blev fremlagt for lodsejer. Projektet blev fremlagt uændret med hensyn til det foreslåede fysiske forløb i forhold til den trufne ekspropriationsbeslutning i 2019, men væsentligt underbygget med yderligere begrundelse samt forevisning af tilladelse til udstykning i fredskov.

Formålet med ekspropriationen er at skabe et rekreativt og sammenhængende stisystem med de bedste landskabelige oplevelser og friluftsmuligheder, mindske gener i forhold til privatliv og drift på de omkringliggende ejendomme samt forbedre trafiksikkerheden, idet det midlertidige stiforløb er uhensigtsmæssigt. Ved åstedsforretningen blev ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse udarbejdet af landinspektørfirma forelagt lodsejeren, og erstatningstilbud blev gennemgået under forbehold af Byrådets godkendelse.

Ifølge tidligere praksis og taksationskendelser tilbød kommunen lodsejeren 16 kr./m2 samt overtagelse af restarealer i rimelig mængde ud til matrikelgrænsen. Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejer på åstedsforretningen eller efterfølgende. Lodsejer er efter åstedsforretningen blevet partshørt både den 6. juli 2020 og den 25. november 2020 om forslag til valg af detailløsninger af hegning langs stien, hvor stien krydser dyrkede arealer med afgræsning med dyr mv.

Lodsejer har fremsendt bemærkninger og gjort indsigelse mod projektet på åstedsforretningen og efterfølgende i partshøringerne. Lodsejer er generelt imod projektets gennemførelse, og mener, at stien burde forløbe på alternative placeringer herunder f.eks. den nuværende midlertidige placering på den trafikerede asfaltvej Strandvejen, eller i det helt oprindelige forløb af Gl. Kongevej, uden for hans egne arealer.

Fagforvaltningen har gennemgået det foreslåede forløb af Nordsøstien op imod 2 alternative forløb og har vurderet, at ingen af disse forløb opfylder formålet med Nordsøstien. Det ene alternativ forløber på trafikeret asfaltvej der trafiksikkerhedsmæssigt er uhensigtsmæssigt og ikke tilbyder den samme landskabelige og rekreative oplevelse. Det andet forløb vil indebære ekspropriation, idet det ikke indeholder en eksisterende lovlig adgang (ibrugtaget privat fællesvej) og giver tillige problemer ved passage af beboelsesbygninger mv.

Lodsejer mener endvidere, at sagen har været ufuldstændigt oplyst og partshørt, og at der har været manglende åbenhed i forhold til den politiske behandling af projektet. I forhold til sidstnævnte er det rigtigt, at der er sket igangsætning af sagen på lukket byrådsmøde i 2017, hvilket er beklaget til lodsejer, men der er i øvrigt sket fyldestgørende partshøring af lodsejer. Desuden vurderer lodsejer, at kommunen skulle have håndhævet eksisterende adgangsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven bedre på en enkeltsag på en naboejendom, hvor Nordsøstien har haft en midlertidig stiføring.

Fagforvaltningen har nærmere gennemgået ekspropriationen, lodsejers indsigelser og bemærkningerne hertil, bistået af landinspektørfirmaet LE 34, som har forestået den tekniske del af ekspropriationen. Notat i bilag skal betragtes som en del af ekspropriationsbeslutningen. Fagforvaltningen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af og formål med Nordsøstien som rekreativ vandrerute, og at de alternative muligheder vil være mindre hensigtsmæssige.

Byrådet har i forbindelse med sagens igangsætning den 30. august 2017 besluttet, at udgifterne til ekspropriation samt etablering afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget budget. Der vil være opfølgning herpå, når udgifterne til ekspropriationen er endeligt afholdte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • træffer endelig beslutning om ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje § 96 og proceduren i vejlovens kapitel 10 (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.), ved at erhverve de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså, og
 • fastsætter erstatningen til 16 kr./m2, i alt 16.880 kr. for 1.055m2. Lodsejer vil ved beslutning om ekspropriation blive oplyst om klagevejledning og evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Anmodning fra FGU Vendsyssel om en ekstra busrute forbi FGU Skolen i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever, der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Sagsfremstilling

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

I dag afholder FGU Vendsyssel selv udgiften til bustransporten fra Brønderslev Station til skolens afdelinger i Dronninglund på Lunderbjergvej 6 og

Gutenbjergvej 15 – 17. Skolen har de seneste 12 måneder påtaget sig en udgift på 329.400 kr. til denne buskørsel, for at eleverne kan frekventere FGU-tilbuddet.

Udgiften er pr. 1. september 2020 steget, hvorefter FGU Vendsyssel kan se frem til en samlet udgift til buskørsel for skoleåret 2020/2021 på ca. 480.000 kr.

FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange mod Brønderslev kl. 12, kl. 14 og kl. 15.

I dag er der kun en busrute, rute 212, der kører mellem Brønderslev og Dronninglund. For at imødekomme ønsket fra FGU Vendsyssel har NT foreslået, at der kan laves små ændringer i den rute, som rute 212 kører i dag. FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Rute 212 fra Brønderslev kl. 06.58 med ankomst til Dronninglund busterminal kl. 8.07 vil kunne bruges. Den har dog ikke kapacitet til yderligere 50 passagerer, hvilket betyder der skal indsættes en ekstra bus, som ikke er på kontrakt.

Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange kl. 12, kl. 14 og kl. 15. Rute 212 har i dag afgange fra Dronninglund busterminal kl. 11.55 og kl. 15.00 som kan omlægges, så de kører forbi Lunderbjerg 6. Der er i dag ingen afgange kl. 14, hvilket betyder at der skal indsættes en ekstra bus til denne afgang, som heller ikke er på kontrakt.

Da FGU Vendsyssels anmodning ikke kan imødekommes med eksisterende afgange, giver det også mulighed for at løse kørslen med lukket kørsel for FGU elever eller en kombination af lukket kørsel og åben kørsel.

Lukket kørsel betyder, at det kun vil være afgange for elever fra FGU Vendsyssel.

Åben kørsel betyder, at afgangen er åben for alle og ikke er begrænset til elever fra FGU Vendsyssel.

Alternativ 1

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og retur om eftermiddagen. Pris: 500.000 kr.

Alternativ 2

Ekstra bus på den åbne afgang med rute 212 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 570.000 kr.

Alternativ 3

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og lukket kørsel de 4 dage om ugen, hvor FGU Vendsyssel har behov for en afgang kl. 14. Pris: 450.000 kr.

Alternativ 4

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 535.000 kr.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 11:

Udsættes – sagen undersøges nærmere, herunder FGU-skolens muligheder for at omlægge tiderne for undervisningen, så de passer bedre til NT-ruterne.

Der afventes svar på muligheder fra NT’s bestyrelse og bestyrelsen opfordres til at afdække situationen for hele Vendsyssel.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021:

Der er den 18. februar 2021 holdt møde mellem ledelsen for FGU Vendsyssel og ledelsen for Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, for at afdække hvilke muligheder FGU Vendsyssel har for at tilpasse NTs busruter bedre.

I Brønderslev Kommunes kollektive trafikplan fra 2016 er der vedtaget en acceptabel ventetid på optil 60 min. for skolekørsel. Ventetid er dog ikke en mulighed for FGU Vendsyssel af følgende grunde:

 • Deres målgruppe er svære at fastholde, hvis deres hverdag bliver for lang. Derfor er ventetid og lang transporttid ikke en mulighed, hvis deres elever fortsat skal benytte skolen.
 • Forlænget hverdag vil resultere i øget fravær og medfører også et fravalg fra nogle der overvejer FGU Vendsyssel som mulighed.
 • Skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 har ikke de fysiske rammer til ventende elever.

FGU Vendsyssel har ikke mulighed for at ændre deres mødetidspunkt, så det passer til afgangen fra Brønderslev station kl. 8.56 med ankomst kl. 10.06 i Dronninglund.

 • Dette vil bevirke et frafald af elever, da mange har gavn af at starte fra morgenstunden.

FGU Vendsyssel informerede om, at afgangen fra Brønderslev station kl. 06.58 ikke ville kunne bruges, da mange elever kommer fra oplandet til Brønderslev og ikke kan nå ind til Brønderslev station før kl. 7.20.

FGU Vendsyssel vil kunne omlægge deres skema, så der kun er behov for 3 kørsler kl. 14 i stedet for de oprindelige 4 kørsler. Dette vil have betydning for alternativ 3.

Alternativ 3 (tilpasset nye oplysninger)

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og lukket kørsel de 3 dage om ugen, hvor FGU Vendsyssel har behov for en afgang kl. 14. Pris: 400.000 kr.

I stedet for en lukket kørsel om morgenen, vil det være muligt at lave kørslen som en åben eksprestur kl. 7.30 fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal med et stop ved Lunderbjerg 6. Med en åben kørsel vil ruten også kunne benyttes af øvrige borger og ikke kun elever fra FGU Vendsyssel.

NT er den 23. februar 2021 vendt tilbage på mail med en afdækning af hvad der generelt gøres i Nordjylland. Der er på nuværende tidspunkt ikke et entydigt billede af hvordan kollektiv busbetjening håndteres i forhold til de forskellige FGU skoler i Nordjylland. Tendensen er dog, at der er en øget opmærksomhed herpå, hvilket NT oplever sker grundet:

 • Et bredere sigte i forhold til tidligere og dermed et ændret elevgrundlag (Fra produktionsskole til FGU-skole). Øget fokus administrativt og politisk.
 • Flere skoler har fået nye beliggenheder og dermed ændres transportbehovet for eleverne og for skolen.
 • Øget elevtal og dermed behov for øget buskapacitet.

NT oplyser, at de et enkelt sted har oplevet behov for dublering af en eksisterende rute af hensyn til kapacitetshensyn, men det blev alligevel ikke aktuelt. I dette tilfælde ville den ekstra bus blive betalt af kommunen. NT har i øjeblikket kun kendskab til en enkelt kommune, Aalborg Kommune, har indsat en ekstra rute decideret tilregnet FGU elever. Det er en afgang med Aalborg st. og FGU skolen lidt udenfor Kongerslev. Denne rute er kommunalt finansieret.

Generelt indsætter NT dublering (en ekstra bus der kører på samme tidspunkt og samme ruteføring), hvis der ikke er kapacitet nok på en bestemt afgang. Er ruten kommunalt finansieret betales dubleringen tilsvarende kommunalt. Og tilsvarende for regionale ruter.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 12:

Fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Der gives afslag.

Problemstillingen ønskes indtænkt i kommende NT projekt.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2020


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentret strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra oktober 2019 til oktober 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 236 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.
 • Job- og UngeCentret har fastholdt et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder med mange rekrutteringer til ordinære jobs.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp var stigende i foråret og toppede i maj 2020. Derefter har tallet været faldende, og i december 2020 var antallet af unge på uddannelseshjælp under 200 fuldtidspersoner for første gang i 2020.
 • Strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har i 2020 været udfordret af restriktionerne ifm. Covid-19. Efter en større stigning i antallet af borgere i målgruppen i perioden april-juli 2020 har antallet været faldende de seneste 5 måneder af året.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

I 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 149 rekrutteringer til ordinære jobs. Mange af rekrutteringerne i 2020 har været større kommunale ansættelser eksempelvis indenfor pleje og rengøring, samt vej-og parkområdet hvor der blev afsat 5 mio. kr. ekstra til at igangsætte projekter.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020. Et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren, hvor formålet var at inspirere ledige til job eller uddannelse indenfor plejesektoren.

I 4. kvartal har Job- og UngeCentret påbegyndt arbejdet med det vendsysselske jobbarometer, som anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet.

Unge i uddannelse og job

I foråret 2020 oplevede UngeCentret en stor stigning på cirka 30 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Antallet toppede i maj 2020 med 245 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - i december var det tal faldet til 194.

Der har i gennemsnit været 216 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2020.

UngeCentret arbejder frem mod 2022 på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til et gennemsnit på 180 fuldtidspersoner.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit i 2020 været 618 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse). Målet for året var et gennemsnit på 600 fuldtidspersoner.

Grundet restriktionerne ifm. Covid-19 har flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien ikke været anvendt i fuldt omfang, og det har fået betydning for resultaterne.

Antallet af borgere i strategiens målgruppe toppede i juli 2020, hvorefter det har været faldende de seneste 5 måneder af året.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Job- og UngeCentret på flere områder har været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020. Resultaterne viser også, at året afsluttes bedre end forventet ved seneste opfølgning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Job- og Ungecentret har på flere områder været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020 grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, hvor det i flere af indsatserne ikke har været muligt at gennemføre strategiens indsatser (eks. samtaler og aktivitet). Kommunen er kompenseret for stigningen i antallet af ledige via midler fra staten.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik, som særligt har fokus på egenmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes socialpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På baggrund af Byrådets beslutning i 2020 har Social- og Sundhedsudvalget, med inddragelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik. Socialpolitikken skal erstatte den tidligere Handicappolitik og er en efterfølger til Masterplanen for Det Specialiserede Område fra 2013.

Socialpolitikken er blandt andet relateret til Byrådets vision for 2025, Brønderslev Kommunes værdisæt og FN’s Verdensmål. Der er udvalgt 5 fokusområder for socialpolitikken henholdsvis egenmestring, beskæftigelse, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi.

Den nye socialpolitik har titlen: Plads til os alle. Baggrunden herfor er, at socialpolitikken skal medvirke til, at borgerne sikres inddragelse og opnår et meningsfuldt liv. Et liv hvor der er plads til den enkelte og til, at udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. Udgangspunktet er, at borgerens ressourcer skal bringes langt mere i spil, så den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv styrkes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender socialpolitikken.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 8. marts 2021, pkt. 4:

Anne Juul Stern gav en kort orientering om baggrunden for socialpolitikken. Politikken erstatter den tidligere Handicappolitik.

I socialpolitikken arbejdes der med 5 fokusområder:

• Egenmestring

• Beskæftigelse

• Fællesskab

• Sundhed

• Velfærdsteknologi

Handicaprådet godkender udkast til Socialpolitik.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Udbud arealer Olufsgade og Abelsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af hvorvidt offentligt udbud af arealer skal fastholdes eller trækkes tilbage.

Sagsfremstilling

På baggrund af den sidste tids omtale i pressen og på de sociale medier ønsker borgmesteren, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt de offentlige udbud af Olufsgade 73-77 og af Abelsgade 18a skal fastholdes eller aflyses.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udbud trækkes tilbage.

Til toppen


14. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 16. november 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. november 2021 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

Samme dag afholdes der valg til Ældrerådet, jfr. Byrådets beslutning om fremmødevalg. Ældrerådsvalget afholdes i separate lokaler, hvor det er muligt, og hvor det ikke er muligt, så deles valglokalet op, så valgene er tydeligt adskilte.

I henhold til lov om kommunale valg, § 14, skal Byrådet vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 1. december 2017 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

 • Mikael Klitgaard (Lasse Riisgaard)
 • Niels Vestergaard Salling (Lone Birkmose Lex)
 • Karsten Frederiksen (Line Vanggaard Pedersen)
 • Steen Søgaard Petersen (Simon Aagaard)
 • Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)
 • Lene Hansen (Peter H. S. Kristensen)
 • Poul Erik Andreasen (Ole Jespersgaard)

Karsten Frederiksen er udtrådt af Byrådet, og hans plads i Valgbestyrelsen er overtaget af Peter Stecher, jf. Byrådets møde den 16. december 2020.

A har efterfølgende meddelt, at Poul Erik Andreasen erstattes med Bettina Bøcker Kjeldsen i Valgbestyrelsen i forlængelse af omkonstitueringen i A.

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen. Byrådet har udpeget Arne M. Jensen som næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Byrådet har på sit konstituerende møde godkendt, at der udpeges 118 valgstyrere / tilforordnede / administrative medarbejdere til afvikling af valget fordelt med 76 politisk udpegede og 42 administrative medarbejdere.

Der anvendes de samme lokaler som ved folketingsvalget i 2019, bortset fra:

Agersted – foreslås flyttet til Rosendalscentret

Klokkerholm – foreslås flyttet til Klokkerholm-hallen

Thise – foreslås flyttet til Samlingshuset (tilbygning til Multihuset, er under opførelse)

Vej og Park sikrer, at der på alle valgsteder er etableret handicapvenlige forhold.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag, den 12. november 2021 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode. Det foreslås, at der holdes åbent for brevstemmeafgivning på begge rådhuse lørdag, den 6. november fra kl. 10.00 til kl. 13.00 samt den sidste dag for brevstemmeafgivning i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (fredag, den 12. november 2021).

Som tidligere kan der også i perioden fra den 5. oktober 2021 til og med fredag, den 12. november 2021 kl. 16.00 afgives brevstemme på Bibliotekerne og i Bogbussen i bibliotekernes/bogbussens bemandede åbningstid.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Administrativt personale aflønnes i henhold til indgået aftale med de faglige organisationer om aflønning af administrativt personale i forbindelse med afvikling af valg.

Staben foreslår,

 • at der anvendes samme lokaler til afvikling af valg som ved valgene i 2019, bortset fra Klokkerholm, Agersted og Thise
 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at stabsdirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-13.00 den sidste lørdag før valget (6. november 2021) samt den sidste dag for brevstemmeafgivningen fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (12. november 2021)
Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • KL Topmøde
 • Forårsseminar
 • Beredskabs betalingsmodel
 • Dispensationsansøgninger for lokalplaner
 • Ansøgning fra handelsstandsforeninger som punkt på næste møde

Til toppen


16. Lukket punkt:


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


17. Lukket punkt: Anlægsbevilling til etablering af vej


Beslutning

Taget af dagsordenen.

Til toppen


18. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbeviing samt udvidet åbningstid


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 17. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer