Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 19. maj 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31. marts 2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31. marts 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr., der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og Undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

På Ældreomsorgsudvalgets område er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring på i alt 1,2 mio. kr., der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 mio. kr. på Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

På driftsområderne under ét forventes mindreudgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindreudgifter på 14,5 mio. kr. Mindreudgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31. marts 2021 politikområderne Børn og familie, UngeCentret og Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug med mindreindtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og familie, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 6. maj 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 3:

Udvalget konstaterer, at der ikke er sket en helårsbudgettering vedrørende nye sager overgået til Sundhed og Velfærd. Udvalget ønsker fremover denne praksis ændret, således at helårseffekten af nye borgere indarbejdes i de løbende budgetter.

Udvalget konstaterer samtidig, at omlægningen af refusionsområdet i særligt dyre enkeltsager giver anledning til en budgetoverskridelse, idet kommunen er blevet underkompenseret.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker ansættelse af en uddannelseskoordinator snarest finansieret af de resterende 0,29 mio.kr. afsat på budget 2021, da området er nødlidende som følge af den kraftigt øgede dimensionering på SOSU-området.

Beslutning

Indstilles godkendt som foreslået af Staben.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - drøftelse af omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af Byrådets beslutning om, at alle udvalg skulle udarbejde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1% til brug for omprioriteringer og ønsker, fremlægges forslag til Økonomiudvalgets omprioriteringsforslag.

Økonomiudvalget skal endvidere tage beslutning om udsendelse af alle omprioriteringsforslag i høringsproces.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, blev der igangsat en processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1% for de enkelte udvalg til brug for omprioriteringer og ønsker.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Punkterne fra omprioriteringsforslagen indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Efter drøftelse i Økonomiudvalget sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.m.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Udvalgenes omprioriteringsforslag fremsendes inden mødet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udvalgenes emnerne til omprioriteringsforslag indenfor eget område, samt at Økonomiudvalget udsender alle forslag i høringsproces.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 19:

Følgende forslag sendes videre til Økonomiudvalget: 1, 2, 7 og 9. svarende til 500.000 kr.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 4:

Udvalget tilslutter sig fremlæggelse af følgende forslag:

 • Klub Trampolinen
 • Jobkonsulent
 • §18

Udvalget arbejder fortsat med at kvalificere yderligere forslag.

Udvalget ønsker forslaget om reduktion af åbningstiden på klub Trampolinen effektueret i indeværende år.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 6. maj 2021, pkt. 4:

Forslagene sendes videre til budgetforhandlingerne.

Hildo Rasmussen fra fraværende.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2021, pkt. 5:

Forslagene om FamilieGPS og miniGPS fjernes. Resten af omprioriteringsforslagene sendes videre til budgetforhandlingerne.

Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. maj 2021, pkt. 11:

Fremsendes til Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker at bruge omprioriteringsforslagene nr. 1-3 til ansættelse af en erhvervsplaymaker med henblik på at flere unge vælger en erhvervsuddannelse – erfaringer fra Frederikshavn Kommune hentes. Udvalget er særdeles bekymret over for reduktionen på UU forslag 4.

Udvalget ønsker en beskrivelse af et investeringsforslag til håndtering af langtidsledighed og ansættelse af en uddannelsesambasadør.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 4:

Udvalget anbefaler følgende forslag:

Forslag 2: Inkontinens-ressourceperson

Nyt forslag: Genbevilling af handicapbiler på 1,3 mio.kr. årligt

Udvalget kan ikke gå ind for følgende forslag, og forslagene fremsendes ikke til Økonomiudvalget:

Forslag 1: Halvering af klippekortsmidler til frit valgområdet

Forslag 3: Nulstilling af pulje

Forslag 4: Reduktion af plejecentertaksten

Udvalget henstiller til, at der anvendes de samme begreber for afdækning m.v. år for år.

Udvalget henstiller til, at forvaltningen afdækker yderligere 1 mio.kr., således at der samlet set peges på 2,8 mio.kr. under Ældreomsorgsudvalget.

Endelig indstiller udvalget, at der fremsættes ønsker svarende til 2,8 mio.kr., idet der herved vil være tale om en omprioritering.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for yderligere afdækning af 1 mio.kr. eller fremsættelse af ønsker for 2,8 mio.kr. svarende til omprioriteringsbeløbet.

Beslutning

Udvalgenes omprioriteringsforslag udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget ønsker yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt, og udsendes direkte i supplerende høring.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af midler fra anlægspuljen 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget anmoder om frigivelse af 906.100 kr. fra anlægsbudgettet 2021.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede på deres møde den 6. maj 2021 ansøgninger om tilskud fra anlægspuljen 2021.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 28 ansøgninger.

Fritids- og Kulturudvalget valgte på baggrund af de indkomne ansøgninger at give tilsagn om tilskud til 17 af de beskrevne projekter. Samlet set er der givet tilsagn om tilskud svarende til i alt 976.172,31 kr.

For anlægspuljen 2021 var der samlet 1.160.040 kr. til prioritering. Anlægspuljens midler er sammensat af anlægsbudgettet for 2021 samt overførte midler fra tidligere år, som allerede er frigivet.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til anmodning om frigivelse af midler fra anlægsbudgettet 2021 svarende til 906.100 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen "Fritids- og Kulturfaciliteter", som endnu ikke er frigivet. Det er dette beløb, der frigives i denne sag.

Herudover er der overført 988.940 kr. fra tidligere år, hvoraf 735.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.160.040 kr. til prioritering i anlægspuljen i 2021.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


6. Frigivelse af en samlet anlægspulje til bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse 4.897.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse og mindre anlægsarbejder samt renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne.

Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har udarbejdet en samlet disponeret liste med bygningsvedligeholdelses -/ og anlægsarbejder herunder afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne med henblik på en samlet frigivelse af resterende ikke frigivne anlægsmidler i anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i budget 2021.

I budgetaftalen for budget 2021 blev det aftalt, at der i forbindelse med prioriteringen af midlerne til bygningsvedligehold i 2021 skal der være en særlig fokus på institutioner i forhold til renovering af lege- og aktivitetspladser. Ligeledes skal der være øget fokus på vedligeholdelse af udenomsarealer. Der er derfor i prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesmidlerne foreslået afsat 1. mio. kr til legepladser og 800.000 kr. til renoveringer af belægninger omkring kommunale bygninger. Prioriteringen af anvendelsen af midler til legepladser vil blive foretaget i efter aftale med skole- og dagtilbudsområdet.

Bygningsafdelingen har i arbejdet med vedligeholdelse af kommunale bygninger disponeret udvendig klimaskærm som tag, tagrender, ydervægge/sokler, vinduer/døre, kloak-/og belægningsrenovering. Endvidere er forsat toiletrenovering og evt. AT-påbud samt pulje til småprojekter indeholdt i disponering af anlægsmidler.

Puljen vil være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Disponeret anlægsliste for 2021 er vedlagt i bilag A.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 4.897.000 kr. til finansiering af vedligeholdelses-/ og anlægsprojekter herunder de afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra 2020 udgør i budget 2021 5.396.250 kr. Heri er der reserveret 0,5 mio. kr. til trådløst netværk. Der er således 4.896.250 kr. i puljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Beslutning

Udsat. Bilag tilrettes.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af midler til modernisering af skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i budget 2021 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på skoleområdet.

Byrådet anmodes om at frigive 5.200.000 kr. fra puljen "samlet plan for investeringer på skoleområdet" til projekteringsudgifter til skolemodernisering af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget er igennem 2019 og 2020 blevet løbende inddraget i planerne om at investere i skolernes anlæg samt tilhørende læringsmiljøer.

Den 18. august 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at igangsætte byggeprocessen på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

På baggrund af denne beslutning anmoder Fagforvaltningen for Børn og Kultur, om at frigive 5.200.000 kr. til projekteringsudgifter til skolemodernisering af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. Beløbet svarer til den budgetterede projektering af byggeriet af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget frigiver 5.200.000 kr. til projekteringsudgifter i forbindelse med skolemodernisering.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2021, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


8. Nye tilslutningsbidrag (anlægstakster) for vand 2021 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har den 16. december 2020 godkendt de af forsyningsbestyrelsens godkendte takster for vand i 2021.

Bestyrelsen i Brønderslev Vand a/s har den 20. april 2021 besluttet at ændre taksterne for tilslutningsbidrag på vandområdet. Dette sendes til godkendelse i Byrådet. Ændringen berører ikke vandtakst (m3 taksten).

Byrådet skal godkende tilslutningsbidragene ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til vandforsyningsloven fastsætter vandforsyningsselskaberne årligt taksten for vand.

Taksten skal ifølge vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal ifølge loven godkendes af Byrådet.

Byrådet har den 16. december 2020 godkendt de af forsyningsbestyrelsens godkendte takster for vand i 2021.

Bestyrelsen i Brønderslev Vand a/s har den 20. april 2021 besluttet at ændre taksterne for tilslutningsbidrag (anlægsbidrag) på vandområdet i 2021.

Brønderslev Vand a/s har fået godkendt et nyt regulativ den 19. november 2020, gældende fra 1. marts 2021. Dette er vedhæftet som bilag. Regulativet giver bl.a. mulighed for, at splitte tilslutningsbidragene op i tre forskellige kategorier. Taksterne er tilpasset af forsyningen efterfølgende. Stigningen i taksternes tilslutningsbidrag vurderes at være nødvendig for, at dække udgifterne for forsyningen.

Brønderslev Vand a/s skriver følgende til fagforvaltningen i mail af den 6. maj 2021.

"Den 1. marts 2021 trådte et nyt regulativ i kraft for Brønderslev Vand.

Som en konsekvens er det nødvendigt at bringe vores takster for tilslutning i overensstemmelse med den beskrevne takststuktur for anlægsbidrag i regulativet.

Samtidig er der foretaget en lettere forhøjelse af taksterne, der i højere grad afspejler de reelle omkostninger.

I henhold til det nye regulativ skal der betales anlægsbidrag for tilslutning. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

Hovedanlægsbidraget er anlægsværdi fordelt på antal forbrugere. Forsyningsledningsbidraget afspejler omkostningerne til etablering af ledninger i henholdsvis land- og byzone. Endelig afspejler stikledningsbidraget omkostningerne til etablering af vandstik inklusive målerbrønd.

Bestyrelsen i Brønderslev Vand a/s har den 20. april 2021 godkendt nedenstående taksstruktur og takster for anlægsbidrag.

Ny takststruktur og takster for anlægsbidrag:

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Ekskl. Moms


Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år

kr.

5.790,00

7.237,50

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 501 – 2.000 m3/år + 10%

kr.

6.369,00

7.961,25

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 – 5.000 m3/år + 20%

kr.

6.948,00

8.685,00

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m3/år + 30%

kr.

7.527,00

9.408,75

Forsyningsledningsbidragi byzone pr. bolig-/erhvervsenhed

kr.

3.560,00

4.325,00

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed

kr.

10.660,00

13.325,00

Stikledningsbidrag pr. stk.

Kr.

5.050,00

6.312,50

Resulterende takst for almindelig husstand i byzone (<500 m3/år): (5.790+3.560+5.050) 14.400 kr. (ekskl. moms). Nuværende takst er 10.400 kr., hvilket er en procentvis stigning på ca. 38%.

Resulterende takst for mindste tilslutning i landzone (<500 m3/år): (5.790+10.660+5.050) 21.500 kr. (ekskl. moms). Nuværende takst er 14.640 kr., hvilket er en procentvis stigning på ca. 47%.

På den baggrund anmodes om, at Brønderslev Kommune godkender ovenstående takster for anlægsbidrag.

Der er endvidere vedhæftet: Afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022.

Takstændringerne vil ikke føre til overskridelse af de økonomiske rammer for Brønderslev Vand a/s."

Mailen fra den 6. maj 2021 slutter ovenfor.

Den budgetterede indtægt for tilslutningsbidrag var for forsyningen i 2021 på 500.000 kr. Det var ved et tilslutningsbidrag på 10.400 kr. Ud fra de nye tilslutningstakster, forventes der en ca. forøgelse i budgettet i størrelsesordenen på ca. 200.000 kr. Dette skal ses i forhold til tidligere fremsendte budget for 2021 på vandområdet, hvor den samlede budgetterede indtægt på vandområdet var 10.800.332 kr. Budgettet, som indgik i behandlingen i Byrådet den 16. december 2020, er vedhæftet som bilag.

Det fremgår af forsyningssekretariatets afgørelse, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand a/s for 2021 er på 17.981.528 kr. Af afgørelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelsen af indtægtsrammen i 2019. Kontrollen viser, at der i 2019 er blevet opkrævet 999.215 kr. mindre, end indtægtsrammen tillod. Afgørelsen, som indgik i behandlingen i Byrådet den 16. december 2020, er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen har fået oplyst, at takstændringerne ikke vil føre til overskridelser af forsyningens økonomiske rammer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelsens godkendte tilslutningstakster for vand.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Landsbyrådets Pulje 2021, orientering om fordeling


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering fra Landsbyrådets forretningsudvalg om fordeling af puljemidlerne 2021 til forskellige projekter i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet anmoder om udbetaling af de resterende puljemidler for 2021 på 270.000 kr. Fagforvaltningen noterer, at den årlige støtte til forsamlingshuse på i alt 130.000 kr. er udbetalt i januar 2021.

Herudover fordeler rådet 4.301 kr. fra tilbageførte uforbrugte bevillinger fra tidligere år.

Fordelingen af midlerne fremgår af vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og udbetaler det resterende beløb på 270.000 kr.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 400.000 kr. på politikområde 101-Politisk Virksomhed. Der er udbetalt a conto-beløb til forsamlingshusene på 130.000 kr.

Der er således et restbudget på 270.000 kr., som kan udbetales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Årsberetning 2020 for Business Region Nordtdenmark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Business Region Northdenmark (BRN) fremsender årsregnskab for 2020 og handlingsplan for 2021 til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

Det er BRN-bestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og peger på hvilke dagsordner, der skal arbejdes med i BRN. Dette sker igennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Dette samspil afspejles i BRN’s samarbejdsdiagram for 2020 nedenfor:

På bestyrelsesmødet den 23. april godkendte BRN-bestyrelsen årsrapporten for 2020. BRN-bestyrelsen har ønsket, at BRN’s årsrapport for 2020 samt BRN’s handlingsplan for 2021 fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN.

Årsrapporten har til formål at give et indblik i og status på nogle af de fælles nordjyske indsatser i regi af BRN, samt et økonomisk overblik over budgetåret 2020. På samme måde bidrager BRN’s Handlingsplan 2021 med et indblik i de fremadrettede opgaver og indsatser.


BRN arbejder for fælles nordjyske indsatser og interesser Inden for følgende fem indsatsområder:

 • Klima og grøn omstilling
 • Erhvervsudvikling og jobskabelse
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Infrastruktur
 • Internationalt samarbejde

Med udgangspunkt i det enkelte indsatsområde, gives der en kort opsummerende status samt et udsnit af udvalgte højdepunkter fra 2020. Hvert indsatsområde har derudover en tilhørende artikel, der udfolder relevante perspektiver og historier.

Samarbejde og partnerskaber er et kardinalpunkt for BRN. Indsatserne afspejler derfor også, at et samlet Nordjylland kan opnå mere i fællesskab, end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd. I årsrapporten fremgår derfor også et samarbejdsdiagram, der illustrerer BRN’s samarbejdsflader til både nordjyske og nationale aktører.

Et udpluk fra 2020


På erhvervsområdet har 2020 været et udpræget konsolideringsår. Erhvervsfremmestrategien fra 2018 er ved bundfælde sig, turismefremmesystemet er kommet på plads med nye destinationsselskaber, og de tidligere viden- og erhvervsklynger er nu samlet i nationale klynger med hubs og hovedsæder fordelt landet over.

For BRN, ligesom for alle andre, var 2020 kraftigt påvirket af coronapandemien. Her fokuserede BRN i høj grad på interessevaretagelse over for Erhvervsstyrelsen og statslige myndigheder for at sikre de bedst mulige rammevilkår, der understøttede erhvervsudviklingen i en svær tid, samt for at sikre rammerne for at løfte dem, der nu stod uden arbejde, videre til nye muligheder.

Samtidig har BRN sikret fremdrift af eksisterende indsatser. Det ses eksempelvis i videreførelsen af den nordjyske succesordning Vækst via Viden i version 2.0, der matcher højtuddannede med små og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, da der her er et særligt vækstpotentiale. Indsatsen, der også har fået national opmærksomhed, skal med nye matchværktøjer, en udvidet partnerkreds og en fortsættelse af den eftertragtede Vækstpilotordning skabe 2.000 match frem mod 2023. Ligesom BRN fortsat har skabt lydhørhed blandt relevante beslutningstagere om betydningen af den 3. Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Rute 26/34.

Derudover har BRN også affødt nye, vigtige indsatser på tværs af regionen. Her fylder særligt det grønne, da der her er et betydeligt vækstpotentiale. Derfor har BRN i 2020 tilføjet et særskilt indsatsområde til porteføljen; Klima og Grøn Omstilling.

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland blev en del af det nationale DK2020-partnerskab, hvor der skal udarbejdes lokale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og internationale klimamålsætninger efter samme ’best practice’-standarder. Det får kommunerne blandt andet hjælp til igennem et nyoprettet DK2020-sekretariat tilknyttet BRN.

Derudover er samtlige nordjyske kommuner og Regionen gået sammen om en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det skal realiseres igennem Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor der nu skal udarbejdes en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige af Nordjyllands energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.

Mange gode grønne indsatser fordrer også øget koordinering og samtænkning. Derfor har BRN og Kommunekontaktrådet Nordjylland (KKR) også udarbejdet Den Fælles Nordjyske Klimaambition, der skal være med til at sikre en fælles retning for det grønne engagement, så Nordjylland maksimerer sit samlede grønne aftryk og skaber grobund for at gøre grøn omstilling til grøn vækst. Klimaambitionen er udsendt til behandling i by- og regionsråd frem til 31. maj 2021.

BRN’s Handlingsplan 2021: Flere nordjyske interesser skal tydeliggøres

For BRN byder 2021 på endnu flere spændende dagsordener, hvor Nordjylland kan og bør markere sig med en fælles stemme. Heriblandt kan nævnes den øgede sektorkobling på energiområdet og fremtidssikring af forsyningsinfrastrukturen. Fokus herpå skyldes særligt, at forsyningsinfrastrukturen skal være en accelerator for den grønne udvikling frem for en potentiel bremseklods, hvilket kan have stor indflydelse på flere af BRN’s konkrete indsatser og deres målsætninger. I forlængelse heraf kommer BRN generelt til at fremme Nordjyllands position som Danmarks grønne region.

På samme måde får landspolitiske agendaer som landbrugsforhandlinger, naturnationalparker og de igangværende infrastrukturforhandlinger stort fokus fra BRN, da også disse områder har stor betydning for Nordjyllands betingelser for udvikling og vækst.

I 2021 vil BRN også fortsat stille skarpt på fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi bedst sikrer de nordjyske virksomheders adgang til de nødvendige kompetencer. Heriblandt bidrager BRN til en styrket koordinering og dialog med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, jobcentre, erhvervskontorer og mange flere, ligesom BRN medfinansierer og følger udarbejdelse af undersøgelsen ”FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov”.

Sammen med andre centrale aktører kommer BRN derfor også i 2021 til at lufte den nordjyske stemme og sætte spotlight på både fælles udfordringer, styrker, potentialer og interesser på en bred palette af områder.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 4. januar til den 9. marts 2021. Der er kommet 29 høringssvar, hvoraf nogle har medført forslag til mindre ændringer.

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholdt reviderede forslag til landskabsudpegninger. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte udarbejdelse af temaplan for energianlæg i det åbne land, kan det besluttes at vente med revision af landskabsudpegninger, og i stedet bibeholde landskabsudpegningerne fra Kommuneplan 2017, indtil temaplan er udarbejdet.

Byrådet skal beslutte hvilke landskabsudpegninger, der skal være vedtages som del af Kommuneplan 2021.

Byrådet anbefales, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 4. januar til den 9. marts 2021. Der er kommer 7 høringssvar fra myndigheder og 22 høringssvar fra borgere, virksomheder, organisationer mm (se bilag 1).

Der har i høringsperioden været dialog og forhandlinger med Bolig- og Planstyrelsen (tidligere en del af Erhvervsstyrelsen), som skal sikre, at de nationale interesser i kommuneplanlægning er opfyldt i kommuneplanen på alle ressortområder. Der er lavet et aftalepapir med ændringer fra kommuneplanforslaget til vedtagelse af kommuneplan, som skal overholdes for, at styrelsen ikke kommer med en indsigelse mod kommuneplan. Byrådet kan ikke vedtage en kommuneplan med en statslig indsigelse, da dette fungerer som et veto mod planen.

Aftalepapiret og dialog med Styrelsen fastsætter ændringer til Grønt Danmarkskort, afsnit om bilag IV-arter, reducering af kommuneplanramme 01-E-17 pga. grundvandsinteresser, reducering af kommuneplanrammer 32-T-17 pga. landskabsinteresser, tilpasning af rammer efter landskabsredegørelser samt mindre ændringer (se bilag 2).

Der er i forslag til kommuneplan 2021 udarbejdet forslag til revision af landskabsudpegninger efter landskabsanalysen for Brønderslev Kommune fra 2020. Der er kommet tre høringssvar fra borgere og organisationer, som er negative overfor de nye landskabsudpegninger og ét høringssvar som er positivt overfor dem.

Landskabsudpegningerne er en statslig interesse i kommuneplanlægning, hvorfor staten kan komme med en indsigelse, som forhindrer vedtagelse af kommuneplanen, såfremt staten vurderer, at landskabsinteresserne ikke varetages tilstrækkeligt i kommuneplanen. Miljøstyrelsen har i kommuneplanens høringsperiode meddelt, at der ikke kan placeres store solenergianlæg i bevaringsværdige landskaber, medmindre der kan redegøres for, at anlæggene kan indpasses i landskaberne uden væsentlige negative påvirkninger.

Forvaltningen har haft forhandlinger med Miljøstyrelsen, hvor det bliver muligt at udlægge tre af rammeområder til solceller og delvist udlægge det fjerde rammeområde. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet landskabsredegørelser for fire berørte områder til solenergianlæg (se Bilag 2)

Alternativt kan landskabsudpegningerne i Kommuneplan 2021 tilbageføres til de nugældende landskabsudpegninger i Kommuneplan 2017, hvorved der opnås mulighed for at gennemføre en samlet planproces for revision af landskabsudpegninger og etablering af energianlæg i det åbne land. Denne temaplan behandles efterfølgende som et kommuneplantillæg til den gældende kommuneplan

Konsekvenserne ved de 2 alternative landskabsudpegninger, for de ansøgte energiprojekter, er beskrevet og vist på kort i Bilag 5.

På baggrund af høringssvar fra øvrige myndigheder, borgere, virksomheder, organisation mm. er der foreslået en række mindre ændringer (se bilag 3).

Disse omfatter udlæg af et perspektivområde til boligformål i Serritslev, udtag af kommuneplanramme 05-O-05 i Asaa pga. ønske om ændret anvendelse samt en række mindre tekniske ændringer.

Der er kommet høringssvar om ønsker til ændringer af arealudlæg til byudvikling, som det anbefales ikke imødekommes på baggrund af de tidligere beslutninger, som er truffet omkring arealudlæg. Det omfatter ønske om at udlægge et nyt boligområde vestligt i Hjallerup frem for arealudlæg 03-B-22 i Hjallerup Øst, ønske om nye boligområder i Asaa inden for kystbeskyttelseszonen, ønske om at udlægge et ny boligområde nordvest for Ådalen i Brønderslev samt ønske om at stadionarealet i Brønderslev ikke udlægges til bolig, men til rekreative aktiviteter.

Der er desuden kommet høringssvar med ønske om at udvide detailhandelsområdet i Dronninglund og udvide området for Jerslev Kraftvarmeværk. Disse ønsker medtages ikke i kommuneplanen, da det ville kræve en forlænget høring, men de kan behandles efterfølgende som ønsker til kommuneplantillæg. Se bilag 1 med oversigt over alle bemærkninger anbefalinger til ændringer.

Kommuneplan 2021 med forslået ændringer kan ses her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/85#/

Der er lavet en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021. I henhold til miljøvurderingsloven er der nu udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen (se bilag 4). Den sammenfattende redegørelse omfatter høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 og ændringer, som følge af disse. Den sammenfattende redegørelse skal vedtages og offentliggøre sammen med Kommuneplan 2021.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet

 • træffer beslutning om landskabsudpegningerne fra forslag til Kommuneplan 2021 eller landskabsudpegningerne fra Kommuneplan 2017 skal vedtages,
 • vedtager og offentliggør Kommuneplan 2021 og tilhørende sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen med forslåede mindre ændringer.
Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt med landskabsudpegninger fra 2017.

Der tages ikke stilling til nye energianlæg projekter, inden der er vedtaget samlet temaplan for landsskabsudpegninger og energianlæg.

A (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M. Jensen ønsker ikke udlæg af dele af stadionarealet til boligformål, Brønderslev.

Der udlægges om muligt boligområde i Tennisskoven, Hjallerup.

Der ønskes drøftelse af mulighederne for yderligere udlæg i Ådalen jf. ønske fra Kim Dam.

Bilag

Til toppen


12. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene har været i offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021. Lokalplanen muliggør udbygning af et stort ny boligområde med omkring 130 åben-lav boliger og 35 tæt-lav boliger.

Der er kommet 6 bemærkninger til lokalplanforslaget vedr. arkæologisk forundersøgelse, stiforbindelse, støjafskærmning, placering af grønne områder og byggefelter samt afvanding af landbrugsarealer.

Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at Kommuneplan 2021, som indeholder kommuneplanrammer for dele af lokalplanområdet, endeligt vedtages først.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene har været i 4 ugers offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021.

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter principperne i Masterplan for Engene for, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Lokalplanområdet er 27 ha og giver mulighed for at opføre omkring 130 åben-lav boliger og 35 tæt-lav boliger. Det er det største område til byudvikling i Brønderslev Kommune i en længere årrække.

Lokalplanen kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/715

Der er kommet 6 bemærkninger til lokalplanforslaget. Følgende behandling af høringssvar foreslås. Flere høringssvar omfatter problematikker, som skal behandles efter lokalplanens vedtagelse i forbindelse med byggemodningen.

 • Høringssvar fra Vendsyssel Historiske Museum om arkæologisk forundersøgelse tages til efterretning og behandles i forbindelse med byggemodningen.
 • Et høringssvar med ønske om ikke at etablere stiforbindelse nordligt i området imødekommes så vidt, at der ikke anlægges en sti i det grønne område, men der bliver mulighed for at etablere en trampesti.
 • To høringssvar fra naboer gør indsigelser imod støjafskærmning nord for STARING A/S. Støjafskærmningens placering, udformning og materialer fastlægges ikke i lokalplanen, men efterfølgende forud for at der gives byggetilladelse. Der opfordres til, at forvaltningen går i dialog med naboer omkring denne. STARING A/S har givet høringssvar dels med tekniske bemærkninger til lokalplanen og dels med ønske om mere information omkring støjafskærmningen. Bygherre og forvaltningen skal gå i dialog med STARING A/S om placering, udformning og materialer af støjafskærmningen efter lokalplanens vedtagelse.
 • Et høringssvar fra en nabo ønsker ændringer i placering af grønne områder og byggefelter i lokalplanen samt at Starengvej ikke nedlægges delvist. Disse ønsker foreslås ikke imødekommet. Fagforvaltningen bemærker, at lokalplanområdet vil blive byggemodnet i etaper. Der skal forud for byggemodning af hver etape sættes fokus på hensigtsmæssige trafikale løsninger for beboere med udkørsel til Starengvej.
 • Et høringssvar fra nabo gør opmærksom på at afvanding af landbrugsarealer tilstødende lokalplanområdet kan blive problematiske ved udbygning af området. Det skal gennem byggemodningen sikres, at der ikke bliver problemer med afvanding for de omkringliggende arealer.

Efter vedtagelse af lokalplanen står forvaltningen for byggemodning af størstedelen af lokalplanområdet. Der vil blive byggemodnet efter en etapeplan. Naboejendommene vil blive informeret omkring byggemodningen, og der vil være dialog med dem omkring mulige tilpasninger.

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af nye arealudlæg i Kommuneplan 2021. Foruden den eksisterende 01-B-44 kommuneplanramme ligger lokalplanområdet inden for de nye kommuneplanrammer er 01-B-50 og 01-B-51 til boligformål og 01-R-10 til rekreative formål i den sydlige del af området. Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring og forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 26. maj 2021.

Der er udarbejdet en udbygningsaftale for lokalplanområdet. Den behandles politisk særskilt og offentliggøres sammen med lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-44.01 Boligområde ved Engene med ændring af nordlige stiforbindelse til trampesti.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

V (Niels Vestergaard Salling og Mikael Klitgaard) og C (Peter Stecher) ønsker mulighed for bjælkehuse i området.

Bilag

Til toppen


13. Endelige vedtagelse af udbygningsaftale for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale for et nyt boligområde ved Engene i Brønderslev. Udkast til udbygningsaftalen har været i 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 01-B-44.02 Lokalplan for Engene. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Udviklingen af området kræver en større opgradering af den omkringliggende infrastruktur samt etablering af fælles grønne områder til rekreative formål og regnvandshåndtering. Det er et ønske, at alle lodsejere i området bidrager til økonomisk til opgradering af infrastruktur mv.

Byrådet skal tage stilling til, om udbygningsaftale for opgradering af vejadgang samt tilgang til fremtidigt rekreativt område til håndtering af regnvand kan godkendes.

Sagsfremstilling

Masterplan for Engene i Brønderslev i den sydlige del af Brønderslev by har et samlet areal på ca. 70 ha, og viser muligheder for etablering af op til 400 boliger de kommende år. Lokalplan 01-B-44-02 Boligområde ved Engene omfatter 27 ha af masterplanområdet. Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale for en mindre del af lokalplanområdet. Udkast til udbygningsaftale og forslag til lokalplanen har været 4 uger i offentlig høring fra den 5. marts til den 2. april 2021. Der er i høringsperioden ikke kommet bemærkninger til udkast til udbygningsaftale.

Udvikling og byggemodning af området kræver en større opgradering af den omkringliggende infrastruktur samt etablering af fælles grønne områder til rekreative formål og regnvandshåndtering. Planloven giver kommunerne mulighed for at indgå frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur samt betaling for visse kommuneplantillæg og lokalplaner.

Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, har anmodet Brønderslev Kommune om at der indgås en frivillig aftale, der sikrer, at den fremtidige vejadgang til området bliver opgraderet og udvidet til at omfatte fortov og gadebelysning. Desuden anmodes det om, at der gennem en frivillig aftale sikres ret til at aflede regnvand til et fremtidigt rekreativt område i den sydlige del af planområder. Dette er grundlag for udbygningsaftalen.

Udbygningsaftalen omfatter:

 • Opgradering/udbygning af den østlige del af Starengvej. Vejen udvides fra 4 til 6 meter og der etableres fortov og gadebelysning langs den ene side af vejen.
 • Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, sikres retten til at aflede regnvand/overfladevand til et stort grønt rekreativt areal i den sydlige del af lokalplanområdet.

Fordeling af omkostninger for lokalplanområdet:

 • Matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder: 50.000 kr. pr. bolig (et samlet beløb på ca. 400.000 - 500.000 kr.)
 • Matr.nr. 33a og 33cp V. Brønderslev, Brønderslev Jorder: ca. 7,2 mio. kr.

Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, har på forhandlingsmøde den 1. februar 2021 tilkendegivet, at han vil indgå en frivillig aftale om økonomisk bidrag til opgradering af infrastrukturen i planområdet. Der foreligger nu en underskrevet udbygningsaftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender og offentliggør udbygningsaftalen for matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, sideløbende med lokalplan 01-B-44.01.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-C-03.01 Centerområde ved Søndergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til den 15. februar 2021.

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar vedr. udeservering, eksisterende lejekontrakt og boligtyper.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup giver mulighed for opførelse af en ny bebyggelse på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade i Hjallerup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 4 etager mod Søndergade, der nedtrappes til 2 etager mod boligerne på Jernbanegade. Der skal indrettes erhverv i stueetagen mod Søndergade, mens den resterende del af bebyggelsen kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til den 15. februar 2021. Der er indkommet 3 høringssvar:

 • Høringssvar fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til planforslaget.
 • Indsigelse fra Hjallerup Pizza og Kebabhouse (nuværende lejer) vedr. lejekontrakt og muligheder for udeservering.
 • Høringssvar fra Hjallerup Byudvikling vedr. bebyggelsens etageantal og boligtyper.

I bilaget Notat - indsigelser er høringssvarene og fagforvaltningens bemærkninger nærmere beskrevet.

Sideløbende med denne lokalplan er der en midtbyplan for Hjallerup under udarbejdelse. Indsigelserne og Midtbyplanen medfører, at der foreslås mindre ændringer i lokalplanen.

Facadeudtryk

Lokalplanforslagets § 8.1 giver mulighed for opførelse af bebyggelse med et moderne formsprog med facader i blank tegl i røde eller gule nuancer. I forbindelse med udarbejdelse af midtbyplanen for Hjallerup arbejdes der særligt med fornyelse og nye byggemuligheder i Hjallerup Centret. I udkast til midtbyplanen lægges der op til, at den nye bebyggelse i Hjallerup Centret opføres med facader i blank tegl i røde nuancer. For at skabe en helhedsvirkning og sammenhæng i midtbyen foreslår forvaltningen, at lokalplanens § 8.1 ændres til, at bebyggelsen skal opføres i blank tegl i røde nuancer. Bygherre er indforstået med denne ændring.

Udeservering
Hjallerup Pizza og Kebabhouse har gjort indsigelse i forhold til reduktion af deres udeserveringsmuligheder. Med den nye bebyggelse vil der kun i begrænset omfang være mulighed for udeservering. Der vurderes ikke at kunne skabes større arealer til udeservering uden at reducere bebyggelsens omfang. I udkast til midtbyplan for Hjallerup arbejdes der dog med trafikale ændringer af krydset Søndergade/Vestergade. Denne ændring vil øge mulighederne for udeservering, da et eksisterende oversigtsareal vil kunne benyttes til udeservering. Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes en ny bestemmelse (§ 9.5) i lokalplanen, der præciserer rammerne for udeservering i området. Bygherre er indforstået med den nye bestemmelse.

Se lokalplan inklusiv foreslåede ændringer her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/702

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup endeligt med ændring af lokalplanens § 8.1 om facademateriale og tilføjelse af § 9.5 om udeservering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen og Johannes Trudslev indstiller, at bygningen mod hovedgaden ændres fra 4 til 3 etager. Mod Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterrasse være mod naboerne.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

A (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M. Jensen) indstiller som Poul Erik Andreasen og Johannes Trudslev.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af masterplan for Limfjorden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Limfjordsrådet har udarbejdet en masterplan for Limfjorden, der skal fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Masterplanen bidrager til at understøtte Limfjordsrådets vision Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til masterplan for Limfjorden kan godkendes.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner om at understøtte forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand, herunder specielt varetagelse af de kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og helhedstænkning på tværs har Limfjordsrådet udarbejdet en Masterplan, der ud fra eksisterende viden sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Indhold af masterplanens strategi

Limfjordsrådets vision er Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord.

Ud fra visionen arbejder rådet for en bæredygtig udvikling af Limfjorden og oplandet til Limfjorden. Det bærende princip er at arbejde for synergi mellem natur-, miljø- og klimaprojekter. Det sikrer bæredygtige løsninger og størst mulig gevinst i forhold til såvel faglighed som ressourceforbrug. Limfjordsrådet har ikke nogen egentlige kompetencer i de enkelte kommuner, men arbejder for at sikre at kommunerne kan gennemføre en helhedsorienteret planlægning og forvaltning af Limfjorden, der hænger sammen på tværs af kommunegrænserne.

Samtidigt har rådet et stort ønske om at samarbejde omkring opgaveløsningerne. Samarbejdet mellem Limfjordsrådet og medlemskommunerne fungerer allerede godt, men Masterplanen er en anledning til at sætte særlig fokus på, hvordan man i fællesskab skaber gode løsninger. Masterplanen skal ses som et udtryk for, at der er behov for at tænke virkemidler i vandplanerne sammen med klimaindsatser, biodiversitetsindsats, indsatser i fjorden og lokalt ejerskab og inddragelse. Planen og dens fokuspunkter skal ses som en ramme til inspiration og understøttelse for kommunerne, der ikke bliver indskrænket i deres handlefrihed.

Masterplanen er bygget op omkring fem fokuspunkter:

 • Fjorden
 • Oplandet
 • Klimaet
 • Naturen
 • Forankring og merværdi

Fokuspunkterne afspejler, at vand, natur og klima ikke kender til kommunegrænser, og de understøtter samarbejdet på tværs af virksomheder, organisationer og interesser med fokus på inddragelse.

Processen med tilblivelse af masterplanen

Masterplanen blev introduceret for kommuner og interessenter på Temadag om Limfjorden i balance i efteråret 2018. Herefter blev Masterplanens strategidel sammen med bagvedliggende faglige notater udarbejdet af Limfjordssekretariatet i samarbejde med kommunerne. Efterfølgende er strategien først godkendt i Limfjordsrådets politiske Forum efter indstilling fra embedsmandsgruppen og derefter i KKR Nordjylland og KKR Midtjylland. Der har i januar 2021 været afholdt webinar for inviterede repræsentanter for en lang række organisationer med interesse for Limfjorden og oplandet dertil, som første skridt i en fortløbende dialog og samarbejde med interessenterne omkring Limfjorden.

Handlingsplan
Efter vedtagelse i Limfjordsrådet, KKR Midt og KKR Nord, behandles Masterplanen politisk i medlemskommunerne i foråret 2021. Parallelt hermed udarbejdes en handlingsplan, der konkretiserer strategien fra masterplanen. Arbejdet med handlingsplanen foregår i tæt samarbejde med kommunerne og interessenter. Den endelige handlingsplan forelægges embedsmandsgruppen, Limfjordsrådet og medlemskommunerne i august/september 2021. Handlingsplan og projektkatalog er dynamiske dokumenter der løbende vil blive udviklet.

Økonomi

Arbejdet med handlingsplan og tilhørende interessentinddragelse i 2021 er finansieret, og økonomi for handlingsplanarbejdet i de kommende år (2022 - 2025) skal afklares. Økonomien i de konkrete initiativer, der skal implementere handlingsplanen, håndteres som udgangspunkt i de enkelte projekter, og aftales på et senere tidspunkt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Limfjordsfjordsrådets forslag til Masterplan - Limfjorden i Balance

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Fælles vinterregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

For at sikre en fælles platform et fremtidigt samarbejde er det nødvendigt at afklare mulighederne for samordning af vinterregulativerne i de tre kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til opdateret vinterregulativ for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

Fagforvaltningen har indledt et samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vintertjenesten.

En vigtig forudsætning for et fremtidigt samarbejde om vintertjeneste er, at der foretages en harmonisering af standarden på vintervedligeholdet af veje, stier mv. i de respektive kommuner. For at imødekomme denne forudsætning er der udarbejdet et forslag til justering af Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

Ændringer i Brønderslev Kommune

Snerydning

Antal vinterklasser øges fra 3 til 5, men samlet sker der ingen ændring af serviceniveauet og økonomien.

Snedepot

I det nye regulativ er der indført en ekstra mulighed for at benytte fortovet som snedepot i ekstreme situationer. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

I ekstremvejr kan fremkommeligheden på nogle fortove blive begrænset af snedepoter, men sneen fjernes hurtigst muligt, når situationen tillader det.

Glatførebekæmpelse

Kommunens forpligtigelser har ændret sig lidt i henhold til at antallet af vinterklasser er øget fra 3 til 5 klasser. Det betyder, at kommunens pligter på nogle veje vil være større, mens de på andre vil være mindre. Samlet set vil der ske en lille reduktion i serviceniveauet, da der er en del underordnede veje som ikke saltes i vinterperioden.

Stier

Tidspunkterne for hvornår stierne skal være farbare foreslås justeret. Grundejerne skal med nuværende regulativ sørge for en farbar sti alle dage i tidsrummet kl. 7-15, men med det nye regulativ ændres dette til alle dage i tidsrummet kl. 8-20. Desuden foreslås der udvidelser af tidsrummene for, hvornår kommunen skal tilstræbe at stierne er farbare, noget der betyder et forbedret serviceniveau. Der må forventes en lille stigning i udgifterne vil vintervedligeholdelse af kommunens stier.

Samlet vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at en harmonisering af vinterregulativerne i henholdsvis Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune i begrænset omfang vil påvirke dagens rammer for serviceniveau og økonomi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede justeringer af vinterregulativet kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse at kontrakterne evalueres efter et år.

Teknik- og Miljøudvalget evaluerer vinterregulativet efter et år.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen er ikke enig i alle prioriteringerne

Bilag

Til toppen


17. Ansøgning om tilskud til opførelse af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. marts 2021 ansøgning om 300.000 kr. til opførelse af lege- aktivitetsplads i Rhododendronparken på baggrund af projekt fra Borger9700 med opbakning fra Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening.

Økonomiudvalget besluttede at oversendes ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Sagsfremstilling

Borger9700 har igennem længere tid ønsket at skabe yderligere liv og benyttelse af Rhododendronparken i hjertet af Brønderslev. Ønsket er at skabe et aktivt samlingssted for hele familien, hvor børnefamilier kan være aktive sammen på henholdsvis lege- og aktivitetspladsen og børn, unge og voksne kan være fysisk aktive på aktivitetspladsen og rundt på de eksisterende stier i parken. Projektet kan ses udfoldet i bilag.

På denne måde vil Rhododendronparken blive et endnu større trækplaster både for de lokale borgere, men også for besøgende og turister, der udover at nyde parkens natur også kan være aktive sammen. Hele projektet vil etableres med respekt for parkens natur og omgivelser.

Borger9700 har i samarbejde med Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening fået udarbejdet vedlagte udkast til lege- og aktivitetsplads i parken samt løbe- og forhindringsbane rundt i parken i forbindelse med de eksisterende stier. Det samlede budget for projektet er på 2.076.165,45 kr., og Økonomiudvalget ansøges om 300.000 kr. til projektet, derudover ansøges Fritids- og Kulturudvalgets anlægspuljen ligeledes om 300.000 kr.

Den resterende økonomi vil rejses via fondssøgning blandt andet ved Norlys og Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget indebærer også drift i form af legepladsgodkendelse én gang årligt i de første 10 år. Projektet etapeopdeles, således legepladsen allerede vil blive etableret, når der er fundet økonomi til denne, herefter vil aktivitetspladsen følge og slutteligt løbe- og forhindringsbanen. Dette skal sikre, at der hurtigst muligt kommer gang i projektet. Som det fremgår af bilag (tilbud 1) vil legepladsen kunne etableres, når der er rejst 567.000 kr.

Lege- og aktivitetspladsen ønskes placeret ved den eksisterende legeplads i Rhododendronparken. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at denne placering af projektet vil indebære, at området udlejes gratis til Borger9700 i stil med f.eks. Multiparken i Jerslev. Der skal således udarbejdes en aftale mellem Brønderslev Kommune og Borger9700, hvor Borger9700 får tilladelse til at realisere projektet på området, mens Brønderslev Kommune stadig har vedligeholdelsesforpligtelsen i hele parken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget drøfter projektet og beslutter, om ansøgningen om midler kan tilgodeses.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at finansieringen kan tænkes fra flere områder fx puljen til bygningsvedligehold, hvor der pt. er 1,7 mio. tilbage som ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 5:

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021:

Vej og Park er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Rhododendronparken. Der er løbende dialog med Parkgruppen omkring udvikling og vedligeholdelse i parken.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at ansøgning om legeplads i Rhododendronparken sendes til drøftelse i Parkgruppen inden endelig behandling i Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 18:

Sagen sendes til udtalelse i Parkgruppen, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2021:

Ansøgning om etablering af legeplads Rhododendronparken blev drøftet i Parkgruppen den 20. april 2021. Parkgruppen er positivt indstillet over for projektet, og anbefaler at den kommende legeplads placeres i området tæt på Parkvej. Desuden er det vigtigt at legepladsen integreres i parken med respekt for parkens "ånd", og med et særligt fokus på valg af materialer, der falder naturligt ind i parken.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 15:

Udvalget indstiller, at Borger9700’s projekt ikke imødekommes. Udvalget ønsker ikke, at der etableres en løbebane i Hedelund.

Udvalget indstiller, at der etableres en kommunalt finansieret legeplads i Hedelund og foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med Parkgruppen beslutter placeringen af og indholdet i legepladsen. Det indstilles endvidere, at der er fokus på valg af materialer, der falder naturligt ind i parken.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Der frigives 300.000 kr. fra bygningsvedligeholdelse til medfinansiering af kommunal legeplads.

Bilag

Til toppen


18. Beslutning om placering af Ny Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i Byrådets principbeslutning den 28 april. 2021 om placering af Ny Hedelund har styregruppen udarbejdet indstilling til placering af Ny Hedelund, samt til den videre proces for arbejdet. Byrådet skal tage stilling til styregruppens indstilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune fik i samarbejde med Realdania udarbejdet en forundersøgelse for et Ny Hedelund. Forundersøgelsen blev udarbejdet af en gruppe udpegede rådgivere og indeholdt et koncept, potentialer og en bæredygtig forretningsplan for et Ny Hedelund i Rhododendronparken. På baggrund af forundersøgelsen besluttede Byrådet den 2.september 2020 at arbejde videre med en realisering af Ny Hedelund, herunder at ansøge Realdania om støtte til opførelse af Ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen. Realdania behandlede efterfølgende kommunen ansøgning og meddelte i december 2020 desværre afslag på støtte til projektet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. januar 2021 den videre proces. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle afholdes et temamøde for Byrådet om projektet, og at der skulle nedsættes en styregruppe, der skulle arbejde videre med projektet. Det blev besluttet, at styregruppen skulle være den tidligere styregruppe, dog trådte Peter Stecher ind i stedet for Karsten Frederiksen. Realdania udgår som repræsentant, og styregruppen suppleres med repræsentanter for Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Styregruppen har afholdt fire styregruppemøder. Styregruppen har blandt andet haft dialog med Initiativgruppen til Ny Hedelund, Fonden Fabrikken, Bas og MOSS, og der har været gennemført en besigtigelse af området omkring P.N. Beslag. Både Fonden Fabrikken, Bas og MOSS er positive og åbne overfor et samarbejde uanset valg af placering. Initiativgruppen for Ny Hedelund ønsker en placering i parken, og stiller sig gerne til rådighed, såfremt der arbejdes videre i den retning. Endvidere har borger 9700 rettet henvendelse med et ønske om at deltage med en repræsentant i styregruppen.

Styregruppen har drøftet, hvordan der bedst muligt kan sikres fremdrift i projektet og er enige om, at der er behov for at træffe beslutning om en placering, før der kan arbejdes videre med projektet.

Styregruppen indstiller til principbeslutning om placering af Ny Hedelund at:

 • Ny Hedelund placeres i parken ELLER
 • Ny Hedelund placeres i tilknytning til P.N. Beslag

Styregruppen fremlægger to alternative forslag til en placering af Ny Hedelund:

1. Ny Hedelund placeres i parken

Formål:

Ny Hedelund skal genskabes med udgangspunkt i en placering i Rhododendronparken.

Effekt:

Ved at placere Ny Hedelund i parken vurderes det at:

 • den historiske placering som en del af parken bevares
 • nærheden til den Runde Pavillon fastholdes
 • der har før været et godt samarbejde mellem aktører som Bas, Den Runde Pavillon og Hedelund. Dette samarbejde kan etableres igen
 • Med en placering i parken vil Ny Hedelund vil være et supplement til de aktiviteter, der etableres i P.N. Beslag og der være synergieffekter særligt i forbindelse med koncerter og arrangementer

2. Ny Hedelund placeres i tilknytning til P.N. Beslag

Formål:

Ny Hedelund skal tænkes ind i en ny kontekst. P.N. Beslag er i gang med at blive omdannet til et kulturcenter med museum, biograf, teater og fritidsforeninger og Ny Hedelund skal placeres så størst mulig synergi og samarbejde udvikles og opnås.

Effekt:

Ved at placere Ny Hedelund i tilknytning til P.N. Beslag vurderes det at:

 • det understøtter ambitionen om et kulturcentrum i Brønderslev, der samler tilbud for borgere og gæster
 • en fysisk sammenkobling vil øge synergieffekten i forhold til det daglige flow af mennesker, som fremtidige aktiviteter i fabrikken og MOSS forventes at generere
 • der kan arbejdes med deling af fællesfaciliteter så som toiletter, garderobe, opholdsarealer, billetsalg hvilket vurderes at få en positiv effekt på etablerings- og driftsomkostninger
 • med en placering i tilknytning til P.N. Beslag vil Ny Hedelund blive en integreret del af de aktiviteter, der etableres i P.N. Beslag og der vil være synergieffekter i forbindelse med koncerter og arrangementer, men også i forbindelse med de daglige aktiviteter og åbningstider (dag- og aftentimer) for gæster, personale og frivillige i fabrikken/MOSS

Byrådet skal tage stilling til placering af Ny Hedelund ud fra de forslåede muligheder.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 11:

Arne M. Jensen, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lene Hansen og Peter Stecher indstiller placering 1, Mikael Klitgaard, Niels Vestergård Salling og Steen Søgaard Petersen indstiller placering 2.

Beslutning fra Byrådet, 28. april 2021, pkt. 12:

Forslag 2 vedtaget efter følgende afstemning:

Forslag 1: 12 (A + C + Simon Aagaard)

Forslag 2: 15 (V + O + Steen Søgaard Petersen, Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021:

Byrådet traf den 28.april 2021 principbeslutning om placering af Ny Hedelund. Flertallet valgte forslag 2, at Ny Hedelund skal placeres i tilknytning til P.N.Beslag.

Med baggrund i Byrådets beslutning indstiller styregruppen, at

 • Ny Hedelund skal placeres i det skitserede område som første etape af et kommende og sammenhængende kulturcentrum i og omkring fabriksbygningerne
 • bygningerne udformes således, at det mest optimale samarbejde mellem aktørerne i området kan tilgodeses
 • der efterfølgende nedsættes en projektgruppe, hvor relevante aktører og fonde inddrages. Arbejdet kan munde ud i en arkitektkonkurrence for Ny Hedelund
 • planarbejdet igangsættes og herunder afdækkes udfordringer i forbindelse med projektets gennemførelse

Der vedlægges bilag, som viser det område, som danner rammen for placering af "Ny Hedelund"

Beslutning

Styregruppens forslag indstilles godkendt.

Der etableres en politisk projektgruppe med de nuværende politiske repræsentanter, som kan inddrage direkte involverede parter og fonde.

Bilag

Til toppen


19. Ansøgning om afspærring af Hedelund til lysfest


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning fra en gruppe private foreninger om afspærring af Rhododendronparken / Hedelund, så der kan opkræves entre i forbindelse med afholdelse af en lysfest i parken i vintermånederne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om parken kan lukkes af for offentligheden i den ansøgte periode, således der kan opkræves entre.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om lukning af Rhododendronparken i forbindelse med afholdelse af en lysfest i parken i vintermånederne. Ansøgning er sendt fra en arbejdsgruppe, der består af borger9700, grundejer9700 og Brønderslev Handel.

Ansøger vil gerne afholde en lysfest i parken og ansøger derfor om tilladelse til at lukke parken af for offentligheden i perioden uge 41 til uge 2 mellem klokken 13 og 03. Formålet med lysfesten er at skaffe midler, der skal give bedre julebelysning i Brønderslev by.

Det forventes, at parken og lysfesten åbner for gæster fredagen før efterårsferien, men da belysningen skal sættes op, ønskes råderet over parken fra uge 40. Tillige oplyses, at ansøger ønsker at åbne parken for offentligheden i uge 43-44 uden lysfest, for herefter at genoptage opkrævning af entre til lysfesten fra uge 44 til uge 2.

Der ansøges om afspærring om natten, så offentligheden først får adgang til parken mellem 6 og 8 om morgen og indtil kl. 15 om eftermiddagen.

Ansøger forventer, at det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Ansøger forventer at kunne tiltrække mellem 20.000 og 35.000 gæster til parken ved at lukke den.

Forvaltningen vurderer, at parken kan lukkes af, da det er inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Det forudsætter, at der bliver opkrævet markedsleje i den forbindelse.

De tinglyste servitutter og lokalplanen lægger i sig selv ikke hindring for udlejningen, så længe den ikke er permanent lukket af og så længe, der er tale om til et arrangement til glæde for borgerne.

Den samlede juridiske vurdering er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at såfremt der gives principiel tilladelse til ansøgningen, skal der efterfølgende udarbejdes forslag til konkret aftale med ansøger, som efterfølgende kan behandles politisk.

Denne aftale skal bl.a. indeholde beskrivelse af:

 • Størrelse af leje
 • Opsætning af afspærring og afholdelse af udgifter hertil
 • Krav til oprydning og retablering efter perioden
 • Adgang til almindelig og vintervedligeholdelse for Vej og Park
 • Krav til elinstallationernes kapacitet, samt afholdelse af udgifter til evt. opgradering
 • Forsikringsforhold
 • Kommende byggeri af en ny restaurant
  Hedelund.

Parkgruppen og Den runde Pavillon bliver hørt af Brønderslev Kommune inden der skal træffes beslutning. Udtalelserne foreligger til Teknik- og Miljøudvalgsmødet.

Hvis udvalget beslutter at give tilladelse til lukke parken af for lysfesten, kan det danne præcedens for, at kommunens øvrige handelsstandsforeninger også skal have samme muligheder for at leje offentlige områder til lysfester i vinterhalvåret.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager principiel stilling til ansøgning om afspærring af Rhododendronparken i perioden uge 40 – uge 2 i aften- og nattetimerne, således der kan opkræves entre.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 14:

Udtalelse fra Den runde Pavillon vedhæftes referatet.

Referat fra Parkgruppens møde den 3. maj 2021 indgik i udvalgets drøftelse af sagen og vedhæftes referatet.

Konklusionen fra Parkgruppens møde er, at flertallet af medlemmerne af Parkgruppen i overvejende grad er positive overfor ideen. Dog med en vis bekymring for udgifter til retablering.

Der er modtaget nyt kort over arealet, der indhegnes – dette vedhæftes referatet.

Peter Stecher, Simon Aagaard, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel indstiller ansøgningen til principiel godkendelse på betingelse af, at der laves en aftale indeholdende en beskrivelse af de forhold, der fremgår af sagsfremstillingen, og at Hedelund afspærres tidligst fra kl. 16.00 under iagttagelse af mørkets frembrud. Godkendelsen gælder for den konkrete ansøgningsperiode.

Poul Erik Andreasen er imod en afspærring af Hedelund for offentligheden i så lang en periode.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Der indledes forhandling om aftale gældende for uge 42 til uge 2 2021/2022, og der evalueres efterfølgende.

A (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M. Jensen) er imod pga. præcedens vurdering.

Bilag

Til toppen


20. Nordjysk rammeaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Byrådene i hver region skal udarbejde en rammeaftale om danskuddannelser til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har udarbejdet et udkast til en nordjysk rammeaftale.

Byrådet skal tage stilling til, om den regionale rammeaftale om danskuddannelser til voksne udlændinge kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 indført pligt til, at byrådene i hver region i Danmark udarbejder en rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021.

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen styrker koordinationen og samarbejdet om at tilbyde omkostningseffektive danskuddannelser til voksne udlændige af høj kvalitet.

Rammeaftalen ændrer ikke ved, at det fortsat er den enkelte kommune, der har ansvaret for at tilbyde danskuddannelser til voksne udlændinge med bopæl i kommunen. Og overlader kommunerne danskuddannelsesopgaven til private aktører, kræver det fortsat, at der er indgået en driftsaftale, og kommunerne har fortsat tilsynsansvaret med danskuddannelserne.

Udkast til nordjysk aftale

Det nordjyske KKR-sekretariat har med jobcenterkredsen som samarbejdspart udarbejdet et udkast til en regional rammeaftale for perioden juli 2021 til juli 2015. KKR Nordjylland godkendte rammeaftalen på et møde den 23. april 2021. KKR har nu videresendt aftalen til politisk behandling og godkendelse i de nordjyske byråd.

Det følger af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal:

 • Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen.
 • Beskrive den forventede udvikling på området og i kursistgrundlaget.
  • Her ses et stort fald i kursistantallet i Nordjylland såvel som på landsplan de senere år. I Brønderslev Kommune er 100 kursister aktuelt i gang med en danskuddannelse hos AOF Vendsyssel, som er kommunens udbyder på området.
 • Kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen - eksempelvis fælles udbudsrunder.

Udlændinge- og Integrationsministeren har derudover angivet tre nationalt fastsatte temaer i efteråret 2020, som skal indgå i de enkelte rammeaftaler. Disse temaer er:

 • Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse
 • Det pædagogiske tilsyn
 • Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Rammeaftalen for KKR Nordjylland behandler endvidere et tema om digital undervisning, som kommunerne har udpeget som et potentielt samarbejdsområde.

KKR vurderer i aftalen på baggrund af input fra de nordjyske kommuner, at der er et potentiale i forhold til at samarbejde yderligere på danskuddannelsesområdet. Det gælder både i forhold til de virksomheds- og brancherettede tilbud, det pædagogiske tilsyn og udbud af danskuddannelsesopgaven. På nogle områder ses allerede samarbejdsflader. Fx har Brønderslev Kommune et velfungerende samarbejde med Frederikshavn og Jammerbugt kommuner om pædagogisk tilsyn.

Opgaven med det videre arbejde om potentielle samarbejdsmuligheder inden for et eller flere af de nævnte områder forankres fremadrettet i jobcenterchefkredsen.

KKR Nordjylland vil følge op på rammeaftalen om danskuddannelser hvert andet år. Første gang i juli 2023.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender den regionale rammeaftalen om danskuddannelser til voksne udlændinge.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. maj 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Sag på næste møde om moppesag på Hedegårdsskolen, Brønderslev

Til toppen


22. Lukket punkt: Udvikling af Hjallerup Centret


Beslutning

Alternativ 1 er udgangspunkt for de videre forhandlinger

Til toppen


23. Lukket punkt: Prisoverslag, byggeri


Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


24. Lukket punkt: Salg af boliggrund


Beslutning

Peter Stecker deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Til toppen


25. Lukket punkt: Køb af ejendom


Beslutning

Indstilles godkendt som foreslået.

Til toppen


26. Lukket punkt: Fornyelse af lejekontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Valgbestyrelsesmøde ikke ved næste Økonomiudvalgsmøde
 • Bruger Brønderslev Kommune nemlig.com?
 • Flytning af reproaftale til ny bankforbindelse

Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 9. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer