Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 16. december 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til kommuneplan 2021-2033 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Den offentlige høringsperiode forventes afholdt i perioden fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021. På grund af coronasituationen planlægges der ikke fysiske borgermøder. I stedet holdes der et virtuelt borgermøde i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Planstrategi 2019 traf Byrådet beslutning om en delvis revision af kommuneplanen inden for emnerne Bosætning, Landskab & Turisme og Bæredygtig Udvikling. Ud over emnerne fra planstrategien er der foretaget ændringer til kommuneplanen på baggrund af de nationale interesser i kommuneplanlægning, nye lovgivningsmæssige krav og en generel opdatering og omstrukturering af kommuneplanen. Med forslag til kommuneplan 2021-2033 er kommuneplanens overordnede struktur ændret for at skabe en mere overskuelig plan. På temamødet den 28. oktober 2020 blev hovedændringerne af kommuneplanen gennemgået.

Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet som en digital plan:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/85#/

I sagsfremstillingen beskrives de overordnede ændringer inden for kommuneplanens temaer med henvisning til de enkelte retningslinier, så de kan genfindes i forslag til Kommuneplan 2021-2033 for uddybende beskrivelse og oplysninger. Derudover er der udarbejdet en detaljeret oversigt over ændringerne i kommuneplanen med angivelse af baggrunden for ændringerne, se bilag. Der er også vedlagt et korthæfte som bilag, der viser de geografiske ændringer af udpegninger og nye arealudlæg.

Nye arealudlæg

På baggrund af en fordebat om nye arealudlæg til byudvikling samt en beregning af det fremtidige arealbehov for nye boligområder er der udarbejdet et forslag til nye arealudlæg i kommuneplanen. Økonomiudvalget behandlede forslag til arealudlæg den 9. september 2020. Arealerne til byudvikling er primært udlagt i kommunens hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, da det er disse byer der primært oplever befolkningstilvækst. I disse byer findes både arealer til ny bolig- og erhvervsudvikling. Der er kun i begrænset omfang udlagt arealer i lokalbyerne, men alle lokalbyer er gennemgået i forhold til vurdering af eksisterende byudviklingsmuligheder og behov. Nye arealer til byudvikling fremgår af vedlagte korthæfte.

Ud over arealer til byudvikling er der udlagt en række rammeområder til tekniske anlæg i form af store solcelleanlæg for konkrete projekter, hvor planlægningen allerede er igangsat.

Byer og Byudvikling

Under temaet Byer og Byudvikling er det sket en større revision og tilføjelse af retningslinier, der fastsætter planlægnings- og administrationsgrundlag for udvikling af kommunens byer. De primære ændringer omfatter:

  • Retningslinie 1.1.6 Omdannelse og fortætning af bymiljøer: Retningslinien øger muligheden for at fortætte eksisterende boligområder og bymidter, men fastsætter en række kvalitative retningslinier for fortætningen.
  • Retningslinie 1.1.7 Byomdannelsesområde: Området omkring virksomheden PN Beslag udpeges som byomdannelsesområde. Baggrunden for retningslinien og dialog med PN Beslag er beskrevet i bilag.
  • Retningslinie 1.1.9 Strategisk planlægning for lokalbyer: Planloven indeholder nyt krav om strategisk planlægning for landsbyer. Den nye retningslinie baseres på det igangværende arbejde med fokusbyer.
  • Retningslinier 1.2: På baggrund af Detailhandelsanalyse 2019 og ændring af planlovens detailhandelsregler er kommuneplanens retningslinier om detailhandel revideret. Revisionen omfatter ændring af detailhandelsafgrænsninger, ensretning af administrationsgrundlag for lokalbyerne og ny fastsættelse af butiksstørrelser. En detailhandelsredegørelse for udvidelse af aflastningsområdet ved Jernaldervej er vedlagt som bilag.
  • Retningslinie 1.3.1 Værdifulde kulturmiljøer: Revideret efter Screening af kulturmiljøer i Brønderslev Kommune, som blev udarbejdet i 2019. Den erstatter de hidtidige udpegninger af kulturmiljøer fra regionplanen.

Det åbne land

Temaet det åbne land indeholder retningslinier for planlægning og administration af det åbne land: kommunens landzoneområder, naturområder og landskaber. I 2020 blev Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune færdiggjort. Landskabsanalysen har dannet baggrund for nye landskabsudpegninger, der erstatter de hidtidige udpegninger, der stammer fra regionplanen. De nye landskabsretningslinier omfatter:

  • Retningslinie 2.3.3 Bevaringsværdige landskaber, der erstatter retningslinien "Særligt værdifulde landskaber".
  • Retningslinie 2.3.4 Større sammenhængende landskaber, der erstatter retningslinien "Uforstyrrede landskaber".

Derudover revideres retningslinier om Grønt Danmarkskort på baggrund af de lokale naturråds arbejde og ny kortlægning af naturområderne.

Erhverv og Turisme

Med Planstrategi 2019 vedtog Byrådet en ny turismestrategi, der er indarbejdet som retningslinier 3.1 i forslag til kommuneplan 2021-2033. Retningslinierne om turisme erstatter tidligere turismeretningslinier, der stammede fra regionplanen.

Der er indført nyt krav i planloven om retningslinier for udpegning af områder forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder med tilhørende konsekvensområder. Indenfor konsekvensområderne kan der ikke placeres miljøfølsomme anvendelser, hvis det medfører begrænsninger for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Økonomiudvalget behandlede den 18. november 2020 forslag til retningslinie 3.2.1 om udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvensområder. Udvalget besluttede at udpege ét område forbeholdt produktionserhverv ved motorvejen i Hjallerup med et tilhørende 300 m konsekvensområde.

Klima, Energi og Infrastruktur

Indenfor temaet Klima, Energi og Infrastruktur er der sket større opdateringer af retningslinierne for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning. Temaet indeholder desuden en ny retningslinie 4.7.1 Planlægning for solenergianlæg med principper for placering og opstilling af større solenergianlæg. Retningslinien er fastlagt på samme overordnet niveau som eksisterende retningslinier for vindmøller og biogasanlæg.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplan 2021-2033 er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af de væsentligste ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag. Forslag til kommuneplan 2021-2033 vurderes ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, men der er en række miljøfaktorer, der skal indtænkes i den konkrete lokalplanlægning og projektudformning, når kommuneplanens rammer skal udnyttes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering og udsender planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. december 2020:

Ændringerne i forhold til tidligere gennemgang af forslag til Kommuneplan 2021 er præciseret i det følgende.

Nye arealudlæg

Der udlægges nye rammer til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med Pulsen og Hjallerup Engene (se kortbilag).


Den eksisterende ramme 32-T-12 Energianlæg ved Pulsen udvides med 154 ha. Ved Hjallerup Engene udlægges 4 nye kommuneplanrammer 32-T-26, 32-T-27, 32-T-28 og 32-T-29 på i alt 377 ha. Planlægningen for de konkrete projekter for solcelleanlæg er igangsat.

I Jerslev er et større eksisterende erhvervsområde 07-E-02 Mandøgade ikke fuldt udbygget. Der er mulighed for at bygge ca. 5-6 boliger inden for den eksisterende lokalplan. Der er desuden ledig rummelighed på 0,8 ha i boligområdet 07-B-04 Sprogøgade ved Læsøgade. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at dække behovet for nye boliger i kommuneplanperioden. Når disse byggemuligheder er udnyttet, kan det overvejes at omdanne den vestligste del af erhvervsområdet til boligformål. Dette kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

I Hjallerup overføres et lille areal på 0,4 ha ved Omerikavej fra landzone til kommuneplanramme 01-B-03 Boligområde Vestergade. Dette er efter ønske fra ejeren til opførelse af én bolig, efter afslag fra Planklagenævnet på en landzone tilladelse til at opføre en bolig i området.

Der udlægges et perspektivområde til boligformål i Serritslev på 9,2 ha, som viser at byudviklingen med tiden kan tage en ny retning.

Der udlægges en ny ramme 01-B-48 Boligområde Stadionområdet på 3,8 ha, som giver mulighed for at 50 % af arealet, som før lå i landzone, bebygges med boliger. De resterende 50 % af arealet er til rekreative formål.

I den eksisterende ramme 01-C-25 Centerområde Banegårdspladsen ændres det maksimale etageantal fra 7 til 8 etager. Bebyggelsesprocenten ændres ikke, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at lave en massiv bebyggelse i 8 etager inden for byggefeltet i området. En bebyggelse vil kun punktvis kunne være 8 etager.

Produktionsvirksomheder
På baggrund af høringssvar fra Brønderslev Erhverv og Turisme, ønsker Økonomiudvalget at udlægge endnu ét område foreholdt produktionsvirksomheder 01-E-18 i Brønderslev Syd i Forslag til Kommuneplan 2021.

Retningslinje 3.2.1 Produktionsvirksomheder udpeger to erhvervsområder til at være forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvensområder. Erhvervsområde 03-E-03 Tolstrupvej ved motorvejen i Hjallerup og en del af erhvervsområde 01-E-18 Øster Brønderslevvej Syd, som er et nyt arealudlæg (se kortbilag). Omkring begge områder udlægges et 300 m konsekvensområde, hvor kan der ikke placeres miljøfølsomme anvendelser, hvis det medfører begrænsninger for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet udsender forslaget i høring med påtegning af de enkelte gruppers/medlemmers eventuelle forbehold.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

A er imod udlæg til boligområde på Stadionarealet i Brønderslev.

Lene Hansen og Arne M. Jensen er imod 8 etager på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Perspektivområdet ved Serritslev tages ud af planforslaget.

V ønsker perspektivområde ved Serritslev.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer