Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 16. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen.

Beslutning

Afbud fra Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Utilfredshed med at indstillinger fra udvalg fremkommer for sent i henhold til forretningsorden.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Regnskab 2020 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kommunens revisionsselskab, BDO, har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2020.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision - BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2020. BDO har afgivet én samlet beretning der både dækker det samlede årsregnskab samt indenfor Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er blandt andet følgende:

 • Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
 • Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
 • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
 • Ved den afsluttede revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
 • Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.
 • I forhold til indberetning til forsyningssekretariatet mv., afsnit 7.9, tager revisionen forbehold for Brønderslev Kommunes tolkning af Østre Landsrets dom af 6. december 2019 om beregningsgrundlag.

Staben foreslår, at Byrådet:

 • godkender revisionsberetningen for årsregnskabet 2020, og
 • godkender årsregnskabet for 2020 endeligt.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af en samlet anlægspulje til bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse 5.096.250 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse og mindre anlægsarbejder, trådløst netværk samt renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne.

Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har udarbejdet en samlet disponeret liste med bygningsvedligeholdelses -/ og anlægsarbejder, trådløst netværk herunder afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne med henblik på en samlet frigivelse af resterende ikke frigivne anlægsmidler i anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i budget 2021.

I budgetaftalen for budget 2021 blev det aftalt, at der i forbindelse med prioriteringen af midlerne til bygningsvedligehold i 2021 skal der være en særlig fokus på institutioner i forhold til renovering af lege- og aktivitetspladser ligeledes skal der være øget fokus på vedligeholdelse af udenomsarealer. Der er derfor i prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesmidlerne foreslået afsat 1. mio. kr til legepladser og 800.000 kr. til renoveringer af belægninger omkring kommunale bygninger. Prioriteringen af anvendelsen af midler til legepladser vil blive foretaget efter aftale med skole- og dagtilbudsområdet.

Bygningsafdelingen har i arbejdet med vedligeholdelse af kommunale bygninger disponeret udvendig klimaskærm som tag, tagrender, ydervægge/sokler, vinduer/døre, kloak-/og belægningsrenovering, endvidere er der forsat toiletrenovering og evt. AT-påbud samt pulje til småprojekter indeholdt i disponering af anlægsmidlerne.

Puljen vil være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Disponeret anlægsliste for 2021 er vedlagt i bilag A.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 5.096.250 kr. til finansiering af vedligeholdelses-/ og anlægsprojekter herunder de afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra anlæg og drift i 2020 udgør i budget 2021 8.396.250 kr. Heri er der reserveret 0,5 mio. kr. til trådløst netværk.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, blev der frigivet 3 mio. kr. af puljen. Desuden er der frigivet 0,3 mio. kr. til legeplads i Rhododendronparken.

Der er således 5.096.250 kr. tilbage i puljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 6:

Udsat. Bilag tilrettes.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Arkæologiske forundersøgelser ved Engene, Brønderslev syd


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til omfanget af arkæologiske forundersøgelser inden kommende byggemodning ved Engene, Brønderslev syd.

Sagsfremstilling

Frem til nu har der været anvendt forskellige strategier i forhold til omfang af arkæologiske forundersøgelser inden udførelse af kommunale byggemodninger. Ved den kommende kommunale byggemodning af Engene, Brønderslev syd, er der behov for stillingtagen til omfanget af arkæologiske forundersøgelser.

Der vil senere blive ansøgt om frigivelse af midler til igangsætning af 1. etape af byggemodningen. Området omfatter arealet til boliger, veje, regnvandsbassiner mv. indenfor lokalplan 01-B-44.02 - Boligområde ved Engene.

Overordnet er der 2 mulige strategier vedrørende arkæologiske forundersøgelser:

 • A. Undersøge hele lokalplanområdet, hvor der planlægges bebyggelse, veje, regnvandsbassiner mv.
 • B. Undersøge arealer til veje og regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet, eventuelt etapevis

Fordelen ved strategi A er, at grundene kan sælges uden risiko og besvær for kommende grundkøbere. Endvidere sikres det, at alle arkæologiske interesser i området bliver klarlagt.

Fordelen ved strategi B er, at kommunens økonomiske risiko bliver mindre, da det er et væsentligt mindre areal, som forundersøges.

Strategi A blev anvendt inden byggemodning af Vrangdrupparken i Nordbyen Brønderslev, og strategi B blev anvendt inden byggemodning af Markedsbakken i Hjallerup.

Ifølge Vendsyssel Historiske Museum udfører de andre kommuner, og flere private aktører, i Vendsyssel arkæologiske forundersøgelser af det samlede areal til bebyggelse, dvs. strategi A, hvilket forvaltningen også har kendskab til praktiseres i andre kommuner eksempelvis i Vesthimmerlands Kommune.

Ud fra forvaltningens kendskab til de private byggemodninger i Brønderslev Kommune udføres her ofte ikke arkæologiske forundersøgelser af arealet til bebyggelse. Det betyder, at valg af strategi B vil medføre sammenlignelige salgsvilkår.

Vendsyssel Historiske Museum har angivet, at det konkrete frigravningsbudget på ca. 24 mio. kr. i Nordbyen Brønderslev (areal ca. 18 ha) er langt højere end det normale for andre byggemodninger i Vendsyssel. Det kan ikke på forhånd angives, hvad det tilsvarende frigravningsbudget for Engene vil blive, såfremt der vælges strategi A (areal ca. 19 ha), men ud fra museets erfaringer fra andre steder i Vendsyssel, vurderer de, at det er usandsynligt, det vil blive i størrelsesordenen omkring 24 mio. kr. Der vil formodentlig være nogle ”hotspots” som kræver dyr frigravning og formodentlig nogle arealer, som kan frigives uden yderligere udgravning. Eksempelvis har en nylig delvis frigravning i Hjørring Kommune (areal 9,3 ha.) samlet beløbet sig til 1,7 mio. kr.

Vælges strategi A indenfor lokalplanområdet, kan udgifterne for Brønderslev Kommune blive (opgjort pr. grund, ca. 125 grunde):

Forundersøgelse

Frigravning total 2 mio. kr.

Frigravning total 5 mio. kr.

Frigravning total 10 mio. kr.

Frigravning total 20 mio. kr.

Ca. 3.000 kr./grund

+ 16.000 kr./grund

+ 40.000 kr./grund

+ 80.000 kr./grund

+ 160.000 kr./grund

Tilsvarende ved valg af strategi B kan udgifterne for Brønderslev Kommune blive (det forventes ikke at frigravning overstiger 2 mio. kr. samlet, for de relativt få arealer til veje og regnvandsbassiner):

Forundersøgelse

Frigravning total 2 mio. kr.

Ca. 1.000 kr./grund

+ 16.000 kr./grund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal vælges strategi A eller B vedrørende omfanget af arkæologiske forundersøgelser.

Personale

Ingen.

Beslutning

Model A valgt

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er modtaget 4 indsigelser i perioden, der primært omhandler byggeriets højde, parkering og trafikale gener og fjernelse af det eksisterende grønne område.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og om lokalplanen skal vedtages endeligt og vejarealet nedlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i høring, hvor der er modtaget 4 indsigelser.


Lokalplanforslag 01-C-25.02

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.


Se lokalplanforslaget her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Nedlæggelse af vejarealet har været udsendt i høring sammen med lokalplanforslaget.

Høringssvar

Der er modtaget 4 høringssvar - 3 fra beboere i Nørrehus og 1 fra en eksisterende virksomhed beliggende på den del af Nørregade, der planlægges lukket. Høringssvarene er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. De primære indsigelsespunkter er:

Bygningernes højde, herunder skyggegener

Fagforvaltningen vurderer, at Banegårdspladsen er velegnet til højere byggeri, da der her er mulighed for at skabe større afstand til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 8 etager i to punkthuse, hvilket bidrager til at reducere etageantallet på den resterende bebyggelse i lokalplanområdet, så bebyggelsen samlet set fremstår mindre massiv. Punkthusene bidrager desuden til at reducere det område, der påvirkes af skygge fra byggeriet. Der er udarbejdet skyggediagram, der kan ses i lokalplanens bilag 4.

Fjernelse af det eksisterende grønne område på Banegårdspladsen

Det nuværende grønne område på Banegårdspladsen omdannes med realisering af lokalplanen. Det eksisterende grønne areal er ca. 2.400 m2, mens den nye torvedannelse får et areal på ca. 2.900 m2. Den nye torvedannelse bliver således større, men forventes at få en mere ”urban” karakter. Der forventes fortsat etableret græsarealer og beplantning på pladsen.

Trafikale gener som følge af vejomlægningen

I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen for Banegårdspladsen er det vurderet, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt med vejomlægningen.

Dækning af områdets parkeringsbehov

Det forventede parkeringsbehov til den nye bebyggelse kan ikke dækkes inden for lokalplanområdet. Der arbejdet derfor sideløbende med et projekt om at skabe nye og øge attraktiviteten af p-pladser i nærområdet.

Gener for virksomheden ved lukning af Nørregade

Med lukning af Nørregade for kørende trafik vil afstanden til nærmeste p-plads blive øget, hvilket vil medføre gener for kunderne i forhold til den eksisterende situation. Lokalplanen rummer dog i stedet forbedrede muligheder for udstillingsarealer og udeservering for virksomhederne langs Nørregade.

Fagforvaltningen anbefaler, at indsigelserne afvises uden ændringer til lokalplanforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • vedtager lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev endeligt, og
 • træffer endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen.

Carsten Ullmann mener, at byggeriet bliver for kompakt og for højt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

A mener, at byggeriet bliver for kompakt og for højt.

A er betænkelige ved vejomlægningen i forhold til trafik pres ved lysregulering Vestergade.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Midtbyplan for Hjallerup, der omfatter en omdannelse af Hjallerup Centret, trafikale ændringer i bymidten samt en opgradering af det centrale byrum i Søndergade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Midtbyplan for Hjallerup kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Hjallerup Midtby er forankret i Midtbyrådet for Hjallerup, der løbende har været inddraget i udarbejdelse af midtbyplanen. Midtbyplanens indhold bygger desuden på en omfattende dialog med grundejerne i Hjallerup Centret, der videreføres for at sikre mulighed for realisering af planerne. Arbejdet med midtbyplanen blev startet op med en velbesøgt borgerworkshop i februar 2020, hvor der blev indsamlet mange gode input til områdets fremtidige udvikling.

Hjallerup Centret

Midtbyplanen er fokuseret på at skabe en revitalisering af Hjallerup Centret, der i dag fremstår nedslidt og med mange tomme lokaler. Omdannelse af Hjallerup Centret bygger på to hovedprincipper - delvis ændring af centrets struktur og fortætning.

I midtbyplanen foreslås en ændring af Hjallerup Centrets struktur i området ud mod Søndergade, der giver mulighed for at skabe en centralt beliggende p-plads ved Nettos indgang og et nyt torv. Ændringen vil medføre, at der skabes mere attraktive erhvervsfacader, og at området sammenbindes bedre med handelslivet i Søndergade. Ændringerne forudsætter, at der kan opnås aftale med de berørte grundejere og virksomheder om forandringerne. Der pågår en positiv dialog herom. Hvis der ikke kan opnås enighed om ændringerne, indeholder midtbyplanen et alternativt forslag til udvikling af Hjallerup Centret. Da midtbyplanen har fokus på realiserbarhed bygger den resterende del af planen for Hjallerup Centret på de eksisterende ejendomsgrænser, så de enkelte ejendomme kan udvikles uafhængigt af hinanden.

Planen for Hjallerup Centret giver desuden mulighed for en væsentlig fortætning af området med boliger. I alt gives der mulighed for at fortætte Hjallerup Centret med ca. 100 etageboliger, der vil bidrage til at skabe liv og aktivitet i området. Der er tale om et stort antal boliger, der vil skulle realiseres over en længere årrække.

Midtbyplanen er ikke i sig selv byggeretsgivende. Der vil derfor skulle ske en efterfølgende kommune- og lokalplanlægning forud for realisering af ændringerne af Hjallerup Centret. I lokalplanlægningen vil der blive taget stilling til flere detaljer for omdannelsen, herunder arkitektur, friarealer mv.

Trafik- og byrumsprojekt i Søndergade

Midtbyplanen indeholder et konkret trafik- og byrumsprojekt for Søndergade, der understreges som bymidtens primære handelsstrøg. Centralt i Søndergade etableres en ny busterminal, der kan fungere som et moderne mobilitetsknudepunkt. Busterminalen etableres midt på Søndergade med perroner, hvor bil- og cykeltrafik ledes omkring. Busterminalen medvirker til at sænke hastigheden i bymidten, der omkring busterminalen reduceres til 15 km/t.

Et gennemgående tema til borgerworkshoppen i februar 2020 var ønsket om at skabe en sikker skolevej fra vestbyen gennem midtbyen - særligt med fokus på krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej. I midtbyplanen foreslås vigepligten i krydset ændret, så man fremover skal holde tilbage fra Søndergade. Krydset sikres med en hævet flade, og der laves fodgængerovergange og cykelbaner over krydset og frem til Gl. Markedsvej. Midtvejs på Gl. Markedsvej føres skolevejen ind til stien gennem Hjallerup Centret. På den måde skabes der en bedre forbindelse frem til Algade og videre frem til skolen og idrætscentret.

Realisering af trafik- og byrumsprojektet i Søndergade skal ske i samarbejde med Brønderslev Forsyning, der skal udføre et separat kloakeringsprojekt i området. Brønderslev Forsyning kan opstarte deres anlægsarbejde i 2022. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø forventer ligeledes at kunne opstarte anlægsarbejdet for den kommunale del af projektet i 2022.

Fordebat og høring

Midtbyplanen kan udsendes i offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2021 til den 1. september 2021. Der planlægges den 24. august 2021 afholdt et borgermøde i Hjallerup, hvor midtbyplanen præsenteres. Høring om midtbyplanen fungerer samtidigt som en fordebat, jf. planlovens § 23c, da midtbyplanen efterfølges af kommuneplantillæg og lokalplan(er) for bl.a. Hjallerup Centret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Midtbyplan for Hjallerup og udsender planforslaget i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af planlægning for et byomdannelsesområde i Brønderslev Midtby


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

A/S Peder Nielsen Beslagfabrik og Museum MOSS ansøger om udarbejdelse af den nødvendige planlægning for realisering af udviklingsprojekterne i de gamle industribygninger ved Nørregade 25-35 i Brønderslev. Derudover besluttede Byrådet på møde den 26. maj 2021 at igangsætte planlægning for et nyt Hedelund i tilknytning til de gamle industribygninger.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan igangsættes lokalplan for hele området, med det formål at sikre en bæredygtig ramme for den fremtidige udvikling for alle parter.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes lokalplan for byomdannelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen modtog i januar en forespørgsel om igangsætning af den nødvendige planlægning for realisering af udviklingsprojekterne i PN's gamle industribygninger ved Nørregade 25-35 i Brønderslev. Der arbejdes med henholdsvis et nyt Museum MOSS samt kulturcentret "Fabrikken", der samlet set skal udgøre et nyt kultur- og foreningscenter i Brønderslev Midtby. Derudover har Byrådet besluttet, at det nye Hedelund skal være beliggende i tilknytning til museet.

Området udgør i alt ca. 30.000 m2 og er beliggende ud til Nørregade mod øst og afgrænses af Godsbanegade mod syd, Banevolden mod vest samt Tunnelgade og Rhododendronparken mod nord. Eksisterende bygninger udgør ca. 15.000 m2. Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for fremtidig produktionsvirksomhed samt kultur- og fritidsformål såsom museumsvirksomhed, teater, foreningslokaler og restauration.

Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet er i forbindelse med kommuneplan 2021 udlagt som byomdannelsesområde med det formål at sikre en fremtidig sameksistens for både produktionsvirksomhed samt mere støjfølsomme serviceerhverv. For et byomdannelsesområde gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

Udpegning som byomdannelsesområde giver mulighed for, at arealer, der er belastet med erhvervsstøj, udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter en lokalplans bekendtgørelse. Det giver mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området til kulturformål, der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Støj

PN fik i 2019 udarbejdet en støjrapport, der viser, at der kan blive udfordringer med at overholde støjgrænseværdierne i fremtiden, da produktionen skal sammenholdes med en fremtidig mere støjfølsom anvendelse såsom museum, restauration og teater. Lokalplanen skal være med til at sikre, at der etableres tilstrækkelige med støjbegrænsende foranstaltninger, med det formål, at PN i fremtiden kan opretholde produktionen.

Bevaringsværdige bygninger

De ældste industribygninger opført i perioden mellem 1899-1928 og er registreret som bevaringsværdige med en SAVE-værdi på 2, hvilket er den næsthøjeste bevaringsværdi. De udgør en del af Brønderslevs gamle fabrikker, som havde stor betydning i byens opblomstringsperiode. De gamle fabriksbygninger er typiske for deres tid og funktionen kan stadig aflæses i arkitekturen. Et flot eksempel på fabriksbygninger. Bygningernes originale udtryk er beholdt med de samme støbejernsvinduer, som kun er udskiftet få steder. Lokalplanen skal indeholde bevarende bestemmelser, der sikrer bygningernes oprindelige udtryk og sikres mod nedrivning.

Økonomi

Til udarbejdelse af lokalplan skal der hentes rådgiverbistand. Normal praksis er, at Brønderslev Kommune anmoder private bygherrer om at bekoste udgifter til dette jf. Planlovens § 13. Indenfor denne lokalplan er bygherrerne henholdsvis A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, Museum MOSS, Fonden Fabrikken samt Brønderslev Kommune. Museet og Fonden Fabrikken anmoder om, at hele lokalplanen bekostes af Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen bemærker, at der ikke er praksis for at afvige fra ovennævnte princip om bidrag til lokalplanudarbejdelse ved private bygherrer. Det vurderes, at en ændring af denne praksis kan medføre en utilsigtet præcedens, hvor private aktører i fremtiden kan undlade at bidrage til lokalplanudarbejdelse. Fagforvaltningen anbefaler, at alle 4 parter bidrager ligeligt til udarbejdelse af lokalplanen og at kommunens andel finansieres af Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at godkende igangsætning af lokalplan for byomdannelsesområdet,
 • at alle bygherrer bidrager økonomisk til rådgiverbistand til udarbejdelse af lokalplan, og
 • at kommunens andel finansieres af Økonomiudvalget via jordforsyningsområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

A ønsker, at kulturinstitutioner fritages for økonomisk bidrag til lokalplan.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af planlægning for det gl. stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har på møde den 12. august 2020 besluttet, at der skal påbegyndes en skitseplanlægning for det gamle stadionområde ved Brønderslevhallen i Brønderslev. Byrådet har efterfølgende godkendt Kommuneplan 2021 - 2033 der åbner op for, at op til halvdelen af området kan anvendes til boligformål.

Fagforvaltningen har udarbejdet et overordnet forslag til disponering af stadiongrunden i Brønderslev med fokus på rekreative områder, udvidelser af Brønderslevhallen og etablering af boliger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om lokalplanlægning for det gamle stadionområde i Brønderslev skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem godkendelse af Kommuneplan 2021 - 2033 fastlagt en ramme for det gamle stadionområde i Brønderslev, der muliggør etablering af boliger på op til halvdelen af området (ca. 1,9 ha.).

Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og har et areal ca. 3,9 ha. Stadiongrunden blev etableret i løbet 1920'erne og har sidenhen været anvendt til idræt (fodbold og atletik), rekreative formål og parkering under Brønderslev Marked. Efter at Brønderslev Idrætsforening flyttede ud af midtbyen har der været begrænsede idrætsaktiviteter i området. Stadionområdet grænser op til eksisterende parcelhusområde mod vest, nord og øst. Mod syd grænser området op til Brønderslevhallerne.

Området er i den nye kommuneplan for perioden 2021 - 2033 udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, nærrekreativt område, sports- og idrætsanlæg. Området kan anvendes både til boliger og rekreative formål. Halvdelen af rammeområdet (ca. 1,9 ha) skal friholdes til rekreative formål, der kan bygges anlæg til sports-, idræts- og fritidsformål i denne del af området. Området skal udbygges efter en samlet plan for boliger og rekreative aktiviteter.

For at afklare rammerne for den fremtidige udvikling af området har der været dialogmøder med relevante interessenter, så som Brønderslev Marked, Brønderslevhallerne, NIH m.fl. Gennem dialogen har fagforvaltningen modtaget følgende kommentarer/signaler:

 • Brønderslevhallerne har signaleret et behov for en fremtidig udvidelse i form af en ny hal. På den lange bane er der desuden et ønske om at afsætte arealer til en ny svømmehal.
 • Brønderslev Marked har fokus på, at området skal bibeholdes som grønt rekreativt området, hvor hele området kan anvendes til parkering under markedet.
 • Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) ønsker, at området også i fremtiden anvendes til rekreative formål og idræt.

Med afsæt i dialoger med interessenterne samt den nye kommuneplan, har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til en overordnet disponering af områder.

Beskrivelse af forslaget

I den nordlige ende af stadiongrunden udlægges der et område på ca. 1,5 ha til boligformål i form af tæt/lave boliger, hvilket betyder, at ca. 40 % af stadiongrunden anvendes til boligformål, og de resterende 60 % kan anvendes til rekreative formål, udvidelse af idrætshallen, parkering mv. Med en bebyggelsesprocent på 40 % vurderer fagforvaltningen, at der kan etableres mellem 35 og 45 tæt-lave boliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der udlægges ikke større rekreative områder indenfor byggefeltet, da det vurderes at det kommende boligområde får tilgang til de rekreative områder i den sydlige del af stadionområdet svarende til 50 % af etagearealer. Ved etablering af ca. 45 tæt/lav boliger svarer det til et rekreativt område på ca. 0,25 ha.

Der etableres en vejadgang til det nye boligområde fra Nørregade og op langs stadiongrundens vestlige skel. Vejadgangen anlægges således at den også kan anvendes som adgangsvej til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked.

Den sydlige del af området udlægges til område for rekreative formål og fremtidig udvidelse af Brønderslevhallerne. I lokalplanen skal det sikres, at det rekreative område indrettes således, at store dele af området kan anvendes til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked (5 dage pr. år). Fagforvaltningen vurderer, at området kan rumme 500 - 800 midlertidige parkeringspladser afhængig af, hvor stor del af det sydlige område som bebygges med idrætshaller mv.

Forslag til lokalplan udarbejdes af ekstern konsulent, og med et budget på op til 100.000 kr. Fagforvaltningen foreslår, at udgifterne til planlægningen finansieres over jordforsyningskontoen.

Alternative parkeringsmuligheder under Brønderslev Marked

Stadiongrunden har i en årrække været anvendt til parkering i forbindelse med Brønderslev Marked, og en delvis udbygning af området vil betyde en reduktion af parkeringsareal. NIH har i dag en græsplæne, som anvendes til parkering ved store arrangementer, og som vurderes at kunne rumme ca. 250 parkeringspladser. Desuden kan det overvejes om der evt. kan etableres midlertidig kantparkering i de omkringliggende boligområder i forbindelse med markedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at godkende igangsætning af lokalplan for den gamle stadiongrund i Brønderslev,
 • at der i den nordlige del af området kan udlægges et område på ca. 1,5 ha til boligformål
 • at resterende del af området skal anvendes til rekreativt formål, idrætshaller og midlertidig parkering, og
 • at udarbejdelse af lokalplanen finansieres af Økonomiudvalget.
Personale

Fagforvaltningen har i øjeblikket ikke kapacitet til selv at udarbejde forslag til lokalplan.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på op til 100.000 kr. skal finansieres af anlægspuljen til jordforsyning.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 9:

Peter Stecher, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel indstiller sagen til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen.

Simon Aagaard indstiller sagen til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen, men bemærker, at der er behov for igangsætning af lokalplan for Kærbyvej i Dronninglund, da der mangler kommunale byggegrunde i Dronninglund.

Johannes Trudslev og Hildo Rasmussen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes, da området ikke ønskes anvendt til boliger.

Poul Erik Andreasen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes nu, da der p.t. er rigeligt med kommunale byggegrunde i Brønderslev og manglende byggegrunde i Dronninglund. Sagen med igangsætning af en lokalplan for Kærbyvej, Dronninglund indstilles prioriteret højere end lokalplanen for Stadionanlægget i Brønderslev. Sagen ønskes i Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

A er imod igangsætning, da arealet ikke bør anvendes til boliger.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Deltagelse i Natur på Tværs


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

De nordjyske kommuner og Business Region North vil med det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs" fremme etablering af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs".

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som landsdelen er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i de senere år stået sammen for at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, ligesom der har været samarbejde på tværs af kommunerne med Grønt Danmarkskort, og helt i overensstemmelse med naturrådenes anbefalinger til det videre arbejde med at implementere Det grønne Danmarkskort. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

I denne måned har alle de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi og "Natur på tværs" kan ses som en konkret handling i forlængelse af denne strategi. I strategien står det klart, at de nordjyske kommuner vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs. Der er behov for en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Projektet kaldes for Natur på tværs af Nordjylland og er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og 10 nordjyske kommuner.

Projektet

Natur på tværs af Nordjylland er en ambitiøs satsning på at udpege og udvikle større og vildere natur i Nordjylland. Der satses på 4 overordnede sigtelinjer for de nye naturområder (de 4 S’er):

 • Storhed. Større områder med plads til vild og dynamisk natur.
 • Sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser, hvor der er højt til loftet og plads til både den vilde natur og mennesker.
 • Skabende (Værdiskabende) ved ikke bare at levere på natur og biodiversitet, men også ved at lagre kulstof og vand i landskabet, tiltrække nye borgere og turister samt danne en spændende ramme for undervisning og et aktivt friluftsliv.
 • Samarbejde både på tværs af kommunegrænser og normale fagskel, men også med de lokale kræfter, der skal lægge jord til de kommende naturområder.

På nationalt og internationalt plan er der stor fokus på at skabe mere plads til vild natur, hvilket blandt andet blev illustreret af den biodiversitetspakke på 880 mio. kr., som regeringen og støttepartierne præsenterede før jul. Natur på tværs af Nordjylland er hele regionens ambitiøse bud på, hvordan de nordjyske kommuner og BRN i fællesskab kan blive en aktiv del af dette arbejde. Målet med Natur på Tværs af Nordjylland er således at identificere en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive store og sammenhængende naturområder, og derefter at arbejde aktivt for at udvikle områderne som vilde naturområder.

Udvælgelse af områderne sker på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege områder med størst muligt potentiale for vild natur. BRN og de nordjyske kommuner vil på baggrund af rapporten søge at starte en række pilotprojekter i de mest værdifulde områder, i tæt samarbejde med borgerne i de relevante områder. Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

Natur på tværs af Nordjylland skal ikke kun bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur. Der vil også være en række positive, afledte effekter af store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved at kompensere for ophør af dyrkning af arealer, som i dag ikke er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Vild natur er endvidere en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte projekter.

Organisering

Natur på tværs organiseres som et tværkommunalt netværk inden for de eksisterende rammer. Organisationen er afhængig af en engageret indsats i alle de deltagende kommuner og organiseringen er jf. bilag opdelt i:

 • Politisk niveau: Projektet politiske ophæng sker i regi af BRN, hvor projektet er en del af Strategi og handlingsplan 2020.
 • Kommunalt netværk: Består af en repræsentant fra hver af de nordjyske kommuner, som fungerer som kontaktperson mellem arbejdsgruppen og kommunerne. Er ansvarlig for videreformidling intern i egen kommune og for, at relevante data, kontakter og ideer formidles tilbage til arbejdsgruppen.
 • Styregruppe: Består af arbejdsgruppen samt de nordjyske tekniske chefer. Cheferne sikrer forbindelse til det samlede chefniveau og videreformidling til det politiske niveau.
 • Arbejdsgruppe: Består af fem personer, som repræsenterer de kommunale naturmedarbejdere og NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser). Denne gruppe fungerer som koordinerende arbejdsgruppe og varetager den daglige projektledelse.

Den videre proces

Natur på tværs af Nordjylland er godkendt i BRN’s bestyrelse og skal nu formelt godkendes i de 10 kommuners byråd. Herefter vil arbejdsgruppen udarbejde en mere konkret projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan projektet foldes ud over hele regionen. Herunder vil der blive opstillet en række kriterier for, hvordan områder kan kvalificere til projektet, en tidsplan samt en plan for formidling og kommunikation af projektet. Projektbeskrivelsen skal godkendes i efteråret 2021 af BRN’s bestyrelse og de enkelte kommuners byråd. Herefter forventes projektet at have formel opstart 1. januar 2022.

Når projektet i foråret 2021 er politisk godkendt, vil arbejdsgruppen og BRN’s sekretariat præsentere idéerne og det faglige grundlag bag Natur på tværs af Nordjylland for offentligheden via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland. Kampagnen vil rette sig mod lokale og nationale medier samt de sociale medier.

Økonomi

Deltagelse i projektet er gratis, men pga. manglende ressourcer i den tværgående arbejdsgruppe har de bedt om 10.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Disse midler kan evt. bevilges af puljen til Det Grønne Råd.

Projektet kræver deltagelse af en koordinator i forhold til at varetage det kommunale netværk samt repræsentation af de kommunale naturmedarbejdere og kommunens NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser).

I det omfang der skal iværksættes lokale initiativer, der kræver kommunal medfinansiering eller øget ressourceforbrug, fremsendes der en separat sag til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at Brønderslev Kommune tilmelder sig det tværkommunale projekt "Natur på tværes". Herunder

 • at Brønderslev kommune indgår som partner i Natur på tværs af Nordjylland,
 • at der udarbejdes en fælles projektbeskrivelse til politisk godkendelse i efteråret 2021, og
 • at der efter den politiske godkendelse gennemføres en oplysningskampagne om projektet
Personale

Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,1 årsværk til opgaven i henhold til organiseringsplanen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fælles I/S for AVV I/S og Reno-Nord I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I løbet af foråret 2021 har det været drøftelser om et tættere samarbejde og en mulig fusion mellem AVV I/S og Reno-Nord I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om det kan godkendes, at der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) med virkning fra den 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

I den nationale klimaplan/forligsaftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der lagt op til, at mængderne af affald skal reduceres, og at ressourcerne skal bruges klogere, smartere og mere ansvarligt. Der er stort fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, mens affaldsforbrænding skal begrænses.

For at stå stærkere og være bedre rustet til de nye krav og en eventuel kommende liberalisering igangsatte ejerkommunerne (Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord) bag AVV I/S og I/S Reno-Nord i april 2021 en analyse af mulighederne for et øget samarbejde mellem selskaberne.

Kommissoriet for analysen indeholdt to spor:

 1. Afdækning af potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde.
 2. Afdækning af rammerne for et tættere fællesskab, herunder en egentlig fusion mellem hele eller dele af selskaber for at modne de to selskaber til en fremtid, hvor markedet kommer til at spille en større rolle.

Potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde

Et øget samarbejde, vil give mulighed for at høste nogle rationaler, ligesom der også vil være potentiale for nye løsninger ift. cirkulær økonomi og grøn omstilling:

 • Opnå større volumen i fraktioner, hvilket giver bedre muligheder for afsætning
 • Udnytte kapacitet på deponi, affaldsforbrændingsanlæg mere optimalt
 • Ruste kommuner og selskaber bedre til en eventuel kommende liberalisering, ændret lovgivning mv.
 • Sikre at restaffaldet skal brændes der, hvor der er behov for energi.
 • Opskalere igangværende aktiviteter, så de kan komme flere borgere til gavn.
 • Udvikle fremtidens grønne løsninger, f.eks. carbon capture, grønne brændsler mv. bl.a. med fokus på at tiltrække investeringer og skabe nye job.

Uanset valg af samarbejdsmodel er det overordnet set vigtigt, at samarbejdet skal være fleksibelt, så kommunerne hver især kan deltage i de dele af samarbejdet, de finder interessant. For at forløse de nævnte rationaler og potentialer er det dog samtidig vigtigt, at alle kommunerne kommitter sig og udnytter mulighederne for at samarbejde om flere fælles løsninger end dem, der i dag varetages af I/S AVV og Reno-Nord I/S.

Det er samtidig vigtigt, at modellen giver plads til lokalt politisk og frivilligt engagement og perspektiver. Det fremtidige samarbejde rummer respekt for lokalsamfundene i Nordjylland og omfavner lokalt politisk og frivilligt engagement, så hver kommune kan levere og forme det serviceniveau, som de ønsker.

Rammerne for et tættere fællesskab

Der er identificeret 3 mulige modeller for at styrke samarbejdet:

 • Model 1: De to nuværende § 60-fællesskaber (AVV I/S og I/S Reno-Nord) opretholdes uændret, og der fokuseres på øget samarbejde om udvalgte aktiviteter, fx fælles indkøb og udvikling ("Samarbejds-modellen")
 • Model 2: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber samles i ét § 60-fællesskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves af AVV I/S og I/S Reno-Nord ("I/S-modellen")
 • Model 3: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber indskydes i et aktieselskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves i AVV I/S og I/S Reno-Nord ("A/S-modellen")

Med baggrund i de identificerede potentialer og rationaler ved et øget samarbejde anbefales det, at der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2).

Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt er overdraget fra de enkelte kommuner til de to I/S´er, også vil være det ved et fælles I/S, medmindre de enkelte kommuner beslutter noget andet.

Den videre proces

Det er hensigten, at en ny struktur kan implementeres i forlængelse af kommunalvalget 2021. Der er derfor behov for, at ejerkommunerne træffer en beslutning om det videre arbejde inden sommerferien.

Under forudsætning af at indstillingen om at arbejde videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) godkendes, igangsættes de næste faser af arbejdet:

Fase 2 - august-september 2021: Konkretisering af den valgte model, afklaring af juridiske spørgsmål, organisationsstruktur (ejerskab, bestyrelse mv.), økonomi- og kontraktgennemgang, dialog med Ankestyrelsen mv.

Fase 3 – oktober 2021: Konkrete beslutninger, så der kan tages hensyn hertil ifm. konstitutionsforhandlingerne, forberedelse af dokumenter (vedtægter, åbningsbalance mv.), udarbejdelse af aftaler mv.

Fase 4 – januar 2022-?: Implementering, integration af ydelser, integration af organisationer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om model 2 som skitseret ovenfor kan godkendes med virkning fra den 1. januar 2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 16:

Sagen udsættes – udvalget føler sig ikke klædt på til at træffe beslutning i sagen.

Bestyrelsen i AVV har ikke drøftet sagen.

Sagen ønskes drøftet på Temamøde i Byrådet, hvor forslagene systematisk bliver gennemgået. Fordele / ulemper / fortjeneste ønskes skriftligt.

Dennis Kvesel ønsker endvidere muligheden for, at Brønderslev Kommune selv forestår opgaveløsningen belyst.

Beslutning

Der kan ikke tages stilling til fremtidig model med nuværende informationsniveau.

Administrativ deltagelse i arbejdsgruppe accepteres..

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til strategi for langtidsledige dagpengemodtagere


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 9. juni 2021 anbefalet forslag til en strategi for dagpengemodtagere, hvor målet er at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023.

Strategien indebærer en ansættelse af en uddannelsesambassadør i Job- og UngeCentret til at øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønsker igangsættelse hurtigst muligt. Alternativt sendes sagen til behandling i forbindelse med budget 2022.

Økonomiudvalget skal tage stilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønske.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 12. maj 2021 ønsket en beskrivelse af et investeringsforslag til håndtering af langtidsledighed og ansættelse af en uddannelsesambassadør.

Da Covid-19 kom til Danmark i foråret 2020, blev arbejdsmarkedet ramt af en nedlukning, som medførte en hurtig og eksplosiv stigning i antallet af dagpengemodtagere. I takt med sommerens genåbning aftog ledigheden igen, men antallet var fortsat højere i resten af 2020 end i 2019. Den udvikling har medført, at der i første kvartal af 2021 har været flere ledige end tidligere. Herudover er der sket en stigning i langtidsledigheden blandt dagpengemodtagerne, som betyder en større gruppe af ledige vurderes at have behov for en særlig indsats for at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet igen og undgå at falde ud af dagpengesystemet på længere sigt. Fra april 2019 til april 2021 er antallet af langtidsledige i Brønderslev Kommune steget med 181 % svarende til 96 fuldtidspersoner. På regionsplan er antallet i perioden steget med 134 % og på landsplan med 145 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har i forlængelse af ovenstående udarbejdet et forslag til en strategi for dagpengemodtagere i Brønderslev Kommune. Strategien har til formål at nedbringe og forebygge langtidsledighed, forebygge langtidsledige falder ud af dagpengesystemet samt øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen med målet om at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023.

Strategiens indsatser består af to forskellige indsatsspor:

 • Spor 1: Indsats i det forebyggende arbejde for at undgå langtidsledighed med fokus på at motivere ledige til uddannelse og opkvalificering som en vej tilbage på arbejdsmarkedet
 • Spor 2: Indsats for allerede langtidsledige (ledige med cirka 1 års varighed), hvor aktiviteterne i ledighedsforløbet øges i et intensiveret forløb med opkvalificering, forløb hos eksterne aktører, virksomhedsrettede tiltag og samtaleforløb i Job- og UngeCentret

Den 28. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale med en række initiativer til at styrke og forbedre langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag. Aftalens elementer udmøntes i strategiens indsatsspor 2.

Et væsentligt indsatselement i strategien er uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen. Her er en af de nuværende udfordringer de lediges motivation til uddannelse og opkvalificering, som kan skyldes dårligere erfaringer fra tidligere uddannelsesforløb, alder mv. Med strategien foreslås en investering i ansættelsen af en uddannelsesambassadør, hvor erfaringerne på landsplan har vist, at en uddannelsesambassadør kan øge uddannelsesindsatsen markant. Det sker ved at:

 • Styrke samarbejdet og øge koordinationen mellem de lokale a-kasser og Job- og UngeCentret
 • Rådgive, vejlede og motivere ledige om mulighederne for uddannelse og voksenlærlingeordningen uanset ledighedslængde
 • Øge kendskabet til uddannelses- og opkvalificeringsmulighederne på tværs af ydelser
 • Indgå i samarbejde med medarbejdere med tæt kontakt til virksomheder om at skabe praktikpladser og voksenlærlingeforløb for ledige

Med uddannelsesambassadøren investeres i en ekstra medarbejderressource over en 2-årig periode. Udgiften forventes at blive indhentet via ydelsesbesparelser i reduktionen af antallet af langtidsledige dagpengemodtagere.

Strategien vil kvartalsvis blive fulgt op på udvalgsmøder i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med opfølgninger på beskæftigelsesplaner. Yderligere vil der også blive fulgt op på strategien i samarbejdet med faglige organisationer og a-kasser under FH Brønderslev (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at sagen sendes til behandling i forbindelse med budget 2022.

Personale

Forslaget medfører ansættelse af en uddannelsesambassadør i 2 år.

Økonomi

Udgiften finansieres samtidig med en nedgang i forsørgelsesudgifter.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. juni 2021, pkt. 8:

Det indstilles, at forslaget godkendes til igangsætning hurtigst muligt. Alternativt sendes sagen til behandling i forbindelse med budget 2022.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Godkendt iværksat hurtigst muligt .

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Nedrivning af almene boliger Skelgårdsvej skema B


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema B for renovering af afdeling 83 i Asaa og nedrivning af 8 boliger i Agersted til godkendelse.

Byrådet har på mødet 25. november 2020 godkendt skema A for projektet.

Byrådet skal tage stilling til, om skema B kan godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema B for renovering af afdeling 83 i Asaa og nedrivning af 8 boliger i Agersted til godkendelse.

Renoveringen af boligerne indebærer energiforbedrende tiltag, separatkloakering og udbedring af sætningsskader. Alt sammen skal være med til at gøre boligerne mere attraktive på udlejningsmarkedet. Ligeledes er der i forbindelse med renoveringen lagt op til, at 8 boliger i Agersted bliver revet ned, fordi de ikke kan udlejes.

Afdeling 83 har godkendt helhedsplanen på beboermødet den 15. december 2020, Repræsentantskabet har godkendt helhedsplanen den 8. december 2020, og dermed er beboerdemokratiet overholdt i sagen. Indenrigs- og Boligministeriet har godkendt nedrivningen den 3. maj 2021.

Sundby-Hvorup Boligselskab regner med at begynde byggeriet den medio august 2021.

Økonomien i støttede arbejder efter licitation ser ud som følger:

Skema A

Skema B

Byggeomkostninger

13.442.625 kr.

15.123.675 kr.

Omkostninger

3.412.753 kr.

3.748.217 kr.

Gebyrer

176.067 kr.

201.866 kr.

Samlede byggeomkostninger i alt

17.031.445 kr.

19.073.758 kr.

Egenfinansiering

4.554.053 kr.

5.167.645 kr.

Samlet anskaffelsessum iht Landsbyggefondens regulativ

12.477.392 kr.

13.906.113 kr.

Difference mellem skema A og B skyldes øgede udgifter til materialer og håndværkerudgifter.

Forvaltningen finder det ikke alarmerende, at udgifterne er steget, idet materialepriserne på nuværende tidspunkt generelt er stigende i byggebranchen.

Den samlede økonomi i helhedsplanen består af både støttet og ustøttet byggeri. Den samlede økonomi ser ud som følger:

Renoveringsudgifter Skema A

Renoveringsudgifter Skema B

Støttede og fordelte arbejder

17.031.000 kr.

19.074.000 kr.

Ustøttede realkreditlån

2.655.000 kr.

4.226.000 kr.

Egenfinansiering og tilskud

4.640.000 kr.

4.640.000 kr.

Sundby-Hvorup Boligselskab søger om 100 % garantistillelse for 23.300.000 kr. Begrundelsen er, at der endnu ikke er indhentet finansieringstilbud. Det har ikke været muligt, da Landsbyggefonden fortsat er i gang med at fordele de støttede og ustøttede arbejder. Forsinkelsen hos Landsbyggefonden skyldes nye retningslinjer, som ikke er endeligt implementeret.

Staben foreslår, atByrådet godkender skema B og stiller garanti for 23.300.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen kommentarer til garantistillelsen på 23.300.000 kr. og tager dette til efterretning. Renoveringen på i alt 1.000.000 kr. fordeles efter 1/5 ordningen, således at Brønderslev Kommune finansierer 200.000 kr. I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til renovering/nedrivning af boliger i Agersted, som kan finansiere udgifterne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Opførelse af 17 familieboliger Moltkes Alle - skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af afdeling 80 Moltkes Alle skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 17 almene familieboliger, beliggende Moltkes Alle Dronninglund på del af matr.nr. 4ex Dronninglund Hgd., Dronninglund

De 17 boliger har et gennemsnitlige areal på 89 m2. Det samlede boligareal er i alt 1.513 m2

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 17 almene familieboliger, samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 31.506.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af afdeling 80 Moltkes Alle skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 17 almene familieboliger, beliggende Moltkes Alle Dronninglund på del af matr.nr. 4ex Dronninglund Hgd., Dronninglund.

De 17 boliger har et gennemsnitlige areal på 89 m2. Det samlede boligareal er i alt 1.513 m2

Anskaffelsessummen er opgjort til 31.506.000 kr. fordelt som følger:

Grundudgifter

5.920.000 kr.

Entrepriseudgifter

22.117.000 kr.

Omkostninger

3.000.000 kr.

Gebyr

468.000 kr.

I alt

31.505.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

28.355.000 kr.

Grundkapital

2.520.000 kr.

Indskud

630.000 kr.

I alt

31.505.000 kr.

Skema A er vedlagt i sin helhed til dagsordenspunktet. Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger i, de udgifter, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen. Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Landsbyggefonden udbetaler grundkapitallån, når der foreligger dokumenterede afholdte udgifter for grundkøb og byggeriets projektering og udførelse, og der er etableret den fornødne pantsikkerhed eller stillet sikkerhed for, at denne kan opnås. – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 80.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Staben foreslår, at Byrådet giver tilsagn til byggeri af 17 almene familieboliger med en grundkapital på 2.520.000 kr. og godkender den samlede anskaffelsessum for boligerne på 31.506.000 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen indvendinger til, at Brønderslev Kommunen kommer med grundkapital på 2.520.000 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Finansieringen sker via kommunens kassebeholdning.

Der er ingen bemærkninger til garantistillelse for Realkredit 28.355.000 kr., da det er normal praksis.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Opførelse af 47 nye boliger Banegårdspladsen - skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 47 almene familieboliger, beliggende Banegårdspladsen, Brønderslev del af matr.nr. 7000ev V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

De 47 familieboliger har en størrelse på mellem 85 og 85,7 m2 Det samlede boligareal er planlagt til i alt ca. 4.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 47 almene familieboliger, samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 87.742.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 47 almene familieboliger, beliggende Banegårdspladsen, Brønderslev del af matr.nr. 7000ev V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

De 47 familieboliger har en størrelse på mellem 85 og 85,7 m2 Det samlede boligareal er planlagt til i alt ca. 4.000 m². Skitsetegninger er vedlagt som bilag.

Boligerne opføres som lejligheder oven på et stueplan til erhverv. Erhvervsdelen bliver på privat ejerskab. Den samlede finansieringsmodel er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Anskaffelsessummen er opgjort til 87.742.000 kr. fordelt som følger:

Grundudgifter

11.256.000 kr.

Entrepriseudgifter

69.721.000 kr.

Omkostninger

5.424.000 kr.

Gebyr

1.341.000 kr.

I alt

87.742.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

78.968.000 kr.

Grundkapital

7.019.000 kr.

Indskud

1.755.000 kr.

I alt

87.742.000 kr.

Skema A er vedlagt i sin helhed til dagsordenspunktet. Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen. Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Landsbyggefonden udbetaler grundkapitallån, når der foreligger dokumenterede afholdte udgifter for grundkøb og byggeriets projektering og udførelse, og der er etableret den fornødne pantsikkerhed eller stillet sikkerhed for, at denne kan opnås. – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 219.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

De afvigelser der i forhold til ABT finder forvaltningen ikke problematiske, idet Kuben Management har redegjort for dem i de vedlagte bilag AB fravigelser og begrundelser for fravigelser.

Staben foreslår, at Byrådet giver tilsagn til byggeri af 47 almene familieboliger med en grundkapital på 7.019.000 kr. og godkender den samlede anskaffelsessum for boligerne på 87.742.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagens økonomi herunder finansiering har Økonomiafdelingen ingen indvendinger til den finansiering, som Brønderslev Kommune skal yde. Her er der tale om 7.019.000 kr. i grundkapital svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Finansiering heraf foregår via kommunes kassebeholdning.

Der ingen bemærkninger til den garantistillelse, som Brønderslev Kommune skal stille med, op til 100 % af realkreditlånet på 78.968.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Fælleskommunal borgerrådgivningsfunktion


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til etablering af borgerrådgivningsfunktion, evt. som en fælleskommunal borgerrådgiverfunktion mellem Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for budget 2021 fremgår følgende:

"Uvildig instans for borgere og ansatte

For at fremme borgernes og ansattes muligheder for at bringe evt. uhensigtsmæssigheder og ulovligheder frem i lyset, skal mulighederne for at etablere en uvildig part, der kan bringe sager videre, undersøges. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner, der har lignende ordning, og der foretages en vurdering af juridiske aspekter m.m. "

I henhold til kommunestyrelsesloven kan Byrådet gennem styrelsesvedtægterne træffe bestemmelse om oprettelse af en Borgerrådgivningsfunktion i kommunen. Styrelsesloven giver mulighed for, at to eller flere kommuner kan indgå samarbejde om organisering og fælles drift

Ifølge lovens ordlyd er borgerrådgiverfunktionens opgaver afgrænset til:

 • rådgivning og vejledning af borgerne, og
 • tilsyn med kommunens administration.

Borgerrådgiverfunktionens rådgivning og vejledning skal ses som et supplement til kommunens generelle vejledningspligt, da borgere i princippet bør kunne henvende sig til kommunens forvaltning for at få den nødvendige vejledning om reglernes betydning, hvordan borgerne kan opfylde lovgivningens krav, og hvilken afdeling/myndighed der er den rette for dem at henvende sig til.

Borgerrådgivningsfunktionens rådgivning og vejledning vil især kunne understøtte i de situationer, hvor dialogen mellem borger og forvaltningen, af en eller anden grund, er svær.

Tilsyn med kommunens administration kan bl.a. være i form af undervisning, rådgivning og vejledning af forvaltningens ansatte og generelle undersøgelser af forvaltningens sagsbehandling, og dermed bruges aktivt til organisatorisk læring og udvikling.

Borgerrådgiverfunktionen er alene rådgivende og vejledende, da borgerrådgiverfunktionens ikke kan træffe deciderede afgørelser.

Brønderslev Kommune har i foråret været i dialog med andre nordjyske kommuner om mulighederne for at etablere en fælles borgerrådgivningsfunktion. Vurderingen er, at et samarbejde er nødvendig for at opnå tilstrækkelig volumen og erfaring. Aalborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er således bemandet med 1 fast medarbejder, samt et mindre antal studentermedhjælpere, I Rebild og Mariagerfjord Kommuner varetages funktionen af medarbejdere der også varetager andre opgaver.

Resultatet dialogen er, at Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner, arbejdere videre med undersøgelse af muligheden for at etablere en fælles kommunal Borgerrådgivning.

Med vedtagelsen af finansloven 2021 blev det besluttet at oprette en ansøgningspulje til etablering af kommunale borgerrådgivningsfunktioner.

Der er afsat i alt 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 fordelt på 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i de efterfølgende 3 år.

Puljen åbnes 8. juni og ansøgningsfristen er 11. august 2021.

Kommuner der ikke i forvejen har en Borgerrådgivningsfunktion, har første prioritet.

Tilskuddet kan ydes til flere kommuner, som ønsker at dele en borgerrådgivningsfunktion.

Ved etablering af en fælles kommunal Borgerrådgivning mellem de 4 kommuner, vil en forventelig normering være ca. 2 medarbejdere, svarende til en ½ tids stilling pr. kommune, og funktionen forventes hovedsageligt at kunne finansieres af tilskud fra puljen de første 3 år.

Inden der arbejdes videre med evt. fælleskommunal borgerrådgiver, ønskes Økonomiudvalgets principielle stillingtagen til, hvorvidt der skal etableres en sådan. Såfremt der er positiv indstilling, forventes funktionen at kunne etableres ultimo 2021.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der arbejdes videre med fælles kommunal løsning, såfremt det besluttes at etablere borgerrådgivningsfunktion, samt at der ansøges om tilskud fra ansøgningspulje til etablering af kommunale rådgivningsfunktioner.

Beslutning

Godkendt at der arbejdes videre med fælleskommunal borgerrådgiver, og at der ansøges om tilskud fra ansøgningspulje.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Ansøgning om tilskud til bogudgivelse


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Brønderslev.

Sagsfremstilling

Ove S. Johansen, Tonny Bistrup og Jens Otto Madsen arbejder pt. på en bog med sjove og oplysende historier om Brønderslev.

Der bliver tale om et værk i 3 bind til en samlet pris af 250 kr. pr. sæt.

Udgiverne anmoder om tilsagn fra Brønderslev Kommune om køb af en antal sæt.

Brønderslev Kommune har tidligere indkøbt 50 eksemplarer af udgivelserne fra Museerne (15.800 kr.) og fra Lars Gjedsig (6.400 kr.). Beløbet er finansieret af den afsatte pulje til markering af købstadsjubilæet. Bøgerne tænkes anvendt til gaver til relevante formål.

Det afsatte beløb til markering af købstadsjubilæet er disponeret til aktiviteter, hvorfor borgmesteren har givet afslag på støtte til den 3. bogudgivelse.

Udgiverne har anmodet om, at sagen drøftes i Økonomiudvalget med henvisning til, at der tidligere er givet støtte til lignende formål. Et køb på 50 sæt vil koste 12.500 kr., og udgiverne foreslår, at beløbet evt. kan optages i budget 2022, såfremt puljen til købstadsjubilæum er anvendt.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet kan finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Alternativt kan beløbet betales på Byrådets repræsentationskonto.

Beslutning

Der gives afslag.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering om foreløbigt program for markering af byjubilæum

Orientering om status på SMASK festival

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Lukket punkt: Skolernes arbejde med trivsel og forebyggende foranstaltninger


Beslutning

Drøftet.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Der gennemføres yderligere undersøgelse af den største forurening.

Efterfølgende tages der stilling til udbudsform.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


21. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering om problematiske personalesager


Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid


Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Der indgås dialog med Børne- og Ungeudvalget om fremtidig anvendelse af sagsbehandlingssystem.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer