Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 25. august 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er under udfasning i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi. Et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 vil være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 30. juni 2021.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 30. juni 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 7,4 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,6 mio. kr., der fordeler sig med 1,7 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 mio. kr. på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget - her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med kviktest på kommunens skoler i alt 3,0 mio. kr. Opgaven koster ca. 0,6 mio. kr. pr. måned med det nuværende setup.

Ældreomsorgsudvalget har samlet 1,9 mio. kr. i merudgifter til Covid-19.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,1 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,9 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter, der skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 18,0 mio. kr., området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 21,5 mio. kr., som fordeler sig med 12 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 4,0 mio. kr. øvrige ydelser, 5,3 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter, 0,5 på integrationsområdet samt 0,5 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 2,8 mio. kr. i merudgifter på Unge og Familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdets Myndighed, der vedrører nye sager på borgere, der kommer udefra samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en driftsudgift til at blive registreres som en kapitalpost jf. nye konteringsregler fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives en tillægsbevilling vedr. modtaget tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 576.000 kr. - som fordeles med 432.000 kr. på Ældreomsorgsudvalget og 144.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært engangsudgiften til retssagen på ældreområdet.

Den forventede udfordring på manglende refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager vurderes samlet set at være væsentligt mindre end først antaget, men påvirkningen på de enkelte områder er uens, jf. oversigten i sammenfatningen.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. august 2021, pkt. 9:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 4:

Udvalget indstiller, at udgiften til retssagen på 6,3 mio.kr. tillægsbevilges af kommunekassen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 19. august 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2021, pkt. 5:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget udtrykker kritik af, at forklaringerne på overskridelserne i budgetopfølgning 1 ikke var tilstrækkeligt præcise, men hæfter sig ved, at forklaringerne i budgetopfølgning 2 er bedre belyst.

Beslutning

Stabens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - opmærksomhedsliste, Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Den totale opmærksomhedsliste behandles i forhandlingsudvalget (ØK, O og Lars Bisgaard) den 25. august 2021, hvor det politisk besluttes hvilke punkter der skal indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling.

Direktionen deltager i behandling af dette punkt

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen indenfor ØK's område.

Personale

Ingen.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


5. Konsekvens i budget 2021 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2020 og 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL's seneste skøn har pris- og lønudviklingen mellem år 2020 og 2021 været højere end den skønnede udvikling, der blev anvendt til udarbejdelse af budget 2021.

Økonomiafdelingen har beregnet forskellen mellem den skønnede udvikling anvendt i budget 2021 og KL's seneste skøn på pris- og lønudvikling mellem 2020 og 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om budget 2021 skal korrigeres for forskellen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af budget 2021 baseret på KL's seneste skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2020 og 2021.

For Brønderslev Kommune giver det en større pris- og lønfremskrivning på 1,3 mio. kr. i budget 2021. Heraf vedrører 1,1 mio. kr. en større lønfremskrivning, og 0,2 mio. kr. vedrører en større fremskrivning af priser (varekøb og tjenesteydelser).

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Staben foreslår, at Byrådet tager stilling til, om budget 2021 skal korrigeres for den ændrede pris- og lønfremskrivning.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 7:

Direktionen anbefaler at der foretages en regulering på lønningerne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2022, DUT kompensation 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2022 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2021. Brønderslev Kommune modtager 3,370 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager 3,370 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022, der har konsekvenser i 2021.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Staben foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,370 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 6:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. DGNB – Certificering af bygninger


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at mulighederne for at anvende DGNB- certificering af de kommunale bygninger skulle undersøges og vurderes.

Der er udarbejdet en beskrivelse af ordningen samt af, hvordan den i givet fald kunne igangsættes i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal arbejde videre med DGNB-certificeringsordningen, i forbindelse med nybyggeri.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at følgende skulle vurderes:

Certificering af nye bygninger

Byrådet ønsker at sikre en god, bæredygtig og omkostningseffektiv drift af kommunens ejendomsmasse.

Derfor ønsker Byrådet, at der skal ske en vurdering af, hvorvidt der skal ske DGNB- certificering af bygninger forud for opførsel.

Herved går Brønderslev Kommune forrest i den grønne omstilling, og viser at Brønderslev Kommune gennem tanke og handling udviser bæredygtig adfærd.

På længere sigt ønsker Byrådet endvidere, at den eksisterende bygningsmasse vurderes DGNB-certificeret i takt med at bygningsmassen renoveres.

DGNB-certificeringsordningen er bygget op omkring 6 hovedområder – Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og byggegrundens kvalitet.

Kriterierne opdateres løbende, i takt med at branchen får ny viden og praksis.

I hvilket omfang hovedområderne og kriterier skal indarbejdes, afhænger af bygherrens ambitionsniveau for certificeringen (sølv, guld eller platin), og niveauet skal fastsættes tidligt i projektfasen.

Der er imidlertid ikke mulighed for at fravælge et ”uinteressant” hovedområde, hvilket betyder, at det som bygherre er vigtigt at vurdere, hvorvidt ordningen vil skabe værdi i det enkelte projekt.

Sidestilles den aktuelle DGNB-ordningen med gældende bygningsreglement - BR18, vil man erfare at der ikke er langt fra BR18-krav, til en sølv-certificering, såfremt selve DGNB-certifikat ikke er afgørende.

Ordningen er igennem hele projektfasen forbundet med væsentlige udgifter til rådgiver, ekstern eller intern DGNB-auditør, entreprenører og DK-GBC (Green Building Council).

Ønsker man eksempelvis at opnå sølv eller guld, skal man forvente et ekstra honorar til rådgiver og auditør på mellem 300.000 - 500.000 kr. + ca. 200.000 kr. til entreprenøren.

Går man derimod efter platin skal man forvente et ekstra tillæg på ca. 100.000 kr. i rådgiverhonorar.

Omkostningsniveauet betyder, at DGNB-certificeringen er tiltænkt større projekter – eksempelvis over 1.000 m2 og/eller anlægssum minimum 15 – 20 mio. kr.

At arbejde med DGNB stiller store krav til den udførende entreprenør, da de igennem helt byggeperioden skal indsamle en omfattende mængde dokumenter, som senere skal overdrages til projektets auditør, i forbindelse med den endelige certificering, efter ibrugtagningen. Der ses derfor en tendens til, at DGNB-projekter for nuværende fravælges af den mindre entreprenørvirksomhed.

Ordningen er ikke ukendt for Brønderslev Kommune. I 2015 opnåede Sundhedshuset i Brønderslev, efter daværende DGNB-certificeringsordning, en guld-certificering. Skulle bygningen certificeres i dag, er det ikke givet, at samme certificering kunne opnås. Ordningen er på samme måde som f.eks. Bygningsreglementet en foranderlig størrelse, som løbende tilpasses og reguleres.

Staben foreslår, at såfremt DGNB-certificeringsordningen skal anvendes som certificeringsværktøj i Brønderslev Kommune, så skal fokus være på nybyggeri af større projekter. På nuværende tidspunkt er erfaringen med renoveringsprojekter og med bygninger i drift begrænset, og vurderes derfor ikke som en realistisk mulighed.

Personale

Ingen

Beslutning

Det indstilles, at der ikke indføres DGNB certificering, i stedet arbejdes der ud fra bedst mulig bæredygtighed indenfor gældende bygningsreglement.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsbevilling til investering i skærmbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021 blev der afsat anlægsmidler på 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg på ældreområdet. Der er indgået kontrakt med firmaet Viewcare, som leverer og implementerer skærmløsninger. Viewcare bruges af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvor målet er at omlægge fysiske besøg til skærmbesøg. Målet er over en fire års periode at omlægge 125 borgere til skærmbesøg. Det bemærkes, at der typisk vil være tale om en omlægning til både fysiske besøg og skærmbesøg, og efter en konkret vurdering kan der være tale om at øge antallet af skærmbesøg.

Status på igangsættelsen af Viewcare er, at der er opsat 88 skærme ude ved borgerne. Der foretages mellem 140-200 opkald om ugen. Et gennemsnitligt skærmopkald har en varighed af 2,6 minut.

Omstillingen til skærmbesøg tager tid, da det er en kulturændring både for borgere og medarbejdere. Omstillingen til skærmbesøg er udfordret af Covid-19, da det har taget tid fra projektet, men set i lyset af dette, er projektet kommet godt fra start.

De 2,1 mio. kr. forventes brugt i indeværende budgetår.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling afsat i budget 2021 til investering i skærmbesøg.

Personale

Indførelse af skærmbesøg betyder en omlægning af arbejdstimerne for personale og borgere. Personalet skal vænne sig til, at kontakten med borgerne ændrer sig ved overgang til skærmbesøg. På sigt forventes et øget brug af skærmbesøg at reducere behovet for personaletimer. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringen på SOSU-området og et stigende antal ældre i de kommende år.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


9. Agersted Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Agersted Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på maksimalt 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af 2 akkumuleringstanke samt etablering af elkedel.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Agersted Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på maksimalt 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af 2 akkumuleringstanke samt etablering af elkedel.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Agersted Varmeværk at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

De nuværende 2 akkumuleringstanke er 30 år gamle og udtjente, og ønskes derfor udskiftet med en ny tank. Denne tank forøges volumenmæssigt, da akkumuleringsbehovet har ændret sig siden opstillingstidspunktet for de nuværende tanke. Agersted Varmeværk har indsendt ansøgning om byggetilladelse. Denne afventer kommunens sagsbehandling.

Den ny elkedel skal give varmeværket en grønnere profil ved at reducere anvendelsen af fossile brændsler (naturgas), og dermed en lavere udledning af CO2. Samtidig giver elkedlen værket større fleksibilitet, fordi elkedlen kan producere billig varme, når elprisen er lav. Projektet er godkendt af Brønderslev Kommune i henhold til varmeforsyningslovens §4 samt projektbekendtgørelsens §3.

En eventuel kommunegaranti til Agersted Varmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Agersted Varmeværk for et lån i Kommunekredit med en restgæld pr. 31. juli 2021 på 1,598 mio. kr. Dette lån udløber i 2032.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Agersted Varmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projekterne - dog maksimalt 7,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

 • I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes Byråd.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sige en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

 • Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
 • Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
 • Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
 • Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
 • Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
 • Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til Byrådet, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Staben foreslår, at Byrådet godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har truffet beslutning om at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører, at de resterende aktiviteter i selskabet overdrages til AVV I/S, og at egenkapitalen på ca. 7,4 mio. kr. anvendes til etablering af en almennyttig fond, der skal understøtte interessentkommunernes klimapolitiske tiltag.

Byrådet skal tage stilling til, om indstillingen om ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. I 2019 blev væsentlige aktiviteter vedrørende behandling af farligt affald udskilt i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Tilbage i Modtagestation Vendsyssel I/S er aktiviteter vedrørende klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møder den 9. februar 2021 og 16. marts 2021 besluttet at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves, og at de tilbageværende aktiviteter overdrages til AVV I/S. Ophævelsen kræver enighed blandt interessentkommunerne.

Der er i forbindelse med arbejdet med ophævelse af selskabet lavet vurdering af ”ejerskabet” af den egenkapital, der er oparbejdet i selskabet. Det er juristernes vurdering, at kommunernes provenu ved ophævelsen er til kommunernes frie disposition, da egenkapitalen kan henføres til kommunernes indskudskapital med en forrentning fra stiftelsen i 1988.

Egenkapitalen udgør ved afslutning af regnskabsåret 2020 7.366.560 kr.

Egenkapitalen skal ved ophævelse af selskabet fordeles efter indbyggertallet i interessentkommunerne pr. 31.12.2006.

Kommunernes andele 31.12.2020

Kommune

Antal indbyggere

%-fordeling

Andel af egenkapital, kr.

Brønderslev

20.116

13,29

979.200

Frederikshavn

62.816

41,50

3.057.600

Hjørring

67.162

44,38

3.269.000

Læsø (60 %)

1.249

0,83

60.760

Brønderslev Kommunes ejerandel er relativt mindre end de andre kommuners, fordi tidligere Dronninglund Kommune ikke var interessent i 2006, mens de tidligere kommuner fra før kommunalreformen alle blev en del af Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner.

Bestyrelsen indstiller ligeledes til interessentkommunernes godkendelse, at de midler, der tilvejebringes ved ophævelse af selskabet, indskydes i en fond, der har det formål at understøtte kommunerne i klimapolitiske tiltag i relation til FN’s Verdensmål for miljø.

Der arbejdes hen imod, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører ved udgangen af 2021, svarende til udgangen af byrådsperioden. Der er stadig udarbejdet budget for 2022 for Modtagestationen. Det skyldes, at dette budget - hvis ophøret godkendes - så umiddelbart kan bruges som et tillægsbudget for AVV. Eller alternativt, at der foreligger et budget for 2022, hvis ophøret ikke godkendes.

Bestyrelsens forslag til formål for fonden

 • Fonden skal generelt fremme projekter og tiltag til cirkulær økonomi og klimapolitiske mål i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner.
 • Fondens formål er at hjælpe og understøtte kommunale tiltag, der sikrer størst mulig cirkulær økonomi og fremmer kommunernes klimamålsætning i relation til FN’s Verdensmål for miljø.
 • Det er yderligere et formål at bidrage til genbrug af affald på nye måder, der tilgodeser, at affaldsprodukter behandles, genbruges og på nye måder anvendes i projekter, der understøttes af fonden.
 • Det er ligeledes et formål at understøtte initiativer, der samtidig fremmer, at personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse i ordinære vilkår, herunder at kompetenceudvikle personer, kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Fonden kan opfylde målet ved at yde bidrage til projekter, projektbeskrivelser, fundraising m.v., der forbedrer miljøforhold og skaber nye arbejdspladser. Det er en betingelse for bidraget, at kommunerne selv bidrager med midler.
 • Fondens midler kan udelukkende anvendes til kommunale og almennyttige formål, der grundlæggende skal komme borgerne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner til gode. Midlerne tilstræbes geografisk fordelt efter indbyggertallene i kommunerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om følgende punkter kan godkendes:

 1. At bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S bemyndiges til at overdrage driftsaktiviteter til AVV I/S.
 2. At Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves.
 3. At midlerne fra ophævelsen af Modtagestation Vendsyssel I/S fra kommunerne indskydes i en fond.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse

Flertallet indstiller, at der ikke laves en fond, men at pengene udbetales.

Hildo Rasmussen ønsker, at der laves en fond.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i Teknik- og Miljøudvalget.

Lene Hansen ønsker, at de kommunale midler øremærkes til det formål, som fonden var tiltænkt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om årsberetning 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK//BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2020.

Årsrapporten viser et overskud på 572.000 kr. Den blev godkendt på møde i bestyrelsen den 1. juni 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling af, sortering og omemballering af øvrigt farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. De tilbageværende aktiviteter er behandling af klinisk risikoaffald og tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Resultatopgørelse i årsrapporten (i kr.):

Indtægter i 2020

4.279.039

Andre driftsindtægter (se note 1 s. 17 i årsrapporten)

674.991

Indtægter i alt

4.954.030

Omkostninger i 2020

5.170.893

Andre driftsomkostninger (husleje og omkostninger til produktion)

58.204

Omkostninger i alt

5.229.097

Resultat før afskrivninger

-275.067

Afskrivninger

0

Resultat før finansielle poster

-275.067

Finansielle nettoindtægter

847.143

Årets resultat

572.076

Posten finansielle nettoindtægter omfatter bl.a. udbetalt udbytte fra det udskilte MV Farligt Affald A/S.

Egenkapitalen pr. 31. december 2020 er opgjort til 7.366.560 kr.

I tidligere årsrapporter fra Modtagestation Vendsyssel I/S er der opgjort resultaterne for udvalgte segmenter, fordi der ikke har været sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Resultaterne for segmenterne ses i skemaet herunder:

Segmentresultater:

Segment

Budget

Resultat

Klinisk risikoaffald

-150.000

-324.506

Olie- og benzinudskillere

0

-34.296

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport 2020.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 18:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2022 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til takster og budget 2022 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 9. februar 2021.

I taksterne og budgettet er der regnet med nogenlunde samme mængder og omsætning som i regnskab 2020 og budget 2021. Regnskab 2020 var første regnskabsår efter at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 udskilte væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, som er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om taksterne og budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Budgetforslaget for 2022 er derfor udarbejdet med de tilbageværende aktiviteter klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. De tilbageværende aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag.

Takster budget 2022

I budgettet er der foreslået følgende takster for 2022 (kr. ekskl. moms):

Ordning

Type

Prisforslag for 2022

Stigning i % i forhold til 2021

Klinisk risikoaffald, abonnement

110 l sæk, ugeafhentning pr. år

4.800

2,7

449 l kasser, pr. stk.

246

3,8

Vævsaffald

120 l fad

1.010

4,0

Olie- og benzinudskillere

Bundtømning

920

4,8

Stigningen i priserne skyldes almindelige prisfremskrivninger og tidligere års underdækning.

Mængdemæssige forudsætninger for budget 2022

Der er regnet med følgende mængdemæssige forudsætninger:

Ordning

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Klinisk risikoaffald, ton

419

500

450

Olie- og benzinudskillere, antal tømninger

655

650

650

Budget for klinisk risikoaffald

1.000 kr.

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Omsætning

2.976

3.900

3.475

Andre driftsindtægter

783

400

620

Omsætning i alt

3.759

4.300

4.095

Omkostninger

Drift

4.083

3.900

3.900

Underskud/overskud

-324

0

195

Andre driftsomkostninger

0

400

0

Omkostninger i alt

3.759

4.300

4.095

Årets resultat

0

0

0

Budget for tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Omsætning

520

520

540

Omkostninger

Drift

554

520

540

Overskud

-34

0

0

Omkostninger i alt

520

520

540

Årets resultat

0

0

0

Der er ikke budgetteret med anlægsomkostninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budforslag, og at budgetforslaget og takster indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende budget for affaldsområdet for 2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om årsrapport 2020 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2020. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 9.107.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.500.000 kr. En stor del af underskuddet stammer fra indsamlingsordningen for plast & metal og papir, som har været præget af en for lav prissætning for indsamling. Desuden har COVID-2019 påvirket resultatet; bl.a. som følge af mindre salg i genbrugsbutikken og en stigning i behandlingsbehovet på genbrugspladserne. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

I det følgende er vist udvalgte tal fra årsrapporten.

Nøgletal fra årsrapporten

Nøgletal fra årsrapporten side 13 vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2020

215.590

Samlede udgifter i 2020 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

190.870

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

24.721

Afskrivning

-31.742

Finansielle omkostninger

-2.086

Årsresultat

-9.107

Resultat for segmenter

I årsrapporten er der beregnet resultater for segmenter under AVV. I skemaet herunder ses resultaterne for det enkelte segmenter. Der er medtaget en kolonne med sidetal for de enkelte segmenter i årsrapporten:

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Segment

Sidetal i årsrapport

Resultat

Energianlæg

18

37.576

Miljøanlæg

19

-1.176.709

Deponier

20

1.041.620

Genbrugsbutik

21

-1.854.792

Kørselsafdeling

22

141.867

Genbrugspladser

23

-353.124

Indsamlingsordning (plast & metal og papir)

24

-5.628.168

Bobler (glas), storskrald og miljøservice

25

-1.315.749

I alt

-9.107.479

I det følgende vises (i kursiv) forklaringen på resultaterne i de enkelte segmenter (uddrag fra årsrapporten):

Energianlæg viser en overdækning på 37.576 kr.

Miljøanlæg viser en underdækning på 1.176.709 kr. Dette skyldes primært, at Gamle Mursten Nord var en del af segmentet indtil den 1. maj 2020. Gamle Mursten Nord har bidraget med en underdækning på 1.248.006 kr.

Deponier viser en overdækning på 1.041.620 kr., hvilket primært skyldes en markant større mængde til deponering som en konsekvens af den generelle stigning i behandlingsbehovet.

Genbrugsbutikken viser en underdækning på 1.854.792 kr. Dette skyldes manglende omsætning pga. mange lukkedage i forbindelse med COVID-19.

Transport & logistik (kørselsafdeling) viser en overdækning på 141.867 kr.

De kommunale ordninger, drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, storskraldsordning, bobleordning og miljøservice har tilsammen med underdækning på 7.297.041 kr. Det er primært indsamlingsordningen og bobler, der driver dette resultat. I 2020 blev kommunebetalingen reduceret med 1 mio. kr., da man forventede en lavere tømningsaktivitet, hvilket viste sig ikke at holdes stik. Derudover var der lidt større behandlingsudgifter i 2020 end i 2019. Resultatet i indsamlingsordningen er en kombination af for lav prissætning og udviklingen i priser for behandling af de tørre genanvendelige fraktioner.

AVV's samlede resultat blev en underdækning på 9.107.479 mod en oprindelig forventet underdækning på 2.500.000 kr., hvilket svarer til afskrivningerne på containere og nedgravede løsninger i indsamlingsordningen. Disse afskrivninger kommer ikke til at belaste driften fremover, da der i 2019 blev foretaget en straksafskrivning på containere og nedgravede løsninger på 23,9 mio. kr.

Opgørelse af egenkapital

2020 var første hele regnskabsår med en ændret opgørelse af egenkapitalen.

Driftskapitalreserve (i kr.):

Driftskapitalreserve

2019

2020

Egenkapital pr. 1. januar

98.678.864

33.000.000

Ændring af egenkapital som korrektion af fejl (skøn på reetableringsomkostninger Rønnovsdal)

-11.670.003

0

Praksisændring hvile-i-sig-selv-princippet, kommunale opgaver

-54.008.861

0

Egenkapital 31. december

33.000.000

33.000.000

Dette giver følgende egenkapital i de to ejerkommuner:

Opgørelse af egenkapital

Antal indbyggere

Ejerandel (%)

Gæld (kr.)

Egenkapital (kr.)

Brønderslev Kommune

36.183

36,04

63.845.300

11.893.293

Hjørring Kommune

64.213

63,96

113.304.541

21.106.707

I alt

100.396

100,00

177.149.841

33.000.000

Årsrapporten medfører ikke i sig selv konsekvenser for borgere / brugere. I budget for 2021 for AVV og i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune for 2021 blev der indført prisstigninger, som giver en forventning om et bedre resultat i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport AVV 2020.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til budget 2022 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2022 til de to ejerkommuner. Overordnet set er der tale om nogenlunde uændrede takster i 2022 i forhold til 2021, hvor der var en række markante takststigninger.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslag 2022 for AVV kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022. Budgettet er godkendt på møde i AVV's bestyrelse den 10. maj 2021.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de nuværende aktiviteter med de takstændringer, der blev foretaget i budgettet for 2021, og driftsresultatet for 2020, hvor AVV kom ud med en underdækning på 9,1 mio. kr.

I 2021 blev der på en række områder gennemført nogle relativt store stigninger i taksterne. Derfor er der forventning om en økonomi i balance i 2021, og dermed er der ikke behov for helt så store justeringer i budget 2022.

I det følgende er der redegjort for budget og budgetforudsætninger for de forskellige ordninger, som varetages af AVV på vegne af ejerkommunerne.

Genbrugspladser, storskraldsordning og bobleordning (glas)

AVV har foreslået følgende stigninger på i alt 3,6 mio. kr. for disse ordninger:

 • Genbrugspladser 3,0 mio. kr.
 • Storskraldsordning 0,4 mio. kr.
 • Bobleordning 0,2 mio. kr.

Stigningen i forhold til genbrugspladserne skyldes øgede mængder og en stigning i behandlingsprisen. Stigningen i forhold til storskraldsordningen sker for at være parat til indsamling af tekstiler hos borgerne, som det er krævet i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Folketingets krav i klimaplanen med hensyn til borgernær indsamling af glas er også årsag til en lille stigning i det totale beløb til bobleordningen.

De nævnte ordninger finansieres gennem opkrævning til kommunerne pr. borger. Budgetforslaget indebærer en betaling pr. borger på 553 kr. i 2022, hvilket er en stigning på 33 kr. eller 6,3 % i forhold til budgettet for 2021.

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

Økonomien i denne ordning har gennem de første år siden starten i efteråret 2018 været udfordret af flere forhold; bl.a. høje priser for at komme af med det indsamlede plast. Der er dog udsigt til et bedre marked for afsætning af genbrugsplast i de kommende år. I budgetforslaget for 2022 er der forudsat samme tømningspris pr. container som til budget 2021, nemlig 21,50 kr. pr. tømning.

I klimaplanen er der krav om indsamling af fødevare- og drikkevarekartoner. De fleste kommuner Nordjylland planlægger at gøre dette sammen med plast- og metalfraktionen med virkning fra den 1. januar 2023. I mellemtiden er der planlagt forsøg i bl.a. Vrå med henblik på at belyse, om der er bedst økonomi i at ændre indsamlingsfrekvensen til hver 3. uge, eller om større containere ved fx. 20 % af husstandene er en billigere løsning. Under alle omstændigheder vil den nye fraktion medføre øgede omkostninger, men dette slår altså først igennem senere end 2022.

Samlet set budgetteres der med øgede udgifter til indsamlingsordningen for de tørre affaldsfraktioner på 0,4 mio. kr. i 2022. Til gengæld er der en forventning om samlet set færre tømninger som følge af efterhånden flere og flere nedgravede løsninger, hvilket forventes at kunne reducere udgifterne med 0,9 mio. kr. Dette giver en forventning om en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. for ordningen. Dette svarer til 10 kr. pr. husstand, således at betalingen pr. husstand falder til 417 kr. pr. husstand i 2022.

Øvrige takster

Øvrige takster omfatter forbrændings- og deponeringstakster samt ordningen "Mærk Affaldet", som er den betaling, som opkræves når virksomheder afleverer erhvervsaffald på de kommunale genbrugspladser. AVV forslår uændrede priser for forbrænding og deponering og lidt stigende priser (1,5 - 2,1 %) for "Mærk Affaldet-ordningen", svarende til almindelig prisfremskrivning.

Priserne fremgår i skemaet herunder:

Forbrændingstakster, kr. pr. ton

Dagrenovation

665

Erhvervsaffald, vintertakster

540

Erhvervsaffald, sommertakster

660

Deponeringstakster, kr. pr. ton

Erhvervsaffald (inert)

424

Erhvervsaffald (mineralsk)

528

Affaldsafgift pr. ton

475

Ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser)

Blåt mærke (pris pr. besøg)

192

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.620

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

3.216

Rødt mærke (flere besøg pr. uge)

6.372

Betydning for Brønderslev Kommune

Ovennævnte takster indgår som væsentlige elementer i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune i 2022. Som det fremgår af ovennævnte, vil betalingen fra Brønderslev Kommune til AVV ligge på nogenlunde samme niveau i 2022 som i 2021, hvor der som bekendt var tale om temmelig store prisstigninger. Det er fagforvaltningens opfattelse, at taksterne i Brønderslev Kommune vil kunne holdes nogenlunde i ro i 2022, men der vil blive redegjort for dette i en senere sagsfremstilling.

Anlægsinvesteringer

AVV budgetterer i 2022 med anlægsinvesteringer på i alt 44,3 mio. kr. I skemaet herunder ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering (mio. kr.)

Stikord

Team affald

Energianlæg, akutpulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud. Puljen har sjældent været brugt.

Energianlæg, udvikling og forbedringer af tekniske installationer

8,0

Optimering og levetidsforlængelse på det samlede anlæg. Opgradering af støttebrændere.

Energianlæg, vedligehold af ovnlinjer

12,0

Vedligeholdelse af anlægsdele på de to ovnlinjer; bl.a. udskiftning af trykpart og overopheder.

Energianlæg, bæredygtige energiløsninger

0,8

Forundersøgelse af muligheder for omstilling til bæredygtige energiløsninger, når der bliver mindre affald til forbrænding.

Indsamlingsordning, driftsmateriel

2,0

Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Indsamlingsordning i sommerhusområder (kun gældende i Hjørring Kommune)

7,0

Udrulning i de resterende sommerhusområder i Hjørring Kommune.

Team genbrug

Genbrugspladser, digitalisering

5,5

Øget digitalisering med bl.a. videoovervågning giver mulighed for længere åbningsdage og bedre udnyttelse af personaleressourcer. Desuden giver det bedre mulighed for kontrol mht. erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Projekter til fremme af direkte genbrug

1,0

Flere initiativer; bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser.

Miljøanlæg, miljøforbedringer

1,0

Bl.a. forbedrede opbevaringsmuligheder, tiltag ift. Rønnovsdal og øget samarbejde omkring deponiopgaven.

Udvikling & administration

Forskning og udvikling

1,0

Bl.a. arbejde med affaldsforebyggelse og levetidsforlængelse samt tiltag til fremme af biodiversitet.

Udvikling af besøgscenter

1,0

Revitalisering af konceptet for besøgscentret og revurdering mht. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse.

I alt

I følgebrevet til budgetforslaget er der på side 5 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om AVV's budgetforslag kan godkendes og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. NT's Årsrapport 2020, Økonomirapport 1, 2021 og Budgetforslag 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2022.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) her fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

Årsrapport 2020

Det fremgår af NT's Årsrapport 2020, at regnskabet for bustrafik viser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. NT har besluttet at overføre 5,3 mio. kr. til de kommende år og tilbagebetale de resterende 5,5 mio. kr. til NT's ejere i 2022. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 29.000 kr.

Regnskabet 2020 har været påvirket af COVID-19, der har bevirket at både passagerindtægter og takstsamarbejdet ligger lavere med henholdsvis 101 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Til gengæld har udgifterne ligget lavere med 8,77 mio. kr.


For at afhjælpe påvirkningen fra COVID-19 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner den 17. juni 2020 en aftale om kompensation for nettomerudgifter og nettomindreindtægter. COVID-19 kompensationen beløb sig i 2020 til 112,9 mio. kr.

Økonomirapport 1, 2021

NT´s Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2021. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

Et væsentligt element i økonomirapporten er forudsætningen om, at trafikselskaberne forventes at få fuld COVID-19 kompensation i 2021 i henhold til den aftale, som er indgået mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 162,1 mio. kr. for 2021. For Brønderslev Kommune er der indregnet en kompensation på 1,8 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. Generel stigende prisudvikling (dog særligt diesel) er årsagen til, at operatørudgifterne stiger med 3,6 mio. kr. På øvrige driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Budgetforslag 2022

NT har sendt Budgetforslag 2022 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2021.

I NT’s budgetforslag for 2022 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 847,2 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet for ejerne 524 mio. kr. Sammenlignet med NT’s Budget 2021 stiger tilskudsbehovet samlet set med 8,2 mio. kr. i NT’s budgetforslag 2022.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen. Der er i budgetforslaget for 2022 ikke indarbejdet en takststigning.

I budgetforslaget for 2022 har NT indarbejdet en forventet COVID-19 kompensation for bustrafik på 41,9 mio. kr., som modsvarer det budgetterede fortsatte tab af passagerindtægter som følge af COVID-19 krisen.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Det fremgår af rapporterne, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Årsrapport 2020

Brønderslev Kommune – NT-udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Udgifter i alt

-21.244

Passagerindtægter i alt

3.277

Resultat før tilskud fra ejere

-17.967

Tilskud fra ejere

16.421

COVID-19 kompensation

1.818

Resultat

29

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889

Økonomirapport 1, 2021

Udgifter i alt

-22.093

Passagerindtægter i alt

2.847

Resultat før tilskud fra ejere

-19.247

Tilskud fra ejere

17.382

COVID-19 kompensation

1.848

Resultat

-16

Regulering vedrørende tidligere år

737

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.119

Budgetforslag 2022

Udgifter i alt

-22.346

Passagerindtægter i alt

3.796

Resultat før tilskud fra ejere

-18.549

Tilskud fra ejere

18.037

COVID-19 kompensation

512

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-29

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.008*

Budgetforslag 2023-2025

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

18.251*

Forventet budget 2024 inklusiv regulering

18.044*

Forventet budget 2025 inklusiv regulering

18.044*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 370.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2019 en mindreudgift på 29.000 kr., som tilbagebetales i 2022. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2021 forvente en merudgift på 16.000 kr. i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til efterretning, og
 • godkender Budgetforslag 2022.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2024 og 2025 er mindre end det nuværende budget. Kun i overslagsår 2023 er NT’s budgetforslag større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2022 med følgende beløb (i 1.000 kr.):

2021

2022

2023

2024

-499

+95

-112

-112

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Omlastning af madaffald - opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord vedr. madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2022 vil mad- og restaffald blive indsamlet som separate fraktioner i Brønderslev Kommune. Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner har lignende planer, men med lidt andre starttidspunkter.

Opgaveoverførslen til Reno-Nord af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune kræver formelt set en ændring af vedtægterne for AVV, fordi det her er defineret, at alle genanvendelige fraktioner skal afsættes via AVV

Byrådet skal tage stilling til, om overførselsaftalen om madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fra den 1. oktober 2022 skal mad- og restaffald indsamles som 2 selvstændige fraktioner i Brønderslev Kommune. Der er indgået kontrakt med Meldgaard Miljø A/S om indsamlingen.

Det er fortsat planen, at affald fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affald fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg. Da madaffald er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng, og da der er store fordele ved et samarbejde om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffald, har Reno-Nord udarbejdet et forslag til opgaveoverførsel, således at der opnås væsentlige stordriftsfordele for de 4 kommuner.

Mad- og restaffaldet indsamles i rumopdelte skraldebiler, og det er fortsat planen, at affaldet fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg.

Modtagelse af den nye fraktion, madaffald hos AVV i Hjørring er relativt uproblematisk, da AVV allerede modtager mad- og restaffald fra Hjørring Kommune. Hos Reno-Nord er der behov for etablering af faciliteter til modtagelse af madaffald, da dette er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng. Aalborg Kommune har besluttet at satse på en løsning, hvor der vil ske optisk sortering (farvesortering) af affald i forskelligt farvede poser. Dette kræver dog etablering af et farvesorteringsanlæg, og dette vil formentlig tidligst kunne ske i 2024.

De øvrige Reno-Nord kommuner, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord har i lighed med Brønderslev Kommune planer om indsamling af mad- og restaffald i rumopdelte containere. Der er store fordele ved at disse 4 kommuner ”puljer” deres madaffald og lader Reno-Nord stå for modtagelse, omlastning og afsætning.

Affaldsplanlæggerne fra de 4 kommuner har haft et forløb med Reno-Nord, som har mundet ud i, at Reno-Nord har udarbejdet et projektforslag og en aftaletekst om overførsel af modtagelse, omlastning og afsætning. Dette kræves i henhold til kommunestyrelseslovens § 60.

Overførselsaftalen er godkendt på møde i Reno-Nords bestyrelse den 18. maj 2021.

For borgerne i Brønderslev Kommune vil der ikke være forskel på den måde, hvorpå mad- og restaffald indsamles ved husstandene, uanset at mad- og restaffald fremover køres til både AVV og Reno-Nord.

Modtagelse og omlastning af madaffald hos Reno-Nord i Aalborg vil ske ved at der bygges en rampe, hvor madaffaldet kan fyldes i store containere med henblik på direkte transport til et forbehandlingsanlæg for madaffald. En potentiel aftager kan være Gemidan, som har et anlæg i Frederikshavn, som bl.a. modtager madaffald fra Hjørring Kommune. Men aftageren af madaffaldet fra de 4 kommuner vil blive fundet gennem et udbud fra Reno-Nord, således at der opnås den bedst mulige afsætningspris for de 4 kommuner.

Reno-Nord har udarbejdet et anlægs- og driftsoverslag, som viser en forventet anlægssum på 3,7 mio. kr. for omlasteanlægget. Det er fagforvaltningens vurdering, at dette både er realistisk og prisbilligt. Anlægsudgiften vil blive finansieret som en del af den pris, som kommunerne skal betale til Reno-Nord pr. ton madaffald. Den forventede pris ses i skemaet herunder:

Kr. pr. ton i 2023

Anlæg

70 kr.

Drift

95 kr.

Afsætning og transport

298 kr.

Pris i alt for madaffald

463 kr.

Forventet sparet forbrændingspris

480 kr.

Nettobesparelse

17 kr.

Som det ses, opnås der en lille nettobesparelse pr. ton, fordi den forventede pris for afsætning af madaffald er lavere end den forventede forbrændingspris. Der er regnet med en afskrivningsperiode for omlasteanlægget på 7 år. Ovennævnte priser forventes at være gældende i hele afskrivningsperioden.

Opgaveoverførslen til Reno-Nord af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune kræver formelt set en ændring af vedtægterne for AVV, fordi det her er defineret, at alle genanvendelige fraktioner skal afsættes via AVV. Det er fagforvaltningens opfattelse, at disse vedtægter er lavet på et tidspunkt, hvor genanvendelse var meget mindre i fokus end i dag, og at vedtægterne – hvis de skulle have været lavet i dag – ville have været udformet på en anden måde. Det er endvidere fagforvaltningens opfattelse, at der i den nuværende situation med en mulig fusion mellem AVV og Reno-Nord, og under alle omstændigheder med det nuværende fokus på samarbejde, ikke er behov for et initiativ for at få ændret vedtægterne for AVV.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om den udarbejdede overførselsaftale om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Behandling af indsigelser fra fordebat om varmepumpe ved Jerslev Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Jerslev varmeværk har ansøgt om etablering af en luftvarmepumpe og placering af energioptagere i en del af bypark, ejet af varmeværket.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Jerslev Varmeværk har været i offentlig høring i perioden fra den 23. juni 2021 til og med den 22. juli 2021. Der er kommet en indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A, som ejer et landzoneareal med bolig op til arealet, hvor energioptagerne ønskes placeret. Ejer forslår en ændret placering af anlægget. Miljøstyrelsen har bemærkninger om placering i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Økonomiudvalget skal tage stilling til behandlingen af indsigelsen og til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Jerslev varmeværk ansøgte om etablering af en luftvarmepumpe og placering af energioptagere i del af rekreativt område, ejet af varmeværket. Teknik- og Miljøudvalget indstillede 31. maj 2021 til Økonomiudvalget at igangsatte planlægning for energioptagere og luftvarmepumpe ved Jerslev Varmeværk.

Anlægget omfatter udendørs energioptagere med et forventet areal på ca. 8 x 25 m og en højde på maksimum 6 meter placeret ved skel til Ærøgade 16A. Varmepumpen etableres i eksisterende bygning. Der udføres hegn og støjafskærmning omkring energioptagerne. Se energioptagerne i bilag med fordebat.

OSD

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at arealet er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder, og særlige drikkevandsinteresser. Hensyn til sikring af grundvandet skal indbygges i planlægningen.

Indsigelsen

I fordebatten, som bl.a. er sendt til Borgerforeningen i Jerslev, er der kommet én indsigelse fra ejerne af Ærøgade 16A, som forslår en ændret placering af anlægget.

Ejerne af Ærøgade 16A skriver bl.a.:

 • Beklageligt at byens eneste park bliver formindsket og præget af store tekniske anlæg, der ikke indbyder til ophold.
 • Parken er flittigt benyttet og ligger i naturlig forbindelse med byens multibane, skole og SFO.
 • Anlæggets størrelse vil skæmme landsbymiljøet, parken og udsigten fra boligerne i området.
 • Området er allerede skæmmet af solfangeranlæg mod øst med tilhørende køleranlæg, som er placeret i byparken.
 • Energioptagerne til varmepumpen vil støje alle døgnets 24 timer og er i en højere miljøklasse end tilladt i et centerområde.
 • Miljøklasse for anlægget er for høj i et centerområde.
 • Anlæggets placering medfører fjernelse af eksisterende beplantning, der dækker for indsigt fra bl.a. Ærøgade 16A.
 • Ønsker ikke at afgive jord til en vejadgang fra anlægget til Ærøgade.

Alternativ
Indsiger foreslår en alternativ placering af anlægget på markområdet bag børnehaven og lige op ad det nuværende solcelleanlæg. Se kort i indsigelsen.

"På den måde vil man ikke have et skæmmende/støjende anlæg i nærheden af nuværende beboelse, man vil beholde nuværende rekreative områder til gavn for byens borgere, og man vil ikke skæmme kulturmiljøet, byens harmoniske udtryk samt man undgår mistet herlighedsværdi såvel som evt. værdiforringelser."

Der er desuden kommet bemærkning fra Miljøstyrelsen om placeringen af et anlæg med de væsker, der forventes anvendt i område til særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsopland. Et kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces. Se indsigelser og bemærkninger i bilag.

Partshøringssvar

Jerslev Varmeværk har indsendt et svar på partshøring om indsigelsen. Varmeværket redegør for, at selve varmepumpen skal placeres i værkets eksisterende bygning og at udedelen helst skal placeres tæt herpå. Det foreslåede alternativ vil betyde større afstand til varmepumpen og øgede udgifter til rørføring og jordkøb, som varmeværket ikke finder hensigtsmæssige. Varmeværket gør desuden opmærksom på, at det er dem, der har etableret det grønne område og har accepteret offentlig brug af området.

I ansøgningen indgår en støjredegørelse, der viser, at støjgrænserne er overholdt med den planlagte afskærmning. Fagforvaltningen bemærker desuden, at varmeværket ikke har et ønske om at etablere vejadgang via Ærøgade og indsigers ejendom.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at anlægget er et led i den grønne omstilling,
 • at det teknisk er hensigtsmæssigt med kort afstand mellem varmepumpe og udedel,
 • at Jerslev Varmeværk frivilligt har stillet arealet til rådighed som bypark, og at stien fra Palægade gennem parken opretholdes,
 • at der må være anlæg i miljøklasse 1-3. Anlæggets indplacering i miljøklasse fastlægges senere i processen,
 • at placeringen tæt ved boliger kan være uhensigtsmæssig. Der bør derfor etableres en synsmæssig afskærmning mod øst. Se "Indsyn" fra en række ejendomme ved Ærøgade på oversigtskort,
 • at anlægget påvirker byparken uheldigt, og
 • at der ikke er andre centrale, rekreative områder i Jerslev by.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der skal etableres afskærmning øst for energioptagerne, der begrænser indsynet til anlæggets underste dele,
 • at øvrige dele i indsigelsen fra Ærøgade 16A afvises, og
 • at udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan kan gå i gang.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Arkitekthuset Siem har på vegne af bygherre CSCS Invest A/S søgt om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev. Ansøger ønsker at bevare eksisterende bygning og dennes funktion samt tilføje boligbebyggelse til området. Projektområdet er i dag udlagt til offentlige formål og private institutioner ved kommuneplanen.

Det er en forudsætning for lokalplanen, at der laves et kommuneplantillæg med foroffentlighed efter Planlovens § 23c.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes et kommuneplantillæg med foroffentlighed og lokalplan.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lav boliger omkring en eksisterende bygning på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder.

Ejendommen består af ca. 3,2 ha med et bebygget areal på 1.960 m2. Den eksisterende bygning er opført som behandlingscenter, men anvendes i dag til børnehave og UngeCenter. Det ønskes fortsat at bygningen anvendes til offentlige formål eller private institutioner og lign. Ejendommen er beliggende i byzone, afgrænset af boligområder mod syd og vest. Den nordlige del af ejendommen er i dag udlagt med et offentlig tilgængeligt rekreativt areal med sø, afgrænset af Kornumgårdsgrøften mod Vivaldi Friplejehjem.

Kommuneplan
Området er i dag udlagt til offentlige formål eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner ved kommuneplanramme 01-O-10 Offentligt område, Kornumgårdsvej. Projektudviklers ønske om at etablere et boligområde med tæt-lav boliger er i uoverensstemmelse med det eksisterende plangrundlag. Ændret anvendelse kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, samt en ny lokalplan for projektområdet. Ændringen af arealets anvendelse forudsætter at dele af projektområdet overføres til kommuneplanramme 01-B-18 – Boligområde, Løvparken, med tilføjelse til rammebestemmelsens specifikke anvendelse i forhold til tæt-lav bebyggelse samt bebyggelsesprocent for både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Lokalplan
Ansøger ønsker udarbejdelse af lokalplan for et boligområde med tæt-lav boliger i to dele omkring en eksisterende bygning. Lokalplanen skal fortsat opretholde den eksisterende bygnings funktioner samt dele af det grønne rekreative areal med sø og stier på den nordlige del af ejendommen.

Der tiltænkes en rækkehusbebyggelse indpasset i terrænet i nord, vendt mod parkanlægget og dobbelthuse med et rekreativt fællesareal mod syd. Lokalplanområdet vejforsynes fortsat fra Kornumgårdsvej.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter planlægning for boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev og udsender fordebatmaterialet i 4 ugers foroffentlighed.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 7:

Flertallet indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen ønsker, at området fastholdes til offentlige formål, og at ansøger henvises til andre boligområder.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Igangsætning af temaplan for energianlæg i det åbne land


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der blev den 17. juni 2021 afholdt et fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring en kommende temaplan for energi anlæg i det åbne land. Der blev drøftet mange forskellige aspekter af planlægning for store energianlæg i det åbne land.

Økonomiudvalget skal tage stilling til hvordan, der skal udarbejdes en temaplan for energianlæg i det åbne land.

Sagsfremstilling

Der blev den 17. juni 2021 afholdt et fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring en kommende temaplan for energi anlæg i det åbne land. Der blev drøftet mange forskellige aspekter af planlægning for store energianlæg i det åbne land. På den baggrund skal der nu træffes beslutning om hvordan, der skal udarbejdes en temaplan for energianlæg i det åbne land.

Afgrænsning af temaplanen

Der har været debat omkring landskabsudpegningerne i kommuneplanen. Landskabsudpegninger bør ikke revideres nu, da ændring af disse har stor indvirkning på planlægning af energianlæg. Ændringer på nuværende tidspunkt vil forsinke både igangværende og kommende projekter for energianlæg. Der ville endvidere være usikkerhed omkring projekterne, mens en revision af landskabsudpegningerne ville foregå.

Det anbefales, at ændring af landskabsudpegninger drøftes igen i forbindelse med Planstrategi 2023 (processen med udarbejdelse af denne forventes at starte i 2022).

Hvis det besluttes at revidere landskabsudpegninger gennem de revisionstemaer, som fastsættes i planstrategien, kan det ske som en temaplan efter vedtagelse af Planstrategi 2023. På det tidspunkt forventes størstedelen af den aktuelle planlægning for energianlæg i det åbne land at være afsluttet.

Målsætninger for hvor meget vedvarende energi, der skal planlægges for, hænger sammen med Brønderslev Kommunes øvrige klimaambition og er et politisk vigtigt emne. Det bør behandles i forbindelse med udarbejdelsen af den helhedsorienteret klimaplan for kommunen DK2020. Derfor vil temaplanen for energianlæg i første omgang ikke indeholde konkrete målsætninger for omfanget af den vedvarende energi, som planen vil muliggøre.

Rammer for temaplanen

Temaplanen skal tage udgangspunkt i en offentlig fordebat, hvor der indkaldes projektforslag for konkrete energianlæg i det åbne land. Den skal danne et samlet overblik over, hvor der skal planlægges for energianlæg de kommende år. Temaplanen kan endvidere udpege positiv-områder, hvor der er gode muligheder for at et energiprojekt kan gennemføres, og der kan arbejdes med muligheder for at etablere energilandskaber.

Brønderslev Kommune har modtaget en del ansøgninger for energiprojekter. For nogle af disse er planlægningen i gang og vil fortsætte uafhængig af temaplanen.

Det omfatter solenergiprojekterne ved Tagmarksvej, Pulsen, Hjallerup Engvej, Skagbrovej og Gingsholmvej samt vindmølleprojektet ved Bolle Enge.

For andre ansøgninger er planlægningen ikke i gang, disse ansøgninger bør medtages i temaplanen. Det vil give det bedste overblik, effektivisere planlægningen og give en gennemskuelig proces.

Det er ansøgninger, der omfatter solenergiprojekter ved Kjellingbrovej, Nibstrupvej, Nejst/Syd for Brønderslev, Gl. Tvede og Kølskegård.

På baggrund af ansøgningerne og indkomne forslag fra fordebatten udvælges hvilke projekter, som skal medtages i temaplanen og der arbejde videre med disse. Temaplanen kan bestemme en rækkefølge for planlægning af de udvalgte projekter.

Såfremt der kommer nye ansøgninger om energianlæg efter temaplanen er udarbejdet, bør de afvente at temaplanen revideres. Temaplanen vil blive revideret, når der er planlagt for de udvalgte projekter omfattet af temaplanen eller efter 4 år, således at det følger kommuneplanens cyklus.

Proces og tidsplan

Proces for temaplanen vil være med en offentlig fordebat og efterfølgende udvælgelse af hvilket projekter, der arbejdes videre med i efteråret 2021. Udarbejdelsen af temaplanen og offentlig høring vil ske i foråret 2022, således kan endelige vedtagelse finder sted i sommeren 2022.

De ansøgte projekter afventer at den igangværende planlægning for en række energianlæg afsluttes. Det er lange og komplekse planprocesser med et stort myndighedsarbejde, som er ressourcekrævende på tværs af hele fagforvaltningen. Såfremt at de ansøgte projekter, hvor planlægningen ikke er i gang, ikke skulle afvente temaplanen ville de fortsat skulle behandles som enkeltsager. Tidsmæssigt ville det i bedste fald være muligt at igangsætte 1-2 nye projekter, den periode temaplan vil være under udarbejdelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af en temaplan for energianlæg i det åbne land, som ikke omfatter revision af landskabsudpegninger og
 • træffer beslutning om at allerede ansøgte projekter for energianlæg, hvor planlægningen ikke er i gang, medtages i temaplanen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


21. Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1. januar 2016 som et § 60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter. Første plan for risikobaseret dimensionering blev godkendt i 2017.

Nordjyllands Beredskab skal jf. Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 8. juni 2021 ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”. Planen fremsendes her ved til godkendelse i alle 11 byråd.

”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for ”Nordjyllands Beredskab 2025” er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

Sagsfremstilling

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere, virksomheder og kommuner.

Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet. Bestyrelsen og beredskabet har i fællesskab formuleret en række fokusområder for beredskabets arbejde i den kommende planperiode.

 • Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
 • Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi
 • Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der er tæt sammenhæng mellem beredskabets to grundlæggende opgavetyper: det forebyggende og det operative beredskab. Det forebyggende arbejde mindsker antallet og omfanget af brande og hændelser. De operative medarbejdere rykker ud, når en hændelse ikke kan undgås. En stærk sammenhæng, i løsningen af de to opgavetyper, sikrer, at vi kan forebygge nye brande og hændelser, og afhjælpe når noget sker. Derfor vil vi videreudvikle den metodiske tilgang med at dele og anvende viden og erfaringer i alle led.

”Nordjyllands Beredskab 2025” opsætter en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen i den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i den forrige planperiode gennem ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i det vedlagte bilag ”Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering”, hvor også de konkrete handlingsmål bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.

Det har været en væsentlig parameter at få ”Nordjyllands Beredskab 2025” forankret de steder, der også senere får en stor rolle i implementeringen af planen.

Involveringsprocessen har indeholdt to involveringsrunder med de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Involveringsrunderne har været planlagt som dialogrunder, der har resulteret i, at fokusområderne kunne formuleres i fællesskab.

Internt i beredskabet har arbejdet med planen været forankret hos de fagrelevante teamledere, der har involveret egne medarbejdere i arbejdet med planen, gennem workshops, faglig sparring, videndeling mm.

Stationerne har været inviteret til informationsmøder om den risikobaserede dimensionering, møder der har været tilpasset medarbejdernes arbejdstider og restriktioner omkring fysiske møder. Efterfølgende har der været dialog og mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Sideløbende er samtlige medarbejdere i Nordjyllands Beredskab løbende orienteret gennem månedlige nyhedsbreve.

”Nordjyllands Beredskab 2025 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering” har været i offentlig høring, og de 11 ejerkommuner har haft mulighed for at indsende bemærkninger til forslaget.

De indkomne høringssvar bekræfter retningen i Planen og kvitterer for en gennemarbejdet plan. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af planen. I arbejdet med implementeringen indarbejdes synspunkter og bemærkninger fra høringssvarene.

Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering ”Nordjyllands Beredskab 2025” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen, at konklusionerne fra de analyser, der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering. I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op på afgangs- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanding, herunder indsatsledelsen. Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende indkvartering og forplejning.

I udviklingen af planen har der løbende været faglig sparring med Beredskabsstyrelsen, omkring retning i den risikobaserede dimensionering. Denne løbende dialog fortsættes i implementeringsarbejdet og Beredskabsstyrelsen orienteres helt naturligt om de initiativer de ønsker.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering til endelig behandling i de 11 ejerkommuner. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle 11 byråd.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og opfyldelse af de opsatte handlingsplansmål. Selve målopfyldelsen og igangsætte af specifikke initiativer, vil foregå med bred faglig involvering.

Nordjyllands Beredskab vil gennem hele perioden følge udviklingen af den nordjyske risikoprofil og dermed tilpasse beredskabet dynamisk. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan den nye viden kan komme i spil i beredskabet og dermed komme nordjyderne til gavn.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Evt. styrelsesvedtægtsændringer behandles på næste økonomiudvalgsmøde.

Til toppen


23. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


24. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


25. Lukket punkt: Købstilbud erhvervsgrund


Beslutning

Afslag.

Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering om status på klagesag


Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


27. Lukket punkt: Redegørelse


Beslutning

Taget til efterretning og indsatser godkendt iværksat, herunder ansættelser af husassistenter.

Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


29. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 26. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer