Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 8. september 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budget 2022 - 1. behandling af Budget 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 8. september og Byrådet den 15. september 2021.

Lars Bisgaard (løsgænger) og Erik Sørensen (O) er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 25.08.21. Omprioriteringsforslag og drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Til 1. behandlingen af budgettet er forudsat en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2022. Indkomstskatterne i overslagsårerne 2023 - 2025 bygger på den skønnede statsgaranti for Brønderslev Kommune - beregnet ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brønderslev Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16). Ministeriet har den 30. august 2021 meddelt, at Brønderslev Kommune er tildelt et særtilskud efter § 16 på 13 mio. kr.

I forhold til lån er der i forslaget indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger på 4 mio. kr. Der er sendt ansøgning til ministeriet til lånedispensation "på det ordinære anlægsområde". Ministeriet har den 30. august 2021 meddelt, at Brønderslev Kommune ikke har modtaget lånedispensation for 2022.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2022, er fastsat til onsdag den 22. september kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af tidsfrister.

Bilag

Til toppen


4. Forlængelse af underskudsgaranti til Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Udviklingspark om forlængelse af underskudsgaranti.

Formand for bestyrelsen Kent Lindberg og erhvervschef Marianne Gade deltager under dette punkt kl. 09.30.

Sagsfremstilling

Brønderslev Udviklingspark ønsker den kommunale underskudsgaranti forlænget med fire år til og med 2026.

Nuværende underskudsgaranti udløber ultimo 2022, men det 10-års budget, der lå til grund, har vist sig ikke at holde. Dette skyldes blandt andet løbende fraflytning af større lejere hurtigere end forventet og COVID, der har begrænset efterspørgslen på mindre kontorlokaler. Fraflytningen har været god for antallet af beskæftigede i kommunen, men dårlig for udviklingsparkens økonomi.


En plan for tiltrækning af nye virksomheder og et revideret budget, vil gøre parken selvfinansierende pr 31. december 2026.

Økonomi

Brønderslev udviklingspark har i årene 2017 - 2021 fået udbetalt følgende beløb:

I 2021 er der i alt udbetalt 1.177.463 kr. i underskudsgaranti til udviklingsparkerne.

Det samlede budget til underskudsgarantier i udviklingsparker er i 2021 på 800.000 kr. I 2022 og overslagsårene er der foreløbig afsat 816.880 kr.

Beslutning

Arne M Jensen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Drøftet.

Økonomiudvalget har til hensigt at understøtte udviklingsparkerne i fremtiden.

Der afholdes temamøde i nyt byråd i foråret 2022.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2021


Resume

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2021.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2021 er der afsat 1.500.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger som både udspringer af energimærker, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, ventilation, isolering og belysning på skoler / børnehaver samt andre relevante energitiltag, er det nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. for 2021.

Ejendomsservice er i gang med at udarbejde en oversigt over de projekter, der er gennemført som energibesparende foranstaltninger, og denne oversigt vil blive udleveret på mødet.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der 1,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, der ikke er frigivet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender 2022


Resume

Sagsforløb: DIR

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2022 - baseret på tidligere vedtagne principper:

  • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
  • Der holdes strategiseminar i foråret.
  • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
  • I uge 26 og 26 må der ikke være møder i de stående udvalg.
  • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
  • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
  • De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
  • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
  • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar og budgetseminar.
  • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM).

Direktionen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslag revideres i forhold til 2. behandling af budget og genbehandles efterfølgende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Orienteringsmøde, AVV og RenoNord

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 8. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer