Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 29. september 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. 2. behandling af budget 2022 og overslagsårerne 2023-2025


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgående budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Lars Bisgaard Andreasen fremsendes budgetforslag for 2022 og overslagsårerne 2023-2025 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 16. og 17. september 2021 blev der den 17. september 2021 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Lars Bisgaard Andreasen.

Lars Bisgaard Andreasen og Carsten Ullmann Andersen er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet jvf. lov om kommuners styrelse § 20, stk. 5.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2022 og overslagsårerne 2023-2025, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 15. september 2021.

Resultatopgørelse til 1. behandling:

Resultat af budgetforlig:

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling:

Statsgaranti eller selvbudgettering:

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering), eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (i 2025 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

I takstoversigten er de takster der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønstigning på 2,0 %.

Staben foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag,
 • Brønderslev Kommune for 2022 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
 • beskatningsprocenten fastholdes på 26,3%,
 • grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 ‰,
 • grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 ‰,
 • dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰,
 • dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰,
 • forslag til takster og gebyrer godkendes,
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer samt diverse korrektioner mellem politikområderne,
 • der frigives 3 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse,
 • der frigives 5 mio. kr. fra anlægspuljen til asfaltvedligeholdelse samt
 • Økonomiafdelingen bemyndiges til at hjemtage lån, der knytter sig til lånedispensationer for 2022 samt lån med automatisk låneadgang.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Der indføjes forklaring på stigning i børnehavetaksten.

Borgmesteren bemyndiges til at regulere mellem anlægsbudget 2022 og 2023 op til max. 10 mio. kr., således disse modsvarer, hvad der reelt forventes at kunne gennemføres på baggrund af den nuværende overophedning af byggesektoren.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat - 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2022.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på 55.700.787 kr. for 2022. Ud fra det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil det betyde, at kirkeskatteprocenten skal være på 1,08%, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Den nuværende kirkeskatteprocent er på 1,09%. Det vil sige, at kirkeskatteprocenten nedsættes med 0,01%.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2022. Budgettet viser udgifter på i alt 47.698.099 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommunes andel af landskirkeskatten er 8.002.688 kr. i 2022.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beregnet beholdning, ultimo 2021 (kirkekassen til gode)

-10.517 kr.

Budget 2022

- Kirkelige kasser

39.533.390 kr.

- Provstiudvalgskassen

8.164.709 kr.

- Landskirkeskat

8.002.688 kr.

Udgifter i alt

55.700.787 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,08%

-55.717.340 kr.

Beregnet beholdning, ultimo 2022 (kirkekassen til gode)

-27.070 kr.

Mellemværende udgør herefter 27.070 kr. (kirkekassen til gode).

Staben foreslår, at kirkeskatten for 2022 fastsættes til 1,08%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Renovation og genbrug - Budget og takster 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2022 for affaldsområdet.

For dagrenovation foreslås uændrede priser i forhold til 2021, hvor der skete en stigning på 13 %.

Genbrugsbidraget foreslås hævet til 2.068 kr. svarende til en stigning på 18 kr. eller knap 1 %. Den svage stigning skyldes lidt større udgifter til AVV, bl.a. pga. store tilførte mængder til genbrugspladserne gennem perioden med Covid-19.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget med de foreslåede takster for 2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordningerne for borgerne - herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir - samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

Overordnet set er der ikke behov for store prisændringer i forhold til de nuværende takster. Da taksterne for 2021 blev fastlagt, var der behov for en stigning på 24 % på genbrugsbidraget og 13 % på dagrenovation, men i 2022 er der ikke behov for stigning i taksterne for dagrenovation, og for genbrugsbidraget er der kun behov for en mindre prisstigning; en stigning fra 2.050 kr. til 2.068 kr. for helårsboliger. Dette svarer til under 1 %. Den lille stigning vedrører fra større betaling til AVV for især ordningen for genbrugspladser. Det skyldes store tilførte mængder gennem perioden med Covid-19.

Oversigt over takstudvikling for udvalgte typer af affaldsløsninger

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises nedenfor taksten for renovation og genbrug. I skemaet er vist udviklingen for ugetømning af sæk og 14-dages tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som de fleste benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Renovation

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

1.445

1.445

Genbrugsbidrag

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

2.068

I alt

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

3.495

3.513

Udvikling i %

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

19,2

0,5

14-dages tømning af 240 l container:

Kr. inkl. moms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Renovation

1.003

1.013

1.038

968

926

1.047

1.047

Genbrugsbidrag

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

2.068

I alt

2.341

2.362

2.396

2.566

2.580

3.097

3.115

Udvikling i %

1,7

0,9

1,3

7,1

0,5

20,0

0,6

Taksterne for alle de forskellige typer af dagrenovation, herunder molokker / nedgravede containere fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte og i bilag er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budget for AVV for 2022. Dette budget blev indstillet til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 16. august 2021.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2022

Ordninger for private

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Forventet resultat, kr.

Administration, fælles formål husholdninger

478.000

478.000

0

Renovation

17.919.000

17.806.000

113.000

Storskrald

330.000

330.000

0

Bobler (glas og flasker)

871.000

871.000

0

Miljøservice (småbatterier)

38.000

38.000

0

Genbrugspladser

19.451.000

19.451.000

0

Plast & metal og papir

7.546.000

7.546.000

0

I alt

46.633.000

46.520.000

113.000

Som det ses, forventes der et 0-resultat for alle de ordninger, som er indregnet i genbrugsbidraget. Det skyldes, at genbrugsbidraget er fastsat, så der er balance mellem forventede indtægter og udgifter. For dagrenovation er det ikke hensigtsmæssigt at foretage reguleringer i alle takster for at forsøge at opnå et 0-resultat. Derfor er det fagforvaltningens opfattelse, at uændrede priser for 2022 er den enkleste løsning.

Genbrugsbidraget er et samlebidrag for alle ovennævnte ordninger undtagen ordningen for dagrenovation. I bilag er vist genbrugsbidragets opdeling på de forskellige ordninger for henholdsvis helårs- og sommerhuse.

Ordninger for erhverv

Taksterne for virksomheders brug af genbrugspladserne er indeholdt il AVV's budget for 2022, som er selvstændigt politisk behandlet.

Investeringer i 2022

Den 1. oktober 2022 indføres der som bekendt mere affaldssortering i Brønderslev Kommune. Det betyder, at der skal foretages en række engangsinvesteringer; bl.a. røde miljøkasser til farligt affald og materiel til opsamling af mad- og restaffald. Den største udgiftspost vil være indkøb af ca. 14.000 stk. 240 l rumopdelte containere til enkeltboliger. Det anslås, at disse vil kunne indkøbes for ca. 350 kr. pr. stk., svarende til en investering på 4,9 mio. kr. Gennem de forløbne år har der været opbygget en reservekapital på affaldskontoen med henblik på netop denne investering.

Da der for et år siden blev udarbejdet budget for renovation og genbrug, var det intentionen, at der ved udgangen af 2020 skulle være en reservekapital på ca. 6,5 mio. kr. På grund af store og uventede udgifter til drift af genbrugspladser pga. Covid-19 i 2020, var der ved udgangen af 2020 "kun" en reservekapital på ca. 4,6 mio. kr. på den samlede affaldskonto. Det må derfor forventes, at der ved udgangen af 2022 vil være en negativ reservekapital på affaldskontoen.

Når fagforvaltningen alligevel foreslår nogenlunde uændrede takster i 2022, skyldes det især følgende forhold:

 • På sigt vil der kunne opnås en besparelse på ordningen for dagrenovation, fordi der fremover kun vil være 14-dages tømning af mad- og restaffald, og altså ikke længere ugetømning af sække
 • Borgerne vil fremover ikke selv have udgifter til affaldsmateriel, og derfor vil der kunne pålægges et gebyr, som skal gå til forrentning og afskrivning af containere og andet affaldsmateriel til mad- og restaffald

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om taksterne for renovation og genbrug samt budgettet for affaldsordningerne kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger til ændringen i takster. Økonomi konstaterer, at der i forbindelse med investering i mere affaldssortering i 2022, vil være en negativ reservekapital på affaldskontoen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2021, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Rykning af pantebrev - Nordjyllands Idrætshøjskole


Resume

Sagsforløb: ØK

Nordjyllands Idrætshøjskole anmoder om rykning af Brønderslev Kommunes pantebrev i forbindelse med optagelse af nyt lån.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt denne rykning kan godkendes.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Idrætshøjskole anmoder om godkendelse af rykning af kommunens pantebrev på 762.389 kr. vedr. rente- og afdragsfrit lån til Nordjyllands Idrætshøjskole.

Brønderslev Kommune overtog dette pantebrev fra Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Nordjyllands Idrætshøjskole ønsker at optage et nyt tillægslån hos Nykredit på 5 mio kr. til byggeri af ny undervisningsbygning. Nykredit stiller som forudsætning for det ny lån, at øvrig finansiering med pant i ejendommene rykker for nyt tillægslån, således Nykredit har 1. og 2. prioritet i ejendommene.

Såfremt rykning af pantebrev godkendes, vil den fremtidige prioritetsstilling se således ud:

Nykredit Realkreditpantebrev

12.580.000 kr.

Nykredit Realkreditpantebrev

5.000.000 kr.

Statens administration - pantebrev

13.000.000 kr.

Brønderslev Kommune - pantebrev

762.389 kr.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget godkender rykning af Brønderslev Kommunes pantebrev.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Igangsætning af planlægning for dagligvarebutik Slotsgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Slotsgade i Dronninglund. Dagligvarebutikken ligger uden for den eksisterende centerafgrænsning i kommuneplanen, hvor der kan etableres butikker.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes ved at igangsætte en planproces, der omfatter en fordebat forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Sagsfremstilling

Der har siden udarbejdelse af midtbyplanen for Dronninglund i 2015 været arbejdet strategisk med placering af byens butiksareal, så bymidten i fremtiden fremstår koncentreret og levende omkring den centrale del af Slotsgade. Områdefornyelsesprojektet Genform Dronninglund byggede videre på denne strategi med en fysisk fornyelse af den centrale del af Slotsgade.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i 2017 en forespørgsel om etablering af en dagligvarebutik på Falckgrunden. Udvalget henviste til at ansøger skulle afsøge placeringsmuligheder inden for centerafgrænsningen. Fagforvaltningen har ikke oplevet konkret interesse fra dagligvarekæderne for de mulige placeringer inden for afgrænsningen. I 2020 gennemførte COWI en detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune, hvori der indgår anbefalinger for detailhandelsudvikling i hovedbyerne. I detailhandelsanalysen peger COWI på Falck-grunden som en mulig placering for en ny dagligvarebutik, da grunden har en attraktiv beliggenhed samtidigt med, at den grænser direkte op til den nuværende centerafgrænsning.

Fagforvaltningen har nu modtaget en konkret ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Falckgrunden.

Dagligvarebutik

Dagligvarebutikken ønskes etableret på den nuværende Falckgrund på Slotsgade, Dronninglund. Desuden omfatter projektet 3 boligejendomme på Falkevej og Svalevej. Både Falckstation og boliger forudsættes nedrevet ved realisering af projektet. Arealet til dagligvarebutikken ligger inden for kommuneplanramme 02-B-02, der udlægger området til boligformål.

Ansøger foreslår enten dagligvarebutikken placeret fremrykket mod Slotsgade eller tilbagerykket på grunden. Slotsgade er udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø i kommuneplanens retningslinie 1.3.6 og de historiske og arkitektoniske kvaliteter i området skal derfor fastholdes. Fagforvaltningen vurderer, at en af kvaliteterne ved Slotsgade er det veldefinerede gaderum, der dannes af bebyggelse, der er fremrykket mod gaden. Fagforvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videres med en placering af dagligvarebutikken tilbagetrukket på grunden. I den videre planproces skal der ske en tilpasning af projektet bl.a. i forhold til oversigtsarealer, begrønning, naboforhold mv.

Falckstation

Etablering af dagligvarebutikken forudsætter, at der etableres en ny Falckstation i Dronninglund. Da Falck har tabt udbuddet af ambulancetjenesten, vil der alene blive tale om etablering af en brandstation. Ansøger foreslår Falckstationen placeret på Slotsgade 15, der i dag består af en boligejendom. Ejendommen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 02-B-01, der udlægger området til boligformål. Den nuværende bebyggelse ønskes indrettet til kontorer mv. og tilbygget med et garageanlæg. I den videre planproces skal der ske en tilpasning af projektet bl.a. i forhold til trafik- og naboforhold.

Nyt plangrundlag

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et nyt plangrundlag, der omfatter et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der omfatter både dagligvarebutikken og Falckstationen. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen skal der gennemføres en fordebat i henhold til planlovens § 23c. I forbindelse med fordebatten foreslår fagforvaltningen, at sagen forelægges Midtbyrådet for Dronninglund, da den eksisterende centerafgrænsning er fastlagt i tæt dialog med midtbyrådet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om udvidelse af centerområdet i Dronninglund forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2021, pkt. 5:

Udvalget indstiller, at centerafgrænsningen i kommuneplanen fastholdes. Det indstilles derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning

Steen Søgaard Petersen deltog ikke pga. inhabilitet.

Centerafgrænsningen fastholdes, der gives afslag.

Bilag

Til toppen


8. Politik og regulativ for informationssikkerhed


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Godkendelse af forslag til politik og regulativ for informationssikkerhed for Brønderslev Kommune.

Chef Mads Hurley deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Staben har udarbejdet reviderede/nye forslag til

 • Politik for Informationssikkerhed for Brønderslev Kommune
 • Regulativ for Informationssikkerhed for ansatte ved Brønderslev Kommune

Politik og Regulativ skal understøtte Brønderslev Kommunes vision og de strategiske mål samt sikre efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og øvrig lovgivning, som er forbundet med offentlig forvaltning.

Brønderslev Kommune ønsker at opretholde og løbende udbygge et sikkerhedsniveau på højde med de krav, som skitseres i ’Den fællesstatslige standard for informationssikkerhed’ (ISO 27001 basale krav).

Fastholdelse og udbygning af et højt sikkerhedsniveau er en væsentlig forudsætning for, at Brønderslev Kommune fremstår troværdigt overfor borgere såvel som medarbejdere, kommunale og statslige instanser samt øvrige forretningsforbindelser.

IT-systemer betragtes, næst efter medarbejderne, som Brønderslev Kommunes mest kritiske ressource. Der lægges derfor vægt på driftssikkerhed, kvalitet, overholdelse af lovgivningskrav og på at systemerne er brugervenlige, dvs. uden unødigt besværlige sikkerhedsforanstaltninger.

Målene er derfor, at:

 • opnå høj driftssikkerhed med høje oppetidsprocenter og minimeret risiko for større nedbrud og datatab - TILGÆNGELIGHED
 • opnå korrekt funktion af systemerne med minimeret risiko for manipulation af og fejl i såvel data som systemer - INTEGRITET
 • opnå fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data - FORTROLIGHED
 • opnå en gensidig sikkerhed omkring de involverede parter - AUTENTICITET
 • opnå en sikkerhed for gensidig og dokumenterbar kontakt - UAFVISELIGHED

Ovenstående mål konkretiseres i risikovurderinger i Brønderslev Kommune.

Overordnet set bygger en risikovurdering på nedenstående model:

Regler og retningslinjer fra regulativet for informationssikkerhed skal løbende indarbejdes i de relevante gældende regler på personalepolitikkens område.

Staben foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til politik for informationssikkerhed
 • at Byrådet godkender regulativ
  for informationssikkerhed for ansatte ved Brønderslev Kommune
 • at Byrådet bemyndiger Staben til fremover at foretage alle nødvendige ændringer i regulativ for informationssikkerhed for ansatte ved Brønderslev Kommune, således ændringer hurtigt kan indarbejdes i regulativet og kommunikeres til medarbejdere
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 7. september 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.

Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med repræsentanter af frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig".

Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i Brønderslev Kommune.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige aktører efter vedtagelse af Frivilligpolitikken. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Indstilling


Beslutning fra Frivilligrådet, 6. september 2021, pkt. 2:

Frivilligrådet blev orienteret om godkendelse af Frivilligpolitikken.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 7. september 2021, pkt. 7:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. september 2021, pkt. 7:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lasse Risgaard fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Frivillighedspolitikken indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 15. september 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

I forlængelse heraf foreslår Ældreomsorgsudvalget ansættelse af en frivilligkoordinator.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt

Det anbefales, at det indskrives i politikken, at der er afsat selvstændige midler til §18 i budgetterne

Bilag

Til toppen


10. Ændringer i styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Drøftelse vedr. evt. ændringer i styrelsesvedtægt samt sammensætning og repræsentation i diverse udvalg m.m.

Sagsfremstilling

Forslag fra Venstres gruppe:

1. Teknik- og Miljøudvalgets opgaver fordeles i 2 udvalg:

 • Et plan- og miljøudvalg med 7 medlemmer
 • Et teknisk udvalg med 7 medlemmer

Forslag fra Den Konservative Gruppe:

2. Gruppen anbefaler følgende udvalgsstruktur gældende fra 1. januar 2022:

Økonomiudvalg

Og følgende stående udvalg:

 • Børne-, Skole- og Familieudvalg
 • Plan-og Miljøudvalg
 • Erhvervs-, Turisme- og Landdistriktsudvalg (NYT)
 • Fritids- og Kulturudvalg
 • Social- og Sundhedsudvalg
 • Ældreomsorgsudvalg
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg

Forslag fra Direktionen:

3. Frivilligråd

Direktionen anbefaler Byrådet at overveje at forfølge armslængdeprincippet, og dermed fremover ikke udpeger et byrådsmedlem til at sidde i rådet.

4. Handicapråd

Direktionen anbefaler Byrådet at overveje, om man på dette område vil følge armslængdeprincippet så langt som muligt, og dermed alene udpege 1 byrådsmedlem til det kommende Handicapråd.

5. Færdselssikkerhedsrådet

Direktionen foreslår at kommissoriet for Færdselssikkerhedsrådet skal have fokus på overordnet strategisk planlægning, kampagner og byudviklingsplaner

Beslutning om ny kommissorium / vedtægt?

6. Integrationsrådet

Direktionen foreslår, at Byrådet overvejer nedlæggelse af rådet.

7. Ændring i styrelsesvedtægt vedrørende By- og Landdistriktsudvikling, herunder byfornyelse og områdefornyelse

Udfordringen er at puljerne til understøttelse af initiativerne er placeret i 2 udvalg

  • Anlægspuljer til midtbyplaner (pt. 3 mio. årligt), udvikling af landdistrikter (pt. 1 mio. årligt) og nedrivningspulje (1 mio. i 2021) er placeret hos TM
  • Puljerne til Bygnings- og Områdefornyelsespuljer (hver på 0,5 mio. årligt pt.) er placeret hos ØK

Direktionen vil anbefale at puljerne samles under 1 udvalg, da dækningsområderne for puljerne lapper ind over hinanden, hvorfor optimal udnyttelse og koordinering af midlerne mest smidigt vil kunne ske i 1 udvalg.

Det foreslås, at området i den nye styrelsesvedtægt placeres i Teknik- og Miljøudvalget, der orienterer Økonomiudvalget / Byrådet om større projekter.

8. Valg af medlemmer til Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek

Brønderslev Kommune har i henhold til vedtægterne 2 pladser i bestyrelsen.

Direktionen foreslår, at bibliotekschefen udpeges som det ene af de 2 medlemmer. Bestyrelsen drøfter løbende driftsproblemstillinger, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at bibliotekschefen har en plads i bestyrelsen.

9. Henvendelse fra 'Vores By Brønderslev'

'Vores By Brønderslev' anmoder om at få en fast repræsentant fra Brønderslev Kommune i bestyrelsen for 'Vores By Brønderslev'.

Dette for at sikre sammenhængskraften mellem Brønderslev Kommune og bestyrelsen i 'Vores By Brønderslev'.

Ligeledes at Brønderslev Kommune ved denne repræsentant sikres alt information om tiltag i 'Vores By Brønderslev'.

Beslutning

I enighed indstilles:

 • Der udpeges 1 medlem af Byrådet (ikke blandt) til Frivilligrådet
 • Der udpeges 1 byrådsmedlem til Handicaprådet, Social og Sundhedsudvalget tager navneforandring til Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget
 • Færdselssikkerhedsrådet nedlægges, opgaven varetages af Teknik- og Miljøudvalget
 • Integrationsrådet nedlægges, opgaverne varetages fremover af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Rådet kan genoprettes, såfremt behovet genopstår
 • Den ene plads til Ejerforeningen for Hjallerup Kulturhus varetages af bibliotekschefen
 • Fritids- og Kulturudvalget skal fremover være politisk ansvarlig for
  den lokale turismeindsats og tage navneforandring til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget. Der kan etableres et turismeråd
 • Ændring af styrelsesvedtægt vedr. puljer indstilles gennemført
 • Der udpeges ikke repræsentant til Vores By Brønderslev
Bilag

Til toppen


11. Mødekalender 2022


Resume

Sagsforløb: DIR

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2022 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 26 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar og budgetseminar.
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM).

Direktionen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 6:

Forslag revideres i forhold til 2. behandling af budget og genbehandles efterfølgende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Der er sket følgende ændringer:

 • Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet er flyttet fra den 28. september 2022 til den 5. oktober 2022
 • Byrådets 2. behandling af budgettet er flyttet fra den 5. oktober 2022 til den 12. oktober 2022
 • Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2022 er flyttet til den 26. oktober 2022
 • Byrådets møde den 26. oktober 2022 er flyttet til den 2. november 2022
Beslutning

Indstilles godkendt, dog flyttes budgetseminar 1 uge.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om anke til Højesteret


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

KA Pleje har anket Landsrettens afgørelse til Højesteret.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Landsretten afsagde den 5. juli 2021 dom i sagen anlagt af KA Pleje/Blæksprutten mod Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune blev dømt til at betale 5 mio. kr. plus procesrenter. Såfremt Brønderslev Kommune accepterede dommen, skulle beløbet betales senest 14 dage efter dommens afsigelse. Efter Økonomiudvalget på møde den 8. juli 2021 accepterede dommen, er beløbet betalt til KA Pleje/Blæksprutten.

KA Pleje har indenfor den gældende 4 ugers frist meddelt Brønderslev Kommune, at sagen ankes til Højesteret, og der er indsendt processkrift fra KA Pleje til Højesteret.

I forlængelse heraf har Brønderslev Kommune været i dialog med KL, som har besluttet at bi-intervenere, idet sagen nu kan få konsekvenser for en lang række af landets kommuner. Herved bliver KL part på linje med Brønderslev Kommune, og får alle sagsakter til gennemsyn.

Derudover har Brønderslev Kommune lavet en aftale med Kammeradvokaten om at føre sagen i Højesteret. Kammeradvokaten fører også sagen for en række andre kommuner, som KA Pleje har anlagt sag imod. Brønderslev Kommunes advokat i Landsretssagen er behjælpelig med at overdrage relevant viden til Kammeradvokaten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 15. september 2021, pkt. 13:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Lukket punkt: Plan for udbygning af børnehave


Til toppen


15. Lukket punkt: Ejendomshandel


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 29. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer