Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 10. november 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 18 behandles efter pkt. 4.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Aftalepunkter og status, budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af oversigt over aftalepunkter og status budget 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2022 er der udarbejdet et forslag med oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2022.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Evaluering af budgetprocessen for 2022

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til investering i Tandplejen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 480.000 kr. til investering i Tandplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2020 blev 480.000 kr. af Tandplejens overskud overført til anlægsbudgettet. Formålet med de midler er, at de skal bruges på investeringer til inventar i Tandplejen.

Tandplejen ønsker at bruge anlægsmidlerne på at udskifte to tandlægestole, der er ca. 20 år gamle. Indkøb af to stole samt diverse udstyr dertil beløber sig til ca. 520.000 kr. Andelen af beløbet, der er over budgettet på anlæg, forventes dækket af Tandplejens driftsramme.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen, der via Regnskab 2020 blev afsat til investering i Tandplejen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. november 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


6. Administrationsgrundlag Grøn Pulje


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunen får til ansvar at administrere puljen, og forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag.

Fagforvaltningen fremsender sagen til fornyet politisk behandling, da der desværre var vedhæftet en forkert version af administrationsgrundlaget, og der derfor var uoverensstemmelse mellem sagsfremstillingen og administrationsgrundlaget. Dette er nu rettet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 vedtog Folketinget ny Energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (grøn pulje), til erstatning for den grønne ordning som udløb 1. februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med grøn pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter opstiller af VE anlæg til at indbetale til grøn pulje. Indbetaling skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet som et engangsbeløb og ud fra en fast afregningsmodel baseret på anlæggets effekt. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

 • 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning, som udløb i 2018. Den tidligere grønne ordning har i perioden 2012-2017 givet i alt 6,7 mio. kr. til lokalforankrede projekter i Brønderslev Kommune.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinier for ansøgningsprocedure for tilskud samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Det Grønne Råd blev på møde den 2. februar 2021 orienteret om grøn pulje, og kom med input til kommunens videre arbejde med et administrationsgrundlag for puljen. Det Grønne Råd lagde blandt andet vægt på, at der ydes tilskud til projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles, projekter der kan bidrage til en CO2 reduktion, projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen, projekter der støtter de kommunale strategier/politikker. Det Grønne Råd bemærker endvidere, at det er vigtigt at det synliggøres, hvad midlerne bruges til.


Forvaltningen har udarbejdet forslag til et administrationsgrundlag, der beskriver de overordnede principper for grøn pulje i Brønderslev Kommune, herunder den politiske og administrative forankring, ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger samt arbejdsgange.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midler i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, udvikling af by og land, rekreative, kulturelle- eller fritidsmæssige formål. Midlerne kan også anvendes til klimaforbedrende eller CO2 reducerende tiltag. Grøn pulje skal således understøtte Brønderslev Kommunes visioner og strategier og målsætningerne i mange af Brønderslev Kommunes politikker så som landdistriktspolitikken, erhvervs- og turismepolitikken, fritids- og idrætspolitikken, kulturpolitikken etc. I forbindelse med en ansøgningsrunde kan kommunen vælge at målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer eksempelvis bæredygtighed, bosætning, bevægelse etc.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Brønderslev Kommune kan ansøge om midler fra grøn pulje, dog bemærkes, at såfremt midlerne bruges på kommunale anlægsinvesteringer, tæller det med i kommunens samlede ramme for anlægsinvesteringer. Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud.

Ifølge retningslinierne for grøn pulje, skal kommunen i sin administration af puljen give adgang til, at puljen kan søges af alle personer, der bor indenfor inden for 6 gange møllehøjde eller indenfor 200 m fra solcelleanlæg, dette gælder også personer der bor i nabokommuner.

For at sikre, at en vis andel af midlerne tilfalder det lokalområde, som ligger tættest på de opstillede vedvarende energianlæg kan Byrådet beslutte, at x % af midlerne forbeholdes projekter indenfor en radius af 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Afstanden på 4,5 km er ikke lovbestemt i retningslinier for grøn pulje, men er inspireret af afstandskrav i den tidligere grønne ordning i Brønderslev Kommune.

Der kan søges om hel eller delvis støtte til projekter med et min. budget på 100.000 kr. dog gælder det, at afsættes der midler der er forbeholdt lokalområdet tættest på det vedvarende energianlæg er min. budgettet på 20.000 kr.

Det foreslås at grøn pulje politisk forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje.

Administrativt forankres grøn pulje i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det er muligt at afsætte 8 % af de indbetalte midler til administration af puljen, hvilket foreslås i administrationsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at eventuelle uforbrugte midler kan overføres fra et budgetår til det næste.

Såfremt midlerne ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solenergianlæg og forventer derfor, at der vil blive indbetalt betydelige midler til grøn pulje i de kommende år. Indtil videre er der igangsat planlægning for 3 større solenergi projekter (Hjallerup enge - Hjallerup, Pulsen – Voergaard Slot, Tagmarksvej – Brønderslev) for ca. 600 hektarer samlet. Der er endvidere en ansøgning om vindmøller ved Tuekær/Bolle Enge, der har været i fordebat. Eksempelvis har etablering af solenergianlæg ved Pulsen en forventet effekt på 110 MW svarende til energi til ca. 25.000 husstande. Realiseres projektet forventes der en indbetaling til den grønne pulje på 4.400.000 kr.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt VE anlæg er klar til at blive taget i brug. Der lægges i administrationsgrundlaget op til, at der kan gennemføres 2 årlige ansøgningsrunder. De første midler i grøn pulje forventes tidligst at kunne uddeles i 2023, da indbetaling til grøn pulje først sker, når VE anlægget er nettilsluttet. Det anbefales, at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde, og eventuelt tilrettes baseret på erfaringer fra første ansøgningsrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje,
 • at Byrådet beslutter, om der forlods skal reserveres midler til projekter i nærheden af energianlæggene, og
 • at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 14:

Administrationsgrundlaget indstilles til godkendelse.

Det indstilles, at der afsættes op til 8 % til administration af ordningen.

Det indstilles, at 25 % af midlerne tilfalder lokalområdet til udmøntning inden for 2 år.

Hvis midlerne ikke er brugt, tillægges de puljen til anden fordeling.

Der evalueres efter første ansøgningsrunde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Nørregade 19, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

MVe Holding har købt arealet med bygningerne fra det tidligere Dronninglund Sygehus. Den nye ejer ønsker at omdanne de eksisterende bygningerne til boliger, lidt mindre erhverv samt at bygge nye boliger.

Den gældende lokalplan giver mulighed for en anvendelse til sygehusdrift, hvorfor der kræves et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, inden der kan gives byggetilladelse og en omdannelse/nybyggeri kan påbegyndes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt planlægningen for området kan sættes i gang efter principperne i Økonomiudvalgets beslutning af 12. februar 2020.

Sagsfremstilling

MVe Holding har købt arealet med bygningerne fra det tidligere Dronninglunds Sygehus, Nørregade 19, 19C og Tidselbak Alle 1, 1A, 3 og 5, Dronninglund. Købet rummer arealet med sygehusbygningerne, mens den eksisterende institution og parkeringspladserne mod nord (Tidselbak Alle) ikke er en del af købet. Sygehusbygningerne står i dag tomme, når der ses bort fra, at der stadig er en lægeklinik i den midterste, højeste bygning og varmecentralen.

MVe Holding har købt bygningerne med henblik på at ændre anvendelsen af bygningerne fra sygehusdrift til et boligområde, dels med rækkehuse og dels med lejligheder. Der ønskes mulighed for, at stueetagen i den højeste blok kan anvendes til mindre sundhedsrelaterede erhverv i tilknytning til lægehuset, som f.eks. tandlæge, fysioterapi mv. -- gerne også med andre liberale erhverv, som kontorer, frisører, klinikker mv. som kan etableres uden gener for boligerne. Der ønskes ikke detailhandel.

Brønderslev Kommune er, forud for at bygningerne blev udbudt til salg af Regionen, blevet spurgt om, hvad kommunen er indstillet på at ændre plangrundlaget til. Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2020, at området - på baggrund af en lokalplanlægning - kan omdannes til et boligområde som beskrevet i oplægget). Økonomiudvalget besluttede at præcisere, at det tydeligere bør fremgå, at det grønne område skal fastholdes i størrelse.

Området ved Tidselbak Alle er i kommuneplanrevisionen overgået til boligramme 02-B-03 og er derfor ikke en del af nærværende projekt. Tilsvarende er ældrecenteret Margrethelund og den tidligere villa ved indkørslen til sygehuset ikke en del af nærværende projekt. Villaen indeholder i dag en institution for handicappede. Villaen forventes solgt særskilt og videreført som institution.

Nuværende planlægning

Den tidligere planlægning for det aktuelle område med sygehusbygningerne, Margrethelund og Tidselbak Alle udlægger området til offentlige formål, nærrekreativt område, sundheds-, døgn- og ældreinstitutioner, funktionærboliger og grønt område. Området er reguleret af kommuneplanramme 02-O-05 Offentligt område, Sygehus og Margrethelund. Området er desuden reguleret af lokalplan 06-12 Sygehus, plejehjem m.m., Dronninglund fra 1983, som kun må anvendes til Sygehus, plejehjem, ungdomsboliger og funktionærboliger.

I området er der registreret 2 bevaringsværdige bygninger - sygehusets hovedbygning fra 1955. Det er karakteristisk for området, at bygningerne er opført i røde mursten.

Anvendelse af områdets eksisterende bygninger ønskes ændret til boliger, mindre ikke-generende erhverv, og der ønskes et nybyggeri på 6 rækkehuse. Det er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanens rammer kan dog ændres med vedtagelse af et kommuneplantillæg. Da der i kommuneplantillægget er tale om en anvendelsesændring, skal processen med udarbejdelse af tillægget starte med en fordebat i 2 uger. Bygherre udarbejder materialet til fordebatten og et udkast til en ny lokalplan.

Fremtidig planlægning

Områdets planlægning ønskes ændret fra offentlige formål til et boligområde. På bilag er vist de eksisterende bygninger og eksisterende parkeringspladser vist med blå signaturer, mens nybyggeri og nye parkeringspladser er vist med røde signaturer. I alt forventer ansøger at kunne indrette 69 etageboliger/rækkehuse samt lidt ikke-generende erhverv i området. Lokalplanen forventes opdelt i byggefelter, hvor indenfor de ydre dimensioner for byggeriet fastlægges kombineret med et maksimalt antal boliger for hver byggefelt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen former for byggesagsbehandling, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvorvidt projektet reelt kan etableres. Byggefeltet med de 6 nye rækkehuse er placeret på en del af plænen, som har græsarmeringssten. Det kunne tyde på en redningsvej, hvilket må undersøges nærmere.

De nuværende 2 primære vejadgange fra Nørregade og de 2 mindre vejadgange fra Tidselbæk Alle fastholdes. De nuværende parkeringsarealer fastholdes, og der etableres 53 nye parkeringspladser, så der i alt bliver 121 p-pladser. Der bør sikres gangforbindelser på tværs af området til stierne i det sydvestlige hjørne, hvor der er forbindelse mod Lundagervej og videre til stierne ved Skovbrynet og Brugsen/Slotsgade.

Den sydlige del af lokalplanområdet er i dag et parkområde med en del store, solitære træer. Området består af store klippede plæner, afgrænset mod Nørregade af en bøgehæk og læbælter mod syd og vest. Størstedelen af parken forbliver uberørt. I parken findes flere markante gamle træer, som bør undersøges med henblik på bevaring. Der findes bl.a. et årtusindtræ og et evighedstræ.

Det er ikke muligt at indføre handlepligt og rækkefølgebestemmelser i lokalplanen. Det vil derfor være muligt for bygherre at udnytte en del af byggemulighederne i lokalplanen og lade resten af bygningerne forfalde.

Da området skal kloakeres under ét, forudsættes det, at der stiftes en fælles grundejerforening, der står for bl.a. varmeforsyning, veje, kloakering og vedligeholdelse af de grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • sætter en fordebat i gang,
 • beslutter om der skal afholdes borgermøde i fordebatten eller i høringen om lokalplanforslaget, og
 • godkender at ansøger bidrager til planlægningsprocessen med udarbejdelse af et debatoplæg til fordebatten og et udkast til lokalplan, som følger principperne i Økonomiudvalgets beslutning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Det indstilles, at der bliver 4 ugers fordebat, og at der holdes borgermøde i fordebatten.

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til midtbyplan for Hjallerup har været i offentlig høring til og med den 1. september 2021.

I løbet af høringsperioden er der afholdt borgermøder og modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene handler bl.a. om den fremtidige trafikafvikling i midtbyen, Dramhuspladsen og konkrete forhold vedrørende enkelte ejendomme.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyplan for Hjallerup skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 forslag til Midtbyplan for Hjallerup. Midtbyplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Midtbyplanen er en overordnet retningsgivende udviklingsplan, der fastsætter de overordnede rammer og intentioner for udvikling af Hjallerup midtby. Intentionerne og rammerne fra midtbyplanen vil blive yderligere bearbejdet og tilpasset i forbindelse med efterfølgende anlægsprojekter og lokalplaner.

Midtbyplan for Hjallerup omfatter den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på:

 • Omdannelse af Hjallerup Centret
 • Etablering af et nyt centralt torv
 • Ny busbetjening i Søndergade
 • Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/GI. Markedsvej

Høring om forslag til Midtbyplan for Hjallerup har udgjort en fordebat i henhold til planlovens § 23c, da en del af midtbyplanens realisering, særligt for Hjallerup Centret, vil forudsætte, at der efterfølgende udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan(er).

I høringen er der modtaget 9 høringssvar og afholdt 2 borgermøder. De primære forhold fra høringssvar og på borgermøderne er:

 • Omdannelse af Dramhuspladsen til parkering
 • Ønske om trafikfredeliggørelse af Østergade
 • Tilkørselsforhold og parkering omkring ejendommene Søndergade 8-10 og Hjallerup Centret 8-16
 • Bekymring for udkørsel fra ny central p-plads til Søndergade
 • Bekymring for ændret vigepligt i krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej
 • Parkeringsplads ved lægehuset

Høringssvarene er beskrevet og besvaret enkeltvis i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringssvarene foreslår fagforvaltningen, at der foretages følgende ændringer af midtbyplanen:

 • Parkeringsplads ved lægehuset udtages af planen.
 • Ved Søndergade 8-10 fastholdes mulighed for parkering ud for butikker, eksisterende muligheder for varelevering for varebiler fastholdes og varelevering for lastbiler sker via buslomme.
 • Ved Hjallerup Centret 8-16 etableres en servicevej til varelevering samt en række p-pladser langs den eksisterende bygning.
 • At der etableres et opmærksomhedsfelt, hvor cyklister kan krydse Gl. Markedsvej til stisystem mod skole og hal.

Ændringerne er vist på skitserne i den reviderede midtbyplan, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen anbefaler, at den grundlæggende struktur i midtbyplanen fastholdes med etablering af en central p-plads og torv i Hjallerup Centret mod Søndergade, da det vurderes som værende et centralt element i at skabe attraktive facader i Hjallerup Centret. For detailhandlen er det vigtigt med synlig og let tilgængelig parkering og det vurderes derfor som væsentligt, at den nye centrale p-plads får adgang fra Søndergade. Fagforvaltningen anbefaler, at muligheden for at omdanne Dramhuspladsen til parkering fastholdes. I stedet skabes der et nyt attraktivt torveområde centralt i Hjallerup Centret, der kan danne ramme om samlende aktiviteter i byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Midtbyplan for Hjallerup endeligt med de foreslåede ændringer.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det understreges, at der er tale om en rammeplan, der danner udgangspunkt for det videre arbejde.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om forslag til Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er i 8 ugers offentlig høring fra den 1. oktober 2021 til den 26. november 2021. Brønderslev Kommunes ansøgning om at udtage del af et sommerhusområde med Gerå for til gengæld at kunne udlægge 70 nye sommerhusgrunde ved Asaa er medtaget i forslag til landsplandirektivet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2019 ansøgte Brønderslev Kommune Bolig- og Planstyrelsen om at få mulighed for at omplacere sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

Ønskerne fra ansøgningen er medtaget i forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som nu er i offentlig høring fra den 1. oktober 2021 til den 26. november 2021.

Områderne medtaget i landsplandirektivet er i overensstemmelsen med ansøgningen. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at Brønderslev Kommune ikke indsender et høringssvar.

Forslag til landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge et område på 11 ha ved Asaa Strandenge til sommerhusområde med op til 70 sommerhusgrunde. Udlægget er betinget af at 11 ha af kommuneplanramme 33-S-02 Sommerhusområde Bunken ved Gerå først tilbageføres til landzone. Brønderslev Kommune har 4 år fra endelig vedtagelse af landsplandirektivet til at endeligt at vedtage og offentliggøre en lokalplan for det nye sommerområde. Såfremt dette ikke sker, bortfalder muligheden for at udlægge sommerhusområdet.

Den videre proces forløber således, at når landsplandirektivet bliver endeligt vedtaget, kan Brønderslev Kommune ophæve lokalplanen for sommerhusområdet ved Bunken og tilbageføre området til landzone. Dette kan gøres som en samlet planproces. Derefter kan der afholdes en fordebat for et kommuneplantillæg for sommerhusområdet ved Asaa Strandenge og udviklingsområder i kystnærhedszonen (jf. landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystkærhedszonen). Efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområdet.

Forslag til landsplandirektiv fastsætter yderligere, at kommunen skal orientere berørte lodsejere og lokalt offentliggøre landsplandirektivet og oplyse om den kommende planlægningsproces. Brønderslev Kommune vil udsende orienterende brev til de lodsejere, som er berørt af landsplandirektivet nu. Når landsplandirektivet er endeligt vedtaget og tidshorisonten for planprocessen er fastlagt, vil Brønderslev Kommune indbyde lodsejerne til dialogmøder omkring processen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 6:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ændring af vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY


Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i de 11 byråd og kommunalbestyrelser i 2015. Dermed var grundlaget på plads for etableringen af Nordjyllands Beredskab pr. 1. januar 2016. Der har efterfølgende været mindre justeringer i forhold til bilag til vedtægterne. Der er nu af lovgivningsmæssige årsager opstået et behov for at ændre vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til ændring af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der sker en overflytning af de driftsmæssige forhold omkring brand fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Derudover er der åbnet op for muligheden for kompetenceoverdragelse af forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder byggelovgivningens regler om brand.

Vedtægtsændringerne har alene til formål at videreføre de nuværende forhold, hvor Nordjyllands Beredskab gennemfører brandsyn på de i beredskabslovgivningen fastsatte objekter, og om nødvendigt udsteder påbud og/eller forbud ved overtrædelse af brandsikkerheden. Derudover kaldes Nordjyllands Beredskab ofte ud til en hændelse, som kræver en myndighedsbehandling uden for byggesags-kontorernes normale åbningstid.

Baggrunden er, at det med lov nr. 2080 af 21. december 2020 er blevet muligt i forbindelse med brandsyn at kompetenceoverdrage muligheden for at udstede påbud og forbud efter bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger til et kommunalt selskab. Med ovenstående kompetenceoverdragelse, som sikrer juridisk mulighed for at håndtere evt. påbud og forbud ved gennemførelse af brandsyn, ophæves de tidligere driftsmæssige forskrifter i medfør af beredskabslovgivningen pr. 31. december 2021.

Derfor har advokatfirmaet Holst, udarbejdet forslag til et nyt punkt 3.3 i Nordjyllands Beredskabs vedtægter og et bilag hertil.

Advokatfirmaet Holst udarbejdede i 2015 vedtægterne for Nordjyllands Beredskab. Forslag til vedtægtsændringerne er efter aftale med advokaten fremsendt til Ankestyrelsen med henblik på en forhåndsgodkendelse.

Nordjyllands Beredskab foretager brandsyn på ca. 4.900 objekter, heraf er de ca. 1.300 på brandfarlige objekter.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 14. september 2021 vedtægtsændringer for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender forslaget til ændring af vedtægter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/ØK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 12:

Det indstilles, at seniorjobberne ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning

Inden stillingtagen sendes sagen til udtalelse i Ældreomsorgsudvalget.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Kommunal whistleblower-ordning


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Byrådet anmodes om stillingtagen til direktionens anbefalinger om etablering af ordningen og forslag til politik på området

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Der kan whistleblowes om flere ting, fx strafbare forhold og grove overtrædelser af lovgivningen.

Kommunen kan bestemme, hvilke persongrupper, som ifølge ordningen kan whistleblowe. Ordningen skal som minimum omfatte kommunens medarbejdere.

Det er et gennemgående tema i direktivet, at den enkelte anmeldelse skal behandles af så få personer som muligt i kommunen, og det er centralt, at anmeldelserne behandles fortroligt og under streng iagttagelse af tavshedspligten.

For at sikre effektiviteten i ordningen og intentionerne med direktivet, herunder beskyttelsen af anmelderen, bør der være en ledelsesmæssig forankring af funktionen i forhold til kommunens behandling af anmeldelserne. Det skønnes endvidere at være hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse holdes orienteret om eventuelle anmeldelser.

Det er op til kommunen, om den selv vil behandle hele sagen, eller benytte en ekstern part til enkelte dele af processen, eller overlade hele opgaven til en ekstern part.

Forslag

Kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe blandt de nordjyske kommuner, hvor konklusionen har været, at fælles kommunal løsning ikke er hensigtsmæssig, i stedet foreslås den enkelte kommune at implementere egen løsning.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres et armslængde-princip i forhold til første vurderingen af anmeldelsen (screening), hvorfor det anbefales, at det er en ekstern part, der laver denne vurdering.

Der etableres en intern whistleblowergruppe med reference til kommunaldirektøren bestående af HR- og sekretariatschefen, en jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hoved MED.

Princippet i sagsgangen i forbindelse med en anmeldelse vil være:

 • anmeldelse sendes via (sikker) mail til fortrolig og anonym videresendelse til ekstern part
 • ekstern part vurderer, om indholdet ligger inden for direktivets anvendelsesområde (screening)
 • såfremt den eksterne part vurderer, at der bør tages aktion på henvendelsen, informeres den interne whistleblower gruppe.
 • den interne whistleblower gruppe laver en konkret vurdering, og kommer med forslag til nødvendig handling til kommunaldirektøren (hvis anmeldelsen handler om kommunaldirektøren, da til borgmesteren/Økonomiudvalget)

På baggrund af screening af markedet anbefales at anvende KL som ekstern part

I forbindelse med etablering af ordningen skal kommune udarbejde og vedtage en whistleblower-politik.

Kommunaldirektøren foreslår, at

 • whistleblowerordningen etableres for kommunens medarbejdere
 • der laves en indgang på kommunens hjemmeside til whistleblower-ordningen til fortrolig modtagelse af anmeldelser, fx WB@99454545.dk
 • screening af evt. anmeldelser foretages af en ekstern part, og at der indgås aftale med KL omkring screenings-opgaven
 • HR- og sekretariatschefen, jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant valgt af Hoved MED udgør kommunens interne whistleblower gruppe med reference til kommunaldirektøren.
 • forslag til politik for whistleblower-ordningen i kommunen godkendes
Personale

Alle får mulighed for anonym anmeldelse af ulovligheder.

Økonomi

Screeningsløsningen fra KL koster 10.000 kr. ekskl. moms pr. år, hertil kommer 1.000 kr. ekskl. moms pr. anmeldelse.

Området finansieres inden for det samlede politikområde 101.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 12. oktober 2021, pkt. 6:

Direktionen anbefaler kommunaldirektørens forslag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Borgmesteren forventes løbende orienteret.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Salg af Slotsgade 77, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab har henvendt sig til Brønderslev Kommune med ønsket om at sælge administrationsbygningen Slotsgade 77, 9330 Dronninglund fra.

Byrådet skal tage stilling til om Sundby-Hvorup Boligselskab kan sælge administrationsbygningen.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab har henvendt sig til Brønderslev Kommune med ønsket om at sælge administrationsbygningen Slotsgade 77, Dronninglund.

Boligselskab oplyser i den forbindelse at administrationsbygningen ønsket solgt for at minimere udgifterne til administration i boligselskabet. Bygningen bliver i dag ikke brugt, fordi administrationen er lagt til hovedkontoret, mens ejendomsfunktionerne er flyttet til Solparken, Dronninglund i eksisterende lokaler, og dermed tættere på beboerne.

Administrationsbygningen er bygget uden støtte, og er i følge lovgivningen en sideaktivitet til den almene boligorganisation. Men salg skal til en hver tid uanset om det er opført med støtte eller ej, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til et salg. Da der er oprettet ejendomsfunktioner tættere på beboerne og de dermed fortsat er sikret service, ser forvaltningen ingen udfordringer på den måde. Dernæst er det positivt, at boligselskabet vil minimere administrationsomkostningerne til beboerne fordel. Yderligere har boligselskabet fået bygningen vurderet, som sikkerhed for at et kommende salg sker til markedspris. Vurderingen er vedlagt som bilag. Derudover er boligselskabet opmærksom på, at der ligger en tinglyst servitut om videresalg, samt at bygningen ligger nær en tidligere benzintank. De forhold vil boligselskabet tage højde for i et kommende salg.

Tillige har afdelingen i boligselskabet, i henhold til beboerdemokratiet i almene boliger, godkendt salget af administrationsbygningen. Beslutningen er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at Byrådet godkender, at Sundby-Hvorup Boligselskab kan sælge administrationsbygningen Slotsgade 77.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning fra 'Vores by Brønderslev' om driftstilskud


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra 'Vores by Brønderslev' om driftstilskud på 300.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Foreningen Vores By Brønderslev er blevet etableret med vedtægter og bestyrelse.

Bestyrelsen i Vores By Brønderslev er paraplyen for de fire advisory boards, der repræsenterer Brønderslev bys:

 • foreninger
 • kultur
 • detailhandel
 • erhverv

De første fire advisory boards er dannet ved, at der er udpeget personer af det første forretningsudvalg. Med tiden supplerer disse boards sig selv.

Visionen for foreningen beskrives bl.a. som:

 • Vores By Brønderslev vil skabe et større fællesskab og et skarpere fokus på hvad der skal udvikles i Brønderslev By i samarbejde med f.eks. Brønderslev Kommune i samspil med byens foreninger, kultur, handel og erhverv.
 • Vores By Brønderslev vil skabe et fællesskab, hvor vi kan hjælpe og vejlede hinanden.
 • Vores By Brønderslev vil informere om aktiviteter i hvert af de fire boards og lave en samlet oversigt som er lettilgængelig for alle borgere på de nye platforme. Dette for at udnytte synergien i planlægge sammen og skabe værdi for hinanden.
  Foreningens nye hjemmeside er færdig i november måned, og der arbejdes med at lægge strategien for Facebook og Instagram starter lige nu.
 • Vores By Brønderslev arbejder for at finde Brønderslevs X-Factor og bringe den i spil

Vores By Brønderslev får opbakning fra det lokale erhvervsliv på grund af muligheden for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

På sigt arbejdes der med evt. udvidelse af nye boards med yderligere emne søjler

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2022 er der ikke afsat budget til driftstilskud til "Vores by Brønderslev".

Økonomiudvalget har en Udviklingspulje, som er på 568.000 kr. samt en Erhvervspulje, som er på 205.000 kr. i budget 2022.

Herudover forventes, at Økonomiudvalget overfører et beløb i økonomisk decentralisering fra 2021 til 2022. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der overføres i størrelsesordenen 600.000 kr.

Beslutning

Afslag.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode.

På den baggrund foreslås en drøftelse med henblik på at formulere nogle opmærksomhedspunkter, som det kommende Økonomiudvalg kan lade sig inspirere af, herunder

 • idéer og gode råd til introduktion til udvalget
 • hvilke særlige opmærksomhedspunkter og problemstillinger, der skal være i fokus i den kommende byrådsperiode
Personale

Ingen.

Beslutning

Der foreslås bl.a. bygningsrundtur, inspirationstur til andre sammenlignelige kommuner.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Resultat af licitation


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer