Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. august 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Frigivelse af en samlet anlægspulje til bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 5.096.250 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse og mindre anlægsarbejder, trådløst netværk samt renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne.

Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har udarbejdet en samlet disponeret liste med bygningsvedligeholdelses -/ og anlægsarbejder, trådløst netværk herunder afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne med henblik på en samlet frigivelse af resterende ikke frigivne anlægsmidler i anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i budget 2021.

I budgetaftalen for budget 2021 blev det aftalt, at der i forbindelse med prioriteringen af midlerne til bygningsvedligehold i 2021 skal der være en særlig fokus på institutioner i forhold til renovering af lege- og aktivitetspladser ligeledes skal der være øget fokus på vedligeholdelse af udenomsarealer. Der er derfor i prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesmidlerne foreslået afsat 1. mio. kr. til legepladser og 800.000 kr. til renoveringer af belægninger omkring kommunale bygninger. Prioriteringen af anvendelsen af midler til legepladser vil blive foretaget efter aftale med skole- og dagtilbudsområdet.

Bygningsafdelingen har i arbejdet med vedligeholdelse af kommunale bygninger disponeret udvendig klimaskærm som tag, tagrender, ydervægge/sokler, vinduer/døre, kloak-/og belægningsrenovering, endvidere er der forsat toiletrenovering og evt. AT-påbud samt pulje til småprojekter indeholdt i disponering af anlægsmidlerne.

Puljen vil være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Disponeret anlægsliste for 2021 er vedlagt i bilag.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 5.096.250 kr. til finansiering af vedligeholdelses-/ og anlægsprojekter herunder de afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra anlæg og drift i 2020 udgør i budget 2021 8.396.250 kr. Heri er der reserveret 0,5 mio. kr. til trådløst netværk.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021, blev der frigivet 3 mio. kr. af puljen. Desuden er der frigivet 0,3 mio. kr. til legeplads i Rhododendronparken.

Der er således 5.096.250 kr. tilbage i puljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 6:

Udsat. Bilag tilrettes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 4:

Indstilles frigivet.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning fra Byrådet, 24. juni 2021, pkt. 6:

Sendes tilbage til Økonomiudvalget.

Beslutning

Oversigten ændres, således at der afsættes samlet 1,8 mio. kr. til lege- og aktivitetspladser ved kommunale institutioner, i stedet for de 2 første linier i oversigten (Legepladser og Renoveringer af belægninger….)

Bilag

Til toppen


4. Klimarapport 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Klimarapport 2020 er udarbejdet som et led i Brønderslev Kommunes deltagelse i Dansk Naturfredningsforenings kampagne ”klimakommuner” og arbejder imod en mindskelse af sin CO2- udledning med 2 % hvert år frem til 2025. Klimakommune projektet nedlægges dog fra og med 2020 og overgår til DK2020 projektet.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Klimarapport er udarbejdet som et led i Brønderslev Kommunes deltagelse i Dansk Naturfredningsforenings kampagne ”klimakommuner” og arbejder imod en mindskelse af sin CO2- udledning med 2 % hvert år frem til 2025. Klimakommune projektet nedlægges dog fra og med 2020 og overgår til DK2020 projektet.

Rapporten vil, jf. de indgåede aftaler, blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen er, at samlet set kan Brønderslev Kommune være godt tilfreds med en CO2 besparelse på 5,5 %, især midt i en covid-tid med åbne døre/vinduer på skolerne og meget udluftning i øvrige lokaler over hele Kommunen.Brønderslev kommune kan med stolthed allerede i år 2017 komme under det lovede CO2- niveau som kommunen først skulle være nede ved i år 2025. Brønderslev Kommune har fortsat reduceret CO2-udledningen år for år, faktisk er CO2-udledningen på nuværende tidspunkt 587 tons lavere end lovet i år 2025.

Staben foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. juni 2021, pkt. 6:

Taget til efterretning

Der udtrykkes stor anerkendelse af det arbejde, der har været gjort i forbindelse med Brønderslev Kommune som klimakommune.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Yderligere anvendelse af el-biler ønskes fremmet.

Lene Hansen ønsker målsætningerne for CO2 udledning strammet.

Bilag

Til toppen


5. Høring af NTs mobilitetsplan 2021-2024


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

NT har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 Med dialog skaber vi fremtidens NT i høring frem til den 20. august 2021.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Mobilitetsplanen kan godkendes.

Sagsfremstilling

NT har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 Med dialog skaber vi fremtidens NT i høring frem til den 20. august 2021.

NT’s Mobilitetsplan 2021-2024 er en handlingsplan og en operationalisering af NT’s nuværende forretningsplan, og specielt målet om at få flere til at rejse sammen i Nordjylland.

Mobilitetsplanen har nuværende og potentielle kunder som omdrejningspunkt. Som det også var tilfældet med tilvejebringelsen af NT’s forretningsplan tilbage i 2019, har nuværende og potentielle kunder været engageret i arbejde med indholdet af mobilitetsplanen, ligesom arbejdet har involveret inddragelse af nordjyske virksomheder, uddannelsessteder og turistorganisationer. Det har resulteret i 4 overordnede målbilleder og en række initiativer og tiltag, som alle er bundet op på den overordnede ambition og mål i forretningsplanen. De 4 overordnede målbilleder er:

 • Attraktivt kerneprodukt
 • Kunde hele livet
 • Nemt at vælge NT
 • NT fællesskabet

Attraktivt kerneprodukt

NT prioriterer at fastholde og udbygge nettet af busser og tog i Nordjylland. På den måde bidrager NT til bosætning, turisme og vækst og sikrer, at pendlere nemt og enkelt kan rejse sammen, når de skal frem og tilbage. Uanset om det er på landet eller i byen.

NT klarer transporten, så kunderne kan udnytte tiden til noget andet, mens de er undervejs. Kunderne får løbende opdateringer om rejsen, og det er nemt at skifte mellem forskellige transportformer. Ventetiden føles ikke som spildtid, for ventefaciliteterne giver god mulighed for at arbejde eller slappe af.

NTs busser, tog og flextrafik løser kundernes transportbehov uanset alder, hvor de er i livet og på tværs af den nordjyske geografi. Busser og tog bruges især af kunder, der skal til og fra job og uddannelse, og flextrafikken bruges især af kunder med særlige behov og af kunder i landdistrikterne. Pålideligheden er høj, og hvis der er driftsforstyrrelser, får kunden hurtig og konkret information.

Kunderne oplever komfort og tryghed på turen og, at det er nemt at have sin kuffert, barnevogn eller cykel med. NT søger for løbende informationer om rejsen, og chaufførerne yder en nærværende service. Det er nemt at skifte transportmiddel undervejs, og køretøjer, faciliteter og services er genkendelige, så det er let at finde rundt.

De nordjyske knudepunkter er indrettet, så kunderne føler sig trygge og har forskellige muligheder for at udnytte evt. ventetid. Knudepunkterne binder også de forskellige transportformer sammen og gør det nemt at komme videre med cykel eller bil eller skifte til fx privat samkørsel.

Kunde hele livet

Kunderne er kunder hos NT gennem hele livet, og NT lægger sig kontinuerligt i selen for at imødekomme deres behov. NT opleves som en troværdig og pålidelig mobilitetspartner, og den kollektive trafik er noget for alle – i større og mindre grad – uanset, hvor i livet den enkelte befinder sig.

Den kollektive trafik er et godt og sikkert transportvalg gennem alle livets faser. NT sikrer, at bussen er det oplagte valg, når børnene starter i skole, og der er for langt eller for farligt at cykle. At den unge uddannelsessøgende nemt kan komme til og fra skole og de mange fritidsaktiviteter, der hører til et ungdomsliv. Pendleren kan få transporten og de mange dagligdags gøremål med børn og pligter til at hænge sammen. Det sikres at de ældre fortsat kan nyde en stor grad af frihed og stadig kan komme rundt, selvom kørekortet for længst er lagt i skuffen.

Kunder er forskellige og har forskellige transportbehov. NT indgår i aktiv dialog med dem og lytter til deres ønsker, som sikrer, at der tilbydes brugbare og relevante tjenester og løsninger indenfor både bus-, tog- og flextrafikken, som gør det nemt og enkelt at blive kunde og forblive kunde gennem hele livet. Den kollektive trafik er det foretrukne transportvalg for mange og et godt supplement for endnu flere. Nogle benytter den et par gange om året. Det er fx, når de skal til og fra restaurant, koncert eller fest. Andre benytter den dagligt eller flere gange om ugen, når de skal til og fra job, uddannelse og fritidsaktiviteter. Andre ligger et sted midt imellem, kombinerer mange forskellige transportformer og vælger det, der giver mening for dem i en given situation.

Nemt at vælge NT

NT gør det nemt for kunderne at vælge den kollektiv trafik uanset, hvor de skal hen, og hvor de er i livet. Der er enkle og smarte løsninger på hylderne, som gør det nemt for både den vante og uvante kunde at navigere sikkert i køreplaner, stoppesteder og billettering.

Kunderne tilbydes gode og relevante tilbud, tjenester og løsninger, som gør det nemt og enkelt for dem at komme ud og hjem uanset, om de er unge, gamle, på vej på arbejde eller i biografen. Udviklingen følges og sikrer, at løsningerne til stadighed bliver enklere og smartere. Kunderne kan intuitivt og effektivt navigere i produkter og services og oplever, at det er let og ligetil at benytte vores transporttilbud.

NT er en pålidelig mobilitetspartner, som sikrer, at kunden er taget i hånden hele vejen fra planlægning af rejsen til billetkøb og videre. Det kan føles uoverskueligt og besværligt at benytte kollektiv trafik for især nye kunder. Det er en barriere, der skal overvindes, når den enkelte skal vælge mellem den ukendte kollektive trafik og den velkendte privatbil for at komme fra A til B. Det er en barriere, som løbende arbejdes på at nedbryde.

Produkter og services vejes på en guldvægt, så barriererne mindskes ved planlægning og billetkøb og gør det dermed let tilgængeligt. Der sikres, at der er fleksibilitet for kunden i stedet for en masse valg og, at det er enkelt at forstå og vælge de produkter, der er relevante for den enkelte. Dette gør sig gældende uanset, om kunden skal pendle til en ny arbejdsplads, starte på en ny uddannelse, på udflugt med familien eller er turist i Nordjylland.

NT fællesskabet

NT er en del af et nordjysk fællesskab, hvor alle bidrager til den gode mobilitet. NT indgår i strategiske partnerskaber, som skaber værdi for hele Nordjylland. Både hvad angår mobilitet, trivsel, vækst, klima og miljø. Der nås længst og skabes de bedste betingelser for kunderne, når der samarbejdes med andre og lytter til deres behov.

I Nordjylland har vi et stærkt fællesskab, hvor vi ved, at vi er stærkere sammen end hver for sig, når det drejer sig om at skabe den bedst mulige mobilitet. Når man rejser sammen med andre, er man en del af fællesskabet. Bilisten er en del af fællesskabet, når han stiller et tomt sæde i bilen til rådighed for dem, der har brug for et lift, og kunderne i busser, tog og flextrafik er selvskrevne medlemmer.

Fællesskabet inkluderer strategiske partnerskaber, hvor der skabes værdi for hinanden. NT hjælper virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så deres medarbejdere og studerende kan komme frem og tilbage på en effektiv måde. Det gør det lettere at drive en god og rentabel virksomhed og at tilbyde uddannelsesmuligheder i de unges nærområder.

Partnerskaber med de nordjyske uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kultur- og fritidslivet styrker ikke kun deres forretninger, men giver NT stor båndbredde og rækkevidde i forhold til at fremme den bæredygtige mobilitet. Partnerskaberne gør NT's produkter og services synlige og tilgængelige, så overvejelsen om at benytte kollektiv trafik ikke er så fjern, når et konkret mobilitetsbehov opstår.

Til gennemførelse af Mobilitetsplan 2021-2024 har NT afsat 9,8 mio. kr., der alle er fundet internt:

 1. Allokere besparelser på kapacitets- og øvrige driftsudgifter i 2020 6,5 mio. kr.
 2. Ikke anvendte midler på bl.a. markedsføring 1,8 mio. kr.
 3. Administrativ besparelse til B2021 1,5 mio. kr.

Samlet investering i Mobilitetsplan 2021-2024 = 9,8 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om Mobilitetsplanen kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Mobilitetsplanen ikke har en direkte økonomisk konsekvens for Brønderslev Kommune, da NT har fundet midlerne via besparelser på andre områder.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Høring af landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen


Resume

Sagsforløb: ØK

Bolig- og Planstyrelsen har sendt forslag til Landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen i offentlig høring fra den 17. juni til den 13. august 2021.

Brønderslev Kommune har ansøgt om at få udlagt et udviklingsområde ved Asaa. Udviklingsområdet ved Asaa er i reduceret omfang medtaget i forslag til landsplandirektivet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Fagforvaltningen foreslår, at der ikke indsendes et høringssvar til forslag for landsplandirektivet.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har sendt forslag til Landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen i offentlig høring fra den 17. juni til den 13. august 2021. Brønderslev Kommune har ansøgt om at få udlagt et udviklingsområde ved Asaa den 1. december 2021. Ansøgningen blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. november 2019.

Udviklingsområder er landzoneområder i kysnærhedszonen, hvori det bliver lettere at planlægge, idet de undtages for de særlige redegørelseskrav, som er indenfor kystnærhedszonen.

Udviklingsområdet ved Asaa er i reduceret omfang medtaget i forslag til landsplandirektivet. Området er beskåret med et mindre areal, som ligger indenfor Natura 2000 Habitat område og med et areal, som Styrelsen vurderer har særlig landskabsinteresser af national interesse.

Det er ikke muligt at få udlagt areal, som er omfattet af Natura 2000 udpegning. Det pågældende areal blev for nyligt udtaget af Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde, men er fortsat omfattet af Natura 2000 Habitat område. I forhold til vurderingen af at der er særlige landskabsinteresser for dele af arealet, har Brønderslev Kommune i ansøgningen argumenteret for hvorfor arealet vurderes ikke at være er omfattet af disse. Der forekommer ikke nye oplysninger i sagen. På den baggrund anbefaler fagforvaltningen, at Brønderslev Kommune accepterer denne reducering i areal og ikke indsender et høringssvar

Efter den offentlige høring af forslag til landsplandirektivet vil Bolig- og Planstyrelsen behandle høringssvar og vedtage landsplandirektivet endeligt. Derefter skal Brønderslev Kommune udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger området til udviklingsområde i kystnærhedszonen for at det kan træde i kraft.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og at der ikke indsendes et høringssvar til forslag for landsplandirektivet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Fælles vinterregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

For at sikre en fælles platform et fremtidigt samarbejde er det nødvendigt at afklare mulighederne for samordning af vinterregulativerne i de tre kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til opdateret vinterregulativ for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

Fagforvaltningen har indledt et samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vintertjenesten.

En vigtig forudsætning for et fremtidigt samarbejde om vintertjeneste er, at der foretages en harmonisering af standarden på vintervedligeholdet af veje, stier mv. i de respektive kommuner. For at imødekomme denne forudsætning er der udarbejdet et forslag til justering af Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

Ændringer i Brønderslev Kommune

Snerydning

Antal vinterklasser øges fra 3 til 5, men samlet sker der ingen ændring af serviceniveauet og økonomien.

Snedepot

I det nye regulativ er der indført en ekstra mulighed for at benytte fortovet som snedepot i ekstreme situationer. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

I ekstremvejr kan fremkommeligheden på nogle fortove blive begrænset af snedepoter, men sneen fjernes hurtigst muligt, når situationen tillader det.

Glatførebekæmpelse

Kommunens forpligtigelser har ændret sig lidt i henhold til at antallet af vinterklasser er øget fra 3 til 5 klasser. Det betyder, at kommunens pligter på nogle veje vil være større, mens de på andre vil være mindre. Samlet set vil der ske en lille reduktion i serviceniveauet, da der er en del underordnede veje som ikke saltes i vinterperioden.

Stier

Tidspunkterne for hvornår stierne skal være farbare foreslås justeret. Grundejerne skal med nuværende regulativ sørge for en farbar sti alle dage i tidsrummet kl. 7-15, men med det nye regulativ ændres dette til alle dage i tidsrummet kl. 8-20. Desuden foreslås der udvidelser af tidsrummene for, hvornår kommunen skal tilstræbe at stierne er farbare, noget der betyder et forbedret serviceniveau. Der må forventes en lille stigning i udgifterne vil vintervedligeholdelse af kommunens stier.

Samlet vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at en harmonisering af vinterregulativerne i henholdsvis Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune i begrænset omfang vil påvirke dagens rammer for serviceniveau og økonomi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede justeringer af vinterregulativet kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse at kontrakterne evalueres efter et år.

Teknik- og Miljøudvalget evaluerer vinterregulativet efter et år.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen er ikke enig i alle prioriteringerne

Beslutning fra Byrådet, 26. maj 2021, pkt. 15:

Tilbagesendes til udvalget.

Hildo Rasmussen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021:

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budget 2020, at der skulle ske en reduktion i serviceniveauet svarende til 500.000 kr. pr. år. Sagen blev efterfølgende behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019, hvor der blev besluttet følgende reduktion i serviceniveauet på boligveje:

Servicemål og metode 2016

Forslag ændret servicemål og metode

 • Glatførebekæmpelse og snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
 • I situationer med stærk isdannelse dog hele døgnet.
 • Ved isdannelse gruses grusvejene.
 • Snerydning og glatførebekæmpelsen iværksættes, når 1. og 2. prioritetsopgaver er under kontrol.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.
 • Snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
 • Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
 • Snerydning iværksættes, når 1., 2. og 3 prioritetsopgaver er under kontrol.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.

Fagforvaltningen har foretaget en evaluering af vintersæsonen 2020-2021, der viser, at der har været nogle henvendelser fra borgere om glatte boligveje, men fagforvaltningen har foretaget en løbende vurdering af henvendelserne, og har i de tilfælde, hvor der har været en ekstremsituation, foretaget saltning af de pågældende veje. Fagforvaltningen har ikke modtaget henvendelser om personskader eller bilulykker på boligvejene vinteren 2020-2021.

Fagforvaltningen vurderer, at en fastholdelse af at snerydning iværksættes, når veje i vejklasse 1, 2, 3 og 4 er under kontrol, kan ske indenfor de gældende økonomiske rammer.

Fagforvaltningen foreslår følgende justering af servicemål og metode for vejklasse V (boligveje mv.):

 • Tilstræbes holdt farbare alle ugens dage i tidsrummet kl. 07 - 15
 • Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
 • Snerydning iværksættes efter behov i tidsrummet kl. 07 - 15. Indsatserne igangsættes når opgaverne på klasse i - IV veje tillader det.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.

Efter Byrådets godkendelse af vinterregulativet igangsætter fagforvaltningen en proces i samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune med henblik på at udarbejde et fælles udbudsmateriale for vintervedligeholdelsen af kommunale veje i vejklasse 1 - 3.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker, at vintervedligeholdelse på cykelstier i byerne bør prioriteres højere end cykelstier på landet.

Steen Søgaard Petersen ønsker ikke snerydning på cykelstier i det åbne land.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om klagesager på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ØK

Der vil blive givet en orientering om klagesagernes indhold og status.

Sagsfremstilling

I løbet af juli måned har der været en række artikler i Nordjyske om omhandlende 2 klagesager på aflastningsafdelingen på Margrethelund.

Der vil blive givet en orientering om klagesagernes indhold og status.

Ældreomsorgsudvalget behandler sagen på deres kommende møde den 18. august 2021. Udvalget vil her få forelagt en redegørelse for sagernes forløb.

Derudover vil udvalget blive orienteret om, hvilke initiativer der allerede er iværksat, og få forelagt forslag til nye initiativer for at forebygge lignende sager.

Sagen vil herefter blive fremsendt til behandling Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021.

Henrik Aarup-Kristensen vil deltage under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen gennemført.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Højesteretssagen vedr. KA Pleje
 • Afleveringsfrister for opstillingsliste
 • Hvordan behandles ansøgninger til kulturprojekter
 • Status Hedelundsgruppen

Til toppen


10. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 11. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer