Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 15. december 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Behandling af indsigelser til fordebat for planlægning af boligområde ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ansøger har søgt om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning, der blandt andet huser UngeCentret og Børnehaven Kornumgård på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring. Der er kommet to indsigelser til fordebatmaterialet fra naboer i det omkringliggende område.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelser og udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. august 2021 at sætte planlægning i gang for et boligområde ved Kornumgårdsvej ved et kommuneplantillæg og lokalplan.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2021 til og med den 27. september 2021, og i høring ved berørte myndigheder i perioden 26. oktober 2021 til og med den 9. november 2021.

Projektet indebærer ansøgning om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder. Ansøger ønsker at bevare eksisterende bygning og dennes funktion.

Ønsket om at etablere et boligområde med tæt-lave boliger er i uoverensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, da området i dag er udlagt til offentlige formål og private institutioner ved kommuneplanen. Ændret anvendelse kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, samt en ny lokalplan for projektområdet.

Der er kommet 2 indsigelser til fordebatmaterialet i høringsperioden fra omkringliggende naboer.

Indsigelser

Ejere af Knolden 12 og Mozartvej 10, Brønderslev, skriver blandt andet:

 • At det er beklageligt at byens grønne områder inddrages til bebyggelse.
 • Parken, som den er i dag, er flittigt benyttet af både børn og ældre, og ligger i naturlig forbindelse med de to store plejehjem, Plejehjemmet Kornumgård og Vivaldi Friplejehjem og ældreboligerne på Mozartvej. Det grønne anlæg har rekreativ værdi for både de omkringliggende beboere og dyreliv.
 • At forholdene og tilgængelighed til grønne rekreative områder for dårligt gående og kørestolsbrugere forringes ved udbygning af boligbebyggelse på området.
 • Påpeger at den nye bebyggelse vil medføre øget trafik på Kornumgårdsvej, samt øget støjbelastning. Der anses i forvejen en forværring af trafikstøj i sammenspil med udviklingen af Brønderslev Enge.
 • At én indkørsel/udkørsel til området ikke er hensigtsmæssig i forhold til bløde trafikanter.
 • At der gøres opmærksom på eventuelt indkig til boliger i forskudte etager.
 • At inddragelsen af det rekreative område til boligbebyggelse strider imod kommunens udmelding om en grøn profil.

Partshøringssvar

Arkitekthuset Siem har på vegne af ansøger indsendt et svar til indsigelserne i høringen. Rådgiver redegør for, at det eksisterende grønne parkanlæg mod nord bevares ved projektet, og at resten af bebyggelsen stadig vil indeholde et grønt særpræg igennem bebyggelsens haver og friarealer. Dertil foreslås én indkørsel/udkørsel for at samle trafikken og skabe færre overkørsler for de bløde trafikanter på Kornumgårdsvej.

Rådgiver gør desuden opmærksom på, at der skal foretages støjreducerende foranstaltninger for at opfylde støjgrænserne for at kunne bebygge arealet ud til Kornumgårdsvej. Dette kan være ved afstand mellem bebyggelse og vej, beplantning eller støjhegn. Hertil er der lavet et eksempel på hvordan støjkravene kan opfyldes ved støjhegn og afstand til Kornumgårdsvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at parkanlægget med søen, Vivaldiparken på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, er privatejet, og ansøger fortsat ønsker at denne er offentlig tilgængelig og friholdt ved den nye bebyggelse,
 • at inddragelse af det foranliggende græsareal ved den eksisterende bygning til boligbebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af oplevelsen af områdets åbenhed, da området i dag henligger med græs og parkeringsareal,
 • at én ind-/udkørsel er trafikalt hensigtsmæssigt, da der derved kun sker én krydsning af vejadgang for bløde trafikanter, og en samling af ind- og udkørsel til området,
 • at adgangsforholdene til Vivaldiparken fra Vivaldisvej Friplejehjem fortsat vil være uændret, og
 • at der er andre nærliggende rekreative arealer i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at ny bebyggelse skal tage højde for støjafværge fra Kornumgårdsvej,
 • at der etableres forbindelser på tværs af projektområdet for at give gode adgangsforhold for gående til Vivaldiparken fra boligområdet mod syd,
 • at øvrige dele i indsigelsen fra Knolden 12 og Mozartvej 10 afvises, og
 • at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 3:

Flertallet indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen er imod og indstiller, at det eksisterende plangrundlag til offentlige formål og private institutioner fastholdes, og der gives afslag til byggeri af 25 boliger. Der er udlagt rigelige arealer til boligbyggeri i Sydbyen. Der henvises til tre andre forgæves forsøg på at bebygge grønne områder i Brønderslev. Sagen begæres i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 18:

Udsat til ekstraordinært møde.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. december 2021:

Der er udarbejdet notat, der beskriver hvilke betingelser, priser m.v., der har været i forbindelse med gennemførte handler.

Notatet er vedhæftet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen er imod.

Lene Hansen tager ikke stilling.

Bilag

Til toppen


4. Ressourcetildelingsmodel - Folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til justeret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. september 2021 en række principper for en justeret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Økonomiafdelingen, Midtvendsyssel Lærerkreds, Skolelederforeningen samt to skoledistriktsledere har med udgangspunkt i disse principper arbejdet på en justeret ressourcetildelingsmodel. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at gøre ressourcetildelingen mere simpel og gennemsigtig.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til justeringer af den nuværende ressourcetildelingsmodel, hvor ambitionen har været at nedbringe antallet af puljer og overskueliggøre tildelingen på almenområdet. Det har konkret udmøntet sig i 6 hovedområder med få og enkle fordelingsparametre med henblik på at skabe en gennemsigtig tildeling og mulighed for politisk prioritering og opfølgning.

Det var arbejdsgruppens ambition at lave en justeret tildeling til specialområdet. Men på grund af den igangværende proces omkring omorganiseringen af specialområdet foreslår arbejdsgruppen, at en justeret tildeling til specialområdet afventer politisk stillingtagen.

Vedlagt er arbejdsgruppens forslag til den justerede ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Hovedelementerne i den justerede model skitseres nedenstående:

Forslag om opdeling af ressourcetildelingen i 6 puljer:

 • Undervisning – kerneopgaven
 • Læringsunderstøttende aktiviteter
 • Ledelse og administration
 • Drift
 • SFO
 • Specialområdet

Forslag til fordelingsparametre under hver pulje:

Undervisning – kerneopgaven:

 • Der tildeles ressourcer svarende til én lærer eller pædagog (understøttende undervisning) i alle klasser på baggrund af folkeskolelovens vejledende timetal til fagopdelt og understøttende undervisning
 • Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i at en lærer kan undervise 745 timer og en pædagog 1.019 timer årligt

Læringsunderstøttende aktiviteter:

 • Tidligere politisk besluttede puljer samles under én overskrift ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’ for at overskueliggøre tildelingen
 • Der tilføres 12,1 mio. kr. fra den nuværende ’’klasse- og elevtakstpulje’’ til vikarer, læringsunderstøttende aktiviteter og særlige tillægsbevillinger
 • Tildelingen sker på baggrund af elevtallet i distrikterne med undtagelse af midler til enkeltintegration og Dansk som Andetsprog, hvor tildelingen er direkte til de elever, som har et behov
 • Tildelingen til elever med Dansk som Andetsprog er 20.000 kr. pr. elev
 • 3,4 mio. kr. af puljen til læringsunderstøttende aktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022

Ledelse og administration:

 • Der tildeles en skoledistriktsleder pr. distrikt
 • Ledelsestiden for almen og special samles under én tildeling til distrikterne
 • Der tildeles en halv stilling pr. matrikel og øvrige ressourcer tildeles ud fra antal afdelinger og medarbejdere
 • Der tildeles sekretærbistand på baggrund af antal medarbejdere

Drift:

 • Der tildeles på baggrund af elevtal
 • Tildelingen til undervisningsudgifter fordeles til indskoling (1.300 kr.), mellemtrin (1.800 kr.) og udskoling (1.900 kr.) på baggrund af undervisningstimetallet
 • Der tildeles 1.000 kr. pr. 6. klasses elev til lejrskole

SFO:

 • Der foreslås samme tildelingskriterier som i den nuværende tildelingsmodel

Regulering af budgetter:

Arbejdsgruppen foreslår følgende til reguleringen af budgettet:

 • Der reguleres mellem skoleområdet (301) og kommunekassen på baggrund af antal klasser 1. april

Budgetbeslutning om samlæsning:

Med budget 2022 besluttede Byrådet, at der skal samlæses på skoler, hvis det er pædagogisk og fagligt forsvarligt.

Arbejdsgruppen har derfor følgende forslag til kriterier for samlæsning på skoler:

 1. Samlæsning kan ske, hvis to efterfølgende klasser har et elevantal på under 26 elever i indskolingen og 28 elever på mellemtrinnet
 2. Der skal foretages en konkret vurdering af lærernes linjefagskompetencer på skolen
 3. Der skal foretages en vurdering på baggrund af det samlede pædagogiske grundlag

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i februar 2022 skal udvalget træffe endelig beslutning omkring udmøntningen af budgetbeslutningen vedrørende samlæsning.

Budgetbeslutning om to-medarbejderordning:

 • Arbejdsgruppen foreslår, at budgetbeslutningen omkring to-medarbejderordningen (3,4 mio. kr.) bliver en del af puljen ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Økonomi udarbejdet konsekvensberegninger af en gennemførelse af arbejdsgruppens forslag til en justeret ressourcetildelingsmodel. Den justerede ressourcetildelingsmodel giver ikke store ændringer i forhold til skoledistrikternes nuværende samlede tildeling.

Der redegøres nærmere for den justerede ressourcetildelingsmodel og konsekvensberegningerne i vedlagte bilag.

Ressourcetildelingsmodellen har været i høring hos skoledistriktsbestyrelser, med-udvalg og de faglige organisationer. Høringssvarene er vedlagt og i nedenstående tabel er hovedindholdet af høringssvarene opsummeret.

Opsummering af høringssvar

Emne

Høringssvar

Fagforvaltningens bemærkninger

Tydelig og gennemsigtig tildeling

Flere høringsparter ser positivt på forslaget om en justeret ressourcetildelingsmodel, som er mere gennemsigtig

Fagforvaltningen er enige i høringsparternes bemærkninger om øget gennemsigtighed med modellen.

Socioøkonomi

Skoledistrikt Syd og Midtvendsyssel Lærerkreds påpeger, at der kan være store forskelle på elevernes socioøkonomiske baggrund – og de ønsker derfor at en tildelingsmodel tager højde for det.

Det har i processen omkring en justeret ressourcetildelingsmodel været drøftet om socioøkonomi skulle indgå i modellen. Konklusionen blev, at inddragelse af socioøkonomi ville bevirke, at der ikke udelukkende var tale om en justering af ressourcetildelingsmodellen.

Samlæsning

Høringsparterne gør opmærksom på, at en budgetbeslutning om øget samlæsning ikke kan lade sig gøre i praksis.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at budgetbeslutningen om øget samlæsning ikke er del af høringen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslaget til justeret ressourcetildelingsmodel for skoleområdet samt den foreslåede udmøntning af budgetbeslutningerne.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. december 2021, pkt. 4:

Det skal tydeliggøres i sagsfremstillingen, at de 3,4 mio. kr. i læringsaktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022. Den justerede ressourcetildelingsmodel for skoleområdet indstilles godkendt.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen opfordrer til at indtænke socioøkonomiske forhold og ledelsestiden i fremtidige justeringer af modellen.

Der opfordres til at evaluere modellen efter et år.

Bilag

Til toppen


5. DGNB – Certificering af bygninger


Resume

Sagsforløb: ØK

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at mulighederne for at anvende DGNB- certificering af de kommunale bygninger skulle undersøges og vurderes.

Der er udarbejdet en beskrivelse af ordningen samt af, hvordan den i givet fald kunne igangsættes i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal arbejde videre med DGNB-certificeringsordningen, i forbindelse med nybyggeri.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at følgende skulle vurderes:

Certificering af nye bygninger

Byrådet ønsker at sikre en god, bæredygtig og omkostningseffektiv drift af kommunens ejendomsmasse.

Derfor ønsker Byrådet, at der skal ske en vurdering af, hvorvidt der skal ske DGNB- certificering af bygninger forud for opførsel.

Herved går Brønderslev Kommune forrest i den grønne omstilling, og viser at Brønderslev Kommune gennem tanke og handling udviser bæredygtig adfærd.

På længere sigt ønsker Byrådet endvidere, at den eksisterende bygningsmasse vurderes DGNB-certificeret i takt med at bygningsmassen renoveres.

DGNB-certificeringsordningen er bygget op omkring 6 hovedområder – Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og byggegrundens kvalitet.

Kriterierne opdateres løbende, i takt med at branchen får ny viden og praksis.

I hvilket omfang hovedområderne og kriterier skal indarbejdes, afhænger af bygherrens ambitionsniveau for certificeringen (sølv, guld eller platin), og niveauet skal fastsættes tidligt i projektfasen.

Der er imidlertid ikke mulighed for at fravælge et ”uinteressant” hovedområde, hvilket betyder, at det som bygherre er vigtigt at vurdere, hvorvidt ordningen vil skabe værdi i det enkelte projekt.

Sidestilles den aktuelle DGNB-ordningen med gældende bygningsreglement - BR18, vil man erfare at der ikke er langt fra BR18-krav, til en sølv-certificering, såfremt selve DGNB-certifikat ikke er afgørende.

Ordningen er igennem hele projektfasen forbundet med væsentlige udgifter til rådgiver, ekstern eller intern DGNB-auditør, entreprenører og DK-GBC (Green Building Council).

Ønsker man eksempelvis at opnå sølv eller guld, skal man forvente et ekstra honorar til rådgiver og auditør på mellem 300.000 - 500.000 kr. + ca. 200.000 kr. til entreprenøren.

Går man derimod efter platin skal man forvente et ekstra tillæg på ca. 100.000 kr. i rådgiverhonorar.

Omkostningsniveauet betyder, at DGNB-certificeringen er tiltænkt større projekter – eksempelvis over 1.000 m2 og/eller anlægssum minimum 15 – 20 mio. kr.

At arbejde med DGNB stiller store krav til den udførende entreprenør, da de igennem helt byggeperioden skal indsamle en omfattende mængde dokumenter, som senere skal overdrages til projektets auditør, i forbindelse med den endelige certificering, efter ibrugtagningen. Der ses derfor en tendens til, at DGNB-projekter for nuværende fravælges af den mindre entreprenørvirksomhed.

Ordningen er ikke ukendt for Brønderslev Kommune. I 2015 opnåede Sundhedshuset i Brønderslev, efter daværende DGNB-certificeringsordning, en guld-certificering. Skulle bygningen certificeres i dag, er det ikke givet, at samme certificering kunne opnås. Ordningen er på samme måde som f.eks. Bygningsreglementet en foranderlig størrelse, som løbende tilpasses og reguleres.

Staben foreslår, at såfremt DGNB-certificeringsordningen skal anvendes som certificeringsværktøj i Brønderslev Kommune, så skal fokus være på nybyggeri af større projekter. På nuværende tidspunkt er erfaringen med renoveringsprojekter og med bygninger i drift begrænset, og vurderes derfor ikke som en realistisk mulighed.

Personale

Ingen

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 7:

Det indstilles, at der ikke indføres DGNB certificering, i stedet arbejdes der ud fra bedst mulig bæredygtighed indenfor gældende bygningsreglement.

Beslutning fra Byrådet, 1. september 2021, pkt. 8:

Tilbagesendes til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. december 2021:

Rent bygningsmæssigt, kan dele af DGNB-sølv opnås ved at bygge efter gældende bygningsreglement (BR18), såfremt bygherren har en er opmærksom på, hvilke kriterier der ønskes opnået i projektet fra starten.

BR18 indeholder bestemmelser og krav til tilgængelighed, indeklima, holdbarhed, sikkerhed og energi, som direkte eller indirekte også indgår i DGNB-ordningens 37 kriterier (se bilag).

Der skal gøres opmærksom på at BR18, i modsætning til DGNB, ikke indeholder særlige bestemmer og krav til f.eks. transport, brugerkommunikation og arkitektur mv, hvilket er områder som bygherren skal have fokus på, for at sammenligne BR18, med DGNB-sølv.

DGNB-ordningen er bygget op omkring et point-system, som sammensættes ud fra bygherrens projektmæssige fokus og ambitionsniveau (DGNB-sølv, -guld eller -platin).

DGNB og drift

Som kommune er en omkostningseffektiv drift af bygninger et vigtigt kriterie at fokusere på. Desværre findes der ikke umiddelbart en opgørelse over den driftsmæssige besparelse ved en DGNB-sølv, -guld- eller -platin, da det igen er et spørgsmål om, hvilket projektmæssige fokus og ambitionsniveau bygherren har. Man kan som bygherre have mere eller mindre fokus på drift. Man kan gå efter at opnå 100 % point indenfor drift, uanfægtet om man går efter DGNB-sølv eller -platin.

Generelt gør point-systemet, at de bygninger, som DGNB-certificeres, er meget forskellige - nogle har fokus på arkitektur og indeklima, mens andre har fokus på installationer og drift.

Staben foreslår, at der i forbindelse med næste større nybyggeri skal foretages en konkret vurdering af, om DGNB-certificeringsordningen ønskes anvendt. Ved større nybyggeri forstås byggeri, der af omfang som minimum svarer til byggeriet af Hjallerup Børnehave.

Beslutning

Godkendt som foreslået af forvaltningen.

Bilag

Til toppen


6. Analyse af beskæftigelsesgrad og vikarforbrug


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om, at der skulle fokuseres på handlinger i forhold til nedbringelse af vikarforbrug og øgning af beskæftigelsesgrad på centrale velfærdsområder er der gennemført analyser.

Resultat af analyserne samt forslag til mulige handlinger har været forelagt i de respektive MED-fagudvalg, chefgrupper og direktionen, og forelægges hermed til Økonomiudvalgets behandling

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen 2020 udarbejdede HR-analyse af vikarforbrug og beskæftigelsesgrad på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, rengøringsområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Økonomiudvalgets blev præsenteret for disse, og godkendte det foreslåede fokus og behandling for det videre arbejde jf. budgetaftale 2021, herunder at resultatet af analyserne samt forslag til mulige handlinger skulle forelægges de respektive MED-udvalg

Resultat af analyserne samt forslag til mulige handlinger har nu været i de respektive MED-udvalg og forelagt til Direktionens behandling med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget.

Der er vedlagt resume over sagsforløbet samt resultaterne fra de respektive områder, herunder rengøringsområdet, skoleområdet, handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet. (se bilag: Resume af sagsforløb)

HR har i samarbejde med chefer fra de tre områder udarbejdet beskrivelse af konkrete handlinger der har/kan medvirket til nedbringelse af vikarforbrug og øgning af beskæftigelsesgraden.

Her fremhæves bl.a. følgende handlinger:

 • Handicapområdet iværksatte i 2020 et “vikarkorps” bestående af faguddannede og uuddannede medarbejder, og psykiatriområdet arbejder hen imod en lignende model.
 • Det nye vagtplanlægningssystem forventes at medvirke til nedbringelse af sygefravær og øge medarbejderindflydelsen, da medarbejderne forventes at blive en større del af vagtplanlægningen. Det er ligeledes forventningen, at systemet kan sikre, at flere medarbejdere vil overgå til fuld tid, da det bliver lettere for vagtplanlæggerne at tilgodese de individuelle medarbejderes behov.
 • For at gøre ansættelserne på både plejecenterområdet og i hjemmeplejen mere attraktive arbejdes der henimod, at medarbejderne fremadrettet skal arbejde hver 3. weekend frem for hver 2. weekend. I forbindelse med overgang til hver 3. weekend vil området forsøge, at få flere medarbejdere til at overgå til fuld tid.
 • Medarbejdernes ønske om fuldtids- og deltidsansættelse tilgodeses i det omfang, som det lader sig gøre. Ved stillingsledighed tilbydes deltidsmedarbejdere på ældreområdet samt handicap-og psykiatriområdet som oftest fuldtidsansættelse.
 • Rengøringsområdet ser ved hver nyansættelse på mulighederne for at sammenlægge stillinger
 • Rengøringsområdet forsøger at omprioritere forholdet mellem timelønnet/afløser og vikarer ved at der ansættes faste vikarer ved kendt længevarende fravær, enten ved at faste deltidsansatte opnormeres eller ved nyansættelser

Se bilag:

 • Handlinger og initiativer på rengøringsområdet og
 • Handlinger og initiativer på Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har september 2021 offentliggjort en analyse om arbejdstiden blandt det pædagogiske personale i kommunerne på dagtilbudsområdet. Denne viser at Brønderslev har beskæftigelsesgrad for andel af fuldtidsansatte der er større end landsgennemsnittet. (se bilag: Arbejdstid blandt pædagogik personale))

Direktionen anbefaler de beskrevne initiativer og forslag til initiativer fastholdes og videreudvikles

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Analyse af lønsumsstyring


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund i budgetaftalen for budget 2021 har forvaltningen udarbejdet en kort analyse af lønsumsstyringen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021 blev følgende aftalt vedr. lønsumsstyring:

Lønsumsstyring er et værktøj, der bruges til at styre økonomisk. Lønsumsstyring kan have utilsigtede virkninger på visse områder. Der laves en analyse af fordele og ulemper ved lønsumsstyring, og om der findes alternativer, der tager højde for ulemperne ved lønsumsstyring.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat vedr. lønsumsstyringen i Brønderslev Kommune. Heri redegøres for, hvordan lønsumsstyringen anvendes i Brønderslev Kommune, samt hvilke fordele og ulemper der vurderes at være ved lønsumsstyringen.

Overordnet vurderes det, at lønsumsstyring er et administrativt effektivt og enkelt styringsprincip, som giver store decentrale frihedsgrader i forhold til styring og anvendelse af budget- og personaleressourcer. Brønderslev Kommune har forsøgt at afbøde nogle af uhensigtsmæssighederne ved lønsumsstyring ved at oprette nogle centrale puljer til fx længerevarende sygdom og barsel, samt at sikre gode muligheder for at overføre over- og underskud imellem årene. Herudover har etableringen af distrikter og områder på skole- og daginstitutionsområdet givet bedre muligheder for decentralt at understøtte især de mindre institutioner eller skoler, hvis de rammes skævt af personalesammensætning eller andre midlertidige forhold.

Samtidig virker lønsumsstyringen også som et effektivt redskab til budgetoverholdelse, hvilket bl.a. ses ved, at institutioner/afdelinger generelt er dygtige til at holde de økonomiske rammer.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er vanskeligt grundlæggende at indføre et andet styringsprincip, uden samtidigt at bryde ønsket om en høj decentralisering af beslutningerne i forhold budget- og personaleansvar.

Direktøren for Staben anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Status, Blæksprutte sagen

Til toppen


9. Lukket punkt: Køb af ejendom


Beslutning

Godkendt at der arbejdes videre med sagen.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Status Margrethelund

Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 16. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer