Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 22. marts 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


3. Integrationsrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Orientering om Integrationsrådets sammensætning.

Integrationsrådets sammensætning fremsendes til Integrationsrådet til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet består af:

 • Martin Bech - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Peter H.S. Kristensen - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Rashid Mohamed - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abdulaziz Mostafa Ali - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abeer Abo Kalefh - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Kamomo K. Ruhinduka - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Salah-Eldin El-wad - valg af borgere under integrationsloven
 • Emilly L. K. Pedersen - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Frede Hansen - valgt af frivillige organisationer
 • Bjarne Axelsen - valgt af Idrætssamvirke i Brønderslev
 • Pia Uth - valgt af skolebestyrelserne
 • Bodil Thomsen - repræsentant fra LO
 • Erhvervslivet - der er ikke udpeget en repræsentant herfra. Formanden for Handelsstandsforeningen er kontaktet.

Som suppleanter er der valgt:

 • Klaus Riis Klæstrup - suppleant for Martin Bech
 • Bettina Bøcker Kjeldsen - suppleant for Peter H.S.Kristensen
 • Simon N. Mukonkole - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven
 • Thaer Saleh - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til efterretning i Integrationsrådet og efterfølgende sendes til orientering i Beskæftigelses- og Udannelsesudvalget samt til godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


4. Forretningsorden for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er udarbejdet en forretningsorden for Integrationsrådet, som er godkendt i Byrådet. Forretningsordenen tilrettes løbende efter behov. Byrådet har senest den 25. oktober 2017 godkendt en tilrettelse, hvor et medlem kan ekskluderes efter 3 på hinanden udeblivelser fra rådsmøder.

Integrationsrådet anmodes om at tage forretningsorden til orientering.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver Integrationsrådets formål og opgaver. Rådet er et høringsorgan, men kan også på eget initiativ afgive vejledende udtalelser om den generelle integrationsindsats i Brønderslev Kommune. Det er ligeledes i forretningsordenen, det fremgår, hvorledes rådet er sammensat. Rådet består dels af udpegede medlemmer og valgte medlemmer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet beslutter, om der skal udpeges en repræsentant til deltagelse i Rådet for Etniske Minoriteter.

Beslutning

Forretningsordenen blev udleveret til medlemmerne. Integrationsrådet har taget forretningsordenen til efterretning.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


5. Årsberetning for 2017


Resume

Sagsforløb: IR

Årsberetningen for 2017 fremlægges til orientering for det nye Integrationsråd.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en beretning. I beretningen for 2017 beskriver afgående formand rådets arbejde og hvilke sager, rådet har været høringspart i gennem 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager beretningen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager beretningen til orientering.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Bilag

Til toppen


6. Valg af formand og næstformand for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

I forbindelse med konstitueringen af det nye Integrationsråd, skal der blandt medlemmerne af Integrationsrådet vælges en formand og en næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordnen skal der blandt rådets medlemmer vælges en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted, hvis formanden er fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ved afvikling af valg af formand og næstformand var der stemmelighed ved både valg og omvalg. Sekretæren finder ud af, hvorledes dette skal håndteres.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


7. Medlem til Rådet for Etniske Minoriteter


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet har mulighed for at udpege en repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte, hvorvidt der skal deltage en repræsentant fra Integrationsrådet i Rådet for Etniske Minoriteter.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har i de forrige perioder haft udpeget et medlem, som har siddet som repræsentant for Brønderslev Kommunes Integrationsråd i Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådet for Etniske Minoriteter afgiver høringssvar til lovforslag, der omhandler flygtninge og integration. De udarbejder publikationer og udtaler sig om forhold, der vedrører flygtninge og integration. Det er integrationsministeren, der udpeger 5 af rådets medlemmer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet beslutter, om der skal udpeges en repræsentant til deltagelse i Rådet for Etniske Minoriteter.

Beslutning

Integrationsrådet foreslår Kamomo K. Ruhinduka som repræsentant for Brønderslev Integrationsråd.

Bodil Thomsen ønsker at deltage, hvis Kamomo er forhindret.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


8. Repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum


Resume

Sagsforløb: IR/BE/LAF

Integrationsrådet har mulighed for at vælge en repæsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte, hvorvidt der skal udpeges en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har i de foregående perioder haft valgt en repæsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. Det har været Bodil Thomsen, der har været udpeget som repræsentant.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum er et rådgivende organ, som har til formål at sikre aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i den lokale arbejdsmarkedspolitik. Ligeledes medvirker det til aktiv inddragelse af kommunens virksomheder i arbejdsmarkedspolitikken.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet udpeger en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Beslutning

Integratiosnrådet foreslår Bodil Thomsen, som accepterer valget.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


9. Fastsættelse af møder i 2018


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet skal fastsætte møderække for 2018.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet afholder i henhold til Forretningsordnen 4 møder om året. På det første møde fastsættes møderækken. Da integrationsområdet henhører til Beskæftigelse og Uddannelsesudvalgets område, er det anbefalet, at Integrationsrådets møder lægges 1 uge før møderne i Beskæftigelse og Uddannelsesudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet fastsætter møderækken for 2018.

Beslutning

Integrationsrådet har besluttet følgende datoer for møderne i 2018:

24. maj

26. september

21. november

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Abeer Abo Kalefh har forslag om et arrangement til afvikling til sommer. Punktet sættes på dagsorden til næste møde.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Bjarne Axelsen foreslår, at der oprettes en lukket facebook-side for medlemmerne af Integrationsrådet. Bjarne Axelsen opretter facebook-siden.

Afbud: Peter H.S. Kristensen, Frede Hansen og Pia Uth. Uden afbud Martin Bech..

Til toppen

Opdateret 23. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer