Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 24. maj 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Formanden opfordrer til, at medlemmerne siger til, hvis der er noget i dagsordenen, de ikke har forstået.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen


3. Forslag til dagsordenpunkter


Resume

Sagsforløb: IR

Forslag til dagsordenpunkter.

Sagsfremstilling

Drøftelse af evt. punkter til drøftelse på kommende møder i Integrationsrådet.

Beslutning

Forslag fra Integrationsrådets medlemmer til fremtidige punkter:

 • Besøg af bydelsmødre på Integrationsrådets møde
 • Orientering af Integrationsrådet om hvordan integrationsområdet løftes i Brønderslev Kommune
 • Boligplaceringspolitikken
 • Børn og foreningslivet
 • Indsatsen for flygtningebørn i skolen

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen


4. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune ændrede i 2015 strategi på integrationsområdet, således at der kom et stærkere fokus på beskæftigelse og etablering af virksomhedstilbud på området. Strategien har givet gode resultater, idet langt flere flygtninge er kommet i selvforsørgelse i 2016 og 2017.

Til at understøtte den nye strategi indgik Jobcentret i 2015 aftaler med to eksterne leverandør om varetagelse af den virksomhedsrettede indsats for integrationsborgerne. I dag er antallet af flygtninge faldet, og Jobcentret er i gang med en organisationstilpasning på integrationsområdet. Det vurderes på denne baggrund hensigtsmæssigt at hjemtage opgaven i forhold til de jobparate integrationsborgere pr. 1. januar 2019. Strategien med et stærkt fokus på job og uddannelse og tidlig iværksættelse af virksomhedsvendte indsatser foreslås at fortsætte.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt forslag til strategi for integrationsområdet samt at opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere skal hjemtages til varetagelse af jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2019.

Fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 17. august 2015 en ny strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet. Strategien bestod af et stærkere fokus på beskæftigelse og brug af virksomhedsrettede indsatser i kombination med danskundervisning. Hidtil havde fokus været på, at flygtningene skulle lære dansk først, og derefter kunne de komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Denne tilgang er i dag vendt rundt, og der er fokus på job og uddannelse fra dag ét i indsatsen.

Følgende tiltag har understøttet strategien på integrationsområdet siden 2015:

 • I november 2015 indgik Jobcentret aftaler med to eksterne leverandør om varetagelse af den virksomhedsrettede indsats for henholdsvis de jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere.
 • I juli 2016 fik Jobcentret tilsagn om deltagelse i projektet "I mål med integration" sammen med 16 andre kommuner. Projektets mål er at styrke den beskæftigelsesrettede indsats i kommunerne på integrationsområdet. Projektet koordineres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og varer til medio 2019.

Strategien med en mere job- og virksomhedsrettet tilgang på integrationsområdet har givet gode resultater. 41 % af borgerne på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsperioden, kom i 2017 i job eller uddannelse. Rambøll, som evaluerer projektet "I mål med integration", har udarbejdet en årsrapport for 2017, som viser, at Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats på integrationsområdet er forbedret markant siden 2016, og kommunen ligger i dag over landsgennemsnittet i forhold til at bringe flygtninge i selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.

I løbet af 2017 er antallet af integrationsydelsesmodtagere faldet markant i Brønderslev Kommune, og denne tendens forventes at fortsætte. Ultimo marts 2018 er der 133 fuldtidspersoner, som modtager integrationsydelse og er omfattet af integrationsprogrammet. Året før - i marts 2017 - udgjorde det samme tal 218 fuldtidspersoner.

I 2018 forventer Brønderslev Kommune, ifølge den senest udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen, en tilgang på 8 nye flygtninge foruden familiesammenførte borgere.

Det lavere antal flygtninge betyder, at der ikke ses samme behov for eksterne leverandører på området. Fagforvaltningen foreslår derfor at hjemtage opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere, således at Jobcentrets virksomhedskonsulenter fremadrettet varetager denne opgave. Dette falder i god tråd med, at integrationsafdelingen fysisk flytter ind på Jobcentret den 1. september 2018, hvilket giver mulighed for øget synergi i opgaveløsningen. For at sikre en god udfasning og overdragelse af opgaven foreslås det, at hjemtagelsen sker pr. 1. januar 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender

 • en strategi på integrationsområdet, som fortsat har fokus på job og uddannelse og brug af virksomhedsvendte indsatser fra dag ét - i kombination med en mere helhedsorienteret indsats for de aktivitetsparate borgere,
 • at opgaven med den virksomhedsvendte indsats for jobparate integrationsborgere hjemtages til varetagelse af Jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2019.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 1. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsat i de fem ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet første opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
 • Et faldende antal borgere på integrationsydelse.
 • Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Fald i det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse

I marts 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.236 fuldtidspersoner, hvilket er 154 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og førtidspension.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I første kvartal 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 39 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 44 nye virksomheder/iværksættere.

Job- og UngeCentret afholdte den 13. marts 2018 en velbesøgt jobmesse for virksomheder og ledige, hvor 34 virksomheder og 8 vikarbureauer var repræsenteret. Der var positive tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder og ledige.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I marts 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 133 fuldtidspersoner, hvilket er hele 85 fuldtidspersoner lavere end samme periode sidste år.

I 2018 er fokus rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer udover ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs og IGU (integrationsgrunduddannelsen).

Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år var i marts 2018 på 356 fuldtidspersoner, hvilket svarer til niveauet ved udgangen af 2017. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stabilt i 1. kvartal 2018, og Brønderslev Kommune ligger lige under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Bilag

Til toppen


6. Undersøgelse af flygtninges forventninger til job


Resume

Sagsforløb: IR

Drøftelse af forslag fra formand Frede Hansen om iværksættelse af undersøgelse vedrørende flygtninges forventninger til job i Danmark.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har gennem sit arbejde som underviser erfaret, at nogle umiddelbart velkvalificerede flygtninge ikke er kommet i arbejde 3 år efter deres ankomst til Brønderslev Kommune.

Blandt disse flygtninge er nogle veluddannede og har haft arbejde i hjemlandet som faglært eller haft ønske om at tage en videregående uddannelse.

Nogle af flygtningene har haft en forventning om, at de skulle fortsætte indenfor deres fagområde, når de fik opholdstilladelse i Brønderslev Kommune.

Det kunne være nyttigt i forhold til at understøtte flygtningenes vej til selvforsørgelse at få mere viden om, hvad der sker i mødet mellem flygtningene og det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hvilke forventninger har flygtningene til at få arbejde i Danmark? og er deres forventninger realistiske i forhold til arbejdets indhold og i forhold til uddannelse i Danmark set i forhold til kravene på arbejdsmarkedet i deres hjemlande? Oplevelsen af ikke at kunne anvende deres kompetencer i Danmark kunne ligeledes resultere i statustab og initiativløshed.

Det vil være relevant at få afdækket, hvorvidt der allerede foreligger undersøgelser af ovenstående. Såfremt der ikke foreligger undersøgelser, foreslår formanden for Integrationsrådet Frede Hansen, at Integrationsrådet anbefaler, at der iværksættes en interviewundersøgelse blandt flygtningene i Brønderslev Kommune. Formålet hermed er at opnå mere viden om, hvordan man kan støtte flygtningene i forhold til at anvende deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Beslutning

Integrationsrådet har drøftet sagen og foreslår, at det undersøges, hvorvidt der foreligger undersøgelser, der kan belyse dette emne. Hvis der ikke foreligger en undersøgelse, anbefaler Integrationsrådet, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager initiativ til at iværksætte en undersøgelse om problematikken.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om arrangement i Brønderslev den 23. juni 2018.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har været til møde med Flygtningevenner i Brønderslev Kommune´s bestyrelse, hvor det blev drøftet, hvad der kan gøres for at få flere kontaktfamilier til de flygtninge, der bor i Brønderslev. Bestyrelsen besluttede at afholde gadeagitation den 23. juni i Brønderslev.

Formanden opfordrer Integrationsrådets medlemmer til at deltage ved arrangementet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Alle, der ønsker at deltage, vil få en invitation fra formanden.

Arrangementet vil blive afholdt den 23. juni 2018 fra kl. 10-12.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Bjarne Axelsens bemærkninger til punktet blev ført over i punkt 3, da der var tale om forslag til emner, der skal drøftes i Integrationsrådet.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Til toppen

Opdateret 25. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer