Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 13. september 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Der er afbud fra:

Salah-Eldin El-Awad

Martin Bech

Peter H. S. Kristensen

Stedfortrædere er indkaldt.

Beslutning

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Emilly L. K. Pedersen gik kl. 18:00.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


3. Besøg af Bydelsmor og koordinator


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har inviteret repræsentant for Bydelsmødrene samt koordinatoren til møde i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Bydelsmor Fadia Zobyan og koordinator familiekonsulent Signe Pedersen vil fortælle om, hvilken funktion en bydelsmor har, og hvordan projekt Bydelsmødre forankres i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Fadia Zobyan fortalte om Bydelsmødrenes arbejde i Brønderslev.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til dagsordenpunkter


Resume

Sagsforløb: IR

Forslag til dagsordenpunkter.

Sagsfremstilling

Drøftelse af evt. punkter til drøftelse på kommende møder i Integrationsrådet.

Beslutning

Ingen nye punkter.

Efterfølgende kom der forslag om at invitere formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til møde i Integrationsrådet.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


5. Status på bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Projekt Bydelsmødre har nu været i gang i 1½ år i Brønderslev Kommune. Bydelsmødre er en gruppe kvinder, der frivilligt støtter etniske minoritetskvinder, som lever isoleret i Brønderslev Kommune.

Projektet vurderes at være godt på vej. Der arbejdes på at etablere en forening, således at bydelsmødre-gruppen kan fortsætte af egen drift efter projektperioden.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Integrationsrådet vedtog Beskæftigelsesudvalget i februar 2017 at iværksætte et bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Bydelsmødre er et velafprøvet koncept, som er udviklet af Landsorganisationen for Bydelsmødre under Fonden for Socialt Ansvar. På landsplan er der ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som landsorganisationen har udviklet.

Målet med indsatsen er at fremme de socialt isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

En evaluering af bydelsmødre-projekterne på landsplan viser en god effekt af indsatsen, idet kvinderne oplever øget forankring i det danske samfund og øget mod til at løse egne problemer.

I Brønderslev Kommune startede bydelsmødre-projektet op i marts 2017. En familiekonsulent fra integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune fungerer som koordinator for projektet en dag om ugen. Derudover er der nedsat en ressourcegruppe og en følgegruppe bestående af relevante samarbejdsparter, der bidrager til projektet. Medlemmerne af de to grupper er følgende:

Ressourcegruppen

Følgegruppen

Signe Pedersen, koordinator

Anna Marie Nielsen, forretningsforfører i Boligforeningen PM

Pia D. Asmild, sagsbehandler

Frede Hansen, formand i Integrationsrådet

Trine Jensen, projektleder i Mælkebøtten

Mads W. Nielsen, afdelingsleder hos AOF

Lis Mikkelsen, AOF

Annie B. Frandsen, leder af integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune

Trine Fredsgaard, støttepædagog på dagtilbudsområdet og i PPR

Mette Hangaard, sundhedsplejerske

Brønderslev Kommune støtter projektet bydelsmødre-projektet økonomisk i en 2-årig periode på følgende måde:

Første år

Andet år

Løn til koordinator 1 dag om ugen i max 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Målet er, at bydelsmødre-gruppen efter 2 år etablerer sig som en frivillig forening. Den lønnede koordinators opgave skal derefter udfases og overgå til en organisatorisk frivillig.

Status på projektet

I marts 2017 startede koordinatoren med at planlægge uddannelsen for de kommende bydelsmødre i Brønderslev Kommune. Landsforeningen har udarbejdet en grundmodel for uddannelsen, men det praktiske som at finde undervisere, lokaler osv. står koordinatoren - eller foreningen - selv for. Foruden gæstelærere underviste koordinatoren på en del af forløbet.

Ressourcegruppen stod for at udvælge de kommende bydelsmødre. Kriterierne for at blive bydelsmor er blandt andet, at kvinderne har overskud og ressourcer til at hjælpe andre, at de har et stort netværk, og de er gode til dansk.

Uddannelsesforløbet startede i august 2017, og i november 2017 færdiggjorde 8 kvinder uddannelsen som bydelsmor.

Efter uddannelsesforløbet har fokus i projektet været på:

 • Forankring af bydelsmødrene som en gruppe
 • Forankring i funktionen som bydelsmor
 • At skabe kendskab til bydelsmødrenes eksistens og tilbud

De 8 bydelsmødre har aktuelt kontakt til ca. 30 kvinder, som de støtter. Kvinderne har spørgsmål til bydelsmødrene om familieliv, parforhold, kvinders rettigheder, fritidsaktiviteter og i særdeleshed uddannelse og arbejdsmarked.

Siden marts 2018 har bydelsmødrene afholdt kvindecafé én gang månedligt. Bydelsmødrene har derudover etableret samarbejde med andre aktører med tilbud til målgruppen - Mælkebøtten i regi af boligforeningen PM, Brønderslev Kommunes fritidsguide, Brønderslev Kirke m.fl.

Planen er, at bydelsmødrene forankres som forening i første halvår af 2019. For at være rustet til at føre bydelsmødre-gruppen videre som forening, er det vigtigt at den enkelte bydelsmor er etableret i rollen og i gruppen. Bydelsmødrene er fra deres hjemlande ikke vant til at arbejde i grupper, og de er ikke bekendte med foreningslivet/foreningsbegrebet, hvorfor det er en proces, der tager tid.

Når bydelsmødrene har dannet en forening, vil de søge finansiering via de frivillige § 18-midler, via ansøgninger til forskellige fonde og via egne arrangementer som fx loppemarkeder, boder til "open by night", markeder eller lignende.

Bydelsmødrene i Brønderslev Kommune har mod på de opgaver, der kommer til dem, og de er nysgerrige efter mere viden for at kunne hjælpe andre kvinder så godt som muligt. Derudover er der observeret en stigning i antallet af henvendelser til bydelsmødrene og til koordinator. Det ses som et tegn på, at forankringen tager form, og samlet set vurderes bydelsmødrene i Brønderslev Kommune at være godt på vej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

En familiekonsulent fra Brønderslev Kommunes integrationsafdeling fortsætter som koordinator for bydelsmødrene én dag om ugen frem til marts 2019.

Beslutning

Til efterretning.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


6. Datoer og eventuelle ændringer


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår en drøftelse af, hvorledes rådet forholder sig til flytning af mødedato, i det tilfælde at både formand og næstformand er forhindret i deltagelse i et planlagt Integrationsrådsmøde.

Sagsfremstilling

Der er fra medlemmer af Integrationsrådet rejst kritik af, at der er sket ændringer af de i forvejen aftalte mødedatoer.

Formand Frede Hansen og næstformand Emilly K. Pedersen er forhindret i at deltage i mødet den 26. september 2018, hvorfor mødet er flyttet til den 13. september 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Beslutning

Formanden foreslår, at medlemmerne ved mødets afslutning drøfter næste dato for Integratonsrådets møde.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 1. halvår 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsat i de 5 ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning efter 1. halvår af 2018. Opfølgningen viser, at Brønderslev Kommune er godt med i forhold til at opnå målsætningerne i beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning efter 1. halvår af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
 • Et faldende antal borgere på integrationsydelse og 38 % i selvforsørgelse.
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og flere vurderes som jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Positiv udvikling på uddannelseshjælp

Fald i det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse

I marts 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.987 fuldtidspersoner, hvilket er 187 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet i 1. halvår 2018 ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og a-dagpenge.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 1. halvår 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 95 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 71 nye virksomheder/iværksættere.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I juni 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 125 fuldtidspersoner, hvilket er 82 fuldtidspersoner lavere end i samme periode sidste år.

I 2018 er fokus fortsat rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer udover ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs og IGU (integrationsgrunduddannelsen).

Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 325 fuldtidspersoner i juni 2018. I juni 2017 var antallet på 402 fuldtidspersoner. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været i en positiv udvikling i 1. halvår 2018, og også her ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Socialt bedrageri og fejludbetalinger

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat yderligere en medarbejder. Kontrolenheden har i 1. halvår 2018 haft fokus på at fremme samarbejdet med Job- og UngeCentret omkring "den tidlige indsats".

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Undersøgelse af flygtninges forventninger til job


Resume

Sagsforløb: IR/BE/IR

Repræsentanter for Integrationsrådet er af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indbudt til en fælles drøftelse af forslaget om iværksættelse af en undersøgelse på flygtningeområdet om flygtninges forventninger til job.

Følgende deltager på den baggrund i Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets møde den 12. september.

 • Frede Hansen, formand for Integrationsrådet
 • Emily Leilah Kanyi Pedersen, næstformand i Integrationsrådet
 • Annie B. Frandsen, leder af integrationsafdelingen

Frede Hansen og Emilly L. K. Pedersen vil på mødet i Integrationsrådet orientere fra mødet.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har gennem sit arbejde som underviser erfaret, at nogle umiddelbart velkvalificerede flygtninge ikke er kommet i arbejde 3 år efter deres ankomst til Brønderslev Kommune.

Blandt disse flygtninge er nogle veluddannede og har haft arbejde i hjemlandet som faglært eller haft ønske om at tage en videregående uddannelse.

Nogle af flygtningene har haft en forventning om, at de skulle fortsætte indenfor deres fagområde, når de fik opholdstilladelse i Brønderslev Kommune.

Det kunne være nyttigt i forhold til at understøtte flygtningenes vej til selvforsørgelse at få mere viden om, hvad der sker i mødet mellem flygtningene og det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hvilke forventninger har flygtningene til at få arbejde i Danmark? og er deres forventninger realistiske i forhold til arbejdets indhold og i forhold til uddannelse i Danmark set i forhold til kravene på arbejdsmarkedet i deres hjemlande? Oplevelsen af ikke at kunne anvende deres kompetencer i Danmark kunne ligeledes resultere i statustab og initiativløshed.

Det vil være relevant at få afdækket, hvorvidt der allerede foreligger undersøgelser af ovenstående. Såfremt der ikke foreligger undersøgelser, foreslår formanden for Integrationsrådet Frede Hansen, at Integrationsrådet anbefaler, at der iværksættes en interviewundersøgelse blandt flygtningene i Brønderslev Kommune. Formålet hermed er at opnå mere viden om, hvordan man kan støtte flygtningene i forhold til at anvende deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. maj 2018, pkt. 6:

Integrationsrådet har drøftet sagen og foreslår, at det undersøges, hvorvidt der foreligger undersøgelser, der kan belyse dette emne. Hvis der ikke foreligger en undersøgelse, anbefaler Integrationsrådet, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager initiativ til at iværksætte en undersøgelse om problematikken.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 22. august 2018:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har undersøgt, hvorvidt der foreligger undersøgelser, som bidrager til viden om flygtninges forventninger til job og anvendelse af deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Rockwool-fonden har i 2016 og 2018 undersøgt flygtninge og indvandreres brug af uddannelse i Danmark. Generelt gælder det - for danskere såvel som flygtninge - at uddannelse forbedrer mulighederne for at komme i job. Uddannelse opnået i Danmark øger chancen for beskæftigelse betydeligt i forhold til uddannelse medbragt fra hjemlandet. En lang videregående uddannelse er ensbetydende med den højeste beskæftigelsesgrad for danskere. Hos flygtninge er det personer med en erhvervsfaglig uddannelse, som har den højeste beskæftigelsesgrad i Danmark.

Der er flere vanskeligheder forbundet med at bruge uddannelser fra hjemlandet i jobsøgningen i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har de seneste år skærpet vurderingen og oversættelsen af medbragte uddannelser, således at flygtninge og indvandrere, der ønsker at bruge deres uddannelse i Danmark, kan få bevis for deres kompetencer og "meritoverføre" dele af deres uddannelse, hvis de ønsker at tage en dansk uddannelse. Analyse-firmaet LG Insight peger imidlertid på, at flere af de flygtninge, som får bevis på deres medbragte uddannelse, oplever, at det er svært at bruge beviset på det danske arbejdsmarked på grund af sproglige og faglige kompetencer, som flygtningene fortsat mangler.

Undersøgelserne peger sammenfattende på, at vanskelighederne med at bruge især de lange og mellemlange uddannelser fra hjemlandet på det danske arbejdsmarked kan skyldes følgende faktorer:

 • Krav om sproglige kompetencer, som flygtningene mangler, hvilket især gælder i akademiske job
 • Andre kompetencer end dem, der er brug for på det danske arbejdsmarked, er opnået gennem uddannelsen
 • Lav kvalitet af den medbragte uddannelse
 • Behov for kendskab til kulturen inden for faget
 • Manglende netværk

LG Insight har erfaret, at flere flygtninge med medbragte uddannelser oplever en periode, hvor de skal "erkende og sunde sig over at skulle træde nogle trin ned ad kompetencestigen". Blandt dem, som vælger at supplere deres medbragte uddannelse eller tage en ny uddannelse i Danmark, er der flest unge. De ældre flygtninge vælger oftere en anden vej til beskæftigelse.

I artikler, som belyser emnet, findes konkrete eksempler på flygtninge, som har oplevet dette. Det gælder fx en syrisk læge, som var i praktik på et dansk sygehus med henblik på en karriere som læge i Danmark. Han oplevede og besluttede, at der var for mange sproglige og faglige barrierer og tog i stedet et job som chauffør. Et andet eksempel er en 34-årig iransk ingeniør, som ikke kunne få overført sin uddannelse direkte til en tilsvarende dansk uddannelse. Det ville kræve yderligere to års studier i Danmark. Han valgte i stedet et arbejde som rørlægger, hvilket kun krævede et korterevarende kursus.

I forhold til flygtninges forventninger om job, når de kommer til Danmark, findes en interview-undersøgelse af nytilkomne flygtninge foretaget af Børsen i 2016. Her svarede 90 %, at de var klar til at tage et job, hvis de blev tilbudt ét. En anden undersøgelse fra Skanderborg Kommune i 2013 viste, at 78 % af de nytilkomne flygtninge så det som deres eget ansvar at blive selvforsørgende. 3 måneder efter flygtningenes ankomst til kommune var der sket en markant ændring, og de fleste var blevet mere passive og opgivende i forhold til målet om selvforsørgelse.

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har i tilrettelæggelse af indsatsen fokus på, at flygtninges motivation og gejst i forhold til at komme job kan dykke relativt kort tid efter ankomsten til Danmark. Af samme grund iværksatte afdelingen i 2016, at en virksomhedskonsulent deltager i modtagelsessamtalen med nye flygtninge, således at der så tidligt som muligt kan arbejdes med den enkeltes jobmuligheder. Samme år kom de lovændringer på integrationsområdet, som kræver, at nytilkomne flygtninge i udgangspunktet skal mødes som jobparate og i virksomhedstilbud indenfor 4 uger med henblik på at komme i job.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen og beslutter, hvorvidt der skal iværksættes en undersøgelse.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 17:

Udvalget er positiv over for iværksættelse af en undersøgelse.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 12. september 2018:

3 repræsentanter fra Integrationsrådet inviteres til møde med Beskæftigelsesudvalgets møde kl. 15.00, hvor emnet drøftes.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde, den 13. september 2018:

Orientering om punktet fra møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 12. september 2018.

Beslutning

Formanden og næstformanden orienterede fra mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


9. Brønderslev Hallens håndtering af bokseklubben


Resume

Sagsforløb: IR

Unge indvandrere fra Brønderslev Bokseklub er blevet udvist fra Brønderslev Hallen.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om sagen.

Sagsfremstilling

Unge indvandrere fra Brønderslev Bokseklub er blevet udvist fra Brønderslev Hallen. Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om sagen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Emilly L. K. Pedersen deltog i møde med Bokseklubben og Halbestyrelsen.

Der blev fundet en løsning med at lægge måtter på gulvet, så Bokseklubben har igen adgang til hallen.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


10. Budget 2019 - høring af budget til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: IR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Integrationsrådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag, som fremsendes til 1. behandling samt reviderede reduktionsforslag og opmærksomhedslisten, fremsendes hermed til høring i Integrationsrådet.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på Opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Processen for udarbejdelse af budget til 1. behandling indeholder reduktionsforslag for hvert udvalg, som blev udsendt til høring i juni måned 2018. Det samlede reduktionskatalog udsendes ikke, men der vedlægges en oversigt over ændrede og nye reduktionsforslag.

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest 14. september kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter budgetforslaget og tager stilling til høringssvar.

Beslutning

Integrationsrådet har ingen bemærkninger til budgettet.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen og Pia Uth var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering af Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om resultatet af arrangementet med Flygtningevenner I Brønderslev Kommune den 23. juni 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen oplyser, at der ikke har været nogle etniske danskere, der har meldt sig som kontaktfamilie efter arrangementet den 23. juni 2018.

Frede Hansen vi søge penge hos Dansk Flygtningehjælp til et Spis Sammen arrangement i Mælkebøtten.

Arrangementet har til formål at finde kontaktfamilier til de flygtninge, der ønsker at få en kontaktfamilie.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Intet.

Salah-Eldin El-Awad, Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen og Pia Uth var fraværende.

Til toppen

Opdateret 14. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer