Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 9. april 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Til toppen


3. Årsberetning for 2018


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen fremlægger årsberetning til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning, og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Bilag

Til toppen


4. Modersmålsundervisning


Resume

Sagsforløb: IR

Modersmålsundervisning har tidligere været en del af undervisningen af flygtningebørn i Brønderslev Kommune.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår en drøftelse af, hvorvidt rådet skal anbefale genindførelse af modersmålsundervisning af flygtningebørn.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte modersmålsundervisning.

Sagsfremstilling

I 1990´erne var det normalt at tosprogede børn fik modersmålsundervisning efter skoletid, men i begyndelsen af dette århundrede blev statsstøtten afskaffet til denne undervisning.

I Brønderslev Kommune blev modersmålsundervisningen nedlagt i 2002.

Formanden for Integrationsrådet vil på mødet orientere om de pædagogiske argumenter for og imod modersmålsundervisning. Formanden vil ligeledes give en generel redegørelse for den historiske udvikling. Med regeringens beslutning om det såkaldte paradigmeskifte, som betyder, at alle flygtninge skal vende tilbage til deres hjemland, hvis det er ufarligt at opholde sig der, vil der måske være øget behov for at blive undervist i sit modersmål.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter modersmålsundervisning.

Beslutning

Integrationsrådet beslutter, at formand Frede Hansen udfærdiger et brev med opfordring til indførelse af modersmålsundervisning.

Brevet stiles til Brønderslev Byråd og Integrationsministeren.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Til toppen


5. Orientering vedr. ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Loven trådte i kraft pr. 1. marts 2019 med få undtagelser.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Loven trådte i kraft pr. 1. marts 2019 med få undtagelser.

Der er tale om et paradigmeskifte, idet formålsbestemmelsen med den nye lovgivning er, at forventningen til flygtninges ophold i Danmark er midlertidigt. Loven medfører, at flygtninges og familiesammenførte til flygtninges ophold i Danmark er baseret på et beskyttelsesbehov, og at deres ophold derfor som udgangspunkt er midlertidigt. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal derfor mødes med en forventning om, at de skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det.

Lovændringerne betyder:

  • Øget fokus på midlertidighed
  • Navneændring af integrationsprogram og integrationsydelse
  • Ophævelse af flygtninges retskrav på permanent bolig
  • Bortfald af statsrefusion for hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven
  • Ændringer i repatrieringsloven
  • Nedsættelse af ydelsen for forsørgere

Øget fokus på midlertidighed

Ændringen medfører, at opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fremadrettet alene vil blive udstedt med henblik på midlertidigt ophold.

Navneændring af integrationsprogram og integrationsydelse

Integrationsprogrammet ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For andre familiesammenførte benævnes programmet fremover introduktionsprogrammet. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet vil fremadrettet have det samme indhold, som integrationsprogrammet har på nuværende tidspunkt. Programmerne vil fremadrettet have til formål at bidrage til, at den enkelte hurtigst muligt bliver selvforsørgende via beskæftigelse, samt får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier. Integrationsydelsen benævnes fremover selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen.

Ophævelse af flygtninges retskrav på permanent bolig

Fremover skal kommunen fortsat anvise et midlertidigt opholdssted til de nye flygtninge, der kommer til kommunen, men de særlige krav på en permanent bolig er ophævet. Kommunen har derfor ikke længere en særlig forpligtelse til at anvise permanent bolig. Har udlændingen ikke mulighed for selv at finde en bolig, har den pågældende samme adgang til hjælp fra kommunen som alle andre boligtrængende borgere.

Bortfald af statsrefusion i forbindelse med bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

Fremover skal kommunen afholde udgifterne til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge.

Ændringer af repatrieringsloven

Lovændringerne medfører ændringer i repatrieringsloven med henblik på at sikre, at flygtninge og udlændinge i højere grad ser repatriering – det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med økonomisk støtte fra Danmark – som en mulighed. Repatrieringsloven udvides, således denne også omfatter udlændinge fra områder, hvor der meddeles midlertidig beskyttelsesstatus og for personer med dobbelt statsborgerskab (herunder dansk), der i forbindelse med repatriering frasiger sig det danske statsborgerskab.

Nedsættelse af ydelsen for forsørgere

Ydelsen for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kroner pr. måned, og ydelsen nedsættes med 1.000 kroner for samlevende og gifte forsørgere pr. person pr. måned. Nedsættelsen af ydelsen for forsørgere træder først i kraft efter 36 måneders ophold i Danmark.

Med den nye lovgivning skal kommunerne beskrive i fremtidige beskæftigelsesplaner (fra 2020), hvordan den enkelte kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering. I Job- og UngeCentret skal medarbejderne arbejde mere målrettet i forhold til at motivere borgere til at tænke repatriering. Derudover er der fortsat fokus på, at borgerne kommer i selvforsørgelse og tager uddannelse, da dette også vil øge flygtninges muligheder i hjemlandet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Bilag

Til toppen


6. Holdninger til ligestilling, kønsroller og familieliv


Resume

Sagsforløb: IR

Ny undersøgelse viser, at der stadig er etniske minoritetsfamilier, hvor kvinder og mænd ikke er ligeværdige.

Ministeren for fiskeri og ligestilling Eva Kjer Hansen har i brev til landets kommunale integrationsråd opfordret til, at undersøgelsen bruges som udgangspunkt for en debat om ligestilling og kønsroller i etniske minoritetsmiljøer.

Integrationsrådet anmodes om at forholde sig til undersøgelsen og drøfte ministerens opfordring.

Sagsfremstilling

Den nye undersøgelse viser, at størstedelen af de etniske minoritetsmænd og - kvinder har taget de danske ligestillingsværdier til sig. Men den viser også, at der stadig er etniske minoritetsfamilier, hvor kvinder og mænd ikke er ligeværdige.

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen viser, at størstedelen af de minoritetsetniske mænd har overvejende ligestillingsorienterede holdninger. Der findes dog mindretal blandt både minoritetsetniske og majoritetsetniske mænd og kvinder, som giver udtryk for mere traditionelle, patriarkalske og/eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger.

De minoritetsetniske mænd og kvinders syn på maskulinitet og holdninger til ligestilling ligger gennemsnitligt set tættere på de holdninger og opfattelser, der gør sig gældende i den øvrige danske befolkning, end på de holdninger og opfattelser der findes i en række ikke-vestlige oprindelseslande.

Undersøgelsen viser følgende:

  • 48 % af de minoritetsetniske mænd giver konsekvent udtryk for ligestillingsorienterede holdninger
  • 15 % af de minoritetsetniske mænd giver konsekvent udtryk for traditionelle seksualmoralske holdninger
  • 6 % af de minoritetsetniske mænd giver konsekvent udtryk for patriarkalske/ikke-ligestillingsorienterede holdninger
  • 2 % af de minoritetsetniske mænd giver konsekvent udtryk voldslegitimerende holdninger

Foruden betydningen af køn viser undersøgelsen, at der særligt ses en tydelig sammenhæng mellem en høj grad af religiøsitet og sandsynligheden for at have traditionelle maskulinitetsopfattelser og patriarkalske eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger.

Ministeren for fiskeri og ligestilling Eva Kjer Hansen gør ligeledes opmærksom på rettighedskampagnen "Ret til ligestilling",hvor man gratis kan få erfarne undervisere ud og fortælle om rettigheder, ligestilling og social kontrol. Der henvises til hjemmesiden for "Ret til ligestilling". Her kan man også downloade undervisningsmateriale.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet forholder sig til undersøgelsen og drøfter ministerens opfordring.

Beslutning

Integrationsrådet har taget undersøgelsen til efterretning, og har ikke ønske om at foretage sig yderligere.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Bilag

Til toppen


7. Nyt Råd for Etniske Minoriteter


Resume

Sagsforløb: IR

Udlændinge- og integrationsministeriet har udpeget et nyt Rådet for Etniske Minoriteter.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændinge- og integrationsministeriet har udpeget et nyt Råd for Etniske Minoriteter. Rådet er et uafhængigt råd, der består af 14 medlemmer, der har en særlig viden og erfaring med integration og etniske minoriteter.

Rådet rådgiver den siddende udlændinge- og integrationsminister om emner, der vedrører flygtninge og indvandrere i Danmark. Derudover følger rådet integrationsindsatsen i kommunerne. Formanden for rådet er Halima El Abassi, som er forsker i negativ kontrol og æresrelaterede konflikter. Hun har desuden arbejdet som socialrådgiver, konsulent og underviser inden for integrationsområdet.

Det nye råd skal rådgive udlændinge- og integrationsministeren frem til 2022.

Brønderslev Kommunes Integrationsråd har udpeget Kamomo Ruhinduka til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Integrationsrådet har nedsat en gruppe med Frede Hansen, Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Rashid Mohamed, som arbejder videre med et arrangement om orientering til flygtninge om ny lov.

Dato for mødet er 2. maj 2019. Alternativt 7. maj 2019 kl. 17.00 på Biblioteket.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Frede Hansen opfordrede til deltagelse i arrangementet Stafet for livet.

Til toppen

Opdateret 10. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer