Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 26. november 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender 2020


Resume

Sagsforløb: IR

Fastlæggelse af Integrationsrådets mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet ved sidste møde i året fastsætte næste års ordinære møderække.

Mødekalenderen for udvalg og Byrådet er vedlagt som bilag, da det vil være hensigtsmæssigt, at Integrationsrådets møder planlægges ud fra møderne i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at rådet fastlægger møderækken i 2020.

Beslutning

Integrationsrådet har fastsat følgende mødedatoer:

 • torsdag den 30. januar 2020 kl. 17:15
 • tirsdag den 21. april 2020 kl. 17:15
 • torsdag den 27. august 2020 kl. 17:15
 • tirsdag den 24. november 2020 kl. 17:15

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet


Resume

Sagsforløb: BS/IR

Der er i august og september sendt henvendelser til Børne- og Skoleudvalget fra bestyrelserne i Børnehuset Brundur og Børnehuset Fasanen med bekymring over andelen af tosprogede børn.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forslag til kommunale retningslinier for optagelse i kommunale dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børnene i den enkelte institution i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Børne- og Skoleudvalget har anmodet Integrationsrådet om en udtalelse inden næste behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør dagtilbudslovens § 27, fastsætte retningslinier for optagelse af børn.

Det følger af forarbejderne til dagtilbudsloven, at kommunen inden for rammerne af pasningsgarantien i retningslinjerne for optagelse af børn kan lægge vægt på hensyn som f.eks.:

 • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
 • At søskende kan komme i samme dagtilbud.
 • Børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud.
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet/tosprogethed.
 • Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads mv.

Det følger videre af lovens forarbejder, at kommunen ikke kan fastsætte retningslinier, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et dagtilbud. Byrådet skal derfor ved fastsættelse af retningslinier sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen af børn efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn.

Det fremgår endvidere af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Byrådet inden for rammerne af de fastsatte retningslinier skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinier for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Dette gør sig f.eks. gældende i forhold til de retningslinier, som er fastlagt i Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvor det er besluttet, at der skal være søskendefordel i forbindelse med pladsanvisning til dagtilbuddene. Det betyder, at søskende til børn, der allerede er indmeldt i den pågældende institution, tilbydes plads i daginstitutionen, selvom der er andre børn, som har stået på venteliste til institutionen i længere tid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 i forbindelse med behandling af kriterier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud, at kriterier for optagelse af tosprogede børn skulle drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 4. juni 2019 Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud. Heri blev ikke taget stilling til, om der i Brønderslev Kommunes retningslinier for optagelse på venteliste til dagtilbud, skal indgå et ønske om en bestemt sammensætning af børnene i dagtilbuddet i forhold til etnicitet/tosprogethed.

På baggrund af de fremsendte bekymringshenvendelser over andelen af tosprogede børn fra bestyrelserne i dels Børnehuset Brundur og dels Børnehuset Fasanen, sættes emnet vedrørende retningslinier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud på til udvalgets drøftelse igen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter om der skal udarbejdes retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder forslag til en faglig begrundelse for udarbejdelse af en retningslinje, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet udtaler sig om forslaget før næste behandling i udvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 26. november 2019:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og kommer med en udtalelse om forslaget.

Beslutning

Integrationsrådet ønsker, at der udarbejdes en faglig begrundelse, der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Regionalt Integrationsrådsmøde


Resume

Sagsforløb: IR

Sekretærerne for Aalborg Kommune og Hjørring Kommunes Integrationsråd har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune med forslag om, at der afholdes et regionalt integrationsrådsmøde, hvor integrationsrådenes rolle i integrationsindsatsen debatteres.

Integrationsrådets medlemmer anmodes om at forholde sig til, hvorvidt der er interesse for deltagelse i et regionalt integrationsrådsmøde.

Sagsfremstilling

Sekretærerne for Aalborg Kommune og Hjørring Kommunes Integrationsråd har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune med forslag om, at der afholdes et regionalt integrationsrådsmøde, hvor integrationsrådenes rolle i integrationsindsatsen drøftes.

Såfremt der er interesse for at afholde et sådant møde, foreslår sekretærerne, at mødet indledes med 1-2 relevante oplæg, hvorefter Integrationsrådet har mulighed for at debattere de emner, som de finder relevante og selv har sat på dagsordenen.

Foruden Aalborg og Hjørring kommuner har Mariagerfjord kommunes Integrationsråd meddelt, at de gerne vil deltage. Planen er, at mødet skal finde sted i 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer træffer beslutning om, hvorvidt rådet ønsker at deltage i et fælles regionalt integrationsrådsmøde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Integrationsrådet har ønske om at deltage i møde med de øvrige Integrationsråd.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Integrationsrådets funktion


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen ønsker at rådet gør status på de første 2 år i denne periode. Samtidig foreslår formanden, at Integrationsrådet drøfter rådets funktion resten af den 4-årige periode.

Det anbefales, at rådets medlemmer drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at rådet drøfter følgende:

 • der er til møderne gode drøftelser i rådet - hvilken værdi har det for integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune?
 • hvorledes oplever Integrationsrådet sig inddraget som høringsorgan i forhold til de beslutninger, der træffes i udvalg og Byråd?
 • hvorledes tager rådet på eget initiativ problemstillinger op vedrørende den generelle integrationsindsats i Brønderslev Kommune?
 • oplever rådet sig hørt?
 • er rådet motiveret for at sætte initiativer i gang af egen drift?

Forretningsorden for Brønderslev Integrationsråd er vedlagt som bilag

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at medlemmerne af rådet drøfter sagen.

Beslutning

Integrationsrådet har drøftet sagen, og der er enighed om, at Integrationsrådet har et formål i forhold til at medvirke til at integrationsindsatsen er effektiv og sammenhængende.

Rådet er skuffet over ikke at have fået en begrundelse på, hvorfor Børne- og Skoleudvalget ikke vurderede, at der skulle indføres modersmålsundervisning.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om organisationsændring


Resume

Sagsforløb: IR

Der er pr 1. november 2019 sket organisationsændring i Jobcentret, som betyder, at Integrationsområdet tænkes sammen med området for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det nye team hedder Kontanthjælp og Integration.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Gennem de senere år og i særdeleshed med den nye Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1. januar 2020 ses, at indsatserne for forskellige målgrupper bliver mere og mere ensartet. For at imødekomme forandringerne, og da det giver fagligt god mening, er der truffet ledelsesmæssig beslutning om at samle indsatsen i ét team.

Jobcentrets tilrettede organisationsdiagram vedhæftes som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelses foreslår, at rådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden orienterer.

Sagsfremstilling

Orientering om:

 • "Spis sammen" arrangement
 • Temamødet om Beskæftigelsesplanen den 13. november 2019
 • Foredrag med Sofie Jama
 • Brev om modersmålsundervisning
Beslutning

Til orientering.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 27. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer