Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 6. februar 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Martin Bech har meldt afbud. Suppleant Klaus Riis Klæstrup er forhindret.

Pia Uth har meldt afbud.

Beslutning

Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Kamomo K. Ruhinduka deltog i behandlingen af alle punkter. Var imidlertid fraværende ved oplæg af Carsten Otte.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet


Resume

Sagsforløb: BS/IR

Der er i august og september sendt henvendelser til Børne- og Skoleudvalget fra bestyrelserne i Børnehuset Brundur og Børnehuset Fasanen med bekymring over andelen af tosprogede børn.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forslag til kommunale retningslinier for optagelse i kommunale dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børnene i den enkelte institution i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Børne- og Skoleudvalget har anmodet Integrationsrådet om en udtalelse inden næste behandling.

Integrationsrådet anmodes om at komme med en udtalelse.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør dagtilbudslovens § 27, fastsætte retningslinier for optagelse af børn.

Det følger af forarbejderne til dagtilbudsloven, at kommunen inden for rammerne af pasningsgarantien i retningslinjerne for optagelse af børn kan lægge vægt på hensyn som f.eks.:

 • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
 • At søskende kan komme i samme dagtilbud.
 • Børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud.
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet/tosprogethed.
 • Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads mv.

Det følger videre af lovens forarbejder, at kommunen ikke kan fastsætte retningslinier, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et dagtilbud. Byrådet skal derfor ved fastsættelse af retningslinier sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen af børn efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn.

Det fremgår endvidere af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Byrådet inden for rammerne af de fastsatte retningslinier skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinier for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Dette gør sig f.eks. gældende i forhold til de retningslinier, som er fastlagt i Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvor det er besluttet, at der skal være søskendefordel i forbindelse med pladsanvisning til dagtilbuddene. Det betyder, at søskende til børn, der allerede er indmeldt i den pågældende institution, tilbydes plads i daginstitutionen, selvom der er andre børn, som har stået på venteliste til institutionen i længere tid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 i forbindelse med behandling af kriterier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud, at kriterier for optagelse af tosprogede børn skulle drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 4. juni 2019 Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud. Heri blev ikke taget stilling til, om der i Brønderslev Kommunes retningslinier for optagelse på venteliste til dagtilbud, skal indgå et ønske om en bestemt sammensætning af børnene i dagtilbuddet i forhold til etnicitet/tosprogethed.

På baggrund af de fremsendte bekymringshenvendelser over andelen af tosprogede børn fra bestyrelserne i dels Børnehuset Brundur og dels Børnehuset Fasanen, sættes emnet vedrørende retningslinier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud på til udvalgets drøftelse igen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter om der skal udarbejdes retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder forslag til en faglig begrundelse for udarbejdelse af en retningslinje, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet udtaler sig om forslaget før næste behandling i udvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 26. november 2019:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og kommer med en udtalelse om forslaget.

Integrationsrådet, 26. november 2019, pkt. 4:

Integrationsrådet ønsker, at der udarbejdes en faglig begrundelse, der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Martin Bech, Peter H. S. Kristensen, Pia Uth, Salah-Eldin El-Awad og Emilly L. K. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 6. februar 2020:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i tråd med Integrationsrådets beslutning den 26. november 2019, udarbejdet en faglig begrundelse, der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn. Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes en retningslinje 'Stærke læringsmiljøer for alle', hvor formålet er at understøtte udviklingen af faglige og stærke læringsmiljøer i alle kommunens institutioner.

Børne- og Skoleudvalget har den 8. oktober 2019 besluttet, at anmode om Integrationsrådets udtalelse om forslaget, som efterfølgende sendes til udtalelse ved dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg.

Efterfølgende vil forslaget blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af inddragelse af lederne på dagtilbudsområdet, er Fagforvaltningen for Børn og Kultur blevet opmærksom på, at retningslinjen også skal omfatte indskrivningskriterier til vuggestuer. Der arbejdes videre med at muliggøre dette i praksis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Integrationsrådet udtaler sig om forslaget.

Beslutning

Integrationsrådet tilslutter sig forslaget og anbefaler, at dialogen med forældrene foregår ved personligt møde.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Årsberetning fra 2019


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen fremlægger årsberetning til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender årsberetningen, og at Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Beskæftigelsesplan 2020


Resume

Sagsforløb:IR

Byrådet har den 18. december 2019 godkendt Beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesplan 2020 fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2020, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Der er udvalgt tre lokale mål, som danner rammen for beskæftigelsesplanen for 2020.

Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsen har de seneste år været stigende i Danmark, og selv om udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et langsommere tempo end tidligere, forventes fortsat en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse og deraf faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af især faglig arbejdskraft.

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2020 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job

De kommunale ungeindsatser (KUI) fik med en ny lov i august 2019 det fulde ansvar for at koordinere de unges forløb frem mod uddannelse eller job. Et centralt element i denne sammenhæng er samarbejdet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som UngeCentret vil have fokus på at udbygge i 2020. I lyset af behovet for faglært arbejdskraft vil fokus på ungeområdet også være at styrke de unges valg og gennemførelse af erhvervsfaglige uddannelser.

Mål 3: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at flere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer på enten fuld tid eller færre timer afhængig af den enkelte borgers situation.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål for 2020 vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder:

 • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

 • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. I marts 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidigt, og de forventes at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Job- og UngeCentret vil i 2020 udbrede kendskabet til repatriering og fortsat arbejde målrettet med den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus især vil være på at øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2020:

4. november 2019

1. udkast sendes i høring

13. november 2019

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

13. november 2019

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet

25. november 2019

Skriftlig høringsfrist

4. december 2019

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

18. december 2019

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Modersmålsundervisning


Resume

Sagsforløb: IR

Børne- og Skoleudvalget vurderer, at Integrationsrådets brev til Integrationsministeren om modermålsundervisning ikke skal fremsendes til Integrationsministeren.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet har i brev af 18. november 2019 bedt Børne- og Skoleudvalget begrunde, hvorfor udvalget ikke vil gøre Integrationsministeren opmærksom på det behov, der er opstået for modersmålsundervisning af børn, som følge af paradigmeskiftet.

Formanden for Integrationsrådet argumenterer for modersmålsundervisning, da der med ny lovgivning er mulighed for, at flygtninges opholdstilladelse kan inddrages, hvis der ikke længere vurderes at være fare ved at tage ophold i hjemlandet.

Børne- og Skoleudvalget oplyser, at der i skolen er fokus på, at børn bliver integreret i det danske samfund, og at det ikke anses for at være skolens opgave at undervise eller vedligeholde flygtningebørn i deres oprindelige sprog.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Lone Lex, inviteres til Integrationsrådets næste møde.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af mødregruppe for flygtningekvinder


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der har i et samarbejde mellem Integration og Sundhedsplejen været afholdt mødregruppe for flygtningekvinder og familiesammenførte kvinder.

I forbindelse med afslutning af forløbet, er der udarbejdet en evaluering, som viser, at kvinderne har haft stort udbytte af forløbet.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Mødregruppen henvender sig til flygtninge- og familiesammenførte kvinder, der er gravide eller på barsel. I efteråret 2019 har 10 kvinder deltaget i forløbet. De er mødtes 2 timer hver uge, hvor de har gennemgået og drøftet fastlagte temaer:

 • børns udvikling, sundhed, sygdom og opdragelse
 • netværksskabelse og fællesskab
 • viden om det danske samfund
 • styrket i at være mor i Danmark

Evalueringen viser, at der er stor interesse for at deltage i forløbet. Kvinderne ville gerne fortsætte med at deltage i Mødregruppen. Evalueringen viser også, at kvinderne har opnået mere viden gennem forløbet. Særligt har interessen om at vide mere om uddannelse og arbejdsmarked været stor.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Temaer i Integrationsrådet i 2020


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår en drøftelse af, hvilke temaer Integrationsrådet ønsker at beskæftige sig med i 2020.

Integrationsrådet bedes drøfte formandens forslag.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Integrationsrådet drøfter, hvilke temaer rådet ønsker at arbejde med i det kommende år.

Der er mulighed for, at Integrationsrådet kan tage initiativ til aktiviteter, som rådet vurderer, kan være medvirkende til at fremme den generelle integration og etnisk ligestilling i Brønderslev Kommune.

Det kunne ligeledes være muligt at indkalde gæstelærer eller repræsentanter fra andre forvaltninger i kommunen med henblik på at bidrage til at nuancere eller inspirere til drøftelser omkring en sammenhængende integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Forslag om en årlig ekskursion med relevant tema.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen ønsker at orientere om arrangementer.

Sagsfremstilling

Orientering om følgende:

 • Spis sammen arrangement afholdt i 2019
 • Foredrag med Sofie Jama den 16. april 2020
 • Orientering om midlertidighed og hjemsendelse
Beslutning

Til orientering.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer