Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 24. november 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Til toppen


3. Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2021


Resume

Sagsforløb: IR

Grundet Covid-19 bliver der i år ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen for Brønderslev Kommune. I stedet har Integrationsrådet fået tilsendt planen med henblik på skriftlig høring.

Formand Frede Hansen har indsendt et høringssvar på vegne af Integrationsrådet, idet svarfristen lå før dagens møde.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2021.

Grundet Covid-19 bliver der ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen for Brønderslev Kommune. I stedet har Integrationsrådet, Handicaprådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) fået tilsendt planen med henblik på skriftlig høring frem til den 20. november 2020.

Formand Frede Hansen har indsendt et høringssvar på vegne af Integrationsrådet, idet svarfristen lå før dagens møde. I høringssvaret er fokus på at få flere flygtninge og indvandrere integreret gennem det lokale foreningsliv - også som en vej til at komme i job (se bilag).

Der er i beskæftigelsesplanen udvalgt følgende mål, som Job- og UngeCentret vil arbejde med i 2021:


1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (ministermål)

Et nyt ministermål for 2021 er, at de ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Job- og UngeCentret vil i den sammenhæng arbejde med:

  • Sagsbehandling, der giver mening for den enkelte borger
  • Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret
  • Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
  • Øget brug af virtuelle samtaler

2. Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft (ministermål)

Som følge af Corona-krisen er arbejdsmarkedet præget af usikkerhed, og det er svært at forudse virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på en tæt virksomhedskontakt for at afdække jobmuligheder og bistå arbejdsmarkedet med rekruttering og formidling af ledige.

I sommeren 2020 blev der indgået nye politiske aftaler, som udvider mulighederne for opkvalificering. I 2021 vil Job- og UngeCentret øge fokus på opkvalificering af jobklare ledige, så deres kompetencer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

3.Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

UngeCentret vil i 2021 have fokus på, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse eller arbejde. UngeCentret vil derudover styrke den jobrettede indsats for unge på uddannelseshjælp, blandt andet gennem en intensiv indsats målrettet aktivitetsparate.

4.Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at borgerne i målgruppen opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

Øvrige fokusområder

Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2021:

  • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte (ministermål)

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

  • Indsatsen for borgere med handicap (ministermål)

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


4. Spørgsmål om besparelse på tosprogsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Byrådet har, i forbindelse med budgetaftalen for 2021, besluttet at spare 1,5 mio. kr. på to-sprogsundervisningen på folkeskoleområdet.

Medlem Bjarne Axelsen og formand Frede Hansen har rejst kritik af både besparelsen og budgetprocessen.

Integrationsrådet skal tage stilling til, hvorvidt rådet skal foretage sig yderligere i sagen, og om tosprogsområdet skal tages op som punkt på et møde i Integrationsrådet i 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet har, i forbindelse med budgetaftalen for 2021, besluttet at spare 1,5 mio. kr. på tosprogsundervisningen på folkeskoleområdet.

Integrationsrådets medlem Bjarne Axelsen og formand Frede Hansen har rejst kritik af besparelsen og budgetprocessen.

Vedr. besparelsen

Forud for budgetlægningen var der i råderumskataloget rejst forslag om en besparelse på 1 mio. kr. på tosprogsområdet som følge af elevnedgang. Bjarne Axelsen har, i lighed med Midtvendsyssel Lærerkreds, betvivlet beregningerne bag dette forslag. Tvivlen går især på, at der også i 2019 skete en besparelse på området som følge af elevnedgang, og at helårsvirkningerne af denne besparelse ikke synes medregnet. Fagforvaltningen for Børn og Kultur oplyser, at der også ligger til grund, at en opgave med undervisning af asylbørn fra Jammerbugt Kommune blev afviklet i 2010. Midlerne til løsning af denne opgave blev dog ikke frataget området, hvorved der har været midler at tage af.

Midtvendsyssel Lærerkreds peger desuden på, at lærerne ikke oplever nedgang i elevtallet, og de oplever, at de tosprogede elever ikke får nok hjælp til at forstå dansk.

Byrådet vedtog at spare 1,5 mio. kr. på tosprogsundervisningen. Det er 0,5 mio. kr. mere end råderumsforslaget lagde op til.

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 3. november 2020 haft en temadrøftelse om tosprogsområdet, hvor udvalget har bedt om et forslag til en ny tildelingsmodel på tosprogsområdet. Det handler om, hvordan midlerne bliver fordelt på skolerne i kommunen.

Vedr. budgetprocessen

Direktionen har beklaget, at Integrationsrådet ikke har fået råderumsforslaget fremsendt til høring og forsikrer, det vil ske fremadrettet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager stilling til, hvorvidt Integrationsrådet skal foretage sig yderligere i sagen, og om tosprogsområdet skal tages op som punkt på et møde i Integrationsrådet i 2021.

Personale

Ingen

Beslutning

Integrationsrådet beslutter, at tage andensprogsundervisning på møde primo 2021. Til mødet inviteres repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget, Forvaltningen samt en ekspert indenfor andensprogsundervisning. Integrationsrådet rejser kritik af, at rådet ikke har været inddraget, og forventer fremover, at rådet inddrages i høringsprocesser.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


5. Mødekalender 2021


Resume

Sagsforløb: IR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Integrationsrådet skal tage stilling til, om forslag til mødekalender 2021 for Integrationsrådet kan kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er efter forretningsorden for Integrationsrådet planlagt mindst 4 årlige møder i Integrationsrådet.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der stilles forslag om følgende datoer for møder i Integrationsrådet:

Torsdag den 18. februar 2021 kl. 17.15

Mandag den 17. maj 2021 kl. 17.15

Torsdag den 2. september 2021 kl. 17.15

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.15

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender Integrationsrådets mødekalender 2021.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen takker Bjarne Axelsen for aktiv deltagelse i Integrationsrådet. Bjarne Axelsen udtræder pr. 1. december 2020.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Emilly L. K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali og Martin Bech var fra fraværende.

Abeer Abo Kalefh og Salah-Eldin El-Awad var fraværende uden afbud.

Til toppen

Opdateret 17. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer