Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 18. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via teams
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende

Emilly Pedersen

Fraværende uden afbud

Abdulaziz Mostafa Ali

Salah-Eldin El-Awad

Abeer Abo Kalefh

Bodil Thomsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet til bemærkninger

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Til toppen


3. Nye medlemmer af Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Skolebestyrelserne og Idrætssamvirket Brønderslev har valgt nye repræsentanter til Integrationsrådet.

Byrådet anmodes om at godkende de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Pia Uth udtrådte den 31. juli 2020 af Integrationsrådet. Pia Uth var repræsentant for Skolebestyrelserne i Brønderslev. Ny repræsentant for Skolebestyrelserne er Anders Hummelmose, som indtrådte i Integrationsrådet den 1. august 2020.

Bjarne Axelsen udtrådte den 30. november 2020 af Integrationsrådet. Bjarne Axelsen var repræsentant for Idrætssamvirket Brønderslev. Ny repræsentant for Idrætssamvirket Brønderslev er Henrik Lund, som indtrådte i Integrationsrådet den 1. december 2020. Formand for Idrætssamvirke Jes Jacob er suppleant for Henrik Lund.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Beslutning

Integrationsrådet anbefaler, at Byrådet godkender de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Til toppen


4. Høring af Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FR/HAR/ÆR/DGR/IRBrønderslev Kommunes nye facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet sendes til høring.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune lavet en facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september 2020 blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra bl.a. LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet. Efterfølgende blev der udarbejdet et strategiudkast, der var klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentationen for byrådet var på temamøde i december 2020.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder.

 • Natur og Byrum
 • Kommunale Institutioner
 • Klassiske Idrætsanlæg

Der er opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena. Dette for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu i høring med fokus på:

 • hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige?
 • de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive borgere mere aktive?

Deadline for høringssvar er mandag den 22. februar 2021 kl. 12.00.


Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Facilitetsstrategien drøftes og der laves et høringssvar.

Beslutning

Integrationsrådet har på møde den 18. februar 2021 besluttet at afgive høringssvar.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Bilag

Til toppen


5. Høring af Realisering af besparelse på Dansk som Andetsprog i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: IR

Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til realisering af besparelsen på Dansk som Andetsprog i folkeskolen i forbindelse med budget 2021 sendes i høring.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune gives der støtte til elever, som har Dansk Som Andetsprog (DSA). Flersprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Derfor modtager disse elever hjælp til deres sprogudvikling gennem DSA-støtte.

Der har været et fald i antallet af elever, som modtager DSA-støtte i undervisningen, og derfor besluttede Byrådet med budget 2021, at der skal spares 1,5 mio. kr. på området.

I tabel 1 ses budgettet for DSA-området samlet forud for besparelsen på 1,5 mio. kr. Der bliver i dag tildelt svarende til 20.000 kr. pr elev pr. skoleår fra en samlet pulje for DSA-området.

Tabel 1: Budget til to-sprogsområdet i 2021 eksklusive besparelse

Budget til DSA i 2021 uden besparelse

Modtage- og Videnscenter

1.100.000 kr.

DSA-midler til distrikterne

6.518.000 kr.

I alt til DSA-området

7.618.000 kr.

Fordelingen af elever og økonomi på området mellem skoledistrikterne kan ses i tabel 2 nedenfor, opgjort i efteråret 2020. Tallene kan ændre sig i løbet af et skoleår.

Tabel 2: Fordeling af elever og økonomisk tildeling på skoledistrikter

Oversigt over DSA elever

Elever

Tildeling

Distrikt Nord

73

1.460.000 kr.

Distrikt Syd

151

3.020.000 kr.

Distrikt Hjallerup

38

760.000 kr.

Distrikt Dronninglund

7

140.000 kr.

I alt

269

5.380.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår to modeller for realiseringen af besparelsen:

 • Model 1: DSA-taksten nedsættes fra 20.000 kr. pr. elev til 18.000 kr. pr. elev
 • Model 2: En ny model hvor der tildeles på baggrund af elevvurdering

Model 1 baserer sig på den nuværende organisering af DSA-området med en bibeholdelse af et modtage- og videnscenter og én takst pr. elev. Med en besparelse på området, vil det betyde, at DSA-taksten pr. elev vil falde fra 20.000 kr. til 18.000 kr.

Som det fremgik af tabel 2, er over halvdelen af DSA-eleverne samlet i Distrikt Syd. Derfor vil en takstbesparelse ramme Distrikt Syd hårdere økonomisk, end den vil ramme de øvrige distrikter jævnfør tabel 3.

Tabel 3: Før og efter besparelsen i distrikterne

Distrikterne

Før besparelse

Efter takstbesparelse

Distrikt Nord

1.460.000 kr.

1.314.000 kr.

Distrikt Syd

3.020.000 kr.

2.718.000 kr.

Distrikt Hjallerup

760.000 kr.

684.000 kr.

Distrikt Dronninglund

140.000 kr.

126.000 kr.

I alt

5.380.000 kr.

4.842.000 kr.

Med model 2 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet et forslag til en ny organiseringsform for DSA-området. Dette forslag er nærmere beskrevet i sagsfremstillingens bilagsmateriale og i hovedpointer nedenfor.

Med en ny ressourcetildelingsmodel foreslås der følgende:

 1. Nedlæggelse af Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole
 2. Differentieret ressourcetildeling til DSA – undervisning på baggrund af en faglig vurdering
 3. Ny funktion for tosprogskoordinator

I forslaget vil det være muligt gennem omstruktureringen af Modtage- og Videnscentret at realisere en kronereduktion på cirka 550.000 kr. Hvis elevtallet ikke stiger fremadrettet, vil der med det nuværende niveau for skoleåret 2020/2021 være muligt at fastholdes den udmøntede serviceramme til skolerne og samtidig effektuere besparelsen for budget 2021.

Når Børne- og Skoleudvalget har besluttet, hvilken model der skal realiseres, kan fagforvaltningen begynde at beregne taksterne for DSA-eleverne.

Fagforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om realisering af besparelsen på DSA-området ud fra en af de foreslåede modeller og at beslutningen sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Bilagsmaterialet tilrettes i forhold til økonomien og materialet sendes herefter i høring inden Børne- og Skoleudvalget træffer en beslutning.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets mødet den 18. februar 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til realisering af besparelsen på Dansk som Andetsprog i folkeskolen i forbindelse med budget 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og afgiver høringssvar senest den 19. februar 2021.

Beslutning

Integrationsrådet har drøftet sagen og besluttet at afgive høringssvar.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2020


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra oktober 2019 til oktober 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 236 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.
 • Job- og UngeCentret har fastholdt et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder med mange rekrutteringer til ordinære jobs.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp var stigende i foråret og toppede i maj 2020. Derefter har tallet været faldende, og i december 2020 var antallet af unge på uddannelseshjælp under 200 fuldtidspersoner for første gang i 2020.
 • Strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har i 2020 været udfordret af restriktionerne ifm. Covid-19. Efter en større stigning i antallet af borgere i målgruppen i perioden april-juli 2020 har antallet været faldende de seneste 5 måneder af året.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

I 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 149 rekrutteringer til ordinære jobs. Mange af rekrutteringerne i 2020 har været større kommunale ansættelser eksempelvis indenfor pleje og rengøring, samt vej-og parkområdet hvor der blev afsat 5 mio. kr. ekstra til at igangsætte projekter.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020. Et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren, hvor formålet var at inspirere ledige til job eller uddannelse indenfor plejesektoren.

I 4. kvartal har Job- og UngeCentret påbegyndt arbejdet med det vendsysselske jobbarometer, som anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet.

Unge i uddannelse og job

I foråret 2020 oplevede UngeCentret en stor stigning på cirka 30 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Antallet toppede i maj 2020 med 245 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - i december var det tal faldet til 194.

Der har i gennemsnit været 216 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2020.

UngeCentret arbejder frem mod 2022 på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til et gennemsnit på 180 fuldtidspersoner.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit i 2020 været 618 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse). Målet for året var et gennemsnit på 600 fuldtidspersoner.

Grundet restriktionerne ifm. Covid-19 har flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien ikke været anvendt i fuldt omfang, og det har fået betydning for resultaterne.

Antallet af borgere i strategiens målgruppe toppede i juli 2020, hvorefter det har været faldende de seneste 5 måneder af året.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Job- og UngeCentret på flere områder har været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020. Resultaterne viser også, at året afsluttes bedre end forventet ved seneste opfølgning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Job- og Ungecentret har på flere områder været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020 grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, hvor det i flere af indsatserne ikke har været muligt at gennemføre strategiens indsatser (eks. samtaler og aktivitet). Kommunen er kompenseret for stigningen i antallet af ledige via midler fra staten.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets mødet den 18. februar 2021:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året. Årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020 fremsendes til Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Bilag

Til toppen


7. Årsberetning for 2020 for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen fremlægger årsberetning til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning

Integrationsrådet har godkendt formandens årsberetning.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Bilag

Til toppen


8. Orientering om permanent opholdstilladelse


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om reglerne for permanent opholdstilladelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Frede Hansen har deltaget i et oplæg om permanent opholdstilladelse afholdt af juridisk konsulent ved Dansk Flygtningehjælp, Line Trappehave.

Oplægget omhandler en gennemgang af reglerne i udlændingeloven om permanent opholdstilladelse samt et overblik over de gældende krav og rammerne for dispensation og informationer om yderligere muligheder for rådgivning om permanent opholdstilladelse.

Frede Hansen vil gennemgå de væsentligste regler i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde i Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen oplyser, at arrangementet med forfatter Sofie Jama bliver afholdt den 15. april 2021 på Brønderslev Bibliotek.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der stilles forslag om at sætte Bydelsmødre på dagsorden til et kommende møde i Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Til toppen

Opdateret 1. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer