Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 30. januar 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud fra Jonna Jacobsen – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bempærkninger.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


3. Præsentation af Handicaprådets medlemmer


Resume

Sagsforløb: HAR

Præsentation af Handicaprådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er i perioden 2018-2021 sammensat således:

MEDLEM:

SUPPLEANT:

Udpeget af Social- og Sundhedsudvalget:

Christen Bager

Carsten Ullman Andersen

Udpeget af Miljø- og Teknikudvalget:

Karsten Frederiksen

Hildo Rasmussen

Udpeget af Børn- og Skoleudvalget:

Line Vanggaard Pedersen

Lars Bisgaard Andreasen

Udpeget af Fritids- og Kulturudvalget:

Margit Chemnitz

Dennis Kvesel

Udpeget af Beskæftigelsesudvalget:
Bettina Bøcker Kjeldsen

Klaus Riis Klæstrup

Udpeget af DH (4 personer):

Fridolin Laager

Lars Peter Pedersen

John Erik Jensen

Elly Henriksen

Jonna Jacobsen

Udpeges senere

Per Dissing Nielsen

Udpeges senere

Udpeget af Socialpsykiatriens Brugerråd (1 person):

Peter Baggesgaard

Ulla Bech

Beslutning

Til efterretning.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


4. Handicaprådets virke


Resume

Sagsforløb: HAR

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen vil give en kort orientering om Handicaprådets opgaver.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen gav en kort introduktion til Handicaprådet rolle og ansvar.

Handicaprådet kan være med til at sikre, at alle kommer til orde i debatten og sikre et bredt fokus på tværs af kommunen.

Spørgsmål til forvaltningen kan rejses på møderne eller gennem formanden for Handicaprådet.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Bilag

Til toppen


5. Valg af formand


Resume

Sagsforløb: HAR

Valg af formand for Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet vælger Fridolin Laager til formand.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


6. Valg af næstformand


Resume

Sagsforløb: HAR

Valg af næstformand for Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet vælger Bettina Bøcker Kjeldsen til næstformand.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


7. Mødekalender 2018


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Handicaprådet skal beslutte mødeplan for Handicaprådet for 2018.

Beslutning

Mødet den 24. maj 2018 flyttes til tirsdag den 22. maj 2018. Mødestart sættes til kl. 14,00.

Mødekalenderen godkendt med nævnt ændring. Der indkaldes til møderne via outlook.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Bilag

Til toppen


8. Forretningsorden og Vedtægter for Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: HAR

Drøftelse af eventuelle proces for ændringer i forretningsorden og vedtægter for Handicaprådet 2018-2021.

Beslutning

Forretningsorden for Handicaprådet: Godkendt og sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Vedtægter for Handicaprådet Brønderslev Kommune: Godkendt.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Bilag

Til toppen


9. Digitalisering af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Stillingtagen til digitalisering af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Det blev i forrige valgperiode foreslået, at såvel Handicaprådet som Ældrerådet udstyres med iPads, således at rådene kobles til dagsordensystemet Prepare by FirstAgenda og tilgår dagsorden og bilag herfra. Ordningen vil sikre hurtig formidling af dagsordener, referater, mails m.v. og vil tillige være besparende i udgift til papir og porto.

Direktionen ser positivt på forslaget, men vedtog at afvente de nye råds holdning hertil.

En ordning om elektronisk formidling vil være obligatorisk for medlemmerne, medmindre der er tungtvejende årsager til fritagelse, f.eks. pga. handicap. Der vil ved godkendelse af ordningen ske undervisning i brug af iPad og programmer, og dette vil i givet fald for Handicaprådets vedkommende kunne finde sted den 1. og 2. februar 2018.

Ældrerådet har taget imod tilbuddet.

Handicaprådet anmodes om at drøfte forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at tage imod tilbuddet.

Ipad udleveres lokale 219, 2. sal, Brønderslev Rådhus fredag den 2. februar 2018, kl. 10:00.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


10. Udpegning af medlem til Færdselssikkerhedsrådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal udpege medlem til Færdselssikkerhedsrådet.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsrådet skal:

 • arbejde for at forbedre trafiksikkerheden i Brønderslev Kommune og derigennembidrage til, at der sker en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken svarende til målet i Brønderslev Kommune (eller på landsplan)
 • komme med oplæg til et mål for trafiksikkerheden i Brønderslev Kommune
 • medvirke til udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for Brønderslev Kommune og sikre at trafiksikkerhedsplanen føres ud i livet
 • planlægge indsatsområder for at sikre bedre adfærd blandt trafikanterne
 • koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde på en måde, der sikrer borgernes involvering og engagement
 • motivere, informere, koordinere og rådgive over for aktører i kommunen, der har trafiksikkerhed som arbejdsområde
 • være bindeled mellem det regionale og lokale trafiksikkerhedsarbejde
 • være bindeled mellem arbejdsgrupper og udvalget for Teknik og Miljø
 • sikre det fremtidige arbejde med trafiksikkerhed i kommunen ved at arbejde med trafiksikkerhedsprocesser bestående af borgerinddragelse, information, trafiksikkerhedsplanlægning, udvikling af trafiksikkerhedskampagner m.v.

Færdselssikkerhedsrådet holder møder 4 gange om året. I Færdselssikkerhedsrådet er Nordjyllands Politi, kommunens skoler og institutioner samt Handicaprådet repræsenteret. Såfremt der er emner til drøftelse, som har andre organisationers interesse, indkaldes de til møderne.

Beslutning

Handicaprådet udpeger John Erik Jensen til Færdselssikkerhedsrådet.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen


11. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til bil


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114 for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017.

Handicaprådet anmodes om at drøfte forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden skal revideres én gang årligt.

Med virkning fra 1. januar 2018 har Folketinget vedtaget Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil. På denne baggrund er der udarbejdet et nyt udkast til en kvalitetsstandard.

Ansøgninger indgivet til kommunen inden 1. januar 2018 skal behandles efter de hidtil gældende regler og dermed efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

I forhold til Brønderslev Kommunes gældende kvalitetsstandard for støtte til køb af bil er der i udkastet til kvalitetsstandarden gældende for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017 indarbejdet følgende ændringer i tråd med den nye bekendtgørelse:

 • Genanskaffelsesperioden for biler købt med støtte efter servicelovens § 114 hæves fra 6 til 8 år, og adgangen til førtidig udskiftning er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen.
 • Borgere vil kunne henvende sig til kommunen 7 år efter erhvervelsen af en bil med støtte efter servicelovens § 114 og gøre opmærksom på, at denne ønsker at udskifte sin bil ved genanskaffelsesperiodens udløb med henblik på, at sagsbehandlingen kan igangsættes.
 • Det er tilføjet at tilskud til automatgear, såfremt det fremgår af påtegning i kørekortet, ydes til den faktiske udgift til automatgear dog max 25.905 kr. (2018-niveau) uanset prisen på dette. Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til 8 år.
 • Det er tilføjet, at for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som inden for det seneste år har opnået et provenu ved salget af den gamle bil eller udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.
 • Det er tilføjet, at kvalitetsstandarden kun er gældende for ansøgninger indgivet til kommunen efter 31. december 2017. For ansøgninger indgivet inden 1. januar 2018 gælder Brønderslev Kommunes ”Kvalitetsstandard, Støtte til køb af bil, Servicelovens § 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19. juni 2013” godkendt af Ældreomsorgsudvalget 5. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 114 for ansøgninger modtaget efter 31. december 2017.

Beslutning

Handicaprådet indstiller kvalitetsstandarden til godkendelse.

Handicaprådet foreslår, at ansvaret for kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114 flyttes fra Ældreomsorgsudvalget til Social-og Sundhedsudvalget.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Med afsæt i budgetforliget for Budget 2018 og dermed beslutningen om udlicitering af hjælp til tøjvask og opsigelse af kontrakten om levering af klude til Frit Valg til brug for rengøring fremsendes udkast til ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.

Handicaprådet anmodes om at drøfte kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget omkring Budget 2018 vedtog Byrådet en budgetreduktion på hjælp til tøjvask på 220.000 kr. pr. år. Reduktionen skal opnås ved hjælp af udlicitering af hjælp til tøjvask for de borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Med budgetforliget blev der samtidig truffet beslutning om opsigelse af kontrakten om levering af klude mm. til brug for Frit Valgs medarbejdere i forbindelse med rengøring i borgernes hjem. Borgere, der får hjælp til rengøring, skal fremadrettet selv stille rengøringsartikler til rådighed.

Ændringer i den gældende kvalitetsstandard for praktisk hjælp

På baggrund af budgetforliget fremsendes udkast til en ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp til høring i Ældrerådet og til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

I forhold til den eksisterende kvalitetsstandard for praktisk hjælp er der foretaget følgende ændringer:

 • Det er tilføjet, at hjælp til tøjvask som udgangspunkt gives hver 14. dag, medmindre særlige forhold fx svær inkontinens taler for hyppigere tøjvask. Der ydes ikke hjælp til tøjvask med kortere interval, hvis årsagen er, at borgeren ikke har tilstrækkeligt med tøj.
 • At tøjvasken foretages af en af kommunens private leverandører uden for borgerens hjem. Leverandøren henter tøjet hver 14. dag og returnerer det 14 dage senere i forbindelse med afhentning af næste portion vasketøj.
 • Der er tilføjet en række praktiske forhold omkring afhentning af vasketøjet.
 • Mulighed for visitation til hjælp af opgaver omkring vask af tøj herunder at sætte vasketøj til afhentning og at lægge tøj på plads.
 • Brugerbetaling, der opkræves af kommunen efter de af Byrådet vedtagne gældende takster.
 • At borgere, som modtager hjælp til rengøring selv skal stille følgende redskaber til rådighed for medarbejderen, der skal hjælpe med rengøringen:
  • Kost og fladmoppe med teleskopskaft, som kan trækkes ud til 180 cm. i længden.
  • Spand, der passer til moppen. Spanden skal have håndtag.
  • Rene klude (gerne mikrofiberklude) samt 2–3 gulvmopper.
  • Støvsuger udstyret med teleskopstang og/eller forlængerrør, minimum 135 cm. -180 cm lang.
  • En støvsuger på hver etage, hvis boligen er i flere etager.
 • Medarbejderen og borgeren planlægger sammen, hvilke rengøringsmidler, der skal anvendes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Indstilling

Ældrerådet, 10. januar 2018, pkt. 5:

Ældrerådet tager kvalitetsstandarten til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet følger udviklingen tæt, og forbeholder sig retten til at drøfte det yderligere.

Ældreomsorgsudvalget, 17. januar 2018, pkt. 9:

Godkendt. Udvalget tilslutter sig Ældrerådets udtalelser.

Beslutning

Handicaprådet følger beslutningen i Ældrerådet og tager sagen efterretning med den bemærkning, at Handicaprådet følger udviklingen tæt, og forbeholder sig retten til at drøfte det yderligere.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Bilag

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fridolin har været til en temadag om omsorg og omsorgssvigt arrangeret af Netværk Nord.

Jonna Jacobsen var fraværende – Elly Henriksen mødt som suppleant.

Til toppen

Opdateret 31. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer