Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 20. marts 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud fra:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Til toppen


3. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapporten om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Brønderslev Kommunes Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd, de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner såsom organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Formålet med denne årsrapport er endvidere at inspirere til fagforvaltningens tilbuds videre arbejde med frivilligsamarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Anne Juul Pedersen deltager under punktet.

Beslutning

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Bilag

Til toppen


4. Orientering om Projekt Fremtidens Idræt


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien” blev igangsat i maj 2015.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion.

Projektet er i tråd med Masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde i forhold til, at borgerne skal være aktive i eget liv, at der skal være øget fokus på inklusion, og at der skal være øget fokus på inddragelse af frivillige samarbejdspartnere.

Siden sidste status i november 2016 har styre- og arbejdsgruppen fortsat arbejdet med:

 • Rekruttering af frivillige
 • Samarbejde med og fastholdelse af frivillige
 • Socialpsykiatriens fortsatte støtte til idrætsforeningen BIFOS, Brønderslev
 • Ny medarbejder

Fokus har i den sidste periode været på at støtte og prioritere idrætsforeningen BIFOS, men fremadrettet vil der være mere fokus på Projekt Fremtidens Idræt. I 2018 er netværk og samarbejde med det gængse foreningsliv i fokus.

Fokusområder i 2017:

Rekruttering af frivillige

Der er anvendt forskellige tilgange i rekrutteringen af frivillige. Rekrutteringen er blandt andet sket gennem jobopslag på Frivillignet.dk, Brønderslev Kommunes Facebook side, opslag udsendt til relevante uddannelsesinstitutioner, som pædagoguddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Der har været ophængt opslag rundt i Brønderslev by, eksempelvis på biblioteket og ved lokale almenpraktiserende læger. Endvidere har Odd-Fellow Logen Brønderslev været en stor støtte i rekrutteringsarbejdet.

Rekrutteringen af frivillige er lykkedes godt. De frivillige har gjort en stor indsats og har taget stor andel i eksempelvis afholdelsen af turneringer. Der er på nuværende tidspunkt omkring fem frivillige.

Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen og i BIFOS’ bestyrelse på at rekruttere frivillige som omsorgspersoner og instruktører.

Samarbejde og fastholdelse af de frivillige

Der har igennem det sidste år været arbejdet meget med integration af frivillige og fastholdelse af frivillige i BIFOS, som er en idrætsforening drevet af og for mennesker med sindslidelse. BIFOS har for øjeblikket 56 medlemmer, og det daglige arbejde ledes af en bestyrelse. BIFOS samarbejder med personale fra socialpsykiatrien.

Fokus har været på at skabe stabilitet og en god stemning i gruppen. De frivillige inviteres med til bestyrelsesmøder og sociale arrangementer. De frivillige tilbydes endvidere instruktøruddannelser, hvilket flere har taget imod. Som eksempler kan nævnes en frivillig som efter endt instruktøruddannelse nu har et fast cykelhold for borgerne, og en frivillig som tager sig af en stor del af bestyrelsesaktiviteterne.

Socialpsykiatriens fortsatte støtte til BIFOS

Socialpsykiatriens medarbejdere støtter fortsat op om BIFOS som forening ved at deltage i både den daglige træning samt ved bestyrelsesmøder.

Socialpædagogisk Støtteteam støtter borgerne i at deltage i aktiviteterne i BIFOS.

Medarbejderne deltog i turneringer i Vejle i sommeren 2017, ligesom de har deltaget i BIFOS’ eget efterårsstævne i efteråret 2017.

Ny medarbejder

Pr. 1. oktober 2017 er en ny medarbejder ansat i en tidsbegrænset stilling som projektleder i 2½ år. Stillingen er fordelt med ½ til et projekt under DGI ”Bevæg dig for livet – seniorer under DGI” og ½ til Handicap- og Psykiatriområdet. Projekt Fremtidens Idræt er én af flere indsatser, som projektlederen er tilknyttet.

Projektlederen har deltaget i aktiviteter i BIFOS og på bestyrelsesmøder. Da stillingen er fordelt på flere områder, har projektlederen et bredt netværk til idrætsforeninger i kommunen, som kan styrke det fremtidige arbejde med Projekt Fremtidens Idræt.

Fokusområder 2018:

Fokus på tæt samarbejde med det gængse foreningsliv

Fremadrettet skal Fremtidens Idræt bevæge sig i retning af et tættere samarbejde med det gængse foreningsliv i lokalområdet og herigennem tilbyde aktiviteter, som er rettet mod målgruppen og deres behov og samtidig nedbryde barrierer og støtte inklusion.

BIFOS som forening kan ikke stå alene som tilbud til socialpsykiatriens brede målgruppe, og derfor skal paletten af tilbud udvides.

Strategien for Projekt Fremtidens Idræt er ikke at oprette en ny forening, men at samarbejde med det eksisterende foreningsliv. Heri ligger både en opgave i forhold til at skabe et godt netværk og samarbejde, og til at udbrede foreningslivets kendskab til borgerne, som er tilknyttet socialpsykiatrien.

Der arbejdes således for at få integreret socialpsykiatriens målgruppe i det almindelig gængse idræts- og foreningsliv. På sigt er målet også at sikre inklusion i det gængse samfund. Der skal således både samarbejdes med foreninger om oprettelsen af separate sportshold og også om integration af socialpsykiatriens målgruppe i de almindelige sportshold. Det er vigtigt med et samarbejde, hvor målgruppen kan føle sig inkluderet.

En vigtig inspirationskilde er Parasport Danmark (handicapidræt), som tilbyder aktiviteter inden for en lang række idrætsgrene igennem klubber. Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Projekt Fremtidens Idræt er på nuværende tidspunkt i en undersøgelsesfase, hvor der også evalueres på de gode tiltag, der har været gennemført i BIFOS og bruge disse erfaringer til den næste fase med foreningssamarbejdet. Eksempelvis er der startet et cykelhold, som styregruppen gerne vil have udvidet, så der er mulighed for at ramme en større målgruppe end de, som er tilknyttet BIFOS.

Et andet vigtigt fokusområde for projektet er at være undersøgende på, hvilke aktiviteter målgruppen efterspørger og herefter fastholde dem i aktiviteterne. Imens aktiviteterne i BIFOS ofte har ligget i dagtimerne, er der nu fokus på at afholde aktiviteter senere på dagen, så eksempelvis de, der arbejder i beskyttet beskæftigelse, også får mulighed for at deltage.

Der er sat et mål om, at arbejdsgruppen i Fremtidens Idræt skal udvides. For at nå dette inviteres medarbejdere fra Socialpædagogisk Støtte og Rusmiddelcentret samt en frivillig DGI repræsentant til at deltage.

Der arbejdes sideløbende i socialpsykiatrien på at få genetableret en tovholdergruppe, som skal arbejde med at højne sundhed og bevægelse med både borger- og medarbejderrepræsentanter. Der er her et ønske om, at denne tovholdergruppe kan hænge sammen med Projekt Fremtidens Idræt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Projektleder Morten Borregaard deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 10:

Udsat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 4:

Til efterretning. Udvalget ønsker opmærksomhed på, at der tilbydes idrætsmæssige muligheder for psykiatriborgere i såvel vest som øst.

Beslutning

Morten Borregaard gav en kort introduktion til arbejdet omkring Projekt Fremtidens Idræt.

Handicaprådet tager punket til orientering.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Til toppen


5. Budgetproces og tidsplan for Budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/Hoved MED/HAR

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019, har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2019.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019 har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2019.

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,75 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2019.

Der er som sidste år mulighed for at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet. Dette kunne for eksempel være "strukturen på plejecenterområdet", "museumsområdet", "ændringer i skole- eller specialundervisningsstrukturen".

Stabsforvaltningen foreslår, atØkonomiudvalget

 • godkender budgetproces og tidsplan for budget 2019
 • tager stilling til størrelsen af reduktionspuljen, samt
 • træffer beslutning om, hvorvidt der er emner, der skal behandles udenfor budgetprocessen

Punktet behandles på Byrådets møde, den 28. februar 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 4:

Budgetproces og tidsplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at processen igangsættes i fagudvalgene m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelse sker efter strategi- og visionsseminar i april.

Strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet indstilles behandlet udenfor budgetprocessen.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne se regnskabstal sammen med budgetforslagene.

Regnskaberne ligger på kommunes hjemmeside og kan finde via nedenstående link.

http://www.bronderslev.dk/Service/OmKommunen/Regnskab.aspx

Handicaprådet ser gerne, at fagforvaltningerne inddrager rådet tidligt i processen.

Handicaprådet ønsker oplyst, hvor udgifterne til konsulentbistand og rapporter konteres.

Karsten Frederiksen deltog under punktet.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Bilag

Til toppen


6. Fremtidig organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/HAR

For at sikre bedre rammer for koordinering af ergo- og fysioterapi til børn og unge med øvrige kommunale indsatser foreslår Direktionen en organisering af børnefysio- og ergoterapi i Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Undtaget fra forslaget er: Genoptræning efter sygehusindlæggelse for de 0-15 årige, som ikke har sansemotoriske udfordringer, genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år samt vederlagsfri fysioterapi. Disse ydelser anbefales fortsat organiseret i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Sagen sendes til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge har gennem en årrække udviklet sig på flere parametre, og det kalder på en afklaring af fremtidig organisering og serviceniveau. Det drejer sig om, med afsæt i barnets perspektiv, at sikre den bedste ramme for opgaveløsningen og se på, om eksempelvis opgavemængden og opgavetyngden er stigende, inklusionsarbejdet flytter grænser mellem almene og specialtilbud, og om der er behov for bedre koordinering af træningstilbud i sammenhæng med andre indsatser. I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev det aftalt mellem fagforvaltningerne Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd skulle løse opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge. På denne baggrund er der gennemført en proces i fagforvaltningerne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd med henblik på at afdække fordele og ulemper ved organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i de to fagforvaltninger. Af anbefalingerne følger et ønske om at overføre myndighedsansvaret og opgaveudførelsen omkring al ergo- og fysioterapi leveret til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse af børn i alderen 0-15 år, som ikke samtidig har sansemotoriske udfordringer.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi

Baggrunden for ønsket om overdragelse af ergo- og fysioterapeutiske opgaver for børn og unge er muligheden for at skabe forbedrede rammer for vidensdeling og koordinering af de kommunale indsatser målrettet børn og unge.

Det er ønsket at overdragelse kan ske pr. 1. marts 2018 samtidig med omorganisering på Sundhedsområdet i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse heraf afholdes der den 13. februar 2018 møde mellem Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Sundhedsplejen, PPR og børneterapeuterne om fremtidig organisering af de kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge, som er foreslået overdraget til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender overførsel af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140 for 0-15 årige, der ikke har supplerende sansemotoriske udfordringer og unge.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi
Personale

Overførslen af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge vil betyde, at 5 børneterapeuter skal flyttes fra Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Indstilling

Sagen behandles af Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2018.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 5:

Forslaget indstilles godkendt.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog under punktet.

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere visiteret efter servicelovens § 101.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende udkast til kvalitetsstandard. Sendes til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden for sundhedslovens § 101 skal revideres minimum hvert andet år.

Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere. Det fremsendte udkast afspejler gældende praksis i Brønderslev Kommune samt lovgivningens krav til såvel praksis som udformning af kvalitetsstandarder for servicelovens § 101.

I kvalitetsstandarden lægges op til, at der fremadrettet foretages en monitorering af indsatsen for voksne borgere med stofmisbrug. Dette følger af loven, og der vil derfor i foråret 2018 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ungecenteret, Misbrugscenteret og Visitationen med henblik på udarbejdelse af model for monitorering af indsatsen. Dette er det første sted på den voksne del af det specialiserede socialområde, hvor der er et lovgivningsmæssigt krav om monitorering af indsatsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 9:

Udsættes til næste møde, hvor sagen ønskes behandlet sammen med en orientering om området.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Karsten Frederiksen deltog under punktet.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

COK har sendt invitation til Handicaprådet – sendt til medlemmerne.

Ønske om undervisning i brug af Ipad.

Karsten Frederiksen deltog under punktet.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Til toppen

Opdateret 21. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer