Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 22. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt)

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt)

Til toppen


3. Hjælpemidler og vedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har på møde den 14. november 2017 fremsat ønske om et notat med præcisering af erstatningsreglerne på området og udgiften til serviceeftersyn.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om vedligeholdelse af hjælpemidler og har ønsket et notat med en præcisering af reglerne på området.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Men såfremt borgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af brugeren selv.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Undtagelsesvis ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilget efter § 112 i lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren, og der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke ydes hjælp til drift/vedligeholdelse.

Vedlagte notat beskriver mere uddybende reglerne omkring reparation og vedligeholdelse samt en præcisering af brugerens vedligeholdelsespligt ved udlånte hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

År 2014-2017 Handicaprådet, 14. november 2017, pkt. 6:

Annie Præstegaard deltog under punktet.

Annie gennemgik hovedpunkterne i notatet.

Handicaprådet finder, at notatet delvist besvarer spørgsmålet, men rådet ønsker svar på:

 • Hvis der sker en ulykke hvor hjælpemiddel er årsagen, hvem er så erstatningspligtig
 • Hvem betaler for serviceeftersyn, hvem er ansvarlig for at sikre, at der sker serviceeftersyn og med hvilken hyppighed skal der ske eftersyn

Efter genbehandling sendes sagen til Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde den 22. maj 2018:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat, som besvarer de af Handicaprådet stillede spørgsmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager notatet til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at der sker årlige serviceeftersyn på elektriske hjælpemidler.

Handicaprådet efterlyser oplysninger om, hvor og hvordan man bestiller serviceeftersyn. Herunder hvem der afholder de økonomiske udgifter til eftersynet og en præcisering af, hvor man henvender sig ved akut nedbrud udenfor telefontiden i visitationen.

Handicaprådet finder, at der med fordel kan udarbejdes tjeklister til dokumentation af rengøring og vedligehold af det enkelte hjælpemiddel.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt

Bilag

Til toppen


4. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/HAR

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2017. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger på niveau med resten af landet.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 200 sager. Heraf er 131 afgørelser stadfæstet, i 22 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 31 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 16 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 200 sager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 20 sager over kommunens afgørelser inden for LAB-loven.

Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktive socialindsats (LAS): Der er i 2017 afgjort 56 klager inden for LAS. Heraf er 9 af klagerne omgjort af Ankestyrelsen, 7 er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og 7 sager er blevet afvist. For de øvrige 33 sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Lov om social pension (PL): Inden for social pension er der afgjort 4 klager over kommunens afgørelse. I alle 4 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 46 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 40 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 70 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 36 af sagerne, 8 af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, 22 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 4 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 2 af sagerne. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 1 sag er hjemsendt til ny behandling i kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune på niveau med resten af landet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andel af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 1. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Per Dissing har sendt en mail til Martin Bech, som læses højt på mødet.

Handicaprådet tager notater til efterretningen.

Handicaprådet vil gerne inviteret visitationen til at deltage på et kommende møde, med henblik på at kunne belyse arbejdsgangene ved sagsbehandling.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt

Bilag

Til toppen


5. Veteranpolitik - Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/SS/HAR/DIR/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune, som sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet.

Byrådet skal tage stilling til veteranpolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune.

Ved en veteran forstås en person, der har været udsendt af den danske regering i en eller flere internationale missioner.

Siden 1992 har 31.852 danske soldater været udsendt på internationale missioner. Dette fremgår af Veterancentrets opgørelser, som dog ikke inkluderer andre udsendte faggrupper - læger, sygeplejersker, politi, rådgivere og andre. I Brønderslev Kommune bor der 279 veteraner ifølge Veterancentrets seneste opgørelse fra juni 2017.

De fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. En mindre gruppe veteraner oplever psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse, og har behov for støtte i mindre eller større omfang. Et studie fra 2013 viser fx, at 90 % af danske veteraner er i arbejde mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning, og3 % af veteranerne modtager offentlig forsørgelse mod 7 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.

I Brønderslev Kommunes anslår Job- og UngeCentret, at ca. 2 veteraner årligt søger om offentlig forsørgelse.

Danmark fik sin første veteranpolitik i oktober 2010, som senest blev revideret i september 2016.

Den danske veteranpolitik bygger på følgende 5 grundsten:

 • Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
 • Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
 • Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse; det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
 • Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer.
 • Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune med sin veteranpolitik støtter om de nationale initiativer og sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet. Dette foreslås konkret at indebære:

 • Afholdelse af Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.
 • Opmærksomhed på anerkendelse af veteranerne og deres særligt erhvervede kompetencer, som kan være værdifulde for det lokale arbejdsmarked, i regi af Job- og UngeCentret.
 • Opmærksomhed på at iværksætte og henvise veteraner til den nødvendige støtte ved behov for hjælp. Hjælpen vil som udgangspunkt bestå af støtte fra de eksisterende, kommunale tilbud på lige fod med andre borgere. Kommunen vejleder derudover veteraner om muligheden for hjælp fra Veterancentret, ligesom sagsbehandlere løbende orienteres om deres muligheder for sparring og information fra Veterancentret.
 • Opbakning til det frivillige engagement på veteranområdet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Brønderslev Kommunes veteranpolitik.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 3:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Handicaprådet finder, at kommunen med fordel kan rette henvendelse til Veterancenteret i Ringsted med henblik på kvalificering af politikken.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Badebroen ved Asaa strand er blevet yderligere forlænget med henblik på at sikre adgang for kørestolsbrugere.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen ( suppleant Hildo Rasmussen mødt

Til toppen

Opdateret 25. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer