Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 14. august 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Til toppen


3. Orientering om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet dokumenter om vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet med baggrund i Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier trådte i kraft den 1. januar 2018.

Hensigten med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier er at give mulighed for, at borgerne kan komme på ferie med kendt personale, hvis det er på eget initiativ, og hvis tilbuddet ønsker at levere ledsagelse.

Loven giver mulighed for, at en kommune kan opkræve betaling for kommunens udgifter til det ledsagende personale under ferie. Borgeren skal selv stå for alle omkostninger i forbindelse med ferien.

Det er ikke et krav, at botilbuddet skal tilbyde ledsagelse. Det er en mulighed, og afgørelsen om at tilbyde ledsagelse foretages af botilbuddet. Kommunen skal ikke visitere borgere til tilkøb af ferie. Afgørelsen kan ikke påklages.

For at være i målgruppen skal borgeren, ud over at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, der leveres af et døgntilbud. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade.

Opkrævning af betaling forudsætter, at

  • ledsagelsen ligger ud over den indsats, som borgeren er visiteret til i botilbuddet
  • ledsagelsen indeholder mindst én overnatning
  • borgeren verbalt, nonverbalt eller gennem adfærd kan give udtryk for ønsket om ledsagelse
  • ferien varsels minimum 8 uger før af hensyn til arbejdsplanlægning

Det er besluttet i Handicap og Psykiatri at give borgerne mulighed for at betale en medarbejder på botilbuddet for at tage med på ferie jævnfør ovenstående lovgivning. I den forbindelse har handicapområdet udarbejdet dokumenterne; Vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet, Beregningsskema tilkøb af ydelser i forbindelse med ledsagelse og pjecen Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Borgerne og pårørende/værger bliver informeret via breve og bruger/pårørenderåd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Konsulet Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort orientering om de nye muligheder i forhold til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Handicaprådet indstiller, at alle botilbud stiller personale til rådighed såfremt beboerne ønsker at benytte muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om Årsrapport for vederlagsfri fysioterapi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i de nordjyske kommuner.

Årsrapport 2017 sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten behandler udviklingen fra 2013-2017 med særligt fokus på udviklingen i 2017. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Udgifter til kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er ikke en del af analysen. Derfor kan det være vanskeligt direkte at sammenligne kommuner imellem, da der er stor forskel på størrelsen af de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Region Nordjylland har i perioden 2013-2017 haft en af de laveste procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 16,68 %. På landsplan har der været en stigning på 17,85 % i perioden 2013-2017.

Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret for Region Nordjylland skal ses i lyset af, at der samtidig er kommet en del nye borgere i ordningen, og der ses således en tendens til et lille fald i den gennemsnitlige udgift pr. patient til vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har i perioden 2013-2017 oplevet en stigning på 21,34 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen i antallet af patienter i ordningen er bremset en smule i perioden 2016-2017, hvilket formentlig kan tilskrives etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Brønderslev Kommune har haft en lavere tilgang af patienter end Region Nordjylland som helhed i perioden 2016-2017. Stigningen i bruttohonoraret og det gennemsnitlige honorar pr. patient ligger i denne periode over gennemsnittet for hele regionen. Det gennemsnitlige honorar pr. patient var i 2017 13.560 kr. i Brønderslev Kommune, hvilket er højere end det regionale og nationale gennemsnit, som er på henholdsvis 13.289 kr. og 12.889 kr.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi har været ustabil i en periode, hvilket primært kan tilskrives, at en udbyder af ridefysioterapi havde lukket i 2. halvår af 2015 og starten af 2016 grundet flytning fra Hjallerup til Uggerhalne. I perioden 2016-2017 har Brønderslev Kommune oplevet en stigning i bruttohonorar og antal patienter, som ligger over gennemsnittet i Region Nordjylland. Dog er det gennemsnitlige honorar faldet med 9,47 % i samme periode, og udgiften pr. borger i ordningen ligger således under regionsgennemsnittet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, atSocial- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport om velfærdsteknologi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport. Rapporten for 2017 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I 2017 var et spændende år for det velfærdsteknologiske område indenfor Sundhed og Velfærd. Først og fremmest blev der udarbejdet en velfærdsteknologisk strategi og samtidig skete der en omorganisering af det velfærdsteknologiske område. Formålet var at samle al velfærdsteknologi ét sted, og det har medført nedsættelse af en velfærdsteknologisk koordinator samt en koordineringsgruppe for velfærdsteknologi. Ligesom de forrige år har der også været igangsat nye projekter indenfor velfærdsteknologien. Nogle projekter er kørt videre fra 2016, nogle er opstartet i 2017 og nogle er kontinuerlige opgaver.

Denne årsrapport indeholder en liste over de projekter, der har tegnet det velfærdsteknologiske billede for 2017. Rapporten indeholder også en perspektivering af hele det velfærdsteknologiske område, hvor Brønderslev Kommune sammenlignes med de øvrige kommuners arbejde med velfærdsteknologi ud fra den årlige statusmåling, som KL laver.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om årsrapport 2017 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efteretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Bilag

Til toppen


6. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Årsrapport om magtanvendelser 2017 fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2017 indberettet 75 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet hhv. 36, 73 og 186 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2017 indberettet 54 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet hhv. 147, 144 og 247 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2017

Det Specialiserede Voksenområde

Psykiatriområdet: I 2017 har området arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Området har gennem deres MED arbejdet med SPARK metoder (Et tilbud oprettet i KL regi ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne”), hvor der har været fokus på at forebygge vold og trusler og derigennem forebyggelse af magtanvendelser. For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO, samt mulighed for intensiv supervisionsforløb.

Handicapområdet: Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Der har ligeledes været afholdt en temaaften for de pårørende omkring magtanvendelsesreglerne og selvbestemmelsesret.

Ældreområdet

I 2017 har Ældreområdet arbejdet med implementeringen af magtanvendelsesskemaerne i Nexus og en fælles procedure, udarbejdet sammen med Handicap og Psykiatri. Området har fortsat fokus på at inddrage VISO, når der er komplekse sager vedr. komplekse borgere. De har et enkelt sted haft 2 medarbejdere på kursus med henblik på at lære en anden tilgang til en dement beboer. Området har ansøgt om midler til et kompetenceløft på hele ældreområdet i forhold til demente, således at de kan minimere magtanvendelse ved at bedre personalets kompetencer. Området fik dog afslag herpå og vil forsøge at søge igen i 2018.

Bemærkninger til Årsrapport 2017

I overgangen fra 2016 til 2017 overgik kommunen til KMD Nexus, hvorigennem magtanvendelser nu indberettes. Rapporten for magtanvendelser i 2017 er ikke fuldt ud sammenlignelig med tidligere år, da dataudtrækket for 2017 ikke er udspecificeret som tidligere. Udover den faste årsrapport for årene 2014-2017, hvoraf de få tilgængelige oplysninger fra 2017 indgår som sædvanlig praksis, er der derfor også udarbejdet en særskilt årsrapport for 2017.

Antallet af magtanvendelser i rapporten er korrekt i forhold til medarbejdernes indberetninger i KMD Nexus. Der er dog tvivl om, hvorvidt antallet af registreringer stemmer overens i forhold til de faktiske magtanvendelser, der har fundet sted.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Beslutning

Konsulent Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort gennemgang af årsrapport for magtanvendelser.

Handicapområdet finder det positivt, at der er fokus på at kompetenceudvikle personalet på ældreområdet til bedre at kunne varetage borgere med demens. Handicaprådet ser kompetenceløft som et vigtig element i forhold til at undgå unødvendige magtanvendelser.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af servicedeklaration for nyt botilbud på Handicapområdet (Bogfinkevej)


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

I forbindelse med beslutningen om at lukke botilbuddet Cassiopeia og åbne et nyt botilbud på Handicapområdet placeret på Stenumgård, er der udarbejdet en servicedeklaration for det nye tilbud, som fremsendes til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. december 2017 at overføre lokalerne, som botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet har benyttet til Sundheds- og Ældreområdet og samtidig overføre lokalerne på Stenumgård fra Sundheds- og Ældreområdet til Socialområdet. På denne baggrund blev projekt ”Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård samt Margrethelund” igangsat. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Cassiopeia er et tilbud med 18 pladser til en målgruppe med et meget omfattende støttebehov. Tilbuddet har gennem nogen tid haft udfordringer med at opnå en tilfredsstillende belægning, som ikke umiddelbart kan baseres på konkrete forhold. Der etableres nu et nyt tilbud på Stenumgård, som skal omfatte de nuværende beboere på Cassiopeia. Der sker derved en reduktion af pladser fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Projektgruppen har udarbejdet en servicedeklaration, som beskriver det nye tilbud. Indholdsmæssigt er der ikke de store ændringer sammenlignet med beskrivelsen af Cassiopeia, udover den fysiske placering og reduktionen af antal pladser. Projektgruppen er på nuværende tidspunkt i dialog med Socialtilsyn Nord om godkendelse af tilbuddet. Servicedeklarationen fremsendes til godkendelse hos udvalget på nuværende tidspunkt for at understøtte en smidig proces for oprettelsen af det nye tilbud. Såfremt Socialtilsyn Nord kommer med væsentlige ændringer, vil sagen påny blive fremlagt for udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen for det nye handicaptilbud på Stenumgård, for nuværende kaldt Bogfinkevej.

Beslutning

Konsulent Anne Juul Stern gav en kort gennemgang af servicedeklarationen for det nye handicaptilbud på Stenumgård, for nuværende kaldt Bogfinkevej.

Handicaprådet tager orienteringen til efteretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

DH Brønderslev arbejdet på at få roadshow for hjælpemidler til Brønderslev. Handicaprådet bakker op om forslaget.

Efter Handicaprådet er gået over til Ipads ensrettes tidspunktet for frigivelse af dagsordenen med de øvrige råd og udvalg.

Handicaprådet godkender, at forvaltningen foretager en redaktionel ændring i forretningsordenen således at det fremgår, at dagsordenen er tilgængelig senest 6 dage før mødet.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Til toppen

Opdateret 16. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer