Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 14. september 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Til toppen


3. Sagsbehandling i Visitationen


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har ønsket at vide, hvordan Visitationen arbejder, og hvordan/i hvilken grad borgeren bliver inddraget i sagsbehandlingen.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingen foregår både i Ældre og Hjælpemidler men også i Det Specialiserede Område (DSO). Disse to afdelinger sagsbehandler forskellige paragraffer.

I begge afdelinger foregår sagsbehandlingen som hovedregel via besøg i hjemmet og gennem telefonisk kontakt.

Sagsbehandling vedrørende hjælpemidler behandles i samarbejde med borgeren via besøg og gennem telefonisk kontakt. Dog kan standard hjælpemidler ofte leveres ud fra den henvendelse Visitationen modtager f.eks. en opringning med ønske om en rollator eller badebænk.

I Det Specialiserede Område er der som hovedregel besøg i hjemmet eller på det tilbud, hvor borgeren bor eller er tilknyttet. Visitationen foretager ikke besøg i hjemmet til sagsbehandling af merudgiftsydelse, idet der her er tale om en økonomisk beregning. DSO foretager altid en udredning via VUM metoden for at sikre, at borgers behov bliver beskrevet, og borgeren bliver inddraget.

Leder Karen Vraa Jensen og leder Helle Vestergaard Nielsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Leder Karen Vraa Jensen og leder Helle Vestergaard Nielsen gav på mødet en kort introduktion til de to afdelinger i Visitationen, og fortalte, hvordan man arbejder. Handicaprådet fik mulighed for at få svar på en række spørgsmål i forhold til de paragraffer, der anvendes i Visitationen, og hvordan sagsbehandlingen mere konkret foregår.Handicaprådet vil meget gerne behandle §§ 95, 96 og § 97 på kommende møde. Dertil vil rådet gerne drøfte ledsagelse under indlæggelse og BPA.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


4. Hjælpemidler og vedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har i møde den 14. november 2017 fremsat ønske om et notat med præcisering af erstatningsreglerne på området og udgiften til serviceeftersyn.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om vedligeholdelse af hjælpemidler og har ønsket et notat med en præcisering af reglerne på området.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Men såfremt borgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i Lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af brugeren selv.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Undtagelsesvis ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilget efter § 112 i Lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren, og der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke ydes hjælp til drift/vedligeholdelse.

Vedlagte notat beskriver mere uddybende reglerne omkring reparation og vedligeholdelse samt en præcisering af brugerens vedligeholdelsespligt ved udlånte hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

År 2014-2017 Handicaprådet, 14. november 2017, pkt. 6:

Annie Præstegaard deltog under punktet.

Annie gennemgik hovedpunkterne i notatet.

Handicaprådet finder, at notatet delvist besvarer spørgsmålet, men rådet ønsker svar på:

 • Hvis der sker en ulykke hvor hjælpemiddel er årsagen, hvem er så erstatningspligtig
 • Hvem betaler for serviceeftersyn, hvem er ansvarlig for at sikre, at der sker serviceeftersyn og med hvilken hyppighed skal der ske eftersyn

Efter genbehandling sendes sagen til Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde den 22. maj 2018:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat, som besvarer de af Handicaprådet stillede spørgsmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager notatet til efterretning.

Handicaprådet, 22. maj 2018, pkt. 3:

Handicaprådet anbefaler, at der sker årlige serviceeftersyn på elektriske hjælpemidler.

Handicaprådet efterlyser oplysninger om, hvor og hvordan man bestiller serviceeftersyn. Herunder hvem der afholder de økonomiske udgifter til eftersynet og en præcisering af, hvor man henvender sig ved akut nedbrud udenfor telefontiden i visitationen.

Handicaprådet finder, at der med fordel kan udarbejdes tjeklister til dokumentation af rengøring og vedligehold af det enkelte hjælpemiddel.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen (suppleant Hildo Rasmussen mødt

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde, den 14. september 2018:

Erstatningspligten ved en ulykke som følge af brug af et hjælpemiddel kan kun vurderes i den konkrete situation, da det vil afhænge af skadesmekanismen.

 • Er der f.eks. en produktionsfejl i hjælpemidlet, vil det være leverandøren der er erstatningspligtig.
 • Hvis bruger har misligholdt hjælpemidlet og følge her af fører til en ulykke vil pågældende selv være erstatningspligtig.

Har man et hjælpemiddel i udlån og oplever fejl/behov for reparation, skal man rette henvendelse til visitationen, som bevilger nødvendige reparationer.

Leder Helle Vestergaard Nielsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Leder Helle Vestergaard Nielsen gav en kort orientering på mødet.

Per Dissing havde på mødet en række yderligere spørgsmål som ikke fremgik af beslutningsprotokollen fra mødet den 22. maj. Disse spørgsmål sendes til Visitationen via sekretæren for rådet.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: HAR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling, samt reviderede reduktionsforslag og opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i Handicaprådet.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Processen for udarbejdelse af budget til 1. behandling indeholder reduktionsforslag for hvert udvalg, som blev udsendt til høring i juni måned 2018. Det samlede reduktionskatalog udsendes ikke, men der vedlægges en oversigt over ændrede og nye reduktionsforslag. Der er siden høringen ændret på reduktionsforslaget på Ældreomsorgsudvalgets område. Derudover er reduktionsforslaget vedrørende prisfremskrivning nedjusteret.

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest 14. september kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Indstilling

Hoved MED, 13. september 2018, pkt. 4:

Beslutning

Handicaprådet har udarbejdet høringssvar til besparelsesforslag 4-7 fra Social- og Sundhedsudvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


6. Rapport 2017 - Utilsigtede hændelser - UTH


Resume

Sagsforløb:ÆR/ÆO/MED-SV/SS/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2017.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2017 er der rapporteret 991 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2016 var 1.090 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel

(indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

322

325

26

22

14

709

Handicap- og Psykiatriområdet

134

5

3

1

4

147

Visitationen

0

0

0

1

0

1

Private udbydere

46

60

24

0

4

134

I alt

502

390

53

24

22

991

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien "andet" i udbredt grad er kommunikations-

brist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: "Ingen skade", "Mild skade" og "Moderat skade", hvor der oftest har været "Ingen skade".

Der er ingen UTH af alvorlighedsgraden "Alvorlig Skade" og "Dødelig". Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 27 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 24 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 7 UTH

er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af

fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 187 hændelsesanalyser i år 2016 til 287 i år 2017.

Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og

fortsat i år 2017 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH. Det kan skyldes mindre fokus på indrapportering, hvorfor der må iværksættes handlinger

for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-kurser omkring UTH i de forskellige områder og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at der fortsat prioriteres det kvalitative arbejde med UTH, så der laves hændelsesanalyser som kan lede til handlinger, der skaber nye fore-

byggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd.

De færre indrapporteringer kan også være et udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læringog forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Uddannelseskoordinator/Risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018 pkt. 5:

Årsrapport UTH er taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018 pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Uddannelseskoordinator/Risikomanager Jonna Christiansen gav på mødet en kort orientering omkring arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH). Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


7. Flytning af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS/HAR

Til Byrådets visionsseminar og på møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2018 er der fremsat ønske om at undersøge mulighederne for at flytte Heldagsskolen fra eksisterende bygning i Øster Hjermitslev til Toftegårdsskolen i Jerslev.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

”Styrkelse af inklusionsindsatsen” er strategiplanen for skoleområdets fra 2014 tredje fokusområde, her er målene for arbejdet med inklusionsindsatsen i Brønderslev Kommune at styrke:

 • Trivsel, læring og udvikling for alle børn
 • Etablering af en vejlederkultur på skolerne
 • Samarbejdet mellem psykologer, rådgivere og skoler
 • Forældreinvolveringen i inklusionsarbejdet

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. februar 2018 notatet ”Styrkelse af inklusionsindsatsen”. De seks omdrejningspunkter med udvalgets tilretninger er fundament for det fortsatte arbejde med inklusion og samt at fagforvaltningen undersøger, hvordan de pædagogiske og fysiske rammer kan optimeres for den samlede specialundervisning.

 1. Administrativ koordinering (ressourcemodel og visitationsprocedure)
 2. Organisering (afdækning af interne og eksterne specialundervisningstilbud og fremtidig organisering)
 3. Viden om teori og praksis (indhentning af inspiration fra praksis og inddragelse af forskning)
 4. Pædagogik (styrket samarbejde mellem special- og almenområdet, udvikling af vejlederkultur)
 5. De fysiske rammer (omstrukturering af specialundervisningstilbud og etablering af fleksible læringsmiljøer)
 6. Procedure (i forbindelse med visitationsprocedure)

Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med drøftelse af reduktionskataloget den 10. april 2018 bedt Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøge muligheden for at flytte Heldagsskolen til Toftegårdsskolen.

Bygningsafdelingen har fremsendt et budgetoverslag på flytningen af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen. De samlede udgifter til etablering af Heldagsskolen på Toftegårdsskolen er anslået til 900.000 kr.

Der vil være en driftsbesparelse på bygningsmassen på:

El, vand, varme og rengøring

246.000 kr.

Vedligeholdelse og serviceløn (Bygningsområdet)

185.000 kr.

I alt

431.000 kr.

Bygningsafdelingen peger desuden på at der i forbindelse med en evt. fraflytning af bygningsmassen i Øster Hjermitslev bør tages stilling til, hvad der herefter skal ske med bygningen.

Heldagsskolen er en specialklasserække i en selvstændig bygning. Jævnfør bilag til styrelsesvedtægten punkt 7, kan en lukning af et undervisningssted kun finde sted efter politisk behandlingi Byrådet. Beslutning forudsætter en udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalget i skoledistrikt Brønderslev Nord.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fremtidig placering af Heldagsskolen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 29. maj 2018, pkt. 3:

Udvalget ønsker at inddrage de erfaringer, som skolerne allerede har gjort i forhold til inklusionsindsatsen og ønsker eventuelle alternative placeringsmuligheder belyst.

Der er ønske om, at fagforvaltningen yderligere belyser:

 • De nuværende forhold
 • Behov for udearealer
 • Transporttid
 • Mulige alternative løsninger

Skole og skolebestyrelse inddrages i processen

Udvalget ønsker en vurdering af holdbarheden af Heldagsskolens varmeanlæg.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 21. august 2018:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i det vedlagte bilag ’’Spørgsmål vedr. flytning af Heldagsskolen’’ svaret på ovenstående spørgsmål.

Derudover besluttede udvalget, at skolebestyrelserne skulle inddrages i processen. Høringssvarene fra bestyrelser, MED-udvalg samt personale er vedlagt som bilag.

Børne- og Skoleudvalget bedes på baggrund af nye oplysninger træffe beslutning om fremtidig placering af Heldagsskolen.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 7:

Udvalget ønsker en analyse af den samlede bygningsmasse i relation til at styrke specialundervisningen og set i sammenhæng med den samlede elevtalsudvikling.

Udvalget ønsker, at der på Budget 2019 afsættes 5 mio. kr. til gennemførelse af analysen og en begyndende projektering af tilretning og nybygning på skole- og dagtilbudsområdet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med, at man ikke er blevet orienteret tidligere i sagsforløbet. Handicaprådet afventer den kommende analyse.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


8. Omlægning af projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Projekt Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien afsluttes som selvstændigt projekt, men visionerne og indsatsen arbejdes ind i en genetableret tovholdergruppe for sundhedsfremme og bevægelse i socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien, blev iværksat i 2014 med et ønske om at skabe bedre samspil mellem kommunes frivillige idrætsforeninger og socialpsykiatrien. Projektet var oprindeligt udformet som en ansøgning til satspuljemidlerne, men fik afslag. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd valgte imidlertid at igangsætte projektet indenfor den eksisterende ramme.

Det var tillige et mål at reducere medarbejderressourcerne, der var tilknyttet BIFOS (Idrætsforening for borgere med en sindslidelse) og inddrage en større andel af frivillige i foreningen. Det er lykkedes med succes, og flere frivillige er blevet tilknyttet foreningen – særligt på bestyrelsesniveau og i forbindelse med afviklingen af stævner og turneringer. Medarbejderne understøtter stadig BIFOS.

Årsagen til projektets omlægning er i midlertidigt, at indsatsen i socialpsykiatrien vedrørende sundhed, bevægelse og idræt samles i én samlet indsats. For nuværende er der foruden arbejds- og styregruppen i Fremtidens Idræt, en tovholdergruppe med en række medarbejderrepræsentanter, hvor fokus er på sundhed og bevægelse - særligt inspireret af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Tovholdergruppen har ligget stille i den seneste periode på grund af fraværet af en sundhedskoordinator, men efter ansættelse af en ny projektleder til området, er tovholdergruppen genetableret.

Det er ikke hensigtsmæssigt at have to separate organiseringer, der arbejder med næsten identiske indsatser. Det er derfor planen at nedlægge arbejds- og styregrupperne i Fremtidens Idræt, og i stedet arbejde med visionerne og strategierne fra projektet i tovholdergruppen for sundhedsfremme i socialpsykiatrien.

Det frigiver dels nogle ressourcer, og samtidig styrker det hele sundhedsindsatsen i socialpsykiatrien, at der er ét forum, hvor kræfterne bliver samlet. Der er bred opbakning til den nye konstruktion i såvel medarbejder- som ledergruppen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse samt formidling af pjece om fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til pjece om fremtidsfuldmagter samt drøfte, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tog orienteringen herom til efterretning henholdsvis den 5. oktober og 1. november 2017. Ældrerådet opfordrede til, at fagforvaltningen udarbejdede et udkast til en pjece.

Med gældende lov om fremtidsfuldmagter og på Ældrerådets opfordring, har fagforvaltningen udarbejdet et udkast til en pjece om fremtidsfuldmagter.

Pjecens formål er at informere om indhold, formål og procedure for fremtidsfuldmagter, hvilket blandt andet kan medvirke til at ventelisterne på plejecentre nedskrives, idet man – hvis man har en fremtidsfuldmagt – ikke først skal søge om værgemål, hvis man pludselig ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

For at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring fremtidsfuldmagtsordningen udleveres pjecen til medarbejdere i kommunen, som har direkte kontakt og kan formidle ordningen videre til borgere, fx visitatorer og sagsbehandlere samt forebyggelseskonsulenter. Pjecen gøres også tilgængelig på kommunens hjemmeside og lægges frem til fri afbenyttelse på fx aktivitetscentre, Biblioteket, Sundhedscentret, Jobcentret samt Borgerservice.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager pjecen til orientering samt drøfter, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 6:

Når den færdige pjece er klar til uddeling, distribuerer Ældrerådet den rundt til forskellige arrangementer og foreninger.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 5:

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Beslutning

Til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen fremmødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fremmødt.

Til toppen

Opdateret 14. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer