Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 6. november 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Til toppen


3. Handicapprisen 2018


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillinger til Handicapprisen 2018 skal drøftes, og vinderen skal udpeges.

Sagsfremstilling

De indkomne indstillinger drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles mandag den 3. december 2018.

Beslutning

Der er 5 indstillet til Handicapprisen 2018. Handicaprådet drøftede indstillingerne, og vinderen af prisen blev fundet.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Til toppen


4. Sagsbehandlingstid ved ansøgning om hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/HAR/ÆR

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til, der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Sagen fremsendes til Handicaprådets orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Hjælpemidler kan inddeles i 4 overordnede grupper:

Standardhjælpemidler

Hjælpemidler, som ikke skal specialfremstilles, men som kan indstilles til den enkelte borger fx rollatorer, badebænke og plejesenge. Standardhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har.

APV-hjælpemidler

Hjælpemidler, som er nødvendige til brug for plejepersonalet for at sikre et godt arbejdsmiljø. Leverandørerne er selv ansvarlige for at anskaffe disse.

Specialhjælpemidler

Specialløsninger, som produceres eller tilpasses til den enkelte borger. Hjælpemidlet skal typisk afprøves, inden det indkøbes. Specialhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har suppleret med lægelige oplysninger.

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Midlertidige hjælpemidler, der ikke kan bevilges efter anden lovgivning, og som er nødvendige for borgerens genoptræning eller som kan nedsætte borgerens behov for hjælp i en midlertidig periode.

Både standard- og specialhjælpemidler bevilges på baggrund af servicelovens §§ 112 – 113. APV-hjælpemidler bevilges efter arbejdsmiljølovens § 15. Sagsbehandlingsfristen er:

Servicelovens § 112

Hjælpemidler – genbrugs

Hjælpemidler kropsbårne

8 uger

8 uger

Arbejdsmiljølovens § 15

APV Hjælpemidler

Straks

Servicelovens § 113

Forbrugsgoder

El-køretøjer

8 uger

8 uger

Servicelovens § 113B

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

5 dage – endnu ikke politisk godkendt

På baggrund heraf redegøres i det følgende for arbejdsgangene ved behandling af ansøgninger om standard- og specialhjælpemidler. Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler er i dag op til 8 uger og regnes fra den dag ansøgningen modtages af Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden for forbrugsgoder er endnu ikke fastsat. Den afventer behandling af kvalitetsstandard for servicelovens § 113.

1. Ansøgningen modtages

 • Hvis ansøgningen modtages elektronisk via www.borger.dk ledsages denne af en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger fx ved læge, fysioterapeut eller i dagtilbud til belysning af sagen. Der sendes en kvittering til borgeren for modtagelsen af ansøgningen, og sagsbehandlingen igangsættes.
 • Hvis ansøgningen ikke modtages sammen med en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger til belysning af sagen, sendes der en kvittering til borgeren for modtagelse af ansøgningen samt en anmodning om samtykke til indhentning af de nødvendige oplysninger til belysning af sagen. Sagsbehandlingen fortsættes, når samtykket er modtaget.

2. Sagen oplyses

De nødvendige oplysninger til brug for behandling af ansøgningen indhentes fx ved lægen, på sygehuset eller hos en fysioterapeut. Når oplysningerne er modtaget, vurderes det om:

 • Borgeren er i målgruppen for bevilling af hjælpemidlet dvs.:
  • Er der tale om en varigt nedsat funktionsevne og hvis ja, kan hjælpemidlet kompensere for denne?
  • Er der tale om et hjælpemiddel, som skal indgå som en del af en behandling? (Behandlingshjælpemidler er en regional og ikke en kommunal opgave)
 • Hvad er den bedst egnede billigste løsning?
 • Evt. test af hvilken type hjælpe middel/model, der er den rette. (Kan ofte udelades)

3. Partshøring

Hvis der som led i sagens oplysning er indhentet oplysninger, som er til ugunst for borgeren, partshøres denne i 8 dage, før der træffes afgørelse. (Kan ofte udelades)

4. Afgørelse

 • Borger meddeles kommunens afgørelse.
 • Afgørelser med afslag meddeles skriftligt, og klagevejledning medfølger.
 • Ved afgørelse med bevilling iværksættes levering samtidig.

Generelt gælder det, at jo mere specialiseret et hjælpemiddel, der er behov for, jo længere vil sagsbehandlingstiden være, hvilket skyldes et større behov for at indhente sundhedsfaglige oplysninger til belysning af sagen samt et øget arbejde med at finde det rette og evt. specielt tilpassede hjælpemiddel til de enkelte. I ikke-specialiserede sager, hvor der ikke er behov for standardiserede hjælpemidler, gennemføres sagsbehandlingen typisk i løbet af få dage. Nedenstående tabel viser sagsbehandlingstiden for ansøgninger modtaget i perioden juni-august 2018:

Modtagne ansøgninger

0-7 dage

8-14 dage

15-21 dage

22-28 dage

29-35 dage

+36 dage

Ikke færdigbehandlede

SEL § 112 i alt

1.456

65 %

11 %

5 %

3 %

2 %

10 %

4 %

Kropsbårne hjælpemidler (diabetes, engangs, inkontinens og kompressionshjælpemidler)

876

59 %

16 %

8 %

4 %

3 %

10 %

2 %

Genbrugshjælpemidler

580

74 %

3 %

1 %

1 %

7 %

11 %

7 %

SEL § 113

13

38 %

0 %

0 %

0 %

0 %

23 %

38 %

(Tabellen er udarbejdet 11. september 2018)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter sagsbehandlingstiden for ansøgninger om hjælpemidler visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. oktober 2018, pkt. 6:

Nuværende sagsbehandlingstider fastholdes.

Forvaltningen undersøger, om der er mulighed for at lave en yderligere opsplitning af data, således at der på et senere tidspunkt bliver mulighed for at fastsætte mere differentierede sagsbehandlingstider.

Udvalget beder forvaltningen undersøge mulighederne for at smidiggøre samarbejdet mellem myndighed og udfører om tildeling af hjælpemidler.

Beslutning

Handicaprådet tilslutter sig indstillingen fra Ældreomsorgsudvalget.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Til toppen


5. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men som følge af ændringer i Serviceloven skal aftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den tidligere Socialaftale blevet revideret, så den nu også omfatter 2020.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland den14. september 2018 og formandskabet for Kontaktudvalget den 24. september 2018 og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjylland.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende Nordjysk Socialaftale 2018-2020.

Sagsfremstilling

I januar 2018 blev Serviceloven ændret således, at rammeaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at Ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal godkendes en rammeaftale, som er gældende for 2019 og 2020. Det blev nævnt eksplicit, at dette også gælder for Nordjylland og Sjælland, som har toårige rammeaftaler for 2018-2019. På baggrund af udmeldingen fra Ministeriet er rammeaftalen revideret, så den også omfatter 2020.

Fortsættelse af vision og fokusområder

Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Der er kun få ændringer til den nye Socialaftale så som et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret nordjyllandskort og opdateret status på udgiftsreduktionen.

Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er således fortsat et fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og Region Nordjylland kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv. For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring er der tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

Udbud/efterspørgsel på det specialiserede socialområde

Det indgår, som en del af lovgivningen, at der i aftalen skal indgå en vurdering af, om der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er lavet en vurdering heraf i august 2018, og på baggrund heraf konkluderes det, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale, hvor man samarbejder om at holde hånden under de mest specialiserede tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år ad gangen. Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales at de tilbud, der har været omfattet af det forstærkede samarbejde i de seneste to år, fortsætter i næste aftaleperiode. Undtaget er imidlertid Taleinstituttet, som har en særlig finansieringsaftale samt Rehabiliteringscenter Strandgården, som fremadrettet forventes sammenlagt med Neurocenter Østerskoven. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har haft sammenlægningen i høring og vurderer, at denne ikke giver udfordringer i forhold til kommunernes behov for samlede kompetencer på området.Den endelige beslutning herom træffes på Regionsrådets møde den 30. oktober 2018.Tilbud omfattet af Det Forstærkede Samarbejde er beskrevet på Nordjysk Socialaftale 2018-2020 side 9.

Behandling i Handicaprådet

Efter aftale med Formanden for Handicaprådet har udkast til Nordjysk Socialaftale 2019-2020 været sendt til mailhøring i Handicaprådet med svarfrist den 26. oktober 2018. Høringen har ikke givet anledning til kommentarer fra Handicaprådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Social- og Sundhedsudvalget godkender Nordjysk Socialaftale 2019-2020 herunder, at tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


6. Hjælpemidler og vedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har på møde den 14. november 2017 fremsat ønske om et notat med præcisering af erstatningsreglerne på området og udgiften til serviceeftersyn.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om reglerne for vedligeholdelse af hjælpemidler og har ønsket et notat med en præcisering af reglerne på området.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Men såfremt borgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i Lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af brugeren selv.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at der ikke ydes hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Undtagelsesvis ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilget efter § 112 i Lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren, og der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke hjælp til drift/vedligeholdelse.

Vedlagte notat beskriver mere uddybende reglerne omkring reparation og vedligeholdelse samt en præcisering af brugerens vedligeholdelsespligt ved udlånte hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Handicaprådet, 14. november 2017, pkt. 6:

Annie Præstegaard deltog under punktet.

Annie gennemgik hovedpunkterne i notatet.

Handicaprådet finder, at notatet delvist besvarer spørgsmålet, men rådet ønsker svar på:

 • Hvis der sker en ulykke hvor hjælpemiddel er årsagen, hvem er så erstatningspligtig?
 • Hvem betaler for serviceeftersyn, hvem er ansvarlig for at sikre, at der sker serviceeftersyn og med hvilken hyppighed skal der ske eftersyn?

Efter genbehandling sendes sagen til Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde den 22. maj 2018:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat, som besvarer de af Handicaprådet stillede spørgsmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager notatet til efterretning.

Handicaprådet, 22. maj 2018, pkt. 3:

Handicaprådet anbefaler, at der sker årlige serviceeftersyn på elektriske hjælpemidler.

Handicaprådet efterlyser oplysninger om, hvor og hvordan man bestiller serviceeftersyn. Herunder hvem der afholder de økonomiske udgifter til eftersynet og en præcisering af, hvor man henvender sig ved akut nedbrud udenfor telefontiden i visitationen.

Handicaprådet finder, at der med fordel kan udarbejdes tjeklister til dokumentation af rengøring og vedligehold af det enkelte hjælpemiddel.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen (suppleant Hildo Rasmussen mødt

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde, den 14. september 2018:

Erstatningspligten ved en ulykke som følge af brug af et hjælpemiddel kan kun vurderes i den konkrete situation, da det vil afhænge af skadesmekanismen.

 • Er der f.eks. en produktionsfejl i hjælpemidlet, vil det være leverandøren, der er erstatningspligtig.
 • Hvis bruger har misligholdt hjælpemidlet, og følge heraf fører til en ulykke, vil pågældende selv være erstatningspligtig.

Har man et hjælpemiddel i udlån og oplever fejl/behov for reparation, skal man rette henvendelse til visitationen, som bevilger nødvendige reparationer.

Leder Helle Vestergaard Nielsen deltager under dette punkt.

Handicaprådet, 14. september 2018, pkt. 4:

Leder Helle Vestergaard Nielsen gav en kort orientering på mødet.

Per Dissing havde på mødet en række yderligere spørgsmål, som ikke fremgik af beslutningsprotokollen fra mødet den 22. maj. Disse spørgsmål sendes til Visitationen via sekretæren for rådet.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen mødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen mødt.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådets møde, den 6. november 2018:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har svaret på en rækkes spørgsmål fremsendt af Per Dissing efter mødet den 14. september 2014. Formanden for Handicaprådet har ønsket, at forvaltningens svar behandledes på kommende møde.

Spørgsmål:

Vil det være muligt for borgere uden specialviden og uddannelse at lave en aftale med kommunen om regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse mv. af hjælpemidler, for borgers regning?

Kan kommunen i benægtende fald oplyse, hvordan borgerne så skal kunne overholde de, i notatet så glimrende beskrevne, forpligtelser?

Svar:

Brønderslev Kommune køber driften af depotet og reparation af hjælpemidler mv. eksternt og har derfor ikke mulighed for at tilbyde borgeren køb af ekstra service. Der henvises til forhandleren af det konkrete produkt. Visitationen kan oplyse, hvem der er forhandler.

Spørgsmål:

Hvordan forholder det sig forsikringsmæssigt, hvis der sker et uheld med et hjælpemiddel, hvor en borger, en ansat hjælper, en ansat i hjemmeplejen eller en tilfældig gæst i hjemmet kommer til skade?

Svar:

Erstatningspligten ved en ulykke som følge af brug af et hjælpemiddel, kan kun vurderes i den konkrete situation, da det vil afhænge af skadesmekanismen.

 • F.eks. er der en produktionsfejl ved hjælpemidlet, vil det være leverandøren, der er erstatningspligtig.
 • Hvis bruger har misligholdt hjælpemidlet og dette fører til en ulykke, vil pågældende selv være erstatningspligtig.
Beslutning

Handicaprådet efterlyser, at der gives besked til brugerne af elektriske hjælpemidler med jævne mellemrum om, at der skal laves serviceeftersyn på hjælpemidlet.

Handicaprådet efterlyser en oversigt over, hvor f.eks elektriske kørestole mv. kan sendes til serviceeftersyn.

Handicaprådet ønsker at se det vejledningsmateriale, der udleveres sammen med et elektronisk-/motordrevet hjælpemiddel såsom kørestol, døråbner mv.

Forvaltningen kan med fordel eftersende relevant materiale til brugerne af ovennævnte hjælpemidler.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om samarbejdsaftale


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet ønsker at drøfte, hvilke retningslinjerne der er gældende for ledsagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser og sygehusbesøg.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at sikre lighed i sundhed. En del af dette arbejde handler om at øge muligheden for, at alle borgere kan få samme udbytte af sundhedsvæsenet.

En fælles kommunal og regional arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet en samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling. Aftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 4. december 2015. Samarbejdsaftalen blev behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 13. januar 2016 og 20. januar 2016 i Handicaprådet.

Ifølge aftalen skal sygehuset afholde udgiften til BPA-ordning under indlæggelse, såfremt sygehuset har vurderet, at ordningen skal opretholdes under indlæggelsen. Når sygehuset har vurderet, at det ikke er nødvendigt at opretholde BPA-ordningen under indlæggelse, kan borgeren ikke få ledsagelse af personlig hjælper under indlæggelsen. Med aftalen er det således slået fast, at kommunen aldrig har pligt til at afholde udgift til ledsagere under indlæggelse.

Ifølge aftalen skal kommunen vurdere, om der er behov for ledsagelse til ambulant behandling, mens det er sygehuset der har ansvaret for at vurdere, om der er behov for praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbesøg.

Status på implementering af aftalen i Sundhedskoordinationsudvalget fra 10. marts 2017.

I forbindelse med godkendelse af aftalen blev det besluttet, at anvendelsen af aftalen skulle evalueres efter et år. En gennemgang af området har vist, at parterne ikke er i hus med at implementere aftalen for så vidt angår den tekniske afregning. Det er derfor ikke muligt at lave en retvisende evaluering af samarbejdsaftalen på nuværende tidspunkt.Porteføljestyregruppen har bedt hospitaler og kommuner om at sætte yderligere fokus på implementeringen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anja Bjerrum gav en kort orientering om samarbejdsaftale, og hvordan der arbejdes med aftalen i praksis.

Handicaprådet opfordrer til at undersøge muligheden for, at sygehusene laver forhåndsgodkendelser af BPA-borgere, så de kan få deres hjælper med under indlæggelse, hvis der opstår noget akut.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om Støtte- og kontaktpersonordningen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb:HAR

Formål og indhold i Brønderslev Kommunes Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP-ordningen) fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

SKP-ordningen er et anonymt og uforpligtigende tilbud til borgere, der har en sindslidelse, et misbrug, lever isoleret eller på anden vis har det vanskeligt i hverdagen. Tilbuddet ydes efter Servicelovens § 99.

Medarbejdere fra SKP-teamet deltager på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

SKP-medarbejdere Marie Thomsen og Lone Kjærlund gav en præsentation af tilbuddet.

Handicaprådet er meget tilfredse med orienteringen.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


9. Opsamling fra diverse fora på sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: HAR

Det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet består af en række forskellige fora. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et overblik over de væsentligste fora og udvalg, som sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Arbejdet indenfor sundhedsområdet i Brønderslev Kommune sker i tæt samspil med Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner og almen praksis. Rammerne for samarbejdet er primært formuleret i en gensidig forpligtende sundhedsaftale, som er udarbejdet af parterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet oversigt over, hvordan det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet er organiseret, og hvordan Brønderslev Kommune er repræsenteret i de respektive fora. Drøftelserne og beslutningerne i de forskellige fora og udvalg har ofte en stor berøringsflade, og kan derfor have betydning for de øvrige fagforvaltninger i Brønderslev Kommune.

Konsulent Line Enevoldsen giver et kort oplæg om organiseringen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2019 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Handicaprådet godkender mødekalender 2019 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødekalenderen godkendt uden bemærkninger.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Til toppen

Opdateret 7. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer