Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 3. december 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


3. Orientering fra Budgetseminar 2019


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering fra Budgetseminar 2019 ved Chef for Økonomi, Kai Ø Christensen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomichef Kai Ø Christensen gennemgik budgetaftalen for 2019.

Budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 for Brønderslev Kommune kan findes på kommunes hjemmeside via nedenstående link.

http://www.bronderslev.dk/Service/OmKommunen/KommunensBudget.aspx?disallowCookies=1

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


4. Demensstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/ÆR/HAR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2018 har en arbejdsgruppe stået i spidsen for at udarbejde Brønderslev Kommunes Demensstrategi. Denne er udarbejdet på baggrund af 3 borgermøder, sparring med Alzheimerforeningen, inspiration fra andre kommuner, offentlig høring samt deltagelse i en DemensCamp, hvor gruppen fik feedback fra blandt andet nationale fagpersoner indenfor demensområdet. Der er således tænkt bredt i udarbejdelsen af kommunens demensstrategi, som både borgere med demens, pårørende, lokalsamfundet og medarbejdere kan se sig selv i.

Demensstrategien skal ses som en udmøntning af kommunens Ældrepolitik, og skal udmunde i konkrete handleplaner, og der skal årligt udarbejdes en status for arbejdet med strategien.

Demensstrategien er inddelt i 6 temaer og beskriver, hvad Brønderslev Kommune vil arbejde for, hvilke tilbud der er på demensområdet, samt kontaktoplysninger på demenskoordinatorerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 6. november 2018, pkt. 8:

Strategien anbefales

Jens Davidsen var fraværende.

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 10:

Ældrerådet godkender Demensstrategien.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at gøre opmærksom på, at udviklingshæmmede borgere også kan udvikle demens, og de bør også rummes af politikken.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af servicedeklaration for det ændrede opgangsfællesskab Thorvaldsensvej 12 og 14


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Servicedeklaration for det ændrede opgangsfællesskab Thorvaldsensvej 12 og 14 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i møde den 17. maj 2018 en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej 12 og 14. Den nye organisering indgik i budgetprocessen for 2019, og Social- og Sundhedsudvalget indstillede den 23. august 2018 dette reduktionsforslag til at indgå i den videre budgetproces. Reduktionsforslaget blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2018.

Sammenlægningen medfører, at der fremadrettet er én ledelse og én fælleslejlighed, at der indføres differentierede takster, og at der sker en bedre udnyttelse af ressourcerne samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet.

Taksterne i tilbuddene er på nuværende tidspunkt tilrettelagt som to pakker med op til 10 eller 20 timers støtte. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet 3 takstniveauer og yderligere en udslusningstakst. Takstniveauerne beskrives i en ydelsesbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en ny servicedeklaration, som beskriver tilbuddet, herunder blandt andet lovgrundlag, målgruppe, kerneopgave, faglige tilgange og metoder.

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd har søgt Socialtilsyn Nord om godkendelse af sammenlægningen af Thorvaldsensvej 12 og 14. Socialtilsyn Nord har godkendt dette den 29. oktober 2018. Godkendelsen indebærer, at der modsat tidligere, nu må bo borgere fra begge målgrupper i begge opgange. Åbningstiderne i fælleslejligheden, som bruges til social træning, målrettes fremadrettet til de to forskellige borgergrupper og placeres herefter.

Økonomien svarer til det forudsatte i budget 2019.

Tilbuddet forventes at åbne i sin nye form pr. 1. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende modtage status fra erfaringerne med brugen af fælleslejligheden. Første status bliver udarbejdet i august 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen for det ændrede opgangsfællesskab på Thorvaldsensvej 12 og 14.

Beslutning

Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


6. Høring - Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: LDR/IR/FR/ÆR/HAR

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring.

Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet skal tage stilling til høringssvar indenfor deres respektive områder.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange input fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv. Politikken er derfor blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling, fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse.

Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de respektive råd udarbejder et høringssvar om politikken. Deadline for høringssvar er den 14. december 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet finder det positiv med øget fokus på bevægelse og de deraf afledte positive gevinster.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


7. Status på proces for Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO/HAR

Udvalg og råd orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalg og råd tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af reviderede og nye kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95, 96, 100 og 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Til Handicaprådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Længerevarende botilbud SEL § 85 og ABL § 105
 • Længerevarende botilbud SEL § 108

Længerevarende botilbud

Der er foretaget en ny opdeling af den tidligere kvalitetsstandard, der omfattede SEL § 85 og ABL § 105 samt SEL § 108. Opdelingen skyldes tekniske korrektioner og afspejler lovgrundlagene, men der er ikke foretaget visitationsmæssige ændringer.

Der er således udarbejdet ny kvalitetsstandard for hhv. ABL § 105, SEL § 85 og SEL § 108.

Reviderede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er det tilføjet, at borgere under 30 år skal rette henvendelse til Ungecentret. Tilføjelsen rammesætter således opgavedelingen mellem Visitationen, Det Specialiserede Område og Ungecentret:

 • Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold SEL § 107
 • Midlertidigt botilbud SEL § 110
 • Social behandling af stofmisbrug SEL § 101
 • Alkoholbehandling SUL § 141
 • Misbrugsbehandling SUL § 142

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Udover ovenstående tilføjelse er der ligeledes, under "Særlige forhold", tilføjet afsnit om "Kørsel til og fra tilbuddet".

Merudgifter SEL § 100

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder det nye beregningssystem med intervaller i lovgrundlagets stk. 3.

Socialpædagogisk støtte SEL § 85

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende praksis på området.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 95
 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 96
 • Støtte- og kontaktpersonordningen SEL § 99
 • Aktivitets- og samværstilbud – uvisiteret SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet finder at nedenstående tekst i Kvalitetsstandard Længerevarende botilbud SEL §108 bør undersøges i forhold principafgørelser 29-17 i Ankestyrelsen inden godkendelse i udvalget.

”Pædagogisk ledsagelse

Ledsagelse til behandling

Ledsagelse til aktiviteter uden for botilbuddets rammer

Ledsagelse ved ferie og ture i alt 5 døgn om året.”

Handicaprådet finder formuleringerne omkring ledsagelse under indlæggelse i kvalitetsstandarderne for SEL §§95 og 96 uhensigtsmæssige. Handicaprådet oplever, at samarbejdsaftalen bliver anvendt forskelligt på regionens sygehuse. Årsagerne hertil bør undersøges nærmere.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af nye og reviderede kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelområdet er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud til demente, APV-hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder, hjælpemidler samt hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug.

Ældreomsorgsudvalget har godkendt de nye, de reviderede samt de uændrede kvalitetsstandarder.

Til Handicaprådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Aktivitetstilbud til demente
 • APV-hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

De foreslåede kvalitetsstandarder beskriver nuværende praksis på områderne.

Hjælpemidler

Der har tidligere været separate kvalitetsstandarder på de kropsbårne hjælpemidler. Da de bevilges efter Servicelovens § 112, foreslås det, at kropsbårne hjælpemidler skrives ind i én kvalitetsstandard.

Reviderede kvalitetsstandarder

Støtte til køb af bil

Tidligere lød teksten: ”Det er en forudsætning for bevilling af lånet, at borger kaskoforsikrer bilen”. Der er nu tilføjet betingelsen, at bilen skal kaskoforsikres” til den fulde værdi inkl. særlig indretning”.

Individuel handicapkørsel

Den 1. juli 2019 træder en ny lov for individuel handicapkørsel i kraft, hvor blinde og stærkt svagtseende nu får adgang til at blive optaget i ordningen, og der er ikke nogen begrænsning for, hvad man som borger bestiller kørsel til.

Derudover overgår NT pr. 1. januar 2019 til en mere enkel model, hvor abonnementsbetalingen bortfalder. Borgerne skal fremover betale 35 kr. i startgebyr og 4 kr. pr. km.

Ældreboliger

Sagsbehandlingsfristen er nedsat til 6 uger, hvor den tidligere var 16 uger.

Omsorgstandpleje

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne for at indgå i ordningen.

Samtidig foreslås sagsbehandlingsfristen fastsat til 6 uger, da der ikke tidligere har været fastsat en sagsbehandlingsfrist.

Fribefordring

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne.

Personlig pleje

Der er føjet rengøring af personlige hjælpemidler til aktiviteter, der kan ydes hjælp til.

Derudover er der foretaget en ændring i afsnittet ”Hvis borger glemmer at aflyse hjælpen”. Hvor hjemmeplejeleverandøren tidligere ville kontakte en låsesmed, hvis borgeren ikke fandtes hjemme, vil leverandøren nu kontakte politiet og følge politiets anvisninger. Dette på baggrund af samtale med politiet samt usikkerhed om, hvordan der efterfølgende skal handles, når låsesmeden har været der, og borgeren stadig ikke findes hjemme.

Rehabiliteringsforløb

Under indhold var der tidligere en beskrivelse af, at der blev visiteret til pakker. Dette afsnit er fjernet, da det ikke er relevant viden for borger.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Madservice
 • Støtte og vejledning
 • Nødkald

Kvalitetsstandarder for aflastningspladser, pasning af døende, pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt plejeboliger vil blive fremsendt til godkendelse på et senere tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 5:

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendt med præcisering af, at afsnit om den afsatte tid til forebyggende hjemmebesøg udgår.

Kvalitetsstandard for madservice godkendt med bemærkning om, at prisen tilrettes til 2018-niveau.

Øvrige kvalitetsstandarder godkendt.

Udvalget tilkendegiver, at sagsbehandlingstiderne reduceres, hvor det er muligt. Herudover tilkendegiver udvalget, at det i muligt omfang oplyses de gennemsnitlige sagsbehandlingstider overfor borgerne.

Beslutning

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med at kvalitetsstanderne sendes til orientering efter godkendelse i udvalget.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse på sygehus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Som følge af en lovændring er den gældende kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 (SUL § 140) revideret. Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende forslag til revideret kvalitetsstandard med virkning fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af SUL § 140 vedr. genoptræning efter sygehusindlæggelse. Ændringen betyder:

 • at borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan senest på 4. dagen har ret til at få at vide, hvor og hvornår genoptræningen skal påbegyndes.
 • at borgere, der udskrives efter behandling på sygehus med en genoptræningsplan, og som ikke har haft mulighed for at påbegynde et kommunalt genoptræningstilbud senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset, har ret til frit valg mellem de privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter, som KL på vegne af alle kommunerne har indgået kontrakt med.

Tidligere har fristen for opstart af genoptræning efter sygehusindlæggelse været 14 dage for kommuner i Region Nordjylland jf. Sundhedsaftalen. KL’s kontrakter træder i kraft 1. januar 2019, og samtidig udløber kommunens kontrakter med de private leverandører på området. Der er derfor behov for tilretning af kommunens kvalitetsstandard med virkning fra 1. januar 2019.

Nuværende kvalitetsstandard ønskes ændret på følgende områder med afsæt i den nye lovgivning og på baggrund af praktiske erfaringer med det gældende serviceniveau:

 • Det er tilføjet, at borgeren senest 4. kalenderdag efter Visitationen har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset vil få oplyst tid og sted for 1. træningsgang. Det forudsættes her, at sygehusene sender genoptræningsplanen elektronisk til Visitationen samme dag, som borgeren udskrives.
 • Det er tilføjet, at borgeren tilbydes 1. fysiske kontakt til trænende terapeut senest 7. kalenderdag efter udskrivningen. Dermed opnår borgeren ikke ret til frit valg blandt de leverandører KL har indgået kontrakt med, hvorved lavest effektive omkostningsniveau opnås.
 • Borgernes ret til frit valg blandt Brønderslev Kommunes private leverandører er fjernet, for at gøre det muligt at overholde lovkravet om at borgeren senest 4. kalenderdag efter udskrivelsen skal oplyses om tid og sted for 1. træningsgang.
 • Det er præciseret, at borgeren ikke kan modtage vederlagsfri fysioterapi eller vedligeholdende træning til samme lidelse som beskrevet i en genoptræningsplan.
 • Det er tilføjet, at hvis borgeren samtidig modtager et rehabiliterende forløb efter servicelovens § 83a, vil genoptræningsforløbet blive koordineret hermed.
 • Det understreges i kvalitetsstandarden, at borgeren i videst mulige omfang forventes at selvtræne mellem kontakterne med terapeuten.
 • Træner terapeuten med borgeren i dennes hjem, henvises der nu til pjecen ”Dit hjem – vores arbejdsplads”.
 • Bliver terapeuten mere end 30 minutter forsinket ved hjemmebesøg, skal leverandøren ringe til borger og orientere herom. Hvis terapeuten udebliver, skal borger kontakte leverandøren.
 • Børn og unge i alderen 0-15 år, som også har sansemotoriske udfordringer, er ikke længere omfattet af nærværende kvalitetsstandard jf. beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. februar 2018 og Social- og Sundhedsudvalget 7. februar 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2019.

Beslutning

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


11. Tilrettet pakkestruktur til brug for visitation af genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Brønderslev Kommunes kontrakter med private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse udløber 31. december 2018. Samtidig implementeres ny lovgivning herfor. På denne baggrund anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at godkende oplæg til en ny pakke- og takststruktur.

Sagsfremstilling

Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteres aktuelt ud fra en pakkestruktur på baggrund af diagnose. Hver pakke indeholder en gennemsnitlig mængde ressourcer, og der er lavet en rammebeskrivelse af, hvad hver pakketype i gennemsnit forventes at indeholde. I helt særlige enkeltsager vil det være muligt at ledsage pakken af en tillægspakke, hvis træningen ud fra en faglig individuel vurdering ikke forventes at kunne gennemføres hensigtsmæssigt inden for den bevilgede pakke.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker fremadrettet at arbejde ud fra en forenklet pakkestruktur, så det som udgangspunkt kun vil være muligt at visitere til 5 pakker fremadrettet. Visitation til pakkerne vil afhænge af en samlet vurdering af, hvor omfattende borgerens behov for genoptræning er, kombineret med hvor mange ressourcer borgeren selv har at byde ind med fx i forhold til holdtræning, selvtræning og trænbarhed. I modsætning til den gældende pakkestruktur vil diagnosen altså ikke længere være afgørende.

For de helt særlige borgere, hvis genoptræningsbehov ikke vil kunne varetages inden for de skitserede 5 pakker, vil det være muligt at forhandle indholdet af en 6. pakke på plads mellem myndighed og leverandør.

Beskrivelse af forslag til ny pakkestruktur er vedlagt som bilag herunder beskrivelse af indhold og målgruppe, forventet fordeling af borgere mellem pakkerne samt prisen pr. pakke. Der gennemføres evaluering f den nye model efter 6 måneder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til ny pakkestruktur med virkning fra 1. januar 2019.

Beslutning

Handicaprådet har ingen bemærkninger. 

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at tilgængelighed bliver behandlet på et kommende møde.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen

Opdateret 4. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer