Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 12. juni 2018
Lokale: Bofællesskabet Frederiksgade, Frederiksgade 8
Tidspunkt: Kl. 10:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende med afbud:

Margit Chemnitz (V) – suppleant ikke fremmødt

Bettina Bøcker Kjeldsen (A) – suppleant ikke fremmødt

Fraværende unden afbud:

Line Vanggaard Pedersen (K)

Karsten Frederiksen (K)

Til toppen


2. Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Besøg på tilbud


Resume

Sagsforløb:HAR

Besøgsrunde 12. juni 2018.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal besøge Bofællesskabet Frederiksgade, Bofællesskab Brandur Allé og Springbrættet.

10:30 – 11:15 Bofællesskabet Frederiksgade, Frederiksgade 8, 9700 Brønderslev

11:30 – 12:15 Bofællesskab Brandur Allé, Brandur Allé 11, 9700 Brønderslev

12:30 – 13:15 Springbrættet, Nordens Alle 33, 9700 Brønderslev

13:15 – 15:00 Møde i Handicaprådet m. spisning, Nordens Alle 33, 9700 Brønderslev

Mødet i Handicaprådet holdes efterfølgende på Springbrættet.

Beslutning

Handicaprådet er meget tilfreds med besøgsrunden.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


4. Budget 2019 - forslag til reduktionspulje


Resume

Sagsforløb: HAR

Forslag til reduktionspulje udsendes til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor rådets område samt om at fremkomme med eventuelle andre forslag, der kan indgå i reduktionspuljen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Økonomiudvalget understreger, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag eller til prioriteringen af disse.

Ligeledes er den endelige politiske beslutning om størrelsen af den samlede reduktionspulje udskudt til efter sommerferien.

Økonomiudvalget opfordrer høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag, der kan indgå i reduktionspuljen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 1. august 2018.

Beslutning

Handicaprådet har behandlet reduktionsforslagene fra alle udvalgsområder. Der udarbejdes hørringssvar på enkelte forslag som sendes til Brønderslev Kommune.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligt socialt arbejde §18


Resume

Sagsforløb: HAR

§ 18 i Lov om social service er den paragraf, hvorefter kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Brønderslev Kommune modtager årligt et beløb via bloktilskuddet, som udmøntes via retningslinje beskrevet i Frivilligpolitikken.

Sagen sendes til drøftelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse.

Som kompensation herfor modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet, som er betegnelsen for de generelle tilskud, kommunerne modtager årligt fra staten. Beløbet pris- og lønreguleres hvert år.

Anvendelsen af bloktilskudsmidler er ikke lovbundne dvs., at Kommunalbestyrelsen selv fordeler midlerne ud fra kommunens samlede behov. Såfremt § 18 midler havde været lovbundne tilskud, ville der have været en refusionsordning, hvilket ikke er tilfældet.

Intentionen bag Servicelovens § 18 er, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. Der ligger ikke i bestemmelsen et krav om, hvornår og i hvilket omfang der skal samarbejdes men alene en generel forpligtelse til at fremme samarbejdet.

Der er udarbejdet en frivilligpolitik i Brønderslev Kommune til udmøntning af midler til Frivilligt Socialt arbejde i kommune, som fastlægger rammerne for samarbejdet mellem kommunen og det frivillige område. I frivilligpolitikken er formuleret kriterier for tildeling af puljen:

  • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

I 2018 er der afsat 405.786 kr. til uddeling til frivilligt socialt arbejde. Der er indkommet 85 ansøgninger, der i alt beløber sig til 1.216.228 kr.

Der er i budgetaftalen for 2018 afsat yderligere 200.000 kr. af § 18 midlerne under Social- og Sundhedsudvalget,som endnu ikke er blevet udmøntet, da udvalget først ønsker at drøfte udmøntningen heraf på et fællesmøde med Frivilligrådet efter sommerferien.

Der er yderligere afsat 295.000 kr. til Kirkens Korshær til drift af varmestuen Fristedet. Brugerne af Fristedet er primært mennesker med misbrug, som ikke har et socialt netværk. Det er ensomme, psykisk syge, misbrugere og tidligere misbrugere.

Der udmøntes således i Budget 2018 samlet 900.786 kr. til det frivillige sociale arbejde.

Fagvorvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet drøfter sagen.

Beslutning

Handicaprådet finder, at det er vigtig, at frivilligt socialt arbejde bliver prioriteret. Der bør afsættes så stor en andel som muligt af bloktilskuddet til § 18 midler og gerne det fulde beløb.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer