Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 18. januar 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Margit Chemnitz.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023


Resume

Sagsforløb: ÆR/BE/BK/ÆO/SS/ØK/HAR

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendt til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Økonomiudvalget skal afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed; målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input. Kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men som (i modsætning til den nuværende sundhedsaftale) ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden og mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev punktet "Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019" behandlet med følgende bemærkninger:

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

  • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
  • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Der holdes møde mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 9. januar 2019, pkt. 4:

Ældrerådet indstiller, at der tilføjes i forordet - linje 5:

Den gennemsnitlige levealder er stigende – og der kommer flere ældre. Når vi lever længere, vil et større antal borgere få en eller flere kroniske sygdomme, som kan/skal behandles.

Ældrerådet forventer, at sundhedspolitikken i Brønderslev Kommune præsenteres og sættes på dagsordenen samtidig med de resterende udvalg, således Ældrerådets mening også kan tilkendegives i forhandlingsfasen.

Beslutning

DH Brønderslev har udarbejdet et høringssvar som sendes ind sammen med kommunes høringssvar.

Handicaprådet bakker op om indstillingen fra Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget foreslår, at følgende signaler indgår i et høringssvar:

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på, at alle parter kender og anvender de gældende samarbejdsaftaler under sundhedsaftalen herunder Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Projekt Genform Dronning - tilgængelighed


Resume

Sagsforløb: HAR

Høring vedrørende handicapforhold.

Sagsfremstilling

Projekt ”Genform Dronninglund” omhandler renovering og omdannelse af den centrale del af Slotsgade i Dronninglund (mellem Nørregade og Stationsvej) samt anlæggelse af et nyt centralt torv. Der har forud for detailprojekteringen været en længere proces med brugerinvolvering særligt igennem Midtbyrådet, hvor der har deltaget repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, Borgerforeningen, Dronninglund Bibliotek, Brønderslev Kommune m.fl. samt Elly Henriksen, der har varetaget handicappedes interesser.

På seneste midtbyrådsmøde den 26. september 2018 blev skitseprojekt fremlagt, og der havde Tilgængelighedsvejleder Elly Henriksen følgende bemærkninger:

  • Der skal være opmærksomhed på handicapforhold, herunder at der ikke placeres forhindringer i gangarealet
  • Der anbefales ledelinjer fra DSB
  • Rampe til scenen bør indarbejdes

Detailprojektering er nu i gang, og det er en forudsætning, at der ikke placeres forhindringer i gangarealet. Det tilstræbes, at ledelinjer bliver ”DSB”-typen, det afhænger af prisen og afgøres endeligt i forbindelse med licitationen. Desuden udføres der rampe, evt. flytbar, til scenen. Overgangen mellem fortov og kørebane udføres niveaufrit, som giver en god tilgængelighed for alle.

Tidsplanen (der kan komme ændringer) for projektet er:

Detailprojektering

nov. 2018 - jan. 2019

Udbud

feb. - mar. 2019

Anlægsfase

apr. - sep. 2019

I øvrigt kan det oplyses, at det nuværende voksenbibliotek tilbygges, og biblioteket samles der, således glasgangen imellem børne- og voksenbibliotek kan fjernes og bygningen med nuværende børnebibliotek sælges. Alt dette forventes udført i løbet af 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter handicapforhold i forhold til projekt Genform Dronninglund.

Beslutning

Formanden for Handicaprådet har inden mødet drøftet punktet med DHs tilgængelighedsvejleder. Tilgængelighedsvejleder Elly Henriksen har udtrykt stor tilfredshed med den kommunale planlægning set ud fra et tilgængelighedsperspektiv.

Handicaprådet vil gerne anbefale, at der er fokus på at anvende skridsikker belægning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning
  • Direktionen har foreslået, at en fagperson fra administrationen fremadrettet deltager fast i Handicaprådet. Handicaprådet bakker op om deltagelsen.
  • Christen orienterer om artikel i dknyt.dk – punktet sættes på et kommende møde.
  • John Erik Sørensen og Fridolin Laager deltager på vegne af Handicaprådet i DHs årsmøde i Nyborg.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer