Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 21. maj 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Til toppen


3. Orientering BPA-ordning


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet ønsker at drøfte rammerne for BPA-ordningen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at drøfte rammerne for BPA-ordningen i Brønderslev Kommune med Visitationen - Det Specialiserede Område. Drøftelserne kan med fordel tage udgangspunkt i nedenstående cases.

  • Case 1 – borger der skal tildeles BPA for første gang.

Casen kan handle om, hvordan kommunen udmåler, hvor meget hjælp der skal til (ikke nødvendigvis hvilken bekendtgørelse man følger) samt, hvordan borger bliver inddraget mv.

  • Case 2 – borger hvis BPA-ordning skal revurderes.

Hvor ofte skal BPA-ordningen revurderes, hvordan bliver det revurderet, om behovet har ændret sig, dialogen med borger, pårørende mv.

Handicaprådet ønsker, at borgerperspektivet er i centrum i de to case-beskrivelser og med særlig fokus på hvornår, hvordan og hvor meget, borgeren bliver inddraget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter sagen.

Leder Karen Vraa Jensen, Teamkoordinator Anne Kathrine Gandrup Hall og Teamkoordinator Annie Vibeke Præstegaard deltager under punktet.

Beslutning

Visitationen gav en kort orientering om, hvordan der arbejdes med at tildele BPA i Brønderslev Kommune, og svarede på rådets spørgsmål.

Karsten Frederiksen udarbejder, på vegne af Handicaprådet, et udkast til brev til ministeren angående ledsagelse under indlæggelse.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Til toppen


4. Årsrapport utilsigtede hændelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2018.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2018 er der rapporteret 1.047 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2017 var 991 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

313

315

42

18

15

703

Handicap- og Psykiatriområdet

136

22

6

0

23

187

Visitationen

0

0

0

4

0

4

Private udbydere

84

60

5

4

0

153

I alt

533

397

53

26

38

1.047

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald. Hændelserne er opgjort i alvorlighedsgraderne: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er en UTH af alvorlighedsgraden ”Alvorlig skade” og to ”Dødelig”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har modtaget 26 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 9 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 287 hændelsesanalyser i år 2017 til 329 i 2018. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og 2017 ses et fald i antallet af indrapporterede UTH, som i 2018 er vendt til en mindre stigning. Det kan skyldes øget fokus på indrapportering. Der har været afholdt brushup kurser omkring UTH i forskellige områder og undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever. Det er af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 5:

Ældrerådet tager årsrapport til efterretning og takker for en god gennemgang af UTH.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 17:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Konsulent Jonna Christiansen gav en kort orientering på mødet. Handicaprådet tager årsrapporten til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport over magtanvendelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2018 indberettet 55 magtanvendelser samt 3 tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2018

Det Specialiserede Voksenområde

I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere magtanvendelse.

Medarbejderne på området arbejder i dagligdagen samt gennem ekstern supervision og drøftelser på p-møde med fokus på, hvilken rolle de har i relationen/samarbejdet med borgerne. Medarbejdernes selvagens og valget af pædagogisk tilgang (bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation) har således en udtalt indflydelse på, om konflikter fremmes versus hæmmes og hvorvidt, vi dermed også forebygger udadreagerende adfærd og deraf afledt ”behov” for magtanvendelser.

I 2018 har medarbejderne på Hedebo arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag bevidst med at undgå magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, medarbejderne har til borgerne. Området oplever positive tilkendegivelser fra Socialtilsynet i forhold til den måde, der arbejdes forebyggende på.

I 2018 har området igangsat et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt.Dette uddannelsesforløb strækker sig ind til slut 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2018 fortsat fokus på at inddrage VISO ved tilfælde med komplekse problematikker vedr. borgerne. På området er der blevet undervist i konflikthåndtering og voldsforebyggelse samt tryghed i mødet med borgeren, hvor målet er at mindske magtanvendelser.

På nogle af plejecentrene er der blevet undervist af den fast tilknyttede plejehjemslæge og ekstern konsulent i forhold til, hvordan medarbejderne kan håndtere enkelte borgeres seksualiserede adfærd fagligt og professionelt, ligesom det har været drøftet med den fast tilknyttede plejehjemslæge, hvordan situationer med beboere der slår, sparker og spytter på medarbejderne håndteres. Derudover har der været afholdt møder med demensvejleder for at forebyggemagtanvendelse – efterfølgende har det været med på triageringsmøder og en dialog med de pårørende for at skabe en fælles forståelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 4:

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, med anbefaling om, at personalet bliver opdateret via løbende kurser og vidensdeling.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 16:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om årsberetningen. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


6. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Handicaprådet orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstanderne.

I bilag 1 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 8 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 8 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 64 sager, heraf har 4 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 17,3 dage.

I bilag 2 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019 enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 42 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angiv tidsfrist. Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 1.082 sager, heraf har 13 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden været 3,2 dage.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen, er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Ældrerådet ønsker dette punkt drøftet på ekstraordinært møde den 7. maj. 2019. Det har ikke været muligt at se tabellen på IPads, derfor ønskes papirprint omdelt 7. maj 2019.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 10:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/ÆO/SS/ØK/HAR/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, den 2. maj 2019, pkt. 1:

Der er enighed i Ældrerådet om at indkalde til ekstraordinært møde den 7. maj kl. 15.00 i Brønderslev Hallen, for drøftelse af dette punkt.

Det er al for kort varsel at modtage tillægsdagsorden aftenen forinden Ældrerådsmødet. Derfor er punktet udsat til 7. maj 2019.

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Ældrerådet, den 7. maj 2019, pkt. 1:

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedte på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Ældreomsorgsudvalget, den 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


8. Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019.

Et flertal i KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med model B, hvilket betyder følgende:

  • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
  • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO-takst. Bilaterale aftaler – hvor en eller flere kommuner – fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
  • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
  • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler jf. bilag 2.

Aalborg Kommune understreger, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg-borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO-takst.

Der henvises desuden til bilag 2: ”Fakta ark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Der er mulighed for, at kommunerne kan indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, jf. bilag 3 - Brev til de nordjyske borgmestre vedr. TI og HCN samt bilag 4 - "Takstoversigten". Som udgangspunkt er det muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år.

Brønderslev Kommune har i 2018 haft en trækningsret på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i alt har været på 1.351.533 kr. fordelt med 675.766 kr. til henholdsvis børn og voksne. Forbruget har i 2018 samlet set svaret til budgettet.

På børneområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet fra 2020 og frem, omfattende 500 timer/år, svarende til en årlig udgift på 499.000 kr.

På voksenområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet på 450 timer/år, svarende til en årlig udgift på 449.000 kr.

Budgettet på 1.351.533 kr. ønskes bibeholdt, således at der er midler til at dække et evt. merbehov, der i givet fald vil kunne afregnes til VISO-takst (1.196 kr. pr. time (2018-prisniveau)).

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2019, pkt. 9:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 9:

A og Steen Søgaard Petersen fastholder, at der skulle have været en fælles finansieringsaftale for alle kommuner.

Det indstilles godkendt, at der indgås 4-årig aftale med Aalborg, såfremt der ikke indgås fælleskommunal aftale.

Byrådet, 24. april 2019, pkt. 8:

Forslag fra A og Steen Søgaard Petersen, om at der skulle have været fastholdt en fælles finansieringsaftale for alle kommuner, faldt efter følgende afstemning:

For: 13 (A + J)

Imod: 13 (V, C og O)

Godkendt at der indgås 4-årig aftale med Aalborg Kommune med alle stemmer for

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at Brønderslev Kommune har indgået en aftale med Aalborg Kommune.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


9. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/HAR/BE/SS/BS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2018. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over niveauet på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 153 klagesager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 14 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 11 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 24 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 14 af sagerne. I 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 5 klager over kommunens afgørelse. I alle 5 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 27 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, og 3 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 77 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 38 af sagerne, 4 er blevet ændret, 27 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 8 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 6 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 3 af tilfældene, og i de resterende 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune over niveauet på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36, og for hele landet er omgørelsesprocenten 30. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at man systematisk arbejder med at uddrage læring af de sager der bliver omgjort således de samme fejl ikke går igen.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Orientering om invitation til konference om retssikkerhed den 17. juni 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Beslutning

Orientering om invitation til konference om retssikkerhed den 17. juni 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Handicaprådet anbefaler deltagelse ved 1-2 rådsmedlemmer.

Karsten Frederiksen orientere om, at der nedsættes et midtbyråd i Hjallerup. Handicaprådet forventes at skulle udpege repræsentation.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Til toppen

Opdateret 22. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer