Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 1. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende ved punkt. 4 og 7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Nyt medlem af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR/BY

Danske Handicaporganisationer har udpeget Lars Peter Pedersen som nyt medlem af Handicaprådet.

Handicaprådet byder velkommen til det nye medlem.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune består af 10 medlemmer. Valgperioden følger Byrådets valgperiode, og Danske Handicaporganisationer indstiller 4 medlemmer og 4 suppleanter.

Per Dissing udtræder af Handicaprådet ved udgangen af august 2019, idet han fraflytter kommunen. Brønderslev Kommune har derfor anmodet Danske Handicaporganisationer om at udpeget et nyt medlem.

Danske Handicaporganisationer har udpeget Lars Peter Pedersen som nyt medlem af Handicaprådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender, at Lars Peter Pedersen indtræder i Handicaprådet .

Beslutning

Handicaprådet bød Lars Peter Petersen velkommen.

Til toppen


4. Bevæg dig for livet - indsats målrettet fysisk og psykisk sårbare


Resume

Sagsforløb: HAR

Som en del af visionsarbejdet under Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune er det særligt prioriteret at arbejde med psykisk og fysisk sårbare. I forhold til arbejdet med denne målgruppe er der lavet en overordnet samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for Sindet.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.


Handicaprådet anmodes om at drøfte samarbejdsaftalen og evt. yderligere indsatsområder.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i foråret 2019 en visionsaftale med Bevæg dig for livet. Målsætningen for den fælles vision, Bevæg dig for livet, mellem DGI og DIF er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det lokale mål i Brønderslev Kommune er at få 2.500 flere aktive borgere i løbet af 5 år, hvoraf halvdelen skal dyrke idræt i et foreningstilbud.


Det skønnes, at 700.000 – 800.000 danskere lever med en eller flere psykiske lidelser, mens 10-15 % af befolkningen lever med en funktionsnedsættelse (heraf ca. 50.000 udviklingshæmmede). Disse befolkningsgrupper er samtidig kendetegnet ved en lav idrætsdeltagelse set i forhold til den samlede befolkning, hvorfor det er yderst vigtigt at prioritere udviklingen af idrætstilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og psykiske lidelser.

Netop derfor er de fysiske og psykiske sårbare den ene af 4 prioriterede målgrupper i visionsaftalen. På dette område er der indgået en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet (et samarbejde mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Parasport Danmark) for at arbejde sammen om at øge idrætsdeltagelsen og bevægelsesniveauet for mennesker med funktionsnedsættelse eller psykiske lidelser.


I samarbejdsaftalen er der 5 overordnede indsatsområder:

 • Skabe et øget samarbejde på tværs af Brønderslev Kommunes forvaltninger, der giver en mere struktureret indsats til gavn for målgrupperne. Det er ønskeligt at BDFL-Parasport/Idræt for sindet bidrager til skabe denne netværksdannelse – gerne i form af en arbejdsgruppe, som sikrer, at indsatserne koordineres og struktureres.
 • Mulige idrætscertificeringer af bo- eller aktivitetstilbud.
 • Foreningsudvikling af idrætsforeningen for sindslidende, BIFOS samt Brønderslev Handicap Idræt og Hjallerup Handicapsvømmeklub samt foreningsudvikling af interesserede almene idrætsforeninger.
 • Parasport i almenforeninger – både for voksne og børn.
 • Skabe en kobling til de frivillige sociale foreninger der er aktive i kommunen.

Arbejdet med samarbejdsaftalen og udformningen af konkrete indsatser løber i første omgang fra august 2019 til ultimo december 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Handicaprådet drøfter evt. yderligere indsatsområder, og tager orientering til efterretning.

Beslutning

Konsulent Jeppe Østergaard deltog.

Jeppe Østergaard gav, på mødet, en kort redegørelse for intentionerne og forhåbninger til samarbejdsaftalen. Der er fokus på at skabe netværk mellem de mange aktører på området.

Der er 75.000 kr. til aktiviteter i år.

Handicaprådet bakker op om samarbejdsaftalen og vil gerne bidrage, hvor det er relevant.

Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd/HAR

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedslisten udsendes til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i Handicaprådet.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten, som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Budget til 1. behandling fremsendes inden mødet.

Fristen for høringssvar er den 7. oktober 2019 kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet ser gerne, at der fremadrettet deltager en repræsentant fra forvaltningen ved budgetpunkterne.

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen gav, på mødet, en kort gennemgang af budgetmaterialet og budgetprocessen. Opmærksomhedslisten blev drøftet med særlig fokus på politikområdet 702.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til budget 2020:

 • Handicaprådet anbefaler, at Byrådet i videst muligt omfang tager hensyn til udfordringerne på socialområdet både i budgetåret 2020 og de efterfølgende overslagsår.
 • Handicaprådet anbefaler, at man prioriterer tidlige og forebyggende indsatser høj.
 • Handicaprådet anbefaler, at der løbende er fokus på at sikre mod tomme lejemål og tomgangshusleje.
Bilag

Til toppen


6. Evaluering af pakkestruktur for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Evaluering af ny pakkestruktur til brug for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. december 2018 en ny pakkestruktur til brug for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140. Denne ændring betyder, at borgere med behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse nu bliver visiteret til et genoptræningsforløb, hvis omfang ikke alene tager afsæt i den lidelse, borgeren har været i behandling for, men også ud fra en helhedsvurdering af borgerens egne ressourcer. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev det endvidere besluttet, at pakkestrukturen skulle evalueres, når denne har været i drift i 6 måneder.

25 % af de genoptræningsplaner, der er sendt til Brønderslev Kommune i januar – juni 2019 er fordelt mellem de private leverandører. De resterende 75 % af genoptræningsplanerne varetages i Træningsområdet.

Genoptræningsplaner modtaget i Brønderslev Kommune januar – juli 2019 fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Antal genoptræningsplaner modtaget

Januar 2019

Februar 2019

Marts 2019

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Omregnet til helårseffekt

Total

124

106

133

101

108

107

88

1.315

Træningsområdet

98

72

109

75

83

81

59

989

Private leverandører

26

34

24

26

25

26

29

326

Træningsområdets andel i %

79

68

82

74

77

76

67

75

Private leverandørers andel i %

21

32

18

26

23

24

33

25

Den nye pakkestruktur er evalueret af kommunens private leverandører, der er godt tilfredse med modellen, og at de oplever, at

 • de nye pakker er lettere at håndtere administrativt
 • der opleves større brugertilfredshed som følge af større fleksibilitet i tildelingen af pakker
 • borgerne generelt i højere grad end tidligere bliver visiteret til de pakker, der er behov for
 • de meget hurtigt og ofte før borgeren er blevet udskrevet, modtager genoptræningsplanen fra sygehuset, så der er gode muligheder for at aftale en hurtig opstart af genoptræningsforløbet med borgeren

De private leverandører ønsker intet ændret ved den nuværende model.

Den nye pakkestruktur er endvidere evalueret af Træningsområdet og Visitationen på et fælles møde den 15. august 2019. Der er overordnet tilfredshed med modellen, og følgende blev fremhævet:

 • Den løbende dialog mellem bestiller og udfører om indplacering af borgerne på de forskellige niveauer betyder, at Træningsområdet nu har en oplevelse af, at fordelingen af pakkerne passer fint til borgernes behov
 • Visitationen visiterer efter de nye pakkebeskrivelser suppleret af en diagnose-guide
 • De nye pakker giver mulighed for en mere fleksibel opgaveløsning i Træningsområdet
 • Flowet i samarbejdet mellem Visitationen og Træningsområdet fungerer rigtig godt.
 • Det er positivt, at hjerneskadekoordinatorerne inddrages i visiteringen af de komplekse neurologiske genoptræningsplaner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Budgettet til genoptræning efter sygehusindlæggelse er 5,6 mio. kr. Til og med august måned 2019 er der gået 67 % af året og visiteret for 61 % af budgettet svarende til 3,4 mio. kr.

Grundet afvikling af sommerferie på sygehusene ses der hver sommer et dyk i antallet af genoptræningsplaner der modtages i kommunen. Området følges tæt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2019, pkt. 3:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning
 • Formanden for Handicaprådet orienterer om, at kontrakt vedrørende KLAPjob er underskrevet.
 • Processen vedrørende Handicapprisen startes snarligt.

Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer