Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Dagsorden

Dato: 5. november 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Afbud fra Bettina Bøcker Kjeldsen – suppleant Klaus Klæstrup mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen


3. Valg af ny repræsentant i Midtbyråd Brønderslev


Resume

Sagsforløb: HAR

Midtbyrådene er forankret under Teknik- og Miljøudvalget, og Handicaprådet har en repræsentant i hvert Midtbyråd.

Handicaprådet skal godkende repræsentant fra Handicaprådet i Midtbyråd Brønderslev.

Sagsfremstilling

Per Dissing udtræder af Handicaprådet, og rådet skal godkende ny repræsentant i Midtbyråd Brønderslev.

Elly Henriksen er Handicaprådets repræsenteret i Midtbyråd Dronninglund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter og godkender ny repræsentant i Midtbyråd Brønderslev.

Beslutning

Formanden for DH Niels Christian Aagaard udpeges til ny repræsentant i Midtbyrådet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen


4. Handicapprisen 2019


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillingerne til Handicapprisen 2019 skal drøftes, og vinderen udpeges.

Sagsfremstilling

De indkomne indstillinger læses op på mødet, drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles tirsdag den 3. december 2019 kl. 15:30 på Rådhuset Brønderslev.

Beslutning

Handicaprådet har modtaget 4 indstillinger. Indstillingerne blev drøftet og vinderen fundet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen


5. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionen indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Handicaprådet drøftede sundhedspolitikken.

For borgere på handicapområdet er mulighederne for at kunne indgå i fællesskaber og være en del af bybilledet af afgørende betydning for livskvaliteten. Handicappedes muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter kan med fordel styrkes.

Vigtig at sundhedspolitikken forholder sig til overvægtsproblematikker og ensomhed.

Handicaprådet udtaler, at det er et godt udkast til Sundhedspolitik. Der bør efter Sundhedspolitikkens godkendelse være stort fokus på implementering.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Bilag

Til toppen


6. Orientering om implementering af evidensbaseret metode på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt processtøtte fra Socialstyrelsen til implementering af den evidensbaserede Critical Time Intervention (CTI) metode på bostøtteområdet.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om processtøtte fra Socialstyrelsen til implementering af den evidensbaserede metode kaldet Critical Time Intervention (CTI), der er en del af satspuljeaftalen for 2018 og Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet. I den forbindelse har Fagforvaltningen fået tildelt processtøtte i form af rådgivning og kompetenceudvikling i to år fra juni 2019.

Metoden skal anvendes overfor borgere, der har behov for bostøtte efter Servicelovens § 85 i en kritisk overgangsfase. En kritisk overgangsfase kan eksempelvis være en borgers flytning fra botilbud til egen bolig eller udskrivelse fra længerevarende psykiatrisk indlæggelse.

Metoden er kendetegnet ved, at bostøtteindsatsen er tidsafgrænset til en periode på ni måneder og opdelt i tre faser med aftagende intensitet af støtte. Formålet er at understøtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt ved at overdrage bostøttemedarbejdernes opgaver og ansvar til borgeren selv og dennes netværk og civilsamfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Udvalget ønsker orientering om resultat, når projektet er gennemført.

Carsten Ullmann var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet vil gerne orienteres om resultater undervejs, og når projektet er afsluttet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen


7. Orientering om erfaringer med opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

De foreløbige erfaringer med opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 blev opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14 sammenlagt, hvilket har medført én ledelse organisatorisk placeret under Psykiatriområdet, én fælleslejlighed og differentierede takster.

De foreløbige erfaringer med sammenlægningen er, at opgangsfællesskabet er et velfungerende tilbud, der tilgodeser borgernes støttebehov.

Sammenlægningen har derudover medført bedre udnyttelse af ressourcerne samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet ved faglig sparring på tværs af Handicap- og Psykiatriområdet.

Af hensyn til Socialtilsyn Nords godkendelse af tilbuddet er der særskilt åbningstid i fælleslejligheden for henholdsvis borgere tilknyttet psykiatriområdet og handicapområdet. Efter sammenlægningen har målgruppen efterspurgt fælles aktiviteter en gang ugentligt på trods af, at de udviste bekymringer for sammenlægningen, da tilbuddet åbnede i sin nye form.

Tilbuddet er fortsat udfordret af, at personaledækningen er afhængig af fuld belægning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen drøftes på næste møde, hvor der inviteres relevant repræsentant til at berette om tilbud.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen


8. Botilbud - enkeltmandsprojekter


Resume

Sagsforløb: HAR

Medlem af Handicaprådet Peter Baggesgaard ønsker en drøftelse af Brønderslev Kommunes anvendelse af enkeltmandsprojekter.

Enkeltmandsprojekter er en samlet betegnelse for botilbud. Disse er ofte særligt tilrettelagt til en konkret borger.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Enkeltmandsprojekter er botilbud, som er opført enten via Servicelovens § 108, § 107 eller Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85. Der kan således både være tale om midlertidige eller længerevarende botilbud. Det, som kendetegner botilbuddene er, at borgerne har brug for et særligt tilrettelagt botilbud.

Botilbuddene kan være organiseret således, at der er tale om flere enkeltmandprojekter i samme organisation eller i samme bygning. Mange kommuner samler i dag flere enkeltmandprojekter for netop at nedbringe udgifterne og dermed opnå driftsfordele. Dette gør Brønderslev Kommune også, idet flere af tilbuddene som eksempelvis Polaris og Stenumgård er organiseret for at kunne opnå driftsfordele. Det centrale er ofte, at de fysiske rammer er tilstede for, at borgerne oplever botilbuddene som adskilte. Der kan også være tale om egen indgang osv.

Når fagforvaltningen har en borger med særligt komplekse problemstillinger, er der altid fokus på at finde botilbud, som har ”stordriftsfordele”. Meget komplekse sager købes ofte hos regionen, som har flere botilbud, der er meget skærmede. I disse botilbud oprettes ofte særlige teams til den enkelte borger, således borgeren ikke oplever meget forskelligt personale.

Mange af de omkringliggende kommuner har igennem de seneste år bygget og etableret flere forskellige former for ”enkeltmandsprojekt-tilbud” for at opnå stordriftsfordelene. På den måde kan borgere med meget forskellige problemstillinger samles på samme matrikel. Samtidig understøttes borgeren i at blive i lokalområdet.

Kommunen får statsrefusion i sager, hvor borgeren er under 67 år, og hvor prisen overstiger 1.070.000 kr. (taksten for 2019). Refusionen er 25 % af udgiften, som ligger mellem 1.070.000 kr. – 2.009.999 kr. og 50 % af udgiften som ligger fra 2.010.000 kr. – og opefter. Når en borger er ældre end 67 år, og prisen er over 1.070.000 kr., ydes der ikke længere statsrefusion, så her er udgiften 100 % kommunens udgift.

Ovennævnte er jf. § 2 i BEK nr. 873 af 29/08-2012 ”Bekendtgørelse om statsrefusion i særlige dyre enkeltsager efter lov om social service”

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Leder Karen Vraa Jensen gav på mødet en kort beskrivelse af enkelt mandsprojekter og hvordan man bruger enkeltmandsprojekter i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet fik god mulighed for at stille spørgsmål om blandt andet tvang, medicin og udadreagerende borgere, kan-opgaver versus skal-opgaver på handicap- og psykiatriområdet og borgere med udviklingshæmning og demens.

Fraværende:

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Line Vanggaard Pedersen

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Formanden oplyser, at Budget 2020 behandles på næste møde. Handicaprådet bør have fokus på den omtalte besparelse på serviceniveauet på handicap- og psykiatriområdet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Til toppen

Opdateret 6. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer