Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 3. december 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Karsten Frederiksen forlod møde kl. 15:12 - under behandlingen af pkt. 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der er kommet en tillægsdagsorden angående Socialaftale. Der er frist for svar 20. januar 2020. Danske Handicaporganisationer (DH Brønderslev) drøfter sagen internt, og sender bemærkninger til administrationen, som videreformidler til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale.

Tillægsdagsorden udgår.

Sagen sættes på som orienteringspunkt på mødet i januar.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. BPA-ordningen, punkt fra Fridolin Laager


Resume

Sagsforløb: HAR

Drøftelse af dagsordenpunkt fra Formand Fridolin Laager.

Direktør Henrik Aarup-Kristensen og chef Ellen Lykke deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Handicaprådets formand Fridolin Laager har anmodet om, at følgende spørgsmål drøftes:

 • Hvorfor er der stadigvæk så mange problemer med BPA-ordningen?
 • Hvorfor er der så lange svartider på ankesager?
 • Hvorfor bruger man standard afgørelser og ikke laver individuelle bedømmelser?
 • Bruger man skuffecirkulærer?
 • Hvornår regner forvaltningen med at få styr på Visitationen? Med kompetence.
 • Hvorfor bruger man standard afslag?
 • Da mennesker er forskellige, hvorfor bruger Visitationen så en ankestyrelsens sag fra en person på en anden person, hvor er det individuelle?
 • Kun principafgørelser kan bruges.
Beslutning

Spørgsmålene blev drøftet og besvaret på mødet.

Som udgangspunkt skal alle muligheder være udtømt inden en BPA-ordning kan bevilliges. Det betyder, at borgere kan opleve at man i første omgang får afslag på ansøgningen og at sagsbehandleren vil foreslå andre muligheder.

Serviceloven er en rammelovgivning og serviceniveauet fastsættes lokalt i de kommunale byråd.

Ved større sager bliver sagerne altid drøftet ved kollegialsparring eller på visitationsmøder for at kvalitetssikre sagsbehandlingen og afgørelserne. Der er altid angivet, hvordan borgeren kan klage over afgørelsen.

Ledsagelse under indlæggelse blev drøftet. Formanden sender ministersvaret til Handicaprådet.

Handicaprådet ønsker, at der bliver stillet spørgsmål til ministeren i forhold til, hvordan svaret skal fortolkes.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om budget 2020.

Chef for Økonomi Kai Ø Christensen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets budgetseminar den 10. og 11. oktober 2019 blev der den 11. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Budget 2020 blev godkendt i Byrådet den 30. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Chef for Økonomi Kai Ø Christensen gav en kort gennemgang af budget 2020.

Der er tilført 18,8 mio. kr. til at imødekommer flere borgere og dyre enkeltsager på handicap- og psykiatriområdet. Serviceniveauet på handicap- og psykiatriområdet reduceres med 3 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget har ikke besluttet, hvordan besparelsen på området skal realiseres.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Karsten Frederiksen forlod mødt under behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86, 95, 96, 100 og 108 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er reviderede med henblik på præcisering af indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere på baggrund af det seneste års henvendelser og drøftelser. Derudover er vejledning til lovgivningen inddraget for at skabe tydelighed.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 95:
  Tilpasset ny lovbekendtgørelse fra august 2018, så målgruppen varierer alt efter, hvilket stykke i paragraffen hjælpen bevilges under. Derudover er arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen specificeret og taksterne er opdateret.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98:
  Tilføjet at leverandørkredsen er udvidet.
 • Støtte- og kontaktpersonsordning – SEL § 99:
  Specificering af, at der er tale om en midlertidig individuel indsats.
 • Merudgifter – SEL § 100:
  Opdatering af takster.
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101:
  Tilpasset ny lovgivning og tilføjelse af krav om lægesamtaler.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108:
  Tydeliggøres af, hvem der sagsbehandler.
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110:
  Udspecificering af krav til leverandører samt beskrivelse af opfølgning og egenbetaling.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85:
  Specificering af, hvem der sagsbehandler.
 • Alkoholbehandling – SUL § 141:
  Jf. ny lovgivning er det præciseret, at målet er at støtte borger i at blive og holde sig ædru eller at nedsætte sit alkoholforbrug, så der ikke sker skadevirkninger af social- eller sundhedsmæssig karakter eller at sådanne minimeres.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Aktivitets- og samværstilbud (uvisiteret) – SEL § 104
 • Behandling – SEL § 102
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 96
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Kommunal træning – SEL § 86.1
 • Ledsagerordning – SEL § 97
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Genoptræning efter sygehusophold – SUL § 140

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvalitetsstandarderne vedrørende BPA ønsker Danske Handicaporganisationer (DH Brønderslev) ikke at godkende. De pågældende kvalitetsstandarder drøftes på kommende møde. De resterende kvalitetsstandarder godkendes.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz, Karsten Frederiksen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender 2020 for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Handicaprådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Staben foreslår, at Handicaprådet godkender mødekalender 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt - med forbehold for mødet den 3. december 2020.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz, Karsten Frederiksen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz, Karsten Frederiksen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer