Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 28. januar 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på tværs af kommunerne på det specialiserede socialområde. Den nuværende nordjyske socialaftale løber til og med 2020 og arbejdet med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er i gang. DH-Brønderslev har drøftet aftalen, men har ikke fundet anledning til at afgive høringssvar.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på socialområdet har udpeget en vision og tre fokusområder, der skal understøtte visionen. For at sikre at vision og fokusområderne giver mening i en lokal sammenhæng, ønskes der en drøftelse i relevante råd og udvalg i kommunerne.

Vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2020:

“Alle borgere skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring gennem dialog mellem myndighed, driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens netværk”.

Den Administrative Styregruppe har udpeget tre fokusområder, der kan understøtte borgerens vej mod øget egenmestring:

 • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
 • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
 • Fokusområde 3: Hvordan udvikles de bedste og billigste tilbud i Nordjylland?

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale har sendt en række spørgsmål, som kan bruges som udgangspunkt for drøftelserne i Handicaprådet.

Spørgsmål til visionen.

 1. Hvilket fokus på egenmestring giver mening af have på tværs af de nordjyske kommuner?
 2. Hvad ønskes ændret i forhold til den nuværende vision?

Den Administrative Styregruppe på socialområdet ønsker at bibeholde en vision om øget egenmestring. Det er et fokus, som kræver en flerårig indsats, og som ikke er blevet mindre aktuelt med den stigende tilgang på det specialiserede socialområde.

Spørgsmål til fokusområderne

 1. Hvad giver mening at samarbejde om i fællesskab, og hvad giver mening, at den enkelte organisation selv tager sig af?
 2. Hvilken politisk retning ønskes der for de enkelte fokusområder?
 3. Er der forslag til fælleskommunale initiativer for de enkelte fokusområder?
 4. Er der særlige vinkler og perspektiver, der bør tages højde for under de enkelte fokusområder?

Handicaprådet besluttede på mødet den 3. december 2019 at:

"Danske Handicaporganisationer (DH Brønderslev) drøfter sagen internt, og sender bemærkninger til administrationen, som videreformidler til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale.

Tillægsdagsorden udgår.

Sagen sættes på som orienteringspunkt på mødet i januar."

Formanden for Handicaprådet har oplyst, at Nordjysk Socialaftale har været drøftet i DH Brønderslev og man har ikke fundet anledning til at afgive høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet sagen på mødet den 16. januar 2020.

Det videre forløb:

Den 3. februar 2020 afholdes der en politiks visionsdag, hvor den endelige retning for fokusområderne udpeges. Handicaprådet i Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage.

Efter den politiske visionsdag udarbejdes Nordjysk Socialaftale 2021-2022, hvorefter den vil blive behandlet i sommeren 2020 i KKR, Kontaktudvalget og de politiske udvalg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet taget sagen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Følgende tilmeldes den politiske visionsdag:

 • Christen Bager

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af etablering af SEL § 82 a/b tilbud og kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende etablering af "Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b" og dertilhørende kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Sagen sendes til drøftelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring til etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a /b.

Pilotprojektet har været i gang siden den 4. november 2019, hvor der for nuværende er syv borgere i gruppeforløb i Brønderslev og fire borgere i gruppeforløb i Dronninglund. De foreløbige erfaringer med pilotprojektet er, at borgerne deltager, mødestabile og profiterer af tilbuddet.

Med afsæt i de erfaringer, der er genereret i forbindelse med pilotprojektet, ønsker Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd at etablere Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b.

Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b etableres som gruppestøtte eller tidsafgrænset individuel støtte til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Formålet med indsatsen er at tilbyde en midlertidig, fleksibel og forebyggende indsats, der hjælper borgere i målgruppen til at blive så selvhjulpne som muligt og forebygge, at de oplever en forværring i funktionsniveau.

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetstanderne skal revideres én gang årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter etablering af "Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b" og dertilhørende kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pk. 13:

Udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 5:

Udsat

Beslutning

Handicaprådet påpeger, at det fremgår af kvalitetsstandarderne at afgørelsen ikke kan ankes. Handicaprådet finder disse formulering uhensigtsmæssige, da afgørelsen bør kunne ankes.

Nogle af borgerne er bekymrede for, hvorvidt de vil kunne visiteres til bo-støtte efter et gennemført gruppeforløb. Handicaprådet anbefaler, at man følger problemstillingen i takst med implementeringen af det nye tilbud.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Indsatsforløb med Socialstyrelsen til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb med Socialstyrelsen til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering.

Sagen fremsendes til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tilbyder kommuner indsatsforløb med videns- og kvalitetsløft til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien med afsæt i begreberne om recovery og rehabilitering, som en del af Regeringens vedtagne handlingsplan for psykiatrien "Vi løfter i fællesskab".

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb på 4-12 måneder med opstart i januar 2020. Baggrunden for ansøgningen er, at Fagforvaltningen oplever en stigning i antallet af borgere med mere komplekse psykiske og sociale problemstillinger, der skal kunne rummes i socialpsykiatrien.

Indsatsforløbet skal bidrage med videns- og kvalitetsudvikling af socialpsykiatrien ved at afdække praksis med henblik på udviklingspotentiale, så de socialpsykiatriske tilbud har de nødvendige kompetencer i form af aktuelt bedste viden og metoder. Dette for at borgerne kan opnå en større grad af selvstændighed med henblik på trivsel, sundhed, mestring og at flere borgere kan klare sig for mindre indgribende indsatser.

I indsatsforløbet indgår en implementeringsgruppe bestående af borgere, medarbejdere og ledere tilknyttet socialpsykiatrien.

Indsatsforløbet kan afvikles inden for det gældende budget i Handicap og Psykiatri.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 8:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet vil gerne have en orienteringen, når forløbet er gennemført.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Indsatsforløb med Socialstyrelsen til voldsforebyggelse på botilbud


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb med Socialstyrelsen til at forebygge voldsomme episoder på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris.

Sagen fremsendes til Handicaprådet

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb til botilbud og boformer, der arbejder med borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, for at understøtte implementeringen af "De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse", der blev udgivet i december 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb på tværs af Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris på 12 måneders varighed med opstart i januar 2020. Baggrunden for ansøgningen er, at botilbuddene oplever udfordringer med at vedligeholde en ensartet struktur for voldsforebyggelse på grund af borgernes komplekse problemstillinger og forskelligartede voldsomme episoder.

Indsatsforløbet skal bidrage med videns- og kompetenceudvikling samt afdække praksis med henblik på udviklingspotentiale, for at støtte medarbejdere og ledere i at forebygge voldsomme episoder og derigennem fremme trivsel og tryghed blandt borgere og medarbejdere.

Indsatsforløbet kan afvikles inden for det gældende budget i Handicap og Psykiatri.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 9:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet vil gerne have en orientering, når forløbet er gennemført.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport for Velfærdsteknologi 2019


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologisk årsrapport for 2019 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2019 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2019 samt en beskrivelse af de projekter, der er planlagt til 2020. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien. Som tidligere ønsket er borgernes oplevelser og gevinster ved teknologierne blevet mere tydelige i rapporten.

Både direktøren, cheferne, lederne og den velfærdsteknologiske koordinator modtager ofte henvendelser fra leverandører af velfærdsteknologiske løsninger. Mange leverandører sælger produkter, der minder om hinanden, og derfor foretager den velfærdsteknologiske koordinator en screening af alle henvendelser og vurderer, om produktet er relevant for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ud fra behov og ressourcer. Formålet er bl.a. at sikre, at der ikke testes eller hjemkøbes produkter, der minder meget om hinanden og dermed undgå at stå med to løsninger, der kan det samme.

IdéBanken blev iværksat som et forsøg i 2019, så medarbejderne kunne melde ny velfærdsteknologi ind. Det er der kommet en helt ny idé ud af, som der pt. arbejdes på at videreudvikle igennem en ansøgning til en EU-pulje.

I 2019 var plejecentret Valdemarsgade med til at udvikle helt ny teknologi, der kombinerer ansigtsgenkendelse og elektroniske låse – også et initiativ, der arbejdes på at videreudvikle igennem en pulje via Innovationsfonden. Mange flere initiativer er søsat i 2019, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Der bør generelt være fokus på at sikre back- up løsninger, der kan anvendes af brugeren. Særligt er der udfordringer omkring hjemmesiden og synshæmmede.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af Handicapprisen


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal evaluere uddelingen af Handicapprisen 2019.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal drøfte formen på uddelingen af Handicapprisen, og hvorvidt rådet ønsker en anden form fremadrettet.

3. december er FN´s internationale handicapdag, og dagen markeres i Brønderslev Kommune med uddeling af Handicapprisen.

Med uddeling af Handicapprisen 2018 vil Handicaprådet gerne medvirke til at synliggøre de mange gode indsatser og kræfter, der arbejder for og med de handicappede i Brønderslev Kommune. Prisen er tænkt som et ekstra skulderklap og som tak for en særlig indsats på handicapområdet. Alle borgere i Brønderslev Kommune har mulighed for at indstille til årets handicappris, som gives til én eller flere personer, der har gjort en helt særlig indsats for handicappede.

Omkostninger forbundet med uddeling af Handicapprisen 2019 beløber sig til knap 22.000 kr.

Udgiftspost

Beløb

Oplandsavisen - annonce i to uger

19.159,00 kr.

Handicapprisen

479,96 kr.

Blomster til de indstillede

480,00 kr.

Forplejning

1.476,00 kr.

Udgifter i alt

21.594,96 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter uddelingen af Handicapprisen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicapprisen ønsker at fastholde, at prisen uddeles den 3. december.

Næste gang vil Handicaprådet forsøge at booste begivenheden via Facebook og hjemmesiden frem for brug af annoncer. Medlemmerne fra DH sikrer opmærksomhed på dagen i baglandet. Budgettet til gave og blomster øges.

Fagforvaltningen undersøger prisniveauet for de øvrige priser, der uddeles i kommunen, og hvad prisen består af.

Karsten Frederiksen deltog delvist under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


9. Brug af provisionslønnede konsulenter


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet har stillet spørgsmål brug af provisionslønnede konsulenter.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet ønsker at få oplyst i hvilket omfang Brønderslev Kommune benytter eller tidligere har benyttet provisionslønnede konsulent- og/eller revionsvirksomheder til at finde besparelser på Handicap- og psykiatriområdet?

Svar fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd:

"Nej. Vi hverken bruger de i pressen nævnte firmaer eller lignende virksomheder."

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Handicaprådenes Dag den 25. februar følgende deltager:

 • John Erik Jensen

Handicaprådet påpeger, at der mangler svar i forhold til service af mekaniske/eldrevne hjælpemidler som f.eks. lifte og kørestole. Herunder hvor man henvender sig, og hvem der betaler for serviceeftersynet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen

Opdateret 29. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer