Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 5. maj 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandling af punktet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandling af punktet.

Til toppen


3. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/HAR

Børne og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerd Architects. I budget 2020 er der afsat anlægningsmidler til realisering af udviklingsplanen. Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en realisering af udviklingsplanens forslag.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte samt repræsentanter fra arkitektfirmaet deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerd Architects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

På baggrund af drøftelserne i Børne og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur fået udarbejdet et notat af Nerd Architects, der beskriver effekterne af udvalgte scenarier i forbindelse med skolemoderniseringen i Brønderslev Kommune. Desuden er udarbejdet et notat, der beskriver et scenarie 2 vedrørende omorganisering af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender udviklingsplanen og sender den i høring.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget ønsker et temamøde vedrørende specialområdet med deltagelse af ledere og skolebestyrelser. Mødet afvikles i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder en prioriteret liste over renovering af faglokaler til Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter planlægningsprocessen for byggeprocesserne.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Helddagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og sender beslutning og udviklingsplanerne gældende for disse skoler i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Et mindretal bestående af Dennis Kvesel (V) og Line Vangaard Pedersen (K) kan ikke tilslutte sig beslutningen, da de også ønsker muligheden for, at K-klasserne kan placeres i Dronninglund Skoledistrikt.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Handicaprådet den 5. maj 2020:

Sagen fremsendes til høring i Handicaprådet.

Beslutning

Carsten Otte deltog under punktet.

Carsten Otte gennemgik kort de forskellige scenarier som er beskrevet i oplægget.

Handicaprådet tager høringen til orienteringen.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Karsten Frederiksen deltog delvist i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen


4. Høring af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I henhold til overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplan for fysioterapi er sendt i høring i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Hensigten med praksisplanen er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Vision og målsætninger for praksisplan for fysioterapi

Visionen i praksisplan for fysioterapi er sammenfaldende med visionen for Sundhedsaftalen og er, at nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

Målsætninger:

 • Målsætningen er at kommuner og praktiserende fysioterapeuter sikrer løbende dialog og koordination med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres sammenhængende forløb. Målsætningen foreslås opfyldt via fortsættelse og konsolidering af arbejdet med lokale dialogfora og en tværregional forankring, der sikrer opfølgning på tværs i relevante kommunale eller fælles fora.
 • Målsætningen er at styrke kvalitetsudviklingen og samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektor. Dette skal blandt andet ske ved at praksiskonsulenten deltager på møder i Samarbejdsudvalg for fysioterapi, når Samarbejdsudvalgets medlemmer vurderer, at deltagelsen er relevant.
 • I den kommende planperiode vil Region Nordjylland forstærke indsatsen i forhold til at udbrede almen praksis kendskab til ULRUS.

Region Nordjyllands praksiskonsulent vil udarbejde tiltag, som har til formål at udbrede almen praksis kendskab til ULRUS. Praksiskonsulenten vil blandt andet tilbyde Klyngepakken ULRUS samt afholde klyngemøder for almen praksis. Formålet med klyngemøder er at sætte fokus på hvilke patienter, der skal henvises til ULRUS, hvordan patienterne skal informeres samt undersøgelseselementerne og den udvidede epikrise.

 • Målsætningen er, at Samarbejdsudvalget fortsætter med at følge økonomien inden for det fysioterapeutiske område både regionalt og nationalt. Samarbejdsudvalget præsenteres årligt for opdaterede data. Disse data sendes ligeledes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat, som kan anvende dataene i en dialog mellem lokale privatpraktiserende fysioterapeuter og kommune.
 • Målsætningen er, at fortsætte indsatsen med at vejlede klinikker med høje udgifter pr. patient i, hvordan behandlingen kan optimeres, f.eks. gennem omlægning fra individuel behandling til holdtræning, hvor det vurderes relevant.
 • I planperioden arbejdes der fortsat for at udbrede kendskabet til indrapporteringspligten for utilsigtede hændelser blandt de praktiserende fysioterapeuter samtidigt med, at udviklingen i antallet af de indrapporterede hændelser følges.

Fysioterapi i Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Udvalgte tal fra bilag 1: Praksisbeskrivelse

Almen fysioterapi

 • Samlede udgift i Region Nordjylland i 2018 var 42,5 mio. kr. Udgifterne er steget med 4,5 % i perioden 2015-2018.
 • Udvikling i antal producerede ydelser 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 9 %, Brønderslev Kommune stigning på 25 %
 • Andel af borgere som modtager almen fysioterapi. Region Nordjylland 8 % af borgerne, Brønderslev Kommune 8,2 % af borgerne

Vederlagsfri fysioterapi

 • Samlede udgift for kommunerne i Region Nordjylland i 2018 var ca. 114 mio. kr. Udgifterne er steget med 14 % i perioden 2015-2018.
 • Udvikling i antal ydelser pr. patient i 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 18,3 %, Brønderslev Kommune stigning på 19,1 %
 • Udvikling i antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. Region Nordjylland stigning på 1,4 %, Brønderslev Kommune stigning på 1,5 %
 • Stigning i Brønderslev Kommune på 6,8 % i andelen af borgere, der modtager holdtræning.

Almen ridefysioterapi

 • Den samlede udgift i Region Nordjylland var knap 600.000 kr. i 2018. Udgifterne er steget med 35,6 % i perioden 2015-2018.

Vederlagsfri ridefysioterapi fysioterapi

 • Den samlede udgift for kommunerne i Region Nordjylland i 2018 var 14,3 mio. kr. Udgifterne er steget med 13,8 % i perioden 2015-2018.
 • Udviklingen i udgifter pr. borger til vederlagsfri fysioterapi 2015-2018. Region Nordjylland stigning på 8,3 %, Brønderslev Kommune 56,7 %

Stigningen fremstår meget høj da udgifterne i Brønderslev Kommune 2015 lå meget under regionsgennemsnittet. Allerede fra 2016 lå niveauet mere jævnt i forhold til det regionale gennemsnit. Udgiften pr. borger til vederlagsfri ridefysioterapi ligger i 2018 lige under det regionale gennemsnit.

Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for Samarbejdsudvalg for Fysioterapi og det forventes, at udvalget godkender den endelige Praksisplan. Herefter skal Praksisplanen forelægges KKR og endeligt godkendes i Regionsrådet samt de enkelte nordjyske Byråd.

Tidsfrist for høringssvar er udsat på ubekendt tid grundet Covid-19.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter udkast til Praksisplan for fysioterapi 2020-2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2020, pkt. 6:

Udvalget drøftede praksisplanen, og ønsker stigningen i antal leverede ydelser indenfor almen fysioterapi belyst, hvor Brønderslev Kommune har en stigning på 25% mens regionsgennemsnittet er på 9%. Desuden ønskes øvrige områder, hvor Brønderslev Kommune har et højere forbrug end regionsgennemsnittet belyst.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at alle praktiserende fysioterapeuter sikre handicapegnede adgangsforhold.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport over tilsyn på Handicap og Psykiatri 2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Årsrapport over tilsyn foretaget af Socialtilsyn Nord på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde i 2019 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord godkender, og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland for at sikre, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med tilbuddets formål efter lov om social service. Alle sociale tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg om året, der både kan være anmeldt eller uanmeldt.

Årsrapporten giver et samlet overblik over tilsynsrapporterne for tilbuddene på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde, der er udarbejdet af Socialtilsyn Nord i 2019. Tilsynsrapporten for Socialpædagogisk Støtte og SKP indgår ikke i rapporten, da BDO er tilsynsførende på dette område.

Rapporten er inddelt i to overordnede kapitler henholdsvis: Handicap- og Psykiatriområdet.

Rapporten tager udgangspunkt i tilsynets vurderinger ud fra følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer
 • Økonomisk tilsyn

Socialtilsyn Nord benytter en scoreskala fra 1-5 i deres vurderinger, hvor scoren 5 gives, når et tilbud i høj grad opfylder kravene. Denne scoreskala afspejles også i årsrapporten.

Under hvert tema i rapporten fremgår et samlet overblik over tilsynets gennemsnitlige vurdering af tilbuddene i forhold til det pågældende tema, en beskrivelse af tilbuddenes høje og lave scorer samt særlige udviklingspunkter, som tilsynet har påpeget. Derudover fremgår løbende beskrivelser af, hvilke tiltag der er iværksat for at imødekomme udviklingspunkterne.

Handicap- og Psykiatriområdet har generelt scoret højt i tilsynsrapporterne for 2019, hvilket betyder at tilbuddene lever godt op til Socialtilsyn Nords krav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicapråder tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Pia Kornø gav en kort orientering om Årsrapporten.

Handicaprådet finder, at det er en fin årsrapport og tager orientering til efterretning.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2020, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om status på Covic-19 i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Genoptræning
 • Rygestop
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Pia Kornø gav en kort status på Covid-19 i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet giver stor ros og tak til personalet på socialområdet for den måde de har håndteret situationen på.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Formanden ønsker BPA ordningen og ledsagelse under indlæggelse drøftet på næste møde. Handicaprådet ønsker ligeledes en orientering om hvorvidt der er sket ændringer i lovgrundlaget eller i den måde BPA-ordningen udmøntes i Brønderslev Kommune.

Jonna Jacobsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer