Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 16. juni 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


3. Udligningsreform - Dyre enkeltsager på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om udligningsreform. Refusion vedrørende dyre enkeltsager på Det Specialiserede Voksenområde.

Sagsfremstilling

Regeringen har godkendt udligningsreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Regeringens udligning vil få Danmark til at hænge bedre sammen. Som ordet siger, udlignes forskellene mellem de mest velhavende og mest økonomisk pressede kommuner i Danmark. Udligningen er en solidarisk ordning, hvor "de bredeste skuldre" bærer et ansvar, som rækker ud over egen kommunegrænse.

Regeringen ønsker derfor at øge refusionen for særligt dyre sociale indsatser. Beløbsgrænsen nedsættes for refusion for voksne således, at den starter fra 830.000 kr. Før startede den på 1.090.000 kr., og der tilføjes en ekstra takst, en 3. takst, på sager over 2 mio. kr.

Refusionen vil fortsætte efter det fyldte 67. år og ikke som nu, hvor kommunerne ikke kan indhente refusion på borgere over 67 år.

Ovenstående vil betyde, at flere sager kan blive omfattet af refusion samt, at beløbene for refusion vil blive højere end i dag. Den øgede refusion finansieres af kommunerne i fællesskab over bloktilskuddet. Dermed vil kommunerne, under ét, solidarisk betale til de kommuner, der har de faktiske udgifter til de dyre socialsager.

Den nye beløbsgrænse gældende for 2021:

 • 25 % refusion for beløb mellem 830.000 kr. og 1.629.999 kr.
 • 50 % refusion for beløb mellem 1.630.000 kr. og 2.049.999 kr.
 • 75 % refusion for beløb over 2.050.000 kr.
 • Refusion til borgere over 67 år: Ja

Gældende beløbsgrænse for refusion 2020:

 • 25 % refusion for beløb mellem 1.090.000 kr. og 2.049.999 kr.
 • 50 % refusion for beløb over 2.050.000 kr.
 • Refusion for borgere over 67 år: Nej

Forvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2020, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


4. Orientering om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I 2018 blev der vedtaget ny lovgivning, som gav borgerne mulighed for tilkøb af ledsagelse. I forlængelse heraf har Brønderslev Kommunes egne tilbud fået godkendt en lang række krav til dette tilkøb. De godkendte krav vedrørende tilkøb af ledsagelse for Brønderslev Kommunes egne tilbud, ønskes nu udbredt til et generelt krav til andre leverandører, såfremt det enkelte botilbud ønsker, at tilbyde tilkøb af ledsagelse til ferie for Brønderslev Kommunes borgere.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til udtalelse.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der vedtaget ny lovgivning vedrørende tilkøb af ledsagelse. Brønderslev Kommunes handicaptilbud har i forlængelse heraf fastlagt rammerne for, hvordan tilkøbsloven udmøntes i Brønderslev Kommunes egne tilbud.

Disse rammer ønskes udbredt til også at gælde for Brønderslev Kommunes borgere placeret i andre end kommunes egne tilbud, såfremt det enkelte tilbud ønsker at levere tilkøb af ledsagelse til ferie. Det er op til det enkelte tilbud selv at beslutte, hvorvidt man ønsker at levere denne ydelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter serviceniveauet for rammerne omkring tilkøb af ledsagelse til ferie.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2020, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet udsætter sagen til næste møde. Handicaprådet ønsker deltagelse af repræsentanter fra socialområdet.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning om magtanvendelser 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af Lov om Social Service kapitel 24.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2019 indberettet 16 magtanvendelser samt 83 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet, både kommunale og private plejecentre, er der i 2019 indberettet 433 magtanvendelser samt 73 tilfælde af overgreb borger mod borger. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, hygiejnesituationer og tilbageførsel til egen bolig. 316 indberetninger vedrører 1 beboer.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2019

Det Specialiserede Voksenområde

I 2019 har medarbejderne på Hedebo fortsat arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag forebyggende i forhold til at undgå brugen af magtanvendelser, og er der magtanvendelser, arbejdes der læringsbaseret med disse.

I 2018 igangsatte Handicapområdet et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt. Dette uddannelsesforløb strakte sig ind til slut 2019, og der arbejdes fortsat med dette i 2020.

I 2019 ansøgte Handicapområdet et indsatsforløb hos Socialstyrelsen, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området. Handicapområdet fik tildelt forløbet og har i januar 2020 igangsat det i tre af de afdelinger, som er særligt udfordret af udadrettet adfærd fra borgerne. Medarbejderne vil under forløbet få uddannelse i bl.a., hvordan der undgås magtanvendelser.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2019 haft fokus på at øge personalets faglige viden, så deres tilgang til beboerne bliver mere pædagogisk med henblik på at mindske magtanvendelser.

Alle medarbejdere på demenspladserne, sygeplejersker og SSA fra andre centre har fået undervisning i neuropædagogik og sansestimulering. Dette har givet redskaber og indsigt i forebyggelse af udadreagerende adfærd, både i forhold til indretning af afdelingerne og til tilgangen til beboerne.

Ældreområdet har et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og med Ældrepsykiatrien omkring de mest komplekse beboere for at forebygge udadreagerende adfærd og give en højere grad af livskvalitet både for beboerne og deres pårørende.

Området har desuden arbejdet med indemiljø på alle plejecentrene og anskaffet billeder, skærme mm., som anvendes pædagogisk i dagligdagen, og som kan hjælpe med at skærme borgerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler, at de tre skærmede boliger på Valdemarsgade gøres kommunale, således der ikke skal betales indskud to gange ved flytning.

Ligeledes foreslås undersøgt, om det er muligt at kategorisere de tre boliger som en midlertidig plads.

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


6. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/FagMED/ÆR/HAR

Den overordnede tidsplan for budget 2021 sendes til orientering i Handicaprådet.

Det gøres opmærksom på, at Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona-krisen, og at det kan medføre ændringer i budgetprocessen og mål for budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 7. maj 2020, pkt. 3:

Henrik orienterede omkring budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Budgetproces og tidsplan fortsætter uanfægtet Covid-19. Overordnet ser budgettet fornuftigt ud.

Der skal afdækkes 0,5% råderum og der er høring i september. Der blev orienteret omkring udligningsaftalen. Der skal fortsat udarbejdet råderumskatalog men med midlerne fra udligningsaftalen bliver processen formentlig en mere positiv proces.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 11:

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Det planlagte møde i september flyttes af hensyn til budgetprocessen.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


7. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Voksenhandicappede mv.
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


8. Tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Handicaprådet orienteres om gennemførelse af tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den støtte, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Visitationen, Handicap og Psykiatri. Det er ansatte med en socialpædagogisk baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøget udarbejdet en rapport vedrørende leverandøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om tilsynet anbefaling om at støtteteamet får mulighed for at ledsage borgeren til læge eller sygehusbesøg.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


9. Opfølgning på forbruget til genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forbindelse med evalueringen af styringsmodellen for genoptræning efter sygehusindlæggelse i sommeren 2019 en opfølgning her på, når modellen havde været i drift i 1 år.

Opfølgningen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 12. september 2019 orienteret om, at der var gennemført en evaluering af den dengang ca. 6 måneder gamle styringsmodel for genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140). Modellen var blevet evalueret af både de private leverandører og Træningsafdelingen. Alle leverandørerne havde ros tilovers for modellen og opgaven løses inden for budgettet. Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet en opfølgning 1 år efter modellen var implementeret.

Træningsafdelingen har i 2019 modtaget 68 % af genoptræningsplanerne og de private leverandører har modtaget 32 %.

Der har siden opgaven blev overført til kommunerne ved Strukturreformen været en kraftig vækst i antallet af genoptræningsplaner, der modtages i kommunerne. Denne vækst ser nu ud til at være aftagende, men der forventes fortsat at være en vækst på området også afledt af, at der bliver flere ældre. Nedenstående tabel viser det samlede antal genoptræningsplaner (GOP’er), som er modtaget i Brønderslev Kommune i 2017-2019 samt den procentvise stigning fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019:

Årstal

Antal modtagne GOP'er i hele kommunen

Vækst siden sidste år

2017

1370

2018

1415

3,2 %

2019

1436

1,5 %

Vedlagt som bilag er en tabel, der viser antallet af genoptræningsplaner fordelt på de forskellige typer pakker, der er visiteret i 2019. Af tabellen fremgår det også, at antallet af genoptræningsplaner modtaget i 2019 ville svare til et forbrug på 6,2 mio. kr. i 2020.

Brønderslev Kommune må, også i 2020, forvente en mindre stigning i antallet af genoptræningsplaner, hvorfor budget på området på 6,3 mio. kr. antages at balancere i 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


10. Patientsikkerhed, årsrapport 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2019. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Rapporten erstatter tidligere års rapporter om utilsigtede hændelser.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Når der arbejdes med patientsikkerhed, arbejdes der både proaktivt og reaktivt.

Det proaktive arbejde består i at forhindre/forebygge, at der sker utilsigtede hændelser (UTH). Omvendt arbejdes der reaktivt, når den utilsigtede hændelse ér sket, og man forsøger at forebygge, at det sker igen.

Det proaktive arbejde har i 2019 bestået af indsatser vedrørende:

 • Medicinadministration.
 • Implementering af værktøj med kliniske og infektionshygiejniske procedurer.
 • Faldforebyggelse.
 • Øget fokus på aftaler med behandlende læge og borger/pårørende vedrørende genoplivning.

Det reaktive arbejde omhandler utilsigtede hændelser

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2.022 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 975 indrapporteringer sammenlignet med 2018.

Stigningen handler ikke om, at der er flere utilsigtede hændelser men om, at arbejdsgangen omkring indrapporteringen er blevet lettere, hvorfor der er blevet indrapporteret flere utilsigtede hændelser.

Stigningen skyldes flere ting:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for en ny indrapporteringsform på 2 områder (”Samlerapportering”):
 • 1 – Medicin ikke givet (der blev samlerapporteret 374 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • 2 – Fald (der blev samlerapporteret 371 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ”ingen” eller ”mild” skade.
 • Hændelserne indrapporteres samlet 1 gang om måneden, hvilket har lettet arbejdsgangen betydeligt.
 • Stigningen i Brønderslev Kommune afspejler pilotkommunerne, hvor der sås en stigning på op imod 300 % på baggrund af samlerapportering.
 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • I forbindelse med de nye arbejdsgange, både interne og samlerapportering, har kommunens risiko manager haft samlet alle sagsbehandlere, hvilket også har været med til at øge fokus på indrapporteringer.

Fra 2020 vil sagsbehandlerne blive samlet 1 gang om året.

Fokusområder i 2020 vil være:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser er væsentlig mindre hos de private leverandører.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Bilag

Til toppen


11. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om status på Covic-19 i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Socialområdet er så småt ved at vende tilbage til normalen.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

BPA-ordningen til næste møde. Århus Kommunes BPA-håndbog vedhæftes dagsordenspunktet til inspiration.

Trafiklys med bip og vibration.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Til toppen

Opdateret 18. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer