Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 27. oktober 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Karstens Frederiksen deltog under pkt. 1-2 og delvis under pkt. 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Hjælpemidler og vedligehold


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet, Fridolin Laager, ønsker en orientering om lovgivningen for vedligeholdelse af hjælpemidler samt kommunens procedure herfor.

Visitationschef Ellen Lykke, Faglig koordinator Vicki Schultz Lund og jurist Charlotte Bundgaard Andersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet ønsker orientering om lovgivning for vedligeholdelse af hjælpemidler samt kommunens procedure herfor.

Serviceloven

Borgeren er forpligtet til at rengøre og vedligeholde et hjælpemiddel i hele bevillingsperioden. Der ydes ikke hjælp til dækning af udgifter, som følger af almindelig brug af hjælpemidler. Det er kommunens ansvar at tydeliggøre vedligeholdelsesforpligtigelsen over for borgeren.

Procedure i Brønderslev Kommune

Ved bevilling af et hjælpemiddel oplyses borger mundtligt om rettigheder og forpligtigelser i forhold til det bevilgede hjælpemiddel.

På store hjælpemidler som el-kørestole og el-scootere er udarbejdet et bevillingsbrev, der sendes elektronisk til borger.

Bevillingsbrevet indeholder oplysninger om:

 • hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler
 • vilkårene for lån af hjælpemidler

Der er udarbejdet en folder, der bliver afleveret sammen med hjælpemidlet, såfremt hjælpemidlet bliver afleveret direkte til borger. Bliver hjælpemidlet ikke afleveret personligt til borger, vil folderen blive sendt elektronisk.

Produktblad

Borgeren kan finde det produktblad, der hører til det bevilgede hjælpemiddel på hjemmesiden https://hmi-basen.dk/

Visitationen - Ældre og Hjælpemidler kan kontaktes for rådgivning og vejledning.

Eftersyn

Det kommer an på hjælpemidlets type og fabrikat samt produktbladets forskrifter, hvorledes der skal foretages eftersyn af hjælpemidlet.

Checkliste

Handicaprådet efterspørger en tjekliste til brug ved rengøring og vedligehold af hjælpemidler. Oplysningerne vil fremgå af produktbladet til hjælpemidlet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Visitationen gav på mødet en orientering om proceduren for bevilling af hjælpemidler og vedligeholdelse.

Borgerne kan altid kontakte Visitationen angående sit hjælpemiddel. Borgeren har ansvaret for det udleverede hjælpemiddel.

Handicaprådet fik mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Karsten Frederiksen deltog delvist i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen


4. Orientering til Handicaprådet - STU


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering til Handicaprådet om særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov (STU) i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse ved høring af Budget 2021 ønsker Handicaprådet en generel orientering om STU i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet ønsker belyst, hvordan der arbejdes med STU i kommunen, hvilke tilbud der hører under STU, og hvordan arbejdet er med målsætningen om, at flere skal tilbydes en STU i eget regi?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afdelingsleder Charlotte Hove og Vejleder Uffe Lerbjerg deltog under punktet.

Handicaprådet fik en kort orientering omkring STU.

Handicaprådet fik på mødet mulighed for at stille spørgsmål angående STU.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden for servicelovens § 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagen fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover blev spredt ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til regodkendelse:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i december 2020 og januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet således, at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere. Ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
  • Under Målgruppe udgår afsnittet om Domsanbragte borgere, da det ikke er en særlig målgruppe.
  • Under Levering af indsats præciseres det, at botilbud skal være godkendt af Socialtilsynet.
  • Under Særlige forhold er indholdet tilpasset, så det svarer til nuværende praksis.
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
  • Formål og Levering af indsats er præciseret.
  • Omfang og varighed, Tildeling samt Særlige forhold er tilpasset til nuværende praksis.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
  • Levering af indsats er præciseret, og den nuværende praksis er beskrevet under Særlige forhold.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på at sikre, at tilbud under SEL §107 er af midlertidig karakter.

Handicaprådet anbefaler at kvalitetsstandarderne godkendes.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/BS/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og videns baserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Sundhedspolitikken med bemærkning om, at der bør være fokus på implementering.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Handicaprådet bedes drøfte forventninger til en ny socialpolitik, som er indskrevet i budgetaftalen for 2021.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På mødet ønskes en indledende drøftelse af forventninger til indholdet af en ny socialpolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter forventninger til en kommende socialpolitik for Brønderslev Kommune.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Ønsker og forventninger til ny socialpolitik drøftet. Udvalget foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende drøfter ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

Lars Bisgård var fraværende.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Handicaprådet anbefaler, at der sættes fokus på at sikre gode muligheder for at finde egnede flexjob f.eks. gennem partnerskabsprojekter.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


9. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO/HAR

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 34 %, hvilket er 5 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 62 sager i Brønderslev Kommune. Her er 38 stadfæstet, i 3 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 17 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 4 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 afgjort 62 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 4 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 3 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 16 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 12 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 8 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne og 1 sag er blevet afvist.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 33 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 15 af sagerne, 1 afgørelse er blevet ændret, 15 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 2 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 1 klage indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 5 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 34 og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 i 1. halvår 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Det er vigtigt at fastslå, at ”hjemviste” ikke er det samme som ”ændrede”, da hjemviste oftest er udtryk for manglende dokumentation i forhold til juridiske krav, men ikke socialfaglige fejl.

Det bemærkes endvidere, at Brønderslev Kommunes andel af klager er noget mindre, end hvad der skulle forventes efter befolkningstal.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 30. september 2020, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 30. september 2020, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 8:

Til efterretning.

Lars Bisgård var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2021 for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Handicaprådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt et møde hver anden måned i Handicaprådet. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Møder i råd, nævn og øvrige organer skal planlægges holdt senest 1 uge før møder i de politiske udvalg,

Staben foreslår, at Handicaprådet godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

 • Mødet 5. januar 2021 flyttes til 26. januar 2021
 • Mødet 2. marts 2021 flyttes til 8. marts 2021
 • Mødet 31. august 2021 flyttes til 8. september 2021.
  • Mødet flyttes af hensyn til budgetprocessen

Der tilføjes et møde den 3. december hvor Handicapprisen uddeles i forlængelse af mødet

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Orientering om overgang til elektronisk kvittering af protokol.

Ønske om behandling af henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde på kommende møde.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer