Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 3. december 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Karsten Frederiksen efterspørger sagen vedr. ledsagelse under indlæggelse og udtrykker kritik af at sagen ikke behandles på dagens møde. Sagen behandles som planlagt til januar.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95 og 96 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Handicaprådet skal tage stilling til, om de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til godkendelse:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, så ydelsernes

rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere, ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
  Kriterier for bevilling er tydeliggjort og præciseret, og der er defineret Kvalitetskrav til leverandører samt angivelse af Særlige forhold.
 • Ledsageordning – SEL § 97
  Præcisering af Omfang/varighed

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karen Vraa gennemgik ændringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne i sagsbehandlingstiden i kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 blev drøftet.

Visitationen oplyser, at 15 borgere har en ledsagerordning efter § 97.

DH og Karsten Frederiksen kan ikke indstille kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 til godkendelse. DH har sendt kvalitetsstandarden til tilsynet. Der vedrører blandt andet afsnittet omkring ledsagelse under indlæggelse under særlige forhold.

Handicaprådet anbefaler at godkendelse af kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 udsættes til efter tilsynet har behandlet klagen.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 100, 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Handicaprådet skal tage stilling til, hvorvidt de nye og de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang og udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til godkendelse:

 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142
 • Merudgifter – SEL § 100
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110
 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2
 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, så ydelsernes

rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere, ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Merudgifter – SEL § 100:
  Specificering af løbende og enkeltstående udgifter samt nye takster for 2020.
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110:
  Specificering af at det er tilbuddet der kan visitere til indsatser efter SEL § 110
 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1:
  Kriterier for bevilling er tydeliggjort og det er præciseret, hvad indsatsen ikke indeholder.
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2:
  Kriterier for bevilling er tydeliggjort, sagsbehandlingstid reduceret fra 4 til 2 uger samt præcisering af, hvad indsatsen ikke indeholder.
  Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140:
  Klagemulighed ændret til Styrelsen for patientklager, så det svarer til gældende praksis.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Midlertidige ophold. Brønderslev Kommune har ikke tilbud indenfor kommunen, og benytter derfor tilbud i andre kommuner. Der er ikke visitation til opholdet, og borgerne vælger, hvilket tilbud man vil benytte sig af.

Kvalitetstandarderne indstilles godkendt.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Henvendelse fra Foreningen Danske Døvblinde


Resume

Sagsforløb: HAR

Foreningen Danske DøvBlinde opfordrer til brug af lydfyr med vibration.

Handicaprådet skal drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske DøvBlinde opfordrer til at kommunerne i Danmark etablerer flere lydfyr med vibration, og ved udskiftningen af lysfyr eller lydfyr vælger en model med vibration.

Døvblinde/synshørehæmmede har svært ved at navigere i trafikken, og kan ikke opfange lyden fra almindelige lydfyr. Et lydfyr med vibration giver mulighed for, at den døvblinde/synshørehæmmede kan mærke, hvornår der er grønt lys og kan dermed passere gaden sikkert.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter henvendelsen.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at der etableres lysfyr med vibration ved udskiftning og nyetablering.

Handicaprådet sender sagen til behandling i Færdselssikkerhedsrådet.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Handicapprisen er udsat til foråret/sommer 2021, hvor det bliver muligt, at mødes fysisk.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer