Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 26. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde via teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Høring af Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FR/HAR/ÆR/DGR/IR

Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet sendes til høring.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen er Brønderslev Kommune ved at lave en Facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere. På bagkant af mange gode indspark er der udarbejdet et strategiudkast, der er klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentation for Byrådet på temamøde i december.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu til høring og I har mulighed for at kommentere på strategien, komme med jeres betragtning og bidrage med hvad I synes er særligt vigtigt. Der ønskes særligt høringssvar med fokus på:

- Hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige for jer?

- Er der noget, I mangler i strategien, for at vi skaber de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive mere aktive?

Hvis I ønsker yderligere præsentation af strategien, sættes der ord på processen og indholdet på et online borgermøde tirsdag d. 19/1 kl. 19.00 - Hvis I ønsker at deltage kan I skrive en mail til jeppe.ostergaard@99454545.dk.

Deadline for høringssvar er mandag d. 22/2 kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Facilitetsstrategien drøftes og der laves et høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet opfordrer til, at der er skærpet fokus på at sikre fysisk tilgængelighed.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

Praksisplanen er godkendt til udsendelse af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi den 24. september 2020 og anbefalet kommunal godkendelse i KKR den 13. november 2020.

Handicaprådet skal tage stilling til, om Praksisplan for fysioterapi kan godkendes.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet godkender Praksisplan for fysioterapi.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 6. januar 2021, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 9:

Godkendt.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 13. januar 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Pulje til rygestopforløb til socialt udsatte borgere


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kommunens forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til socialt udsatte borgere.

Handicaprådet skal drøfte, om projektet til rygestopforløb til socialt udsatte borgere kan anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere med psykiske lidelser og andre sociale problemer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2023. Midlerne skal anvendes til et projekt i samarbejde mellem Sundhed, Psykiatri og UngeCenter, der skal styrke kommunens eksisterende rygestoptilbud. Dette ved at tilbyde målrettede, fleksible og individuelt tilrettelagte rygestopforløb til borgere over 18 år, der er tilknyttet i regi af ét eller flere af de kommunale socialpsykiatriske tilbud og/eller UngeCentret samt borgere, der er henvist af praktiserende læge eller sygehus. Derudover vil projektet sætte fokus på rekruttering og inddragelse af borgere til kvalificering af rygestopforløbene.

Baggrunden for ansøgningen er, at ca. 45 % af borgerne tilknyttet socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune ryger. Selvom borgerne udviser en nysgerrighed og lyst til et rygestop, kan de have en manglende tro på egne ressourcer, og der kan være langt fra tanke til handling. Det er især prisen på rygestopmedicin og det eksisterende rygestoptilbuds placering i sundhedscentrene, der kan være en barriere for borgernes tro på, at et rygestop kan lykkes for dem. Der er derfor behov for at højne kvaliteten af det eksisterende rygestoptilbud således, at tilbuddet kan rumme borgernes individuelle behov.

Puljemidlerne er på 1.964.400 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse, materiale til rygestopforløbene, synliggørelse af rygestoptilbuddet, ekstern supervision og vederlagsfri rygestopmedicin. Derudover skal der uddannes tre rygestoprådgivere og tre NADA-udøvere (øreakupunktører), som er egenfinansiering fra Psykiatriområdets budgetpost.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at projektet til rygestopforløb til socialt udsatte borgere godkendes.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af seks rygestoprådgivere samt fem timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Handicaprådet støtter projektet, og vil gerne have en status på projektet undervejs.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ny ressourcemodel for dagtilbud


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet høres i forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at organisere dagtilbud i kommunen efter en områdestruktur fra 1. januar 2020, er der behov for at fastlægge principper for den udmeldte ressource til områderne.

En arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen og områdelederne har arbejdet på en ny ressourcemodel, som styrker den nye områdestruktur på dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen foreslår følgende principper for tildeling af ressourcer til de to områder:

 • Modellen skal være simpel af hensyn til både administration og gennemsigtighed
 • Tildelingen skal let kunne afrapporteres til både politikere og bestyrelser
 • Der skal være minimumsnormeringer af hensyn til serviceniveauet i de små institutioner
 • Flere af de fælleskommunale midler skal ud til områderne
 • Der skal reguleres løbende på budgetterne - ca. tre gange om året

I henhold til styrelsesvedtægtens § 21 er det områdebestyrelsen, der fastsætter principper for anvendelse af dagtilbuddets budgetmæssige ramme indenfor kommunens fastsatte mål og rammer.

Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet foreslås det, at midlerne på dagtilbudsområdet flyttes ud til dagtilbudsområderne i tre opdelte puljer:

 • Pulje til løn, drift og vikarer
 • Puljer vedtaget af Byrådet
 • Puljer fra Staten

Med forslag om en ny ressourcemodel vil gennemsnitstildelingen være 128.989 kr. for et vuggestuebarn og 60.643 kr. for et børnehavebarn. I tildelingen er alle puljer indregnet – og derfor vil gennemsnitstildelingen pr. barn ikke være udtryk for, hvad der kan udmøntes i de enkelte daginstitutioner.

Med finansloven for 2020 fik Brønderslev Kommune 3,2 mio. kr. opnormering af dagtilbud. Tildelingen fra staten de kommende år er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men ressourcetildelingsmodellen vil blive justeret frem mod 2025 i takt med, at denne tildeling er kendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og at der på baggrund af denne drøftelse sendes en tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiforvaltningen bemærker, at tildelingen pr. barn i en kommunal institution ikke er den samme, som den takst forældrene betaler for at have et barn i en kommunal institution.

Det bemærkes yderligere, at det fremgår, at der er en positiv virkning af puljen, som Byrådet bevilgede på netto 5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 6:

Punktet drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Børne- og Skoleudvalget ønsker en nærmere beskrivelse af normeringer og en udspecificering af udgifter på hele dagtilbudsområdet, det vil sige på dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et udvalgsmøde den 3. november fagforvaltningens forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. På mødet fik fagforvaltningen til opgave at give en nærmere beskrivelse af flere elementer i tildelingsmodellen. Disse oplysninger kan findes i sagens bilagsmateriale.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og på baggrund af denne drøftelse sender forslag til ny tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 4:

Forslaget drøftet og tildelingsmodelen sendes i høring. Det skal tydeliggøres, at fordelingen af personalet på den enkelte institution skal være 1/3 pædagogmedhjælpere og 2/3 pædagoger.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Handicaprådet den 26. januar 2021:


Børne- og Skoleudvalget besluttede i møde den 1. december 2020, at forslaget til en ny tildelingsmodel skal sendes i høring ved Handicaprådet.

I høringsmaterialet indgår sagsfremstillingen samt tilhørende bilag fra Børne- og Skoleudvalgsmødet den 1. december 2020.

Med nyt forslag til en ressourcetildelingsmodel skal høringsparterne forholde sig til principperne for ressourcetildelingsmodellen samt udflytningen af lønmidler og centrale puljer til områderne.

Modellen skal understøtte områdestrukturen ved en høj grad af decentral styring samt sikre en høj grad af gennemsigtighed og lette den administrative håndtering.

Det udarbejdede forslag til ny ressourcetildelingsmodel er beskrevet i vedlagte notat ”Ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet”.

I den hidtidige ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, som er lavet, da der ikke var områdestruktur på dagtilbudsområdet, blev ressourcerne tildelt den enkelte daginstitution, og der var placeret forskellige centrale puljer ved fagforvaltningen.

Med budget 2021 følger flere kommunale midler til børnehaverne i kommunen. Dette har byrådet besluttet, og derfor vil denne del af ressourcetildelingsmodellen ikke være en del af høringen. Fordelingen af de statslige minimumsnormeringer er heller ikke en del af høringen, da staten har fastlagt, at ressourcerne skal tilfalde både vuggestuer og børnehaver.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om Børne- og Skoleudvalgets ønske om, at det skal tydeliggøres, at fordelingen af personalet på den enkelte institution skal være 1/3 pædagogmedhjælpere og 2/3 pædagoger.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Handicaprådet skal orienteres om budgetopfølgningen på de områder, der er relevant for rådet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020, på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020, på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12 mio. kr.

Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgår, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3 er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5. november 2020.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

I budgetopfølgning fremgår de enkelte områders afvigelser. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og Familieområdet på 5,1 mio. kr., Ungefamilieteam i UngeCentret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19. I alt 58,9 mio. kr.

Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Direktør for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Formanden for Handicaprådet har bedt om, at budgetopsamlingerne fast sættes på dagsorden.

Henrik Aarup-Kristensen gav en kort gennemgang af budgetopsamling 3 på mødet. Handicaprådet fik mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årsrapport for velfærdsteknologi 2020


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO

Hvert år samles alle de velfærdsteknologiske tiltag for Brønderslev Kommune i en årsrapport.

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2020 samt de projekter, der er planlagt til 2021. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

2020 blev bl.a. året, hvor online møder/platforme fik et uventet løft på grund af Covid-19. Møder med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere blev afholdt virtuelt og mødeformen blev nytænkt.

Det blev også året, hvor Brønderslev Kommune fik tildelt EU-midler på baggrund af en idé, der blev indsendt via IdéBanken.

Kommunen tilsluttede sig også pilledoseringsmaskinen MedimiSmart sammen med de øvrige Nordjyske kommuner. Mange flere initiativer er søsat i 2020 og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til orientering.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af mulighed for oprettelse af en Borgerrådgiverfunktion i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/HAR

Formanden for Handicaprådet at bedt om at Handicaprådet behandler en sag vedrørende oprettelsen af en Borgerrådgiverfunktion i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet skal drøfte hvorvidt man vil anbefale at Brønderslev Kommune opretter en uvildig Borgerrådgivningsfunktion.

Sagsfremstilling

Mange mennesker med handicap oplever, at sagsbehandlingen i kommunen kan være vanskelig. En borgerrådgiver kan være med til at bygge bro mellem borger og kommune. Borgerrådgiverens opgave er at rådgive og vejlede borgerne og føre tilsyn med kommunens administration. Det er afgørende, at borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger.

Formålet med en borgerrådgiver er at sikre bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling.

Borgerrådgiverens opgaver omfatter bl.a.

 • Rådgiver og vejleder borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.
 • Hjælper borgerne med at blive hørt i sager, hvor de oplever, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok.
 • Hjælper kommunen til at højne sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed. Herved kan det bidrage til at mindske antallet af klagesager.
 • Fører tilsyn med kommunens administration og medvirker til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum. Det omfatter bl.a., at kommunen lever op til de beslutninger om det kommunale serviceniveau, og at der arbejdes på at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling.
 • Rådgiver Byrådet, Direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og kan komme med forslag til konkrete forbedringer.
 • Borgerrådgiveren kan ikke ændre en kommunal afgørelse, og kan heller ikke behandle klager.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • Kommunens afgørelser (f.eks. afslag på en ydelse eller et pålagt gebyr)
 • Politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveauet i kommunen
 • Ansættelsesforhold i kommunen
 • Forhold, som andre klageinstanser tager sig af (det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene).

Det er ikke lovpligtigt at have en borgerrådgiver. Det er en mulighed, som Brønderslev Kommune kan vælge at gøre brug af ud fra den lovgivning, der er vedtaget om borgerrådgiverfunktionen.

Det lovgivningsmæssige grundlag for borgerrådgiverfunktionen findes i Kommunestyrelsesloven:

§ 65 e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

I Region Nordjylland er det oprettet borgerrådgivningsfunktioner i Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter, hvorvidt rådet vil anbefale at der etableres en borgerrådgivningsfunktion i Brønderslev Kommune.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 19. januar 2021, pkt. 7:

Direktionen anbefaler, at Handicaprådets overvejelser medtages i det arbejde, som byrådet allerede har bestilt i forvaltningen i forbindelse med budgetaftale om undersøgelse af ”Uvildig instans for borgere og ansatte”.

Beslutning

Direktør for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Henrik Aarup-Kristensen orienterede kort om de drøftelser direktionen har haft. Direktionen sager tagen med videre.

Handicaprådet vil gerne gøre opmærksom på, at der findes en pulje, hvor der kan søges om midler til oprettelse af borgerrådgiverfunktionen.

Handicaprådet finder det relevant med en uvildig rådgivende funktion og anbefaler, at kommunen arbejdere videre med etableringen af en borgerrådgiverfunktion.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Handicaprådet finder beklageligt, at Social- og Sundhedsudvalget har godkendt de kvalitetsstandarder, som Handicaprådet har anbefalet udsat.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer