Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 8. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Bettina Kjeldsen ønsker at drøfte sag fra Facebook angående træning af mindre barn. Drøftet under eventuelt.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


3. Status på indsatsforløb med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på botilbud


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Indsatsforløbet med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris er afsluttet.

Status på indsatsforløbet fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et 12 måneders indsatsforløb med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris.

Målet med indsatsforløbet er at støtte medarbejdere og ledere i at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder, for derigennem at fremme trivsel og tryghed blandt borgere og medarbejdere.

Der er udarbejdet en indsatsplan med aktiviteter, som botilbuddene skal arbejde med for at forbedre det voldsforebyggende arbejde. Indsatsplanen tager afsæt i en ressourcefokuseret tilgang til borgerne, afdækning af det voldsforebyggende arbejde og de nationale retningslinjer for voldsforebyggelse på botilbud og boformer, der arbejder med borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemstillinger.

De overordnede temaer i indsatsplanen er: 1) Borger- og pårørendeinddragelse, 2) Fælles faglig tilgang og 3) Samarbejdskultur med feedback og tillid.

Indsatsforløbet blev afsluttet med Socialstyrelsen i december 2020, men botilbuddene skal fortsat arbejde med indsatsplanen i 2021. Der er etableret en implementeringsgruppe bestående af medarbejdere, ledere og konsulent, som skal sikre det fremadrettede arbejde med indsatsplanen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning

Pia Kornø gav på mødet en kort status på indsatsforløbet.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/ØK/BY

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til ny socialpolitik til drøftelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På baggrund af Byrådets beslutning i 2020 har Social- og Sundhedsudvalget, med inddragelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik. Socialpolitikken skal erstatte den tidligere Handicappolitik, og er en efterfølger til Masterplanen for Det Specialiserede Område fra 2013.

Processen for udarbejdelsen af fremsendt version af socialpolitikken skitseres kort i nedenstående tabel.

Udvalg

Dato

Social- og Sundhedsudvalget

8. oktober 2020

Handicaprådet

27. oktober 2020

Direktionen

3. november 2020

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

11. november 2020

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

2. december 2020

Samarbejdsmøde ml. forvaltningerne

14. december 2020

Social- og Sundhedsudvalget

11. januar 2021

Samarbejdsmøde mellem forvaltningerne

18. januar 2021

Direktionen

19 januar 2021

Fællesmøde mellem Social- og Sundhesudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

4. februar 2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

10. februar 2021

Byrådet

3. marts 2021

Socialpolitikken er blandt andet relateret til Byrådets vision for 2025, Brønderslev Kommunes værdisæt og FN’s Verdensmål. Der er udvalgt 5 fokusområder for socialpolitikken henholdsvis egenmestring, beskæftigelse, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi.

Den efterfølgende version af socialpolitikken behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2021 og derefter til endelig godkendelse i Byrådet den 24. marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter udkastet til socialpolitikken.

Beslutning

Anne Juul Stern gav en kort orientering om baggrunden for socialpolitikken. Politikken erstatter den tidligere Handicappolitik.

I socialpolitikken arbejdes der med 5 fokusområder:

• Egenmestring

• Beskæftigelse

• Fællesskab

• Sundhed

• Velfærdsteknologi

Handicaprådet godkender udkast til Socialpolitikken

Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2020


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra oktober 2019 til oktober 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 236 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.
 • Job- og UngeCentret har fastholdt et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder med mange rekrutteringer til ordinære jobs.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp var stigende i foråret og toppede i maj 2020. Derefter har tallet været faldende, og i december 2020 var antallet af unge på uddannelseshjælp under 200 fuldtidspersoner for første gang i 2020.
 • Strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har i 2020 været udfordret af restriktionerne ifm. Covid-19. Efter en større stigning i antallet af borgere i målgruppen i perioden april-juli 2020 har antallet været faldende de seneste 5 måneder af året.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

I 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 149 rekrutteringer til ordinære jobs. Mange af rekrutteringerne i 2020 har været større kommunale ansættelser eksempelvis indenfor pleje og rengøring, samt vej-og parkområdet hvor der blev afsat 5 mio. kr. ekstra til at igangsætte projekter.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020. Et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren, hvor formålet var at inspirere ledige til job eller uddannelse indenfor plejesektoren.

I 4. kvartal har Job- og UngeCentret påbegyndt arbejdet med det vendsysselske jobbarometer, som anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet.

Unge i uddannelse og job

I foråret 2020 oplevede UngeCentret en stor stigning på cirka 30 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Antallet toppede i maj 2020 med 245 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - i december var det tal faldet til 194.

Der har i gennemsnit været 216 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2020.

UngeCentret arbejder frem mod 2022 på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til et gennemsnit på 180 fuldtidspersoner.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit i 2020 været 618 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse). Målet for året var et gennemsnit på 600 fuldtidspersoner.

Grundet restriktionerne ifm. Covid-19 har flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien ikke været anvendt i fuldt omfang, og det har fået betydning for resultaterne.

Antallet af borgere i strategiens målgruppe toppede i juli 2020, hvorefter det har været faldende de seneste 5 måneder af året.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Job- og UngeCentret på flere områder har været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020. Resultaterne viser også, at året afsluttes bedre end forventet ved seneste opfølgning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Job- og Ungecentret har på flere områder været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020 grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, hvor det i flere af indsatserne ikke har været muligt at gennemføre strategiens indsatser (eks. samtaler og aktivitet). Kommunen er kompenseret for stigningen i antallet af ledige via midler fra staten.

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 6:

Sagen er taget til efterretning.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning

Handicaprådet tager planen til orientering.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Patientsikkerhed - årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR/SS/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed 2020. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Årsrapporten fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

I 2020 er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser (UTH) steget i forhold til 2019. Der er indrapporteret 2.706 utilsigtede hændelser i 2020. I 2019 var tallet 2.022. Stigningen i 2020 skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering.

Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for samlerapportering på henholdsvis "medicin ikke givet" og "fald".

 • "Medicin ikke givet" 1.106 hændelser indrapporteret i 2020.
 • "Fald" 1.209 hændelser indrapporteret i 2020.

Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ingen eller mild skade.

Dette betyder i praksis, at de hændelser, hvor der er ingen skade eller mild skade hos borgerne, samles i et fælles dokument i det enkelte område, og indrapporteres en gang om måneden, hvilket gør indrapporteringen betydelig nemmere.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er en integreret del af arbejdet.

Fokusområder i 2021 vil være:

 • UTH omkring ”Medicin ikke givet”.
 • UTH omkring ”Fald”.
 • Der ønskes et større samarbejde om tværsektorielle UTH i forhold til gensidig læring.
 • Der vil fortsat være fokus på infektionshygiejne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Rapporten blev drøftet, og Handicaprådet tager sagen til orientering.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

KL har i januar 2021 udgivet 'Kend Din Kommune', hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

KL har samlet de vigtigste styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder i 'Kend Din Kommune'.

Med denne sag følger nøgletallene for:

 • Udsatte voksne og handicap
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække eventuelle besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter de relevante nøgletal.

Beslutning

Nøgletallene og anvendelsesmuligheder blev drøftet. Nøgletallene er tænkt som et værktøj til en indikation af, hvordan Brønderslev Kommune ligger i forhold til andre kommuner.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om covid-19 i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Datoer for vaccination på botilbud i den kommende tid.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Drøftelse af sag fra facebookgruppen Politik i Brønderslev. Handicaprådet opfordrer til, at sagen drøftes i relevant udvalg.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer