Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 15. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

De fremmødte udtalte følgende:

Intet.

Der blev afholdt 1 minuts stilhed for Jonna Jacobsen.

Til toppen


3. Statistik over Ankestyrelsen afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO/HAR

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 30 %, hvilket er 1 procentpoint højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten for kommunen på 36 %.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 121 sager i Brønderslev Kommune. Heraf er 80 stadfæstet, i 6 sager af afgørelsen ophævet/ændret, i 28 sager er sagen blevet hjemvist og i 7 sager er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 121 fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 10 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Der er afgjort 23 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 2 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 20 klagesager. 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, 1 sag er blevet afvist og i de resterende 17 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SEL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 64 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 34 af sagerne, 2 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 3 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i alle sager.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 1 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 30 % og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 % i 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. marts 2021, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Omgørelsesprocenten er på 30 % i 2020, hvor den var 36 % i 2019.

Omgørelse dækker over både ændrede afgørelser og hjemviste til fornyet behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 8:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

De fremmødte udtalte følgende:

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: HAR

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor rådets område.

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Omprioriteringsforslag for Social- og Sundhedsudvalget fremgår af særskilt bilag og ikke via det samlede katalog. Handicaprådet bedes se bort fra omprioriteringsforslag fra Ældreomsorgsudvalget, som indgår i det samlede katalog. De endelige omprioriteringsforslag for Ældreomsorgsudvalget eftersendes.

Fristen for at indsende høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

De fremmødte udtalte følgende:

Handicaprådet tager generelt afstand fra de såkaldte omprioriteringsforslag der reelt er besparelsesforslag, idet det i høj grad går ud over medborgere, der, i forvejen, har det hårdt.

Forslagene virker yderligere uvirkelige på baggrund af kommunens økonomiske situation, hvor regnskabet for 2020 viste et stort overskud. Der er således ikke grund til nedskæringer.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligpolitik i høring


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet bedes drøfte høringsmaterialet til Frivilligpolitikken og fremsende høringssvar.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har iværksat processen med at udarbejde en ny frivilligpolitik for Brønderslev Kommune. Udarbejdelsen sker i et samarbejde med Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Målet er at skabe en bredere Frivilligpolitik, der favner det samarbejde, der i dag er i flere forvaltninger med frivillige. Både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I processen bag udkastet blev der afholdt 2 paneldebatmøder med deltagelse af frivillige, foreninger, politikere og kommunale medarbejdere. Fra paneldebatmøderne fik arbejdsgruppen inputs til 1. udkast, som efterfølgende blev kvalificeret af en ekstra paneldebat med udvalgte deltagere fra 1. runde.

Udkastet til den nye Frivilligpolitik har fokus på bred inddragelse og samarbejde, og på den fremtidige udvikling af frivilligsamarbejdet.

I Frivilligpolitikken er der ikke taget stilling til den konkrete organisering. Dette emne tages op i den efterfølgende proces, når Frivilligpolitikken er blevet politisk godkendt i Byrådet. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle skal afklares inden årets udgang.

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget har godkendt udkastet til høring. Høringsperioden er i perioden 9. juni - 14. juli 2021.

Med udgangspunkt i høringssvarene færdiggør arbejdsgruppen en version af politikken, som skal behandles i alle politiske udvalg i august 2021 og i Byrådet den 1. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter høringsmaterialet og fremsender høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

De fremmødte udtalte følgende:

Handicaprådet har drøftet politikken og bakker op om det videre arbejde.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bettina B. Kjeldsen, Line Vanggaard, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Lars Peter Petersen var fraværende.

De fremmødte udtalte følgende:

John Erik Jensen orienterede om forløb vedrørende mulighed for handicapparkering i Brønderslev Kommune ud fra notat fra Plan og Byg dateret den 9. april 2021.

Til toppen

Opdateret 18. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer