Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 9. november 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Kvalitetsstandarder på området forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Social- og Sundhedsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 86 og 101. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau.
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det.
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats.
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav Byrådet stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Hidtil har samtlige kvalitetsstandarder på området været forelagt udvalget til årlig godkendelse, og det forslås, at det fremadrettet udelukkende er de lovpligtige kvalitetsstandarder, der fremsendes til årlig godkendelse. De øvrige kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, fremsendes, når der er indholdsmæssige ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse:

 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110
 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter kvalitetsstandarderne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Midlertidigt ophold SEL §107 – Der bør være vedvarende fokus på at sikre, at borgerne ikke fastholdes på midlertidigt ophold. Handicaprådet anbefaler, at der indskrives i kvalitetstandarden, at borgerne maksimalt kan bo efter SEL § 107 i 36 måneder.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Beskæftigelsesplan 2022 - høring


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Handicaprådet og Integrationsrådet er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på et fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 3. november 2021.

Udkast til beskæftigelsesplan 2022 fremsendes til Handicaprådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de lokalt fastsatte strategier, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2022, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål, som alle er videreført fra 2021.

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

En værdig sagsbehandling handler ifølge beskæftigelsesministeren om, at de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal have en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter den enkeltes behov.

Job- og UngeCentret vil i 2022 færdiggøre en kvalitativ borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse med henblik på at undersøge, hvordan Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats opleves fra borgernes perspektiv. På baggrund af resultaterne deraf vil Job- og UngeCentret implementere udvalgte tiltag for at forbedre indsatsen.

2. Flere ledige skal opkvalificeres, og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Der er gang i arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder om vanskeligheder ved at rekruttere den rette og kvalificerede arbejdskraft. Samtidig er der fortsat ledige og høj langtidsledighed, hvilket skaber et paradoksproblem. En gruppe ledige matcher ikke umiddelbart virksomhedernes efterspørgsel, og derfor Job- og UngeCentret vil i 2022 fortsætte arbejdet med at motivere ledige til opkvalificering og sikre en tæt og løbende dialog med de lokale virksomheder.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er på et historisk lavt niveau. UngeCentret vil i 2022 fastholde fokus på hurtigt at få de unge i job og skærpe indsatsen for de forsikrede ledige under 30 år med henblik på match til job, hvor der er efterspørgsel.

UngeCentret vil også have fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde aktivt med målet om at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I forhold til de udsatte unge vil UngeCentret have fokus på en forebyggende og tværfaglig indsats fra det 15. år. og have fokus på at understøtte den sociale indsats til de unge med et tydeligt job- og uddannelsesfokus.

Alle indsatsområder i UngeCentret arbejder efter samme mål om, at de unge mellem 15 og 30 år skal i job og uddannelse. Det gælder også ungefamilieområdet og psykiatri- og handicapområdet. Der vil på disse områder være øget fokus på progression og egenmestring hos de unge i 2022.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Målet med strategien er at nedbringe antallet af borgere i strategiens målgruppe, som omfatter aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er nogle af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2022:

 • Indsats for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil i 2022 arbejde videre med at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger både internt i Job- og UngeCentret og i virksomhederne, da der vurderes at være et potentiale for, at flere arbejdspladser kan ansætte borgere med handicap. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2022

28. oktober 2021

1. udkast sendes i høring

3. november 2021

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

3. november 2021

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet

17. november 2021

Skriftlig høringsfrist

1. december 2021

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

15. december 2021

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Handicaprådet drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen for 2022.

Personale

Ingen

Beslutning

Handicaprådet har drøftet planen og har ingen kommentarer.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Handicapprisen 2021


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillinger til Handicapprisen 2021 skal drøftes, og vinderen udpeges.

Sagsfremstilling

De indkomne indstillinger drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles fredag den 3. december 2021.

Beslutning

Der er kommet 3 indstilling til Handicapprisen 2021. Indstillingerne blev drøftet og vinderen er udpeget.

Handicaprådet anbefaler, at det undersøges om Handicapprisen fremadrettet kan uddeles sammen med Fritid og Kulturs awardshow.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


6. Ændret sammensætning af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har behandlet forslag til ændret sammensætning af Handicaprådet.

Handicaprådet skal komme med anbefalinger til den fremtidige sammensætning af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Direktionen har anbefalet Byrådet at overveje, at følge armslængdeprincippet så langt som muligt, og dermed alene udpege 1 byrådsmedlem til det kommende Handicapråd. Byrådet har besluttet, at der udpeges 1 byrådsmedlem til Handicaprådet

Byrådet skal i alt udpege 5 medlemmer til Handicaprådet. De medlemmer af Handicaprådet, der udpeges af Byrådet, og ikke er medlemmer af Byrådet, skal være ansat i kommunen, i selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet kommer med anbefalinger til den fremtidige sammensætning af Handicaprådet.

Beslutning

Der bør være fokus på at sikre en så bred faglig repræsentation som muligt i udpegningen af medlemmer til Handicaprådet.

Handicaprådet opfordrer til, at der sendes en repræsentant fra fagforvaltningerne til at præsentere, når fagforvvaltningens dagsordenspunkter behandles i rådet.

Medlemmerne udpeget af DH anbefaler, at:

 • Kommunalbestyrelsen udpeger mindst 2 medlemmer fra byrådet til Handicaprådet. De øvrige medlemmer kan udpeges fra administrationen
 • Der er politisk repræsentation fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Mindretalsanbefalinger:

Peter Stecher, Margit Chemnitz og Line Vanggaard Pedersen anbefaler, at der udpeges en repræsentant fra de selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Line Vangaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz og medlemmerne udpeget i DH anbefaler, at der udpeges en administrativ repræsentant fra Teknik- og Miljøområdet.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Indstilling af medlemmer til Handicaprådet for perioden 2022-2025


Resume

Sagsforløb: HAR

Forlængelse af funktionsperiode for DH Brønderslev nuværende medlemmer i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer Brønderslev har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune, idet DH Brønderslev har ikke mulighed for at gennemføre procedure med udpegning af kandidater til den nye byrådsperiode med start den 1. januar 2022.

På baggrund heraf foreslår fagforvaltningen, at funktionsperioden for de af DH Brønderslev nuværende medlemmer i Handicaprådet forlænges til 1. april 2022.

Forlængelsen sker med henvisning til Bekendtgørelse om råd på det sociale område §2, stk 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen udpeges i forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd og indtræder i Handicaprådet herefter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet godkender fagforvaltningens forslag.

Beslutning

Handicaprådet godkender indstillingen.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der afholdes ekstraordinært møde i Handicaprådet 26. november 2021.

Handicapprisen uddeles.

Lars Peter Petersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer