Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 26. november 2021
Lokale: Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Til toppen


2. Omorganisering af specialtilbud i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: HAR

Høringsmøde i forbindelse med skoleområdets omorganisering af specialområdet.

Handicaprådet skal afgive et høringssvar.

Høringsmødet afholdes af Carsten Otte, chef for skoler og dagtilbud i samarbejde med Komponent, Kommunernes Videnscenter.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer. Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra nedenstående tre fokusområder.

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

I forhold til fokusområde 3 - modernisering af specialtilbud - har Børne- og Skoleudvalget tidligere besluttet følgende opmærksomhedspunkter:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på en hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

Arbejdet med fokusområdet vedrørende modernisering af specialtilbud har indebåret en omfattende dialogproces i foråret 2021 med skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, forældre og ledere på skoleområdet.

Dialogprocessen udmundede i en række anbefalinger til at indfri i alt 6 mål med en omorganisering af specialområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, hvori konklusionerne fra dialogmøderne, som er afholdt i foråret fremgår. Nedenstående opridses anbefalinger fra dialogprocessen med 2-6 forskellige anbefalinger for hver af de politisk fastsatte mål for processen. For at skabe genkendelighed er anbefalingerne i de fleste tilfælde citeret direkte.

Mål med og anbefalinger til modernisering af specialområdet fremgår nedenfor:

Mål 1: At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet

 • Der anvendes enkeltintegrationstimer i stedet for at visitere
 • PPR er i højere grad rådgivende frem for primært at udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) på eleverne evt. ved i højere grad at anvende temapakker
 • Der tilvejebringes en pulje med midler til at imødekomme de elever, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb, og visitationsproceduren ændres, så eleven skal via et kompetenceforløb, inden de kan visiteres til et specialtilbud
 • Visitationsproceduren ændres til oftere end de 2 gange, der er på nuværende tidspunkt
 • Ressourcemodellen ændres, så der er midler til rådighed, som skolerne kan trække på, når der skal ydes en ekstra indsats for at fastholde en elev i almenskolen
 • Taksterne for specialtilbuddene justeres, så der er en mere ensartethed mellem tilbuddene

Mål 2: At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden

 • Der udarbejdes to forskellige takster - en for de elever, som har brug for hjælp i hele livet, og for de elever, som har brug for et kortere kompetenceforløb
 • Der nedsættes en beredskabsgruppe/TRIO, som skal give forpligtende rådgivning i praksis og som har kompetencer til at visitere til et særligt skoletilbud (en mellemform)
 • Der oprettes et støtteteam (mesterlære), der kan være med i undervisning og anvise lærerteamet, hvordan en bestemt elev skal hjælpes – f.eks. i en periode på 4-6 uger
 • Der gives mulighed for, at man i stedet for at visitere børn til et specialtilbud, kan visitere til egen distriktsskole med henblik på integration i almen
 • Der udarbejdes en økonomimodel, hvor der er incitament ift. tilbageføring fra special- til almenområdet
 • Der tilbydes en mere fleksibel taxaordning for de elever som har brug for ikke at vende tilbage til den skole, de kom fra

Mål 3: At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten

 • Der etableres et udvidet samarbejdet med UU ift. at tilbyde praktikker
 • Mulighederne for holddeling øges samtidig med, at der etableres en anden skoleform f.eks. Erhvervsklassen

Mål 4: At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve

 • Der tilbydes en intensiv indsats for, at alle elever som udgangspunkt går op til afgangsprøven
 • Heldagsskolen udvides med overbygningen for at få flere elever til at gå op til afgangsprøven

Mål 5: At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet

 • Børnesynet omsættes i den faglige praksis ved et øget kompetenceløft af medarbejderne via aktionslæringsforløb
 • De fremmeste ansættes til at være sweepere i almenområdet og rådgive de professionelle
 • Der etableres 2-voksen ordninger, og personalet uddannes i at anvende co-teaching
 • Der nedsættes en beredskabsgruppe, der er ude og kigge/hjælpe børn i vanskeligheder, inden der kan opstartes en visitationsindstilling. Denne gruppe kan bestå af lærere og pædagoger fra specialområdet og ledelse, samt PPR. Denne gruppe kan hjælpe med konkrete værktøjer ind i klasserummet
 • Der etableres et skoletilbud som NEST i en overgang eller som en permanent løsning og med en markant højere ressourcetildeling og en PPR medarbejder med faste sparringer

Mål 6: At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

 • De ansatte i specialområdet følger eleverne de første 14 dage ved tilbagevenden til almenområdet og PPR og børne- og familieafdelingen involveres for på den måde at lade de voksne bære inklusionen - ikke eleven
 • De økonomiske ressourcer følger eleven ½ år efter tilbagevenden til almenområdet
 • De eksisterende placeringer af specialtilbuddene bibeholdes, dog ændres specialtilbuddenes navne, så en elev fremover ikke visiteres til K- eller X-klassen, men i stedet visiteres til et specialiseret tilbud i Brønderslev Kommune af samme navn
 • Specialtilbuddene placeres lokalt
 • Der oprettes specialcentre i alle distrikter med harmoniserede takster
 • De nuværende specialtilbud opbrydes til andre enheder, hvor der i stedet oprettes særskilte forløb i almenklasserne, der i højere grad tager udgangspunkt i et specialpædagogisk perspektiv

Det fremgår, at der er en række modsatrettede anbefalinger og dermed nogle indbyggede dilemmaer i forhold til kunne tilvejebringe en endelig konklusion på omorganiseringen af specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede derfor den 7. september 2021 en opfølgningsproces, som indebærer, at en ekstern konsulent skulle belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik, samt forslag til placering ift. K-klasserne og de øvrige specialtilbud. Procesplanen for opfølgningen på dialogprocessen fremgår af vedlagte bilag.

På baggrund af dialogprocessen med bestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Børne- og familieområdet samt skoleområdet fremlægger den eksterne konsulent fra Komponent resultatet af belysningen af sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og placering af K-klasserne og de øvrige specialtilbud.

I bilaget "Retning og proces for det videre arbejde" redegøres for forløbet op mod høringsdagen. Ligeledes fremgår selve dagsordenen for høringsmødet den 26. november 2021 af dette bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Handicaprådet på baggrund af oplægget på mødet afgiver et høringssvar på en mulig omorganisering af specialområdet.

Beslutning

Carsten Otten holdt på mødet et oplæg om ny organisering, rammer og principper for specialundervisningstilbud i Brønderslev Kommune samt proces for etablering, konkretisering og indfasning af de nye tilbud.

Oplæg fra Komponent omkring den nye struktur på skoleområdet.

Komponent har løbende under mødet noteret Handicaprådets kommentarer.

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på at sikre tidlig henvisning til afklaring og specialtilbud. Der bør ligeledes være fokus på førskoleområdet.

Fokus på de børn der har behov for det tiende og ellevte skoleår.

Der bør være fokus på at sikre at de fysiske rammer understøtter børn med forskellige behov. Både i almen- og specialdelen.

Målet bør være at rumme de mange elever i almenklasserne.

Tidsfrist for yderligere høringssvar fra Handicaprådet er den 30. november kl. 14:00.

Niels Christian Aagaard, Formand for DH Brønderslev og Chalotte Søndergaard, Hjerneskadeforeningen deltog under punktet.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bilag

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige. Disse forelægges udvalget på de næstkommende møder, hhv. 3. november og 1. december 2021 til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 29. september 2021, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkning til klippekort:

Der bør være frit valg for borgere visiteret til klippekort på, hvorledes tiden ønskes brugt.

Klippekort bør også kunne bruges til ekstra praktisk hjælp. Eksempelvis rengøring af køleskab, ekstra rengøring af fx badeværelse, køkken, soveværelse. Uden at dette går ud over den allerede visiterede ydelse.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 3:

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget roser den sproglige tilretning af kvalitetsstandarderne.

Udvalget ønsker udleveret en folder om anvendelse af klippekort på plejecentre.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet har ingen kommentarer.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til udtalelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende ikke lovpligtige kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

 • Boligindretning
 • Forbrugsgoder
 • Fribefordring
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug
 • Hjælpemidler
 • Individuel handicapkørsel
 • Støtte til bil

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte ikke lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 26. oktober 2021, pkt. 5:

Processen til at gennemgå kvalitetsstandarterne, således de bliver mere læsevenlige for borgerne, har været alt for tidspresset, der har kun været 3 dage til at gennemlæse samtlige kvalitetsstandarter. Der er et ønske om, at der afsættes mere tid fremover.

Ældrerådet er godt bekendt med, at det ikke er sagsbehandlingstiden, der her skal forholdes til, men påpeger, at den reelle behandlingstid beskrives og ikke den ultimative behandlingstid.

Ligeledes ser Ældrerådet det ønskeligt med en pixiudgave.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 3. november 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Arbejdet med at udforme en pixi-udgave af kvalitetsstandarderne ønskes påbegyndt snarest muligt. Pixi-udgaverne bør danne grundlag for de oplysninger, der skal fremgå af den kommende version af kommunens hjemmeside.

Kvalitetsstandarderne fremsendes til Handicaprådet til udtalelse. Kvalitetsstandarderne behandles på ny af Ældreomsorgsudvalget, såfremt Handicaprådet har bemærkninger hertil.

Beslutning

Handicaprådet har følgende kommentarer:

 • Boligindretning – der bør være fokus på at få sagsbehandlingstiden ned. Handicaprådet er dog klar over, at der kan være ventetid på f.eks. eksterne håndværkere.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til udtalelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende ikke lovpligtige kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

 • Afløsning/aflastning
 • Aktivitetstilbud til demente
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Pasning af nærtstående
 • Periodevis aflastning
 • Plejeboliger
 • Plejevederlag til pasning af døende
 • Ældreboliger

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte ikke lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet har ingen kommentarer.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Overrækkelsen af Handicapprisen afvikles ikke på Brønderslev Rådhus. Formanden og sekretær for rådet overrækker prisen til vinderen direkte.

Det ordinære møde den 3. december 2021 aflyses grundet manglende punkter.

Line Vanggaard Pedersen, Peter Stecher, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Lars Peter Petersen, Elly Henriksen og Peter Baggesgaard var fraværende.

Handicaprådet var ikke beslutningsdygtigt.

Til toppen

Opdateret 29. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer