Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 26. februar 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 11. december 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender for 2018


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet skal beslutte mødeplan for Færdselssikkerhedsrådet for 2018.

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for Færdselssikkerhedsrådet:

 • Mandag den 7. maj 2018, kl. 14
 • Mandag den 3. september 2018, kl. 14
 • Mandag den 26. november 2018, kl. 13

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender mødeplan for Færdselssikkerhedsrådet for 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Trafiksikkerhedsprojekter og kampagner 2018


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet skal drøfte og tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedskampagner og -projekter, der skal anbefales over for Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen deltager i og etablerer i 2018.

Sagsfremstilling

Af nationale kampagner (Rådet for sikker trafik) afholdes følgende kampagner med kommunal deltagelse:

Kampagne

Formål

Elementer

Tidspunkt

Fart: Sænk farten - før det er for sent

For høj fart er den største dræber i trafikken. kampagnen opfordrer bilisterne til at sænke hastigheden og viser, hvordan selv lidt for høj fart kan få fatale konsekvenser.

Kampagnefilm, vejkantplakater, radiospots og digitale elementer.

Kampagnen gennemføres i samarbejde med kommuner i uge 15-17, og politiet bakker op med kontroller.

Krydsulykker: Brug 2. sek. mere

To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i kryds. Kampagnen motiverer både bilister og cyklister til at orientere sig bedre, inden de kører gennem et kryds.

Vejkantplakater, asfaltgrafikker og kampagnefilm.

Kampagnen gennemføres i samarbejde med kommuner i uge 19-21.

Sprit: Klar til et pust?

Spritkampagnen kredser om de gode oplevelser i livet, som man ikke skal sætte over styr ved at køre spritkørsel.

Vejkantplakater og kampagnefilm.

Kampagnen gennemføres i samarbejde med kommuner i uge 24-26, og politiet bakker op med kontroller.

Skole: Børn på vej

Skolekampagnens mål er, at alle skolebørn skal lære at blive trafiksikre. Især teenagere da de ofte kommer til skade i trafikken. Herudover skal kampagnen få bilister til at sænke farten omkring skolerne.

Vejkantplakater og kampagnepakker til skolerne, der gør det lettere at sætte trafik på skemaet.

Kampagnen gennemføres i uge 32-35 i samarbejde med kommuner, og politiet bakker op med kontroller.

Uopmærksomhed: Kør bil, når du kører bil

Kampagnen minder bilisterne om at være fokuserede, når de kører bil, i stedet for at tale i mobil, lade tankerne vandre, indstille GPS, trøste børn eller læse i avis under kørslen.

P-pladsplakater, kampagnefilm og digitale elementer.

Den gennemføres i uge 38-40 i samarbejde med kommunerne. Politiet bakker op med kontroller.

Af lokale kampagner afholdes i år:

Fartkampagne med de andre nordjyske kommuner (uden deltagelse af Frederikshavn og Aalborg kommuner)

Kampagnens formål er at holdningsbearbejde og adfærdsregulere trafikanterne, så gennemsnitshastigheden på de nordjyske landeveje nedsættes. Der er fokus på, at kommunikationen er positiv.

Kampagnens elementer er endnu ikke fastlagte, men udgangspunktet er at arbejde videre med sidste års koncept: www.femminutter.dk

Det forventes at kampagnen afholdes i uge 41-43 (sammenfaldende med Rådet for sikker trafiks fartkampagne uden kommunaldeltagelse og politiets planlagte indsats)

Deltagelse i de nationale og lokale kampagner skønnes at koste 80.000 kr.

Af prioriteringslisten fremgår følgende trafiksikkerhedsprojekter:

Projekt

Overslagspris

Projektbeskrivelse

Vejbump på Voersåvej ved byzonen i Agersted

55.000 kr.

Etablering af bump ved byzonegrænsen. Beboere og Agersted Private Dagpleje på Voersåvej klager over for høj hastighed og tung trafik.

Byport på Slotsgade i Dronninglund (fra øst)

Behandles i TMU 19/3-2018

347.000 kr.

Høj hastighed ved indkørsel til Dronninglund fra øst. Markering af byporten.

Fjernelse af 2 stk. bump og etablering af 3 stk. nye kombibump.

(prisen er uden slidlag på strækningen fra Stationsvej mod øst til byport)

Etablering af vendeplads til sættevogne på Eventyrvej

200.000 kr.

Virksomhederne på Eventyrvej har ofte problemer med vareleverancer med sættevogne og lastbiler med hænger, idet disse ikke kan vende ved Vandtårnsvej eller ved sidevejene. Lastbilerne bakker ofte fra virksomhederne ud på Eventyrvej, når de skal vende, og der opstår derved trafikfarlige situationer.

Jyllandsgade Brønderslev - spærreflader og varslingslinjer ved helleanlæg

30.000 kr.

For at forbedre sikkerheden omkring helleanlæg etableres spærreflader og varslingslinjer.

Rørholtvej Dronninglund - 1 sæt chikaner

50.000 kr.

På baggrund af for høj hastighed etableres 1 sæt chikaner imellem de eksisterende chikaner på Rørholtvej, således vejreglernes anbefaling om afstand mellem chikaner følges. Derudover etableres spærreflader før chikanerne.

Dorfvej i Dorf - flytning af 1 chikane

30.000 kr.

På grund af for lille afstand imellem chikaner, som besværliggør kørsel med større køretøjer, fjernes den ene chikane og der etableres en ny, således den indbyrdes afstand bliver større.

Mylundvej i Kirkholt - nedsætning af hastighed fra 60 til 50 km/t

45.000 kr.

Den skiltede hastighed igennem Kirkholt nedsættes til 50 km/t. Derudover etableres en helle i spærrefladen ved Mustedvej, og kørebanebredden igennem Kirkholt indsnævres.

Gadelys fra Skelbakvej til Hjallerup Rideklub

48.000 kr.

Gadelys på adgangsvej til Hjallerup Rideklub fra Skelbakvej for at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter (gående, cyklende, ridende). Hjallerup Rideklub betaler halvdelen af etableringsomkostningerne (48.000 kr.)

Bredgade i Brønderslev ved Skolegade Skole - ændring af bump og fjernelse af fodgængerfelt

25.000 kr.

Ændring af bump fra 40 km/t bump til 30 km/t bump. Fjernelse af det ene af to fodgængerfelter, som ikke er udført lovmæssigt korrekt.

Etablering af fortov til Den Grønne Giraf i Dronninglund

Behandles i FSR 26/2-2018 og TMU 19/3-2018

407.000 kr.

For at opnå trafiksikre adgange til daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter trafiksikkerhedskampagnerne og -projekterne og anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, hvilke der skal gennemføres i 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der afsættes et samlet budget på maks. 80.000 kr. til trafiksikkerhedskampagner. Derudover anbefaler Færdselssikkerhedsrådet at følgende projekter etableres i 2018:

 • Vejbump på Voersåvej
 • Spærreflader og varslingslinjer på Jyllandsgade
 • Chikaner på Rørholtvej
 • Flytning af chikane på Dorfvej
 • Nedsættelse af hastighed i Kirkholt
 • Gadelys til Hjallerup Rideklub
 • Fjernelse af fodgængerfelt og ændring af bump på Bredgade

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om etablering af chikaner på Tolstrupvej og Løkkenvej ved Tolstrup Kirke


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej ved krydset med Børglumvej-Vibsigvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej ved krydset med Børglumvej-Vibsigvej og ønsker, at der opsættes chikaner.

Den tilladte hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej er 60 km/t. Vejene er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsveje i det åbne land.

Gennemfartsveje i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

Udførelse af chikaner på gennemfartsveje i åbent land ønskes begrænset mest muligt af hensyn til trafikafviklingen. Derudover kan der normalt kun etableres chikaner på strækninger, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derunder. Af hensyn til fremkommeligheden vurderer fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at hastighedsbegrænsningen ikke bør nedsættes til 50 km/t det aktuelle sted.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tolstrupvej 1 (Tolstrup Kirke) i oktober 2009, viser en årsdøgntrafik på 2.349, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 57 km/t og en 85 % percentil på 78 km/t. 49,5 % kører under 60 km/t, 22,2 % kører mellem 60-70 km/t, 16,8 % kører mellem 70-80 km/t og 11,5 % kører over 80 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ingen politi registrerede ulykker i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Nordjyllands Politi anmodes om at udføre hastighedskontrol i krydset, eventuelt etablere et fast målested. Derudover anbefales det, at der ikke gøres yderligere begrundet i vejenes klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at strækningen på 60 km/t udvides til mindst 500 meter.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om etablering af fortov til Den Grønne Giraf i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående forlængelse af fortov på Lundagervej og Tidselbak Allé i Dronninglund for at opnå mere trafiksikre adgangsveje for gående til daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående forlængelse af fortov på Lundagervej og Tidselbak Allé i Dronninglund for at opnå mere trafiksikre adgangsveje for gående til daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at fortovene på Lundagervej og Tidselbak Allé forlænges således:

 • Tidselbak Allé, nordlig side, forlængelse af fortov på ca. 65 m, fra eksisterende fortov mod vest frem til og med midterhelle ved parkeringsplads nord for Tidselbak Alle.
 • Lundagervej, sydlig side, forlængelse af fortov på ca. 340 m, fra eksisterende fortov mod vest frem til Skovbrynet.

Anlægsudgiften udgør 407.000kr. ekskl. moms (2018 prisniveau).

Det foreslås, at projektet medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen ikke prioriteres.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om anlæg af fodgængerfelt ved krydset i Manna


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående anlæg af fodgængerfelt over Bredningen i krydset i Manna ved Bredningen / Jens Thise Vej, Hammelmosevej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående krydsning af Bredningen i krydset ved Jens Thise Vej og Hammelmosevej. Borgeren foreslår, at der anlægges et fodgængerfelt over Bredningen, så børnene fra syd i Manna kan komme sikkert i skole i Thise.

Manna er afgrænset af byzonetavler, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er udført hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bredningen i form af bump. Bredningen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i by.

Trafikvej i by er defineret som:

”Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Bredningen 96 i Manna i januar 2015, viser en årsdøgntrafik på 2.747 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 45 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,5 % kører under 50 km/t, 22,6 % kører mellem 50-60 km/t og 4,9 % kører over 60 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ingen politi registrerede ulykker på den aktuelle strækning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at anlæggelse af fodgængerfelt på den aktuelle strækning ikke nødvendigvis forbedrer trafiksikkerheden for gående, da undersøgelser viser, at fodgængerfelter på lige strækninger giver en falsk tryghed. Med baggrund i dette er det ikke normal praksis, at politiet giver samtykke til fodgængerfelter på lige strækninger som denne med en tilladt hastighed på 50 km/t, og hvor der ikke er en jævn strøm af fodgængere. Derfor er et fodgængerfelt alene ikke en hensigsmæssig løsning.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har undersøgt, om der kunne udføres et helleanlæg i vejmidten, så fodgængere kun skal krydse 1 vejbane ad gangen. Dette vil kræve arealerhvervelse ud over vejarealet for at sikre tilstrækkelig bredde af helleanlægget iht. Vejreglerne og desuden eventuelt kræve flytning af busstoppested. Samlet vurderes det derfor ikke som en hensigtsmæssig løsning.

Alternativt har fagforvaltning for Teknik og Miljø undersøgt anlæggelse af en eventuel rundkørsel i krydset. Dette vil sænke hastigheden på bilerne og give mulighed for en sikrere krydsning og eventuelt fodgængerfelt til gående. Omvendt vil det være en gene for gennemkørende trafik på Bredningen. Anlæggelse af en rundkørsel vil kræve arealerhvervelse ud over vejarealet. Skønsmæssigt vurderes omkostninger til en rundkørsel at være omkring 1,5 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i ovenstående redegørelse, vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet er skeptisk overfor det fremførte ønske. Sagen kan drøftes med borgerforeningen.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om udvidelse af lyssignal med grøn pil i krydset Aalborgvej-Østergade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af grøn pil til venstresvingende fra Ålborgvej til Østergade i lyskrydset i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger foreslår, at der etableres grøn pil for venstresvingende fra Ålborgvej til Østergade i lyskrydset i Brønderslev. Ifølge borgeren er der ofte så mange i svingbanen til venstre, at det spærrer for kørende, der skal fortsætte ligeud (nordpå) på Ålborgvej.

Den tilladte hastighed på Ålborgvej er 70 km/t, og vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Ålborgvej 80 i december 2009, viser en årsdøgntrafik på 7.064 køretøjer, hvoraf ca. 15 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 48 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t.

I perioden 2008-2017 er der politi registreret to ulykker med relation til venstresving fra Ålborgvej til Østergade. Ulykkerne er sket i april 2011 og oktober 2013. I begge ulykker drejer det sig om påkørsel af en knallert, der kommer fra nord mod syd på Ålborgvej, ved venstresving af bil fra Ålborgvej til Østergade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ikke modtaget andre henvendelser end denne omkring nærværende problemstilling. Det er forvaltningens indtryk, at der kun er tale om trængsel og opstuvning i spidsbelastningstidspunkterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet. Når krydset engang skal renoveres, eller hvis der kommer nyt i sagen, kan forslaget genovervejes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde med baggrund i undersøgelse af optimering af lyssignalet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Try Hede


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 - 68.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 - 68. Borgerne oplever, at der køres for stærkt på strækningen, og at der er dårlig oversigt på grund af bakketop og sving.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet en lignende sag, angående samme vejstrækning, d. 15. januar 2013. Her blev det afvist at udføre lokal hastighedsbegrænsning og chikaner begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantal.

Tryvej er placeret i det åbne land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tryvej 51 i september 2012, viser en årsdøgntrafik på 826 køretøjer, hvoraf ca. 14 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 67 km/t og en 85 % percentil på 82 km/t.

I perioden 2001-2011 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen. I perioden 2012-2017 er der politiregistreret 2 ulykker på strækningen. Den ene ulykke var ud for Tryvej 60, hvor et parkeret køretøj (lift e.l.) blev påkørt om morgenen, hvor der endnu ikke var dagslys. Den anden ulykke skete i selve krydset V. Hassingvej / Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at beslutningen fra januar 2013 fastholdes, og anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde med henblik på nærmere besigtigelse.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om yderligere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om yderligere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade i Brønderslev. Det ønskes, at vejen opdeles, så gennemkørsel ikke er muligt. Alternativt ønskes yderligere chikaneanlæg, vejbump eller hastighedsnedsættelse med skiltning.

Ingemannsgade ligger i byzonen, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er i 2014 udført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner. Ingemannsgade er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som lokalvej i byen.

Lokalvej i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Ingemannsgade 23 i oktober 2015, viser en årsdøgntrafik på 409 køretøjer, hvoraf ca. 5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 32 km/t og en 85 % percentil på 39 km/t.

I perioden fra 2008 til og med 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Ingemannsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at en opdeling af Ingemannsgade vil kræve vendepladser og dermed kræve indkøb af jord på private grunde. Opdeling af Ingemannsgade vil være en gene for gennemkørsel i forbindelse med renovation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen, ulykkesantallet, og de allerede udførte hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Etablering af standsning- og parkeringsforbud ved Brønderslev Gymnasium


Resume

Sagsforløb: FSR

Jørns Busrejser oplever på hverdage problemer med fremkommeligheden på Islands Allé i morgen- og eftermiddagstimerne og ønsker etableret standsningsforbud i de tidsrum.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Jørns Busrejser oplever på hverdage problemer med fremkommeligheden på Islands Allé ved Brønderslev Gymnasiumi morgen- og eftermiddagstimerne, da biler holder i begge sider af vejen for at læsse af og på.

Jørn Busrejser foreslår, at det nuværende parkeringsforbud ændres til et standsningsforbud i tidsrummet kl. 7.30-8.30 og kl. 13.30-15.30.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender, at der opsættes standsningsforbud på Islands Allé i tidsrummet kl. 7.30-8.30 og kl. 13.30-15.30.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Trafiksikkerhed ved ansøgt pizzaria


Resume

Sagsforløb: FSR/TMU

Kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at indrette take-away pizzaria i en ejendom, der er placeret i det trafikerede T-kryds Slotsgade-Fredensgade i Dronninglund, hvor der ingen standsningsmuligheder er.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer forhindrer muligheden for at etablere pizzaria.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at indrette take-away pizzaria i en ejendom, der er placeret i det trafikerede T-kryds Slotsgade-Fredensgade i Dronninglund, hvor der ingen standsningsmuligheder er.

Erhvervslokalerne har senest været anvendt til en data-butik og tidligere en blomsterforretning og en el-forretning.

En anvendelsesændring til indretning af et take-away pizzaria vil, jf. Parkeringsvedtægten, ikke umiddelbart udløse krav om etablering af ekstra parkeringspladser på egen grund.

Problematikken består i, at der kan forventes en hel del standsning og korttidsparkering foran forretningen, når der skal hentes pizzaer. Der er ingen parkeringsmuligheder foran forretningen, idet den er beliggende i et trafikeret T-kryds med cykelstier, spærreflader og fodgængerfelt. Der findes heller ingen offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed.

Kunderne til de tidligere forretninger i det nævnte erhvervslokale, har ofte benyttet F24´s p-areal på modsatte side af vejen. Dette har nu resulteret i, at F24 har indført parkeringsrestriktioner, der hindrer øvrige brugere i at benytte p-pladsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at den ansøgte anvendelsesændring til et take-away pizzaria ikke imødekommes, med baggrund i trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring de manglende standsnings- og parkeringsmuligheder i det komplekse T-kryds.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - ny bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser


Resume

Sagsforløb: FSR

'Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser' trådte i kraft 1. januar 2018.

Sagen sendes til orientering i Færdselssikkerhedsrådet.

Sagsfremstilling

Den nye bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser trådte i kraft den 1. januar 2018. I løbet af foråret 2018 vil der komme en vejledning fra Vejdirektoratet til politi og kommuner vedrørende fortolkning af bekendtgørelsens regler.

Bekendtgørelsen har dels fokus på trafiksikkerheden og dels fokus på fremkommeligheden.

I bekendtgørelsen åbnes op for højere hastighedsgrænser:

 • "I tættere bebygget område kan der for en vejstrækning fastsættes en højere hastighedsgrænse end den generelle, hvis vejens udformning, området karakter og væsentlige hensyn til fodgængere og cyklister ikke taler imod. Hastighedsgrænsen kan fastsættes til 60 eller 70 km i timen.
 • Uden for tættere bebygget område kan en højere hastighedsgrænse end den generelle for en vejstrækning fastsættes til 90 km i timen."

Ved fastsættelse af en hastighedsgrænse på 90 km i timen skal der foretages en vurdering med udgangspunkt i §3, stk. 2 i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen åbnes også op for lavere hastighedsgrænse:

 • "I tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle fastsættes til 40 km i timen for en vejstrækning eller et nærmere afgrænset område ved ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende institutioner for børn.

...

 • Fastsættelse af hastighedsgrænser på 30 km i timen eller derunder kan kun ske på opholds- og legeområder samt på veje med hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er egnet til særligt lave hastighedsgrænser. Hastighedsgrænsen kan endvidere fastsættes til 30 km i timen eller derunder, når ganske særlige vejforløb med særlige dårlige oversigtsforhold, snævre kurver eller smalle vognbaner gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister.
 • Uden for tættere bebygget område kan der for en vejstrækning fastsættes en lavere hastighedsgrænse end den generelle, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller når vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister. Hastigheden kan fastsættes til 40, 50, 60 eller 70 km i timen."

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orientering til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og imødeser vejledning fra Vejdirektoratet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Trafikmålinger:

 • Østre Ringgade (2018)
 • Slotsgade (2009)
Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet ønsker på næste møde at blive orienteret om hastighedsnedsættelsen på Østkystvejen til 60 km/t ved kommunegrænsen til Frederikshavn Kommune.

Færdsselssikkerhedsrådet ønsker på næste møde at blive orienteret om Genform Dronninglund-projektet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 26. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach